01-12-2019

COMMUNISTISCHE agitprop gericht op mobilisatie van werkers tot revolutionaire verandering òf REFORMISTISCHE agitprop, gericht op recuperatie van klassenstrijd en verkrijgen van méér stemmen in volgende verkiezingen

De PVDA stelt -  aan een, door de werkers te voeren strijd - het strijdobjectief voor, “netto minimum-pensioen van 1500 euro” en suggereert zelfs de “strijdvorm”: “Teken de eerste burgerwet”. Er wordt OOK toch een beetje gesuggereerd dat het een “te halen strijdobjectief is” : “Teken nu voor later 1500 euro netto minimum-pensioen”.Kim De Witte beantwoordt vervolgens gestelde vragen, waarbij hij al door de formulering van de eerste vraag “Hoe gaan jullie dat betalen?” in feite, in zijn antwoord zal stellen “hoe het gerealiseerd zal worden, moest de PVDA het voor het zeggen hebben” of “… moest het volledige voorstel van de PVDA integraal worden aanvaard”:
Hoe gaan jullie dat betalen? 
Antwoord: 
Het minimumpensioen van 1.500 euro netto in heel België invoeren kost 2,8 miljard euro. Dat is wel betaalbaar. Het is een politieke keuze. Alleen maken de establishmentspartijen andere keuzes, keuzes die veel meer geld kosten aan onze sociale zekerheid.De taxshift van de regering-Michel kost onze sociale zekerheid 3,6 miljard euro per jaar. Waarom is dat wél betaalbaar en het minimumpensioen niet?De regering-Michel beloofde dat ze multinationals zou verplichten minstens 7,5 procent belasting te betalen op hun winsten. Vandaag is dat nog altijd minder dan 6 procent. De minimale belastingvoet voor multinationals optrekken naar 7,5 procent zou bijna 3 miljard opleveren. Waarom zijn eerlijke belastingen niet haalbaar?(…)Wij stellen drie concrete maatregelen voor om de 2,8 miljard voor de verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro netto te betalen:1 miljard euro willen we halen bij de grote vermogens. Een miljonairstaks brengt 8 miljard euro op. Een deel daarvan gebruiken we om de pensioenen te verhogen. 1 miljard euro halen we uit een doortastende aanpak van de grote fiscale fraude en belastingontwijking. Elk jaar wordt er voor meer dan 30 miljard euro aan belastingen ontdoken. Een groot deel daarvan verdwijnt naar belastingparadijzen.1 miljard euro willen we halen uit meer fatsoenlijke jobs met correcte sociale bijdragen. Volgens het Federaal Planbureau liepen de fiscale vrijstellingen en andere cadeaus voor grote bedrijven in 2018 al op tot 16,02 miljard euro. Geld dat eigenlijk naar de sociale zekerheid had moeten gaan, maar nu verdwijnt in de zakken van de aandeelhouders. Een deeltje van dat geld willen wij investeren in hogere pensioenen.1


De PVDA neemt een loopje met de realiteit, “vergeet” de geschiedenis vergeten en is niet erg consequent ….

Het is door de inleveringen en besparingen op loon en sociale zekerheid, sinds 1980, dat niet alleen het pensioen onvoldoende is, maar ook het inkomen tegenover het duurder worden van het leven (woonkost, energiekost, kosten voor onderwijs, kosten voor gezondheid, kosten voor ouderen-verzorging, ….) onvoldoende wordt. Dat wordt allemaal als voldongen feit aanvaard door de PVDA
De “taxshift van de regering-Michel” was maar de zoveelste vermindering van patronale lasten,… die zou in feite worden aanvaard als “De regering de belofte om de multinationals minstens 7,5 procent te betalen”… maar zou hebben ingelost.

De recuperatie van al die diefstal (voorwaarde is dan wèl om de strijd hier dan op te richten!) zou als vanzelf de betaalbaarheid van héél de sociale zekerheid realiseren. Zeker als daarbovenop nog het herstel van de staatsbijdrage aan de sociale zekerheid (ook alleen maar mogelijk door de strijd hierop te richten ...!!) zou komen.

Als men dan toch 2,8 miljard euro (per jaar?) stelt TEGENOVER wat die 3,6 miljard per jaar vermindering van patronale lasten (want de ESSENTIE van de taxshift is juist: de VERMINDERING van patronale lasten … "te compenseren"met een “belofte” van één of ander vorm van “vermogenbelasting” die er dan niet komt...), waarom maakt men dan niet als ONDERDEEL van het strijdobjectief “minimum-pensioen van 1500 euro netto niet “de recuperatie van de vermindering van patronale lasten van de zogenaamde taxshift”?

Dan kan nòg, als "eerlijke herverdeling" of om INHOUD te geven aan “herstel van de staats-bijdrage aan de sociale zekerheid”, voor die vermogentax gestreden worden, en sowieso tegen de (tenslotte illegale) fraude, (... "de strijd tegen belastingsontwijking" is dan eigenlijk een soort strijd voor "echte" vermogensbelasting,… en is altijd goed om te voeren…)

Maar weer: “de vermindering van patronale lasten, en andere vrijstellingen” zou “in 2018 al tot 16,02 miljard euro op lopen” … Daar kun je in één jaar al 5x “minimumpensioen van 1500 euro” van betalen!

Waarom geen strijd voor recuperatie van wat eigenlijk “loondiefstal” is, zoals Jo Cottenier het in 2005 nog “mocht” noemen (zie verder)?

Over de manier van “strijd voeren”:
Hoe gaan jullie dat voor mekaar krijgen? Is de strijd voor 1.500 pensioen netto wel te winnen? 
Antwoord: 
Alles wat de werkende mensen vandaag aan sociale verworvenheden kennen, is afgedwongen door strijd van onderuit. Niets hebben ze cadeau gekregen: de betaalde vakantie, de 40-urenweek, de ziekteverzekering, de bescherming bij werkloosheid. Met strijd kunnen we wel degelijk 1.500 euro afdwingen.Dankzij actie van onderuit zijn de regerende partijen afgestapt van hun plan voor een pensioen met punten en hebben ze de turteltaks ingetrokken.Tachtig procent van de Belgen steunt ons voorstel van een pensioen van 1.500 euro netto. Er is dus een groot draagvlak. Het zijn vooral de traditionele politici, die zelf een pensioen van ruim 4.000 euro krijgen, die onwillig staan tegenover dit idee.Wij willen hen met meer dan 100.000 handtekeningen en acties opnieuw onder druk zetten.2
Nu, stelt de PVDA dus EIGENLIJK aan de werkers (en hun vakbonden) voor: “Àls jullie op straat komen, àls jullie staken en àls de vakbonden betogingen organiseren rond het “strijdobjectief” zoals wij dat stellen in het parlement, namelijk ‘minimum pensioen van 15 euro netto’, dàn kunnen we die strijd winnen” …. 
Maar houdt “het winnen van de strijd” dan ook niet in dat er TEGELIJK wordt betoogd, actie gevoerd en gestaakt TOTDAT de “miljonairstax” en de “maatregelen tegen fraude en tegen belastingsontwijking” een feit zijn? … 
En dan nog, waarom dan niet TEGELIJK strijden voor een correcte recuperatie van AL de voorgaande verminderingen van patronale lasten?

Een antwoord op die laatste vraag is: “De reformisten moeten hun rol kunnen spelen”

In verband met de rol die reformisten speelden in het recupereren van de strijdwil van een groot deel van de werkers, di zich wilde verzetten tegen de zòveelste besparing in de sociale zekerheid en tegen de zòveelste inlevering van loon, waarbij dan de reformisten die strijdwil weten af te leiden naar een AANVAARDEN van àl die besparingen die er reeds zijn geweest … en in feite het AANVAARDEN van de grootste vermindering van patronale lasten die er in één jaar ooit was, in het kader van een door de OESO “aanbevolen” TAXSHIFT, door de strijd te richten op “het eisen van de regering, door met het doorvoeren van een vermogensbelasting er een ECHTE (de PVDA spreekt van “RECHTVAARDIGE”) TAXSHIFT van te maken”, schreef ik in 30-04-2018 Bedenkingen bij de “Betoging op 16 Mei” – Réflections a propos de la “Manifestation de 16 Mai”:
De vakbondsleiding heeft zelf toegelaten dat de werkgeversbijdragen steeds VERLAAGDEN, door soms na onderhandelingen in het kader van “Jongerenbanenplannen”, “ouderen aan het werk houden”, MARIBEL-operatie’s en het instemmen met – in plaats van ECHTE loonsverhogingen – met “netto-loonsverhoging in natura” (bedrijfswagens, maaltijdchecks, ….)Tenslotte werden dan ooit de vakbonds-basis opgeroepen om te betogen “voor een ECHTE taxshift”: het AANVAARDEN van een DALING van werkgeversbijdragen als hier maar een “vermogensbelasting” tegenover stond. Aangezien de werkgeversbijdragen wèl gedaald zijn maar er géén “vermogensbelasting” is gekomen is “een versterkte financiering van de sociale zekerheid door (bijvoorbeeld) hogere werkgeversbijdragen” dus gewoon een oproep werk te maken van die “ECHTE taxshift”…. En de PVDA is gewoon medeplichtig aan dit reformisme van de vakbondsleiding.”

De PVDA: “Neem het pensioen van 1500 euro als strijdobjectief, dan kunnen we dit in het parlement bereiken. Andere zaken krijgen we zo voor elkaar, want het staat in ons programma.

Een aantal bijkomende zaken, daar hoeft niet voor betoogd en gestaakt worden, ALS de PVDA (met steun van de extra-parlementaire strijd) dat minimumpensioen van 1500 euro er doorkrijgt, zal ze in het parlement zeker de daarmee verband houdende punten kunnen realiseren… maak ze zich sterk:
Een rusthuis/mijn huis kost meer dan die 1.500 euro. Is dat niet te weinig? 
Antwoord: 
De prijzen van rusthuizen zijn inderdaad onbetaalbaar hoog. De PVDA heeft een globale pensioenvisie. Naast een verhoging van het minimumpensioen willen wij het pensioen van alle werknemers versterken: berekening op 75 procent van het gemiddeld loon in plaats van de huidige 60 procent. (...)Ook de prijzen van de rusthuizen willen we aanpakken met een maximumfactuur die nooit hoger mag zijn dan je pensioen.(…) 
Wij willen dat iedereen die 40 jaar gewerkt heeft (gelijkgestelde periodes inbegrepen) een pensioen van minimum 1500 euro netto geniet.De periodes van ziekte, werkloosheid of tijdskrediet om voor de kinderen, ouders of familie te zorgen, worden meegenomen in de berekening van het pensioen. Het zijn wat we noemen gelijkgestelde periodes en die willen we natuurlijk niet afschaffen. 
Iemand die 20 jaar gewerkt heeft zal recht hebben op minimaal 20/40 x 1500 euro = 750 euro netto pensioen. Iemand die 30 jaar gewerkt heeft, zal recht hebben op minimaal 30/40 x 1500 euro = 1.125 euro netto pensioen. 
Overigens willen we ook alle uitkeringen (voor ouderen, zieken, mensen met een beperking, gepensioneerden, enz.) optrekken tot boven de Europese armoedegrens. Dat staat zo in ons programma.(…) 
In 2014 kreeg de PVDA haar eerste verkozenen in het parlement. In vijf jaar tijd hebben zij 47 wetsvoorstellen ingediend. De meeste daarvan genoten een brede steun bij de bevolking: bijvoorbeeld de miljonairstaks (ondersteund door 85% van de Belgen), de verlaging van de pensioenleeftijd naar opnieuw 65, of de verhoging van de uitkeringen tot boven de armoedegrens.Maar van die 47 wetsvoorstellen werd er maar één besproken. Of beter, het werd tijdens een commissievergadering gedurende enkele seconden vermeld, om vervolgens door de rechtse partijen onderaan in de schuif te worden gelegd.Voor ons is het duidelijk: als we de traditionele partijen willen dwingen om een minimumpensioen van 1500 euro netto in te voeren, dan moeten we een gunstige krachtsverhouding creëren door zoveel mogelijk mensen te mobiliseren.3

Moet er niet ook een herstel van de index, een RECUPERATIE van alle index-inleveringen en een indexering van alle lonen en uitkeringen van sociale zekerheid (dus ook de pensioenen …. maar de rest ook!) geeist worden? Anders gaat dat pensioen van 1500 gelijk al in waarde dalen!
Waarom niet de strijd voor een volwaardige sociale zekerheid, WAARIN de rusthuizen zijn opgenomen, en die dan door de staat worden uitgebouwd, ipv dat die rusthuizen gewoon privé-”bedrijven” zijn die uiteindelijk WINST moeten opleveren? 
Àls de PVDA haar eigen plan eerlijk consequent wil doorvoeren zou ze behàlve voor “de strijd voor het pensioen van 15.000 euro” TEGELIJK òòk voor “de strijd voor de maximumfactuur” èn voor “de strijd voor alle uitkeringen boven de armoedegrens” oproepen. 
En dan nòg wordt “de strijd voor de recuperatie van de looninleveringen, de HERSTEL van een volwaardige index èn een koppelinge van de pensioenen -net zoals ander uitkeringen – aan die volwaardige indexering….” VERGETEN!! 
Hierdoor zal dat “eventueel behaalde pensioen van 1500 euro” gelijk na de invoering, al aan “koopkracht” VERLIEZEN! 

Wat met de reeds vroegere besparingen en inleveringen?

AJA, en de PVDA zegt ook dat ze “..moet ….evalueren, namelijk de gestage verlaging van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. (...) Het kost de sociale zekerheid 16 miljard euro per jaar, schreven we al. Die maatregelen moeten we beoordelen en koppelen aan waterdichte voorwaarden voor bijkomende tewerkstelling.”4
Met andere woorden. de strijd voor de recuperatie van “al de verminderingen van de werkgeversbijdragen” wordt al op voorhand opgegeven.
Bovenstaande opvatting komt overeen met het reformisme in de nogal dubbelzinnige opvatting van het ABVV: ”Vervolgens moet men ophouden de inkomsten van de sociale zekerheid te ondergraven door bijdrage-verminderingen. Enkel doelgerichte bijdrage-verminderingen zijn verdedigbaar wanneer ze concrete resultaten opleveren zoals kwalitatieve banen.”5

De PVDA neemt afstand van vroegere standpunten. Beschouwt ze die als “te vergeten sectair en gauchistisch verleden”?

In 2005 mocht Jo Cottenier(PVDA) nog stellen:
De voorbije jaren kregen de patroons trouwens ferm hun zin. De teller staat op 5 miljard euro: elk jaar betalen de bedrijven 5 miljard euro of 200 miljard frank te weinig aan de sociale zekerheid. Die wordt nu bijgepast met inkomsten uit de BTW, uit ieders zak. Maar de patroons blijven eisen: ze willen nog eens 11 miljard euro vermindering van hun bijdrage tegen 2010. Dit zou betekenen dat ze nog slechts de helft van hun wettelijk vastgelegde bijdragen zouden betalen.En hoe zit het met de Staat? Ook daar is sinds twintig jaar een snoeirage aan de gang. Er moest bespaard worden om het begrotingstekort en de staatsschuld naar beneden te krijgen. Resultaat: in de financiering van de sociale zekerheid is het aandeel van de Staat gedaald van 30% naar 12%. De staatstussenkomst bedroeg in 1980 nog bijna 6% van het Bruto Binnenlands Product (BBP)5. Vandaag is ze gezakt naar 2%. Het is een cijfer om bij stil te staan. Als die tussenkomst op hetzelfde niveau was gebleven dan was er nu in de kassen van de sociale zekerheid een overschot van 4% van het BBP. Dat is meer dan de totale meerkost die de vergrijzing op het hoogtepunt van 2030 zal meebrengen (3,4%)!
Er werden twee brutale methodes gebruikt om de staatsbijdrage te kelderen: Tien jaar lang werd ze geblokkeerd op iets minder dan 5 miljard euro (192 miljard BEF). De schotten tussen de verschillende onderdelen van de sociale zekerheid werden weggehaald. De bijdragen die van het loon worden afgehouden hadden oorspronkelijk een precieze bestemming: zoveel voor ziekte, zoveel voor kinderbijslag, pensioen, arbeidsongeval, werkloosheid. De organieke wetten van 1963 en de wet D"Hoore van 1981 verplichtten ook de staatstussenkomst bepaalde regels te respecteren. Zo ontstonden overschotten in sommige sectoren. Maar in de loop van de jaren "80 werd beslist dat reserves in de pensioensector konden gebruikt worden om tekorten in de werkloosheid te financieren. Tegelijk werden de regels voor de staatstussenkomst herzien en vanaf 1990 werd het bedrag geblokkeerd. Die aderlating is voornamelijk opgevangen door besparingen, door het verhogen van de werknemersbijdrage en het verlagen van de uitkeringen.Stel je voor. Als de financiering van de Sociale Zekerheid niet was ondermijnd en de reserves van de pensioenen niet waren gebruikt om andere putten te vullen dan was er vandaag geen vuiltje aan de lucht.Zelfs indien de kwijtgescholden patronale bijdragen niet worden teruggeëist maar op het huidige niveau worden geblokkeerd is er een financieel scenario mogelijk waarbij de staatstussenkomst terug wordt opgevoerd.Staatsfondsen verdelen aan de patroons en de rijksten is voor de regering nooit een probleem. Recent voerde de regering eeen belastingvermindering door van 4,17 miljard euro of bijna 2% van het BBP. Daarvan gaat één vierde naar de 10% rijkste bevolkingslagen. De regeringspolitiek van de laatste 25 jaar heeft 10% van het Nationaal Inkomen overgeheveld van inkomen uit arbeid (de loontrekkenden) naar inkomen uit kapitaal (de patroons en de rijkste bevolkingslagen). Een vermogensbelasting voor de allerrijksten zou alleen betekenen dat ze aan de sociale zekerheid teruggeven wat ze haar ontnomen hebben.6

De Communistische Partij van België zien “oproepen voor strijd” en “welke voorstel aan inhoud van die strijd” toch anders …. is dit "te mijden sectarisme en gauchisme” voor de PVDA?

De Communistische Partij van België roept op voor de strijd voor de “recuperatie van de inleveringen en besparingen sinds het begin van de crisis in 1974” en het herstel van de Sociale Zekerheid en zijn financiering in zijn oorspronkelinke vorm met recuperatie van alle verminderingen van “patronale bijdragen” en achterstallige Staats-biijdragen en het herstel van een volwaardige index met een volwaardige index-koppeling van lonen èn uitkeringen.
Dit is een strijd die beantwoordt op de ECHTE behoeftes en verzuchtingen van de werkers (ook van die werkers die geen werk hebben of niet KUNNEN werken).
Deze strijd voor de echte belangen van de werkers zal botsen met de hieraan TEGENGESTELDE “belangen van het kapitaal” en botsen met het klassenkarakter van de staat die uiteindelijk de rol heeft van het verdedigen van de belangen van het kapitaal. De werkers zullen zo ervaren dat uiteindelijk de strijd zal moeten gericht worden tegen het kapitalisme en de elementen van de “diktatuur van de burgerij”, de staat, de EU, de NATO, het IMF,….. Daarom zal voor het invoeren van het socialisme/communisme het installeren van de “dictatuur van het proletariaat” noodzakelijk zijn.

Hoe de PVDA haar EIGEN oorspronkelijke communistische identiteit NU afdoet als “te mijden sectair en gauchistisch verleden” kunt u lezen in14-11-2019 Un Parti qui a réfondé son indentité communiste, le PCB-CPB; un parti qui a LIQUIDÉ son identité communiste en 2008, le PTB-PVDA

1 https://www.1500netto.be/veelgestelde_vragen, 1.500 EURO NETTO PENSIOEN? ALLEMAAL GOED EN WEL, MAAR …, Mooie voorstellen roepen veel vragen op. En die verdienen een antwoord. Onze pensioenspecialist Kim De Witte staat klaar om je die te bezorgen.
2Idem.
3Idem.
4https://www.pvda.be/studiecommissie_voor_de_vergrijzing_hogere_pensioenen_zijn_mogelijk_n_nodig, 30-9-2019 Studiecommissie voor de Vergrijzing: hogere pensioenen zijn mogelijk én nodig - PVDA
5 De Nieuw Werker, jaargang 74, nr 10, november 2019, in “Edito”.

6 http://marx.be/nl/content/archief?action=get_doc&id=64&doc_id=318, Nummer 69-70, publicatiedatum: 2005-05-21 Copyright © EPO, Marxistische Studies en auteurs — Overname, publicatie en vertaling zijn toegestaan voor strikt niet-winstgevende doeleinden. “De ene pijler zijn dood is de andere zijn brood – Van wettelijk pensioen naar armenbijstand?” – Jo Cottenier

3 opmerkingen:

 1. Dit is grote zever. Je blijft klagen over alle andere strijden die ze moeten voeren maar dit is een globale strijd. Het gaat niet om elk stuk beleid maar om de macht te overwinnen. De macht kunnen we enkel overwinnen met de werkersklasse, het proletariaat. Zij zijn in België duidelijk nog niet klasse bewust genoeg en zeker niet massaal bereid tot actie. Heel veel lagen van de bevolking slapen nog, maar bij fundamentele vragen zoals vroeger de 8uren werkdag, pensioen, oorlogswapens, nu ook klimaat kunnen mensen massaal gemobiliseerd worden en kunnen ze in actie schieten en als er goeie organisatie is uiteindelijk overwinnen.

  Ze hebben bewust een keuze gemaakt en erover nagedacht om voor de pensioenstrijd te gaan. Kijk wat het doet in Frankrijk. Bij ons zeggen ze tot uw 70 werken. Dat leeft bij de mensen. De helft van de jongeren denkt nooit een pensioen te krijgen. Dit is een te winnen strijd! En we hebben een goede grote eerste overwinning nodig om pas echt te groeien.

  Daarnaast is het veel wijzer om het meeste van uw krachten tijdelijk op 1 strijd te binden. Zo sta je veel sterker en met de duizenden leden kan je daar een massa campagne van maken, net zoals voor de verkiezingen. Zo bouw je de partij ook op.

  Je basht de PVDA gewoon ze te bashen. Geen enkel deftig argument buiten het niet recupereren van de vennootschapsbelasting. De PVDA voert wél strijd om de (minimum)lonen te verhogen, wat op zich veel beter is omdat je sociale zekerheid daarmee DIRECT bijvult terwijl de vennootschapsbelasting in de handen van de staat terecht komt. De vennootschapsbelasting is tevens een asociale belasting die ten eerste door de grootste bedrijven niet betaald wordt maar ook 'flat' is vanaf 100k winst.
  Vakbonden worden versterkt in hun strijd en de PVDA voert ook de syndicale strijd om vakbonden te radicaliseren.

  Ik raad u aan om Lenins Left-wing communism: an infantile disorder te lezen. Je zal beter begrijpen waarom de parlementaire strijd een valse strijd is die dient om de revolutionaire strijd te versterken. Hoe zelfs de reactionairste vakbonden moeten gesteund en geradicaliseerd worden ipv nieuwe vakbonden te maken en de arbeiders verder te verdelen.

  Socialisme is een strijd op lange adem, als je alles direct wilt moet je je maar bij anarchisten aansluiten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. 1. “ De macht kunnen we enkel overwinnen met de werkersklasse ... Zij zijn in België duidelijk nog niet klasse bewust genoeg en zeker niet massaal bereid tot actie.... maar bij fundamentele vragen (...) kunnen mensen massaal gemobiliseerd worden .. en als er goeie organisatie is uiteindelijk overwinnen. Ze hebben bewust een keuze gemaakt ... om voor de pensioenstrijd te gaan... Dit is een te winnen strijd! En we hebben een goede grote eerste overwinning nodig om pas echt te groeien.”
  Het is niet zomaar “de macht” die “we moeten overwinnen”. Het is het kapitalisme/imperialisme dat moet verdwijnen … en het communisme opgebouwd doorheen zijn eerste stadium, dat men het socialisme noemt. Het is inderdaad de werkersklasse die objectief geen enkel belang heeft met het voortbestaan van het kapitalisme die die revolutie zal leiden, op moment dat het grootste deel van de werkersklasse tot dit inzicht is gekomen. Het is de taak van de communisten, die de voorhoede van de werkersklasse organiseert (dus dat deel van de werkersklasse dat reeds tot dat inzicht is gekomen) doorheen hun deelname aan de klassenstrijd, en de discussies en propaganda, steeds grotere delen van de werkersklasse hun eigen ervaringen kunnen laten toetsen aan de politieke inzichten die de voorhoede hen voorhouden.
  Nu, wat zijn die “fundamentele vragen¨ waarmee grote “lagen van de bevolking massaal kunnen gemobiliseerd worden”? Maar vooral HOE denk jij dat de PVDA “de werkersklasse kan mobiliseren” voor “de uiteindelijke overwinning” als de PVDA de gehele afbraak van sociale zekerheid en patronale lasten die er sinds 1980 is geweest, gewoon AANVAARDT, en NIET bereid is die strijd hiervoor te leiden?
  Spontaan is er dus de bezorgdheid om het pensioen. En daar zou een “grote eerste overwinning” kunnen zijn? Een massaal handtekeningen voor het wetsvoorstel voor een netto-pensioen van 1500 euro?? Of dat de regering het wetsvoorstel tot wet maakt? Of dat men TEGELIJK door de regering de rusthuizenfactuur kan doen dalen? Of dat men TEGELIJK de regering kan doen dat pensioen van 1500 te financieren, door de kapitalisten te doen betalen? Maar dat gaat dan een NIEUWE vorm van financieren zijn, want rond de “oude”financiering , namelijk de RECUPERATIE van al de vorige verminderingen van patronale lasten zullen die “lagen van de bevolking voor het behalen van “die eerste grote overwinning” NIET “gemobiliseerd” worden. …. En hoort tot die “eerste grote overwinning” dan MINSTENS ook niet dat de regering de index herstelt, en de wijze van indexering én een RECUPERATIE doorvoert van de index-INLEVERINGEN? Want het “pensioen van 1500 euro minimum” moet toch zijn “koopkracht behouden” en niet gelijk al in waarde gaan dalen? En daarbij “een echte grote overwinning” ... is maar de revolutie zèlf!
  Of zoals in “Partij van de revolutie” in Hoofdstuk 1, punt 4.3.1. ‘Hervorning en revolutie’, de PVDA zèlf het Lenin laat zeggen:” ….Lenin schrijft: “Volgens de socialistische leer vormt de revolutionaire klassenstrijd de echte motor van de geschiedenis. De hervormingen zijn een nevenresultaat van die strijd; zij drukken slechts de mislukte pogingen uit om die strijd te verzwakken en af te remmen.” “Wij voeren een onafhankelijke politiek en wij stellen uitsluitend ordewoorden voor die gericht zijn op hervormingen die onbetwistbaar de belangen, het bewustzijn en de strijdwil van het proletariaat verhogen. Alleen die tactiek laat ons toe hervormingen te neutraliseren die van hogerop komen, die altijd dubbelzinnig zijn, schijnheilig of vol valstrikken van de burgerij of de politiediensten.” “In de praktijk worden de hervormingen juist afgedwongen door deze volgehouden, massale, zelfstandige revolutionaire klassenstrijd.” “ Door onze ordewoorden te vermengen met die van de hervormingsgezinde burgerij, verzwakken wij de zaak van de revolutie.” “Door integraal onze oude revolutionaire ordewoorden aan te houden, versterken wij de strijd.” “Al het bedrieglijke en hypocriete van de hervorming schuiven wij af op de cadetten, al het positieve ervan gebruiken wij zelf in ons voordeel.”

  BeantwoordenVerwijderen
 3. 2 “ Daarnaast is het veel wijzer om het meeste van uw krachten tijdelijk op 1 strijd te binden. Zo sta je veel sterker en met de duizenden leden kan je daar een massa campagne van maken, net zoals voor de verkiezingen. Zo bouw je de partij ook op.”

  Voila, hier komt de aap uit de mouw! ALLE krachten worden door de huidige PVDA-leiding gericht op maar 1 strijd, namelijk zorgen dat er in de eerstvolgende verkiezingen er méér stemmen worden gehaald. Zo worden die “duizenden leden” gemobiliseerd voor een permanente (verkiezings-)campagne….. en “zo wordt de partij (in functie van die quasi permanente verkiezingscampagne) opgebouwd”

  3 “Je basht de PVDA door gewoon ze te bashen.”

  Het is maar de vraag welke PVDA gebasht wordt en door wie? Je zou kunnen zeggen dat ik de PVDA van nà het 8e congres “bash” , want die PVDA vindt ik “sociaal-democratisch, reformistisch,…..” …. Maar dan “bashen” de HUIDIGE kaders zèlf, de PVDA van het Tweede congres, want die PVDA is volgens hen “sectair, gauchistisch, dogmatisch”.

  4 “Geen enkel deftig argument buiten het niet recupereren van de vennootschapsbelasting. “
  Welnu, dan moet je mijn GEHELE artikel eens goed lezen,… laat ik het daarbij houden, voorlopig ….

  5 “Vakbonden worden versterkt in hun strijd en de PVDA voert ook de syndicale strijd om vakbonden te radicaliseren.”

  Volgens mij is vormen “vakbonden” geen homogeen geheel en bestaat het reformisme blijkbaar niet voor de PVDA,
  De PVDA “voert GEEN syndicale strijd om ze te radicaliseren”, ander zou ze ZEKER het reformisme ontmaskeren dat bestaat IN de vakbonden en de werkersklasse ertoe aanzetten dit reformisme in HUN vakbonden te “overwinnen”.


  6 "Ik raad u aan om Lenins Left-wing communism: an infantile disorder te lezen. Je zal beter begrijpen waarom de parlementaire strijd een valse strijd is die dient om de revolutionaire strijd te versterken. Hoe zelfs de reactionairste vakbonden moeten gesteund en geradicaliseerd worden ipv nieuwe vakbonden te maken en de arbeiders verder te verdelen."

  Die zin over “parlementaire strijd is een valse strijd om de revolutionaire strijd te versterken” …. die begrijp ik niet.
  Ik heb (maar niet alleen dat boek) Lenins Left-wing communism: an infantile disorder gelezen,…. Maar ook “Wat te doen?” Eén stap voorwaarts, twee stappen achterwaarts”, “Staat en revolutie”, “het imperialisme het hoogste stadium van het kapitalisme”….
  … en OK, als de PVDA de (blijkbaar) “reactionaire vakbonden” wil radicaliseren, ….. ik zou dan eerder zeggen “het reformisme binnen de vakbonden bestrijden”.
  Heb ik trouwens dan ergens gezegd dat ik pleit voor het oprichten van “nieuwe vakbonden”? Toon het aan, … en dan zal ik mij corrigeren….

  7 "Socialisme is een strijd op lange adem, als je alles direct wilt moet je je maar bij anarchisten aansluiten."
  Dus als ik (zoals Jan Cap dat zei) niet gewoon “meer brood” wil, maar “de hele bakkerij” … dan moet ik mij maar bij de anarchisten aansluiten?????
  Nu, ik vind (en dat vond Jan Cap TOEN ook) dat je je daarvoor moet aansluiten bij een Communistische Partij. … en spijtig voor Jan Cap, …. maar dat is de PVDA niet meer...

  En de strijd voor het socialisme een strijd op lange adem? Ja, maar dan moet je hem wel ergens beginnen te voeren? Want anders stel je de strijd voor het socialisme uit "op de lange baan"!

  Voila, hierbij laat ik het voorlopig. Groeten, Nico

  BeantwoordenVerwijderen