30-04-2018

Bedenkingen bij de “Betoging op 16 Mei” – Réflections a propos de la “Manifestation de 16 Mai”

De vakbonden mobiliseren voor 16 mei met volgende “strijdobjectieven”:
1. Terugkeer naar de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

2. Een goed en rechtvaardig stelsel voor de zware beroepen en belastend werk dat toelaat:
 
• met pensioen te gaan zonder pensioenverlies op 60 jaar, of zelfs vroeger voor zeer belastend werk; 
• een hoger pensioen voor wie langer werkt. 
3. 1.500 euro gewaarborgd pensioen: het is echt een minimum om van te leven. Dat zou niet meer dan 1,6 miljard euro kosten voor de privésector. 
4. Betere wettelijke pensioenen: 75% van het gemiddelde loon (in plaats van 60% nu). 
5. De afstemming van het berekeningsplafond voor werknemers op dat voor zelfstandigen (57.415,68 euro), zodat het wettelijk pensioen echt een verzekering wordt tegen het inkomensverlies van ouderen. 
6. Het beter in aanmerking nemen van deeltijds werk voor het pensioen. 
7. De automatische welvaartsvastheid van de uitkeringen om de koopkracht intact te houden en de besparingen door de regering om haar fiscale cadeaus te financieren, tegen te gaan.
De strijdobjectieven van de vorige staking/betogingen zijn blijkbaar gehaald,omdat ze nu niet meer voorkomen op het lijstje:“Tegen Blinde Besparingen” en “Voor een Èchte Taxshift” … maar verderop méér hierover.

Les syndicats mobilisent pour le manifestation du 16 Mai avec "les objectives de lutte" suivantes:
1. Le retour à l’âge légal de la pension à 65 ans. 
2. Un régime solide et juste pour les métiers lourds et le travail pénible permettant : 
de prendre sa retraite sans perte de pension à 60 ans, voire avant pour le travail très pénible 
d’avoir une pension plus élevée si on travaille plus longtemps 
3. 1.500 € de pension garantie : c’est un minimum pour en vivre. Cela coûterait un peu moins que 1,6 milliard € pour le secteur privé. 
4. De meilleures pensions légales : 75 % du salaire moyen (au lieu de 60 % actuellement). 
5. L’alignement du plafond de calcul des salariés sur celui des indépendants (57.415,68 €), de sorte que la pension légale devienne réellement une assurance contre la perte de revenus des seniors. 
6. Une meilleure prise en compte du travail à temps partiel pour la pension. 
7. La liaison automatique des allocations au bien-être pour maintenir intact le pouvoir d’achat et empêcher les ponctions par le gouvernement pour financer ses cadeaux fiscaux.


Les objectives de luttes des manifestations nationales/jours de grève précédentes sont obtenu apparemment, car il ne sont plus sur la liste: “Contre l’Austérité Aveugle” et “Pour une Vrai Taxshift” …. mais plus sur ceci, plus loin.

De PVDA over de betoging van 16 mei
De vakbonden roepen op om op 16 mei met zoveel mogelijk mensen in Brussel op straat te komen. Waarom? Om onze pensioenen te beschermen tegen de aanvallen van de regering. (...)
De regering heeft haar plan voor een pensioen met punten dus nog niet opgegeven. (….)
De regering wil een tweede kans. Laten we die niet geven. Daarom moeten we op 16 mei massaal aanwezig zijn zodat het pensioen met punten er niet komt.
(…)
De PVDA zal er op 16 mei bij zijn om het pensioenrecht te verdedigen, een periode van rust in een zo goed mogelijke gezondheid na een gevulde loopbaan. Concreet verdedigen wij dat de wettelijke pensioenleeftijd opnieuw op 65 jaar wordt vastgelegd, dat er opnieuw een degelijk systeem voor brugpensioen vanaf 60 jaar wordt uitgewerkt alsook eindeloopbaanregelingen vanaf 55 jaar en een specifieke regelgeving zodat mensen met een zwaar beroep vanaf 58 jaar kunnen stoppen met werken.
Het minimumpensioen moet opgetrokken worden naar 1500 euro. Op dit moment hebben wij in België immers de laagste pensioenen van Europa.
Het is wel degelijk mogelijk die eisen te financieren. Dat is een maatschappelijke keuze. Een keuze over wat we gaan doen met alle welvaart die we elke dag produceren. Een handvol aandeelhouders nog rijker maken of ons leven beter maken door vroeger te kunnen stoppen met werken. Miljarden uitgeven aan nutteloze gevechtsvliegtuigen of investeren in het recht op rust van onze oudere medeburgers. Dat zijn de politieke keuzes die we zullen blijven aankaarten.1 

Le PTB a propos de la manifestation du 16ieme Mai
Le rendez-vous est pris. Les organisation syndicales appellent à descendre massivement dans les rues de Bruxelles le 16 mai prochain. Objectif ? Défendre nos pensions contre les attaques du gouvernement. (...)
Le gouvernement n'a donc pas abandonné son projet de pension à points. (...)
Le gouvernement veut une seconde chance. Ne la lui donnons pas. Le 16 mai, on devra donc être nombreux pour ne laisser aucune chance à la pension à points.(…)
...prendre sa prépension pour métier pénible à 58 ans après 40 ans de carrière. Pendant sa prépension, il continuait à construire sa pension pour avoir à 65 ans une pension complète. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de supprimer progressivement toutes les possibilités de prépension. Entre autres en obligeant les prépensionnés à être disponibles sur le marché du travail.
(...)
Le PTB sera bien présent le 16 mai pour défendre le droit à la pension, une période de repos en aussi bonne santé que possible après une carrière bien remplie. Concrètement, nous défendrons le retour de l'âge légal à la pension à 65 ans, le redéveloppement d'un système de pension anticipée de qualité dès 60 ans, des systèmes de fin de carrière dès 55 ans et des règles spécifiques pour les métiers pénibles permettant de s'arrêter à 58 ans.
Le montant de la pension doit être de 1500 euros minimum. Car nous avons en Belgique déjà les pensions les plus basses d’Europe.
Il est tout à fait possible de financer ces revendications. C’est un choix de société. Un choix sur ce que nous allons faire des richesses que nous produisons tous les jours. Enrichir toujours plus une poignée d’actionnaires ou améliorer nos vies en nous permettant d’arrêter plus tôt ? Dépenser des milliards dans de nouveaux avions de chasse inutiles ou investir dans le droit au repos de nos aînés ? Telles sont les choix politiques que nous continuerons à poser.2

Een eerste bemerking: zowel de vakbond(s-leiding) als de PVDA zijn héél misleidend: wat voorgesteld wordt als een verbetering van het pensioenrecht ( “het eerder op pensioen kunnen gaan ingeval van een zwaar beroep”) gaat gewoon om “het behoud van de mogelijkheid om op brugpensioen te kunnen gaan op 58 als dit via een bedrijfs-CAO zo is vastgelegd” . Dit omdat de regering het brugpensioen wil afschaffen (hetgeen in feite door Europa wordt “geadviseerd” – zie mijn artikel verderop over “de meest belangrijke bestaansreden van de EU”) Trouwens “brugpensioen” heeft niets met pensioen te maken maar is een afdankingsregeling ….

Une première remarque: les (directions des) syndicales comme aussi le PTB sont très trompeuses: ce qu’est présenté comme amélioration du droit sur pension (“d’aller plus tôt en pension dans le cas d’ une profession lourde”) est à propos de “préservation de droit d’aller en prépension a l’ age de 58 ans quand c’ est convenu dans le convention collective de travail à l’échelle de l’ entreprises”. Ceci, parce que la gouvernement veut abolir le prépension ( comme “conseille” le EU – voir mon article sur “la raison la plus importante pour l’existence de l’EU”) D’ ailleurs, le “pré-pension” n’a rien à faire avec pension, c’est une régulation de… licenciement.

Die dag – 20 april – in / Cette journée – 20 avril – dans “De Nieuwe Werker” (ABVV/FGTB) …. en over de rol van de PVDA/ …. et sur la rôle du PTB

In/dansDe Nieuwe Werker” (ABVV – FGTB) van/du 20 april/avril:
“….de wettelijke pensioenleeftijd moet weer naar 65; het minimumpensioen moet omhoog; het systeem van gelijkstellingen moet bewaard blijven en een vervroegde uitstap moet mogelijk zijn voor zware beroepen. Deze alternatieven zijn perfect financierbaar door middel van rechtvaardige fiscaliteit waardoor ook grote vermogens bijdragen, doeltreffende bestrijding van belastingontwijking, en een versterkte financiering van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld hogere werkgeversbijdragen).”
“ ….l'âge légal de la retraite doit remonter à 65 ans; la pension minimum doit être augmentée; le système d'équivalence doit être préservé et une “sortie’ anticipé doit être possible pour les professions lourdes. Ces alternatives sont parfaitement possible financées par une fiscalité équitable, qui fait contribuer également les grandes fortunes, à la lutte efficace contre l'évasion fiscale et à un financement accru de la sécurité sociale (par exemple, des cotisations patronales plus élevées).”

– Het gaat hier NIET om het ontwikkelen van strijd voor VERBETERING, UITBREIDING van sociale maatregelen, maar (slechts) om het MOGELIJK BEHOUDEN van “verworvenheden”, of het mogelijk terugdraaien van (slechts) de MEEST RECENTE besparingen of/en afbraak maatregelen. Maar zelfs dan is er geen ambitie om iets EFFECTIEF te bestrijden of tegen te houden….. Een betoging met een dag “staking” voor degenen die gaan betogen….?! Het op voorhand LAAG stellen van het strijdobjectief gaat samen met het stellen van grenzen aan de van ontwikkeling van strijd.
– De vakbondsleiding heeft zelf toegelaten dat de werkgeversbijdragen steeds VERLAAGDEN, door soms na onderhandelingen in het kader van “Jongerenbanenplannen”, “ouderen aan het werk houden”, MARIBEL-operatie’s en het instemmen met – in plaats van ECHTE loonsverhogingen – met “netto-loonsverhoging in natura” (bedrijfswagens, maaltijdchecks, ….)
Tenslotte werden dan ooit de vakbonds-basis opgeroepen om te betogen “voor een ECHTE taxshift”: het AANVAARDEN van een DALING van werkgeversbijdragen als hier maar een “vermogensbelasting” tegenover stond. Aangezien de werkgeversbijdragen wèl gedaald zijn maar er géén “vermogensbelasting” is gekomen is “een versterkte financiering van de sociale zekerheid door (bijvoorbeeld) hogere werkgeversbijdragen” dus gewoon een oproep werk te maken van die “ECHTE taxshift”….
– En de PVDA is gewoon medeplichtig aan dit reformisme van de vakbondsleiding.
– Er wordt géén duidelijke opvoeding gegeven rond de èchte inzet en er wordt niet gemobiliseerd voor een ècht alternatief … Ik probeerde dit laatste zelf al wèl te doen in artikels die ik maakte (wel in het Engels...zie verderop)

- Ceci n’ a RIEN à faire avec “développer la lutte pour l'amélioration, ou l'extension des mesures sociales”, mais avec l’essai de peut-être préserver des “acquis” ou-bien de essayer (si c’est possible) d'inverser (just) les dernières mesures d’ économies et / ou des dernières mesures de dégradation. Mais même alors, il n'y a aucune ambition de combattre ou de stopper quoi que ce soit, de manière EFFICACE ... Une manifestation avec un jour "grève" pour ceux qui vont manifester….?!. Mettre BAS à l’avance l’objective de la lutte, accompagnée avec des LIMITES à la développement de la lutte.
- La direction du syndicat lui-même a admis que les “contributions des employeurs” (ou les “charges patronales” ….mais en fait la SALAIRE INDIRECTE du travailleur) sont de plus en plus réduit, parfois après des négociations dans le cadre des «programmes d'emploi pour les jeunes», «mesures pour stimuler à les personnes âgées de continuer à travailler», opérations MARIBEL ou d’ accepter – au lieu des augmentations des salaires réels – des «net augmentation NET de salaire en nature"(voitures de société, chèques-repas, ...)
Enfin, la base syndicale a été appelé à manifester pour «un taxshift RÉEL» et donc d’ accepter une DIMINUTION des “charges patronales» quand c’est compensé avec un «impôt sur les fortune». Les charges patronales SONT en fait BAISSÉS, mais PAS un «impôt sur la fortune» n’est venu, “Un financement accru de la sécurité sociale à travers (par exemple) des cotisations patronales plus élevées», est donc juste un appel pour – enfin - “une taxshift RÉEL"....
- Et le PVDA est simplement complice de ce réformisme de la direction syndicale.
- Il n'y a pas d'éducation claire donnée autour de la question réelle et n'est pas mobilisé pour une véritable alternative ... tout ce que je tentais de faire bien dans des article que j'ai fait (mais en anglais ...)


Over dit “stilzwijgend AANVAARDEN van de taxshift … als er maar een echte vermogensbelasting tegenover staat” schreef ik volgend artikel
Sur “d’ ACCEPTER le taxshift” …. quand seulement c’ est compensé avec “Une vrai tax sur les fortune”, j’écrivais l’article suivant (en Néerlandais ...)

Hierin formuleerde ik de volgende conclusie …. dans laquel je fais la conclusion suivante:

Mijn conclusie: PVDA beschermt belangen van kapitalisten, zoals ALLE ANDERE partijen
De “vermogensbelasting” wordt gepropageerd als mogelijkheid om de “tekorten in de Sociale Zekerheid” te financieren. Maar hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat die “tekorten” een gevolg zijn van de opeenvolgende loons-verlagingen (bv verlagingen van het indirecte loon, de zogenaamde “werkgeversbijdragen”, en de verlaging van de staatsbijdrage voor de Sociale Zekerheid). Door NIET op te roepen voor strijd tot recuperatie van deze besparingen en RECUPERATIE van de stopzettingen van financiering, maar door (slechts) een “voorstel” te lanceren van “vermogensbelasting”, doet men aan een op STEMMENWINST gericht populisme en OBJECTIEF BESCHERMT men met dit populisme ..... de belangen van de burgerij (of beter gezegd van de kapitalistenklasse). REFORMISTEN (zoals de PVDA) vervullen zo hun BURGERLIJKE OPDRACHT, door NIET de strijd te richten op de grondoorzaak, het kapitalisme (met de onafscheidelijke overcapaciteitscrisis, die dan weer de concurrentie doet verscherpen), die de kapitalisten ertoe aanzet STEEDS VERDER DE LONEN (in AL zijn huidige vormen) TE VERLAGEN, maar door iedere keer de werkers, die spontaan in klassenstrijd gaan omwille van de “laatste concrete besparingen en loonsverlagingen”, juist te richten op een NIET aan het kapitalisme rakende HERVORMING (die hierdoor alleen al, sowieso NIET ZO zal doorgevoerd worden .....of slechts VERVORMD, BEPERKT en TIJDELIJK....)

Ma conclusion: PVDA protège les intérêts des capitalistes, comme toutes les autres parties
L'impôt sur les fortunes” est promu comme une opportunité pour financer les "déficits de la Sécurité Sociale". Mais cela ne tient pas compte du fait que «les déficits» sont les résultats des réductions des salaires successifs (par exemple, la réduction du salaire indirect, ou «charges patronales» et la réduction de la contribution de l' État pour la Sécurité Sociale). Ne pas demander de se battre pour la récupération de ces économies et les arrets de financement, mais (juste) lancer une «proposition» de «impôt sur les fortune» est fait un populisme fixé sur gagner des VOTES. OBJECTIVEMENT, avec cette populisme, on protège les intérêts de la bourgeoisie (ou mieux dit, de la classe capitaliste). Réformistes (comme le PTB) jouent leur rôle bourgeois, en ne se concentrant PAS la lutte sur la vrai cause, le capitalisme (avec la crise de surcapacité qui fait inséparable alors aiguiser la concurrence), les capitalistes font toujours plus BAISSER LES SALAIRES (dans tous ses formes actuelles). mais concentrer les travailleurs chaque fois qu’ils spontanément se lancent dans la lutte de classe contre les «dernières mesures d’austèrité concrètes » ou « les dernières réductions de salaire», juste sur une réforme qui n'atteint pas au capitalisme (qui peut-être n’est même pas réalisé ou sera mise en œuvre d’un manière DÉFORMÉ, LIMITÉ ou TEMPORAIRE ...)


Voor de rest gaat het in het artikel in De Nieuwe Werker over (slechts) een voorstel voor de recuperatie van de LAATSTE ingrepen in de pensioenen.
Maar in dezelfde De Nieuw Werker van 20 april stond een grafiek waarin duidelijk wordt voorgesteld dat in feite er SINDS 1973 besparingen zijn in en een afbraak is van de pensioenen.

Op basis van die grafiek is het duidelijk dat wat betreft pensioenen er MINIMAAL de volgende strijd-objectieven moeten zijn…:
– een HERSTEL van de index ( recuperatie van AL de index-inleveringen en index-amputaties)
– het ONGEDAAN maken van de pensioensverlaging in 1973
– een indexering van pensioenen (en lonen en anders uitkeringen) INBEGREPEN met TERUGWERKENDE KRACHT

Pour le reste, l'article de De Nieuwe Werker concerne (uniquement) une proposition de récupération de la DERNIÈRE intervention en matière de pensions.
Mais dans le même De Nieuwe Werker de 20 avril figure un tableau qui suggère clairement qu'il existe en fait depuis 1973 l'épargne et une DIMINUTION des pensions.

Sur la base de ce graphique, il est clair qu'en ce qui concerne les pensions, il doit y avoir des objectifs de combat MINIMAUX
- un RECOUVREMENT de l'index (récupération de toutes les entrées d'index et amputations d'index)
- une RÉCUPERATION de la réduction de la retraite en 1973
- indexation des pensions (et des salaires et autres revenus de Sécurité Sociale) INCLUS avec EFFORT RETROACTIF


Nog twee opmerkingen:
– Opmerking bij eis voor betoging, “4. Betere wettelijke pensioenen: 75% van het gemiddelde loon (in plaats van 60% nu).”: Dit is heel misleidend. Want het gaat over een “gemiddeld loon”, NA al de indexinleveringen, en “geïndexeerdmet een geamputeerde index over “loonsverhogingen” in de vorm van “nettoloon in natura” (en dus ZONDER “werkgeversbijdragen)...

– In de grafiek gaat het over de “uitbouw van de tweede peiler” (na de VERMINDERING van het pensioen in 1973)…. Dit was vaak het “onderhandelingsvoorstel” (meestal op bedrijfsniveau), na de WEIGERING van “de werkgevers” om een collectieve loonsverhoging toe te staan bij “Nationale CAO-onderhandelingen” (… en natuurlijk weigeren de werkgevers collectieve loonsverhoging als ze hiertoe niet GEDWONGEN worden door strijd!!!)

Deux autres remarques:
- Remarque sur le mot d’ordre de la manifestation, "4. De meilleures pensions légales: 75% du salaire moyen (au lieu de 60% maintenant).»: C'est très trompeur. Parce c’est à propos de «salaire moyen» APRÈS touts les économies sur l’index (depuis ‘81…), et quand «indexé» c’est avec l'index amputée et qu’avec des «augmentations de salaire sous la forme de ‘rémunération nette en nature’» (et donc PAS des «charges patronales») ...

- Dans le graphique, il est question de "l'expansion du deuxième pilier" (après la RÉDUCTION du pension en 1973).... Ce fut souvent la «proposition de négociation » (principalement au niveau de l'entreprise) après REFUS des « employeurs » d' un augmentation de la rémunération collective dans «la Négociation Collective Nationale » (... et bien sûr les employeurs refusent augmentation de salaire collective si elles ne sont pas OBLIGÉS de le faire par des luttes de classe!)


1https://www.blijfvanonspensioen.be/zes_redenen_om_op_16mei_massaal_te_betogen_voor_onze_pensioenen Geschreven op 20 april 2018
2https://www.pastoucheanospensions.be/6_raisons_de_manifester_en_nombre_pour_nos_pensions_le_16mai Posté le 19 avril 2018


Geen opmerkingen:

Een reactie posten