13-04-2014

“Moderne marxist” en “eigentijdse communist” Peter Mertens door EIGEN site marx.be als ANTI-COMMUNIST ontmaskerd!

In “Reyers politiek” van donderdag 10 april j.l.:
“ Volgens PVDA-kopstuk Peter Mertens:
"Als wij moderne marxisten zijn, is dat omdat we denken dat de samenleving maakbaar is, een sociaal gebeuren is en verder gaat dan het nahollen van het grote profijt."

Marx mag dan wel een figuur uit de 19e eeuw zijn, de PVDA beschouwt hem als inspiratiebron en heeft zijn ideeën hertaald naar vandaag. (...)
"Wij staan voor een nieuw soort socialisme, waar men respect heeft voor de bronnen van de rijkdom", zegt Mertens. En welke zijn die bronnen? Arbeidskracht en natuur.(....)
"Je hebt hier een enorm eenheidsdenken", vindt Mertens. "Alle politieke krachten zeggen hetzelfde over brugpensioen, zware beroepen, over de plaats van de werkende mens in onze maatschappij, over GAS-boetes, over jongeren, over migranten. Het is tijd dat er een revolutie van het denken komt."(...)
"Op een bepaald moment in de geschiedenis van de maatschappij moet er weer respect komen tegenover degenen die onderaan aan het produceren zijn", vindt Mertens. "De herverdeling moet eerlijk verlopen."(...)
De tijden van Ludo Martens heeft de partij achter zich gelaten. "We zijn verveld naar een nieuw soort marxisme", zegt Mertens. "Ik kan de jeugd van de PVDA niet in de vergeetput steken, maar ik kan er wel lessen uit trekken. De uitspraken van Ludo Martens over het stalinisme waren een vergissing."(...) "Je vindt ideologische fouten in elke partij. Het stalinisme was fout."1

Op haar 8e congres (2008) zei de PVDA over het “moderne marxisme” : “De wereldbeschouwing van de PVDA is het marxisme. De basis ervan werd gelegd door Karl Marx, Friedrich Engels en Vladimir Lenin.”2
Over dit “moderne marxisme” en over de “hertaalde Marx” van de PVDA van na het 8ste congres heb ik al één en ander geschreven.
Om kort te gaan, het “moderne marxisme” van de PVDA is in feite een eeuw oud! Zij komt overeen met het “kautskyanisme” zoals Lenin dat noemde (inderdaad de Lenin die mee “de basis” zou gelegd hebben van “de wereldbeschouwing van de PVDA”. In de inleiding van “De proletarische revolutie en de renegaat Kautsky” schreef Lenin:
“In een brochure, uitgegeven in 1915 te Genève en in hetzelfde jaar in het Duits en het Frans vertaald, schreef ik over “het kautskyanisme”: 'Kautsky, de grootste autoriteit van de Tweede
Internationale, is er het meest typerende en krasse voorbeeld van, hoe het met de lippen belijden van het marxisme in werkelijkheid heeft geleid tot de verandering daarvan in “stroewisme” of “brentanoïsme” ' (d.w.z. Een burgerlijk-liberale leer, die een niet-revolutionaire 'klassenstrijd' van het proletariaat aanvaardt, hetgeen de Russische schrijver Stroewe en de Duitse economist Brentano op bijzonder krasse wijze tot uitdrukking hebben gebracht).'wij zien dit ook aan het voorbeeld van Plechanov. Met behulp van klaarblijkelijke sofismen snijdt men uit het marxisme zijn levende, revolutionaire geest; men aanvaardt alles van het marxisme, behalve zijn revolutionaire strijdmiddelen, de propagering en voorbereiding daarvan, de opvoeding van de massa's juist in deze richting”

En Lenin (die de PVDA dus als een “basislegger” van haar “wereldbeschouwing” bestempeld) zegt verder in dezelfde tekst over zo'n pseudo-marxisme:

“De arbeidersklasse kan haar wereldhistorische revolutionaire missie niet verwezenlijken, zonder meedogenloos strijd te voeren tegen dit renegatendom, tegen deze karakterloosheid, tegen deze pluimstrijkerij tegenover het opportunisme, tegen deze weergaloze theoretische vervlakking van het marxisme.”

Op haar 8e congres (2008) pleitte de PVDA voor een scholing in dit “moderne marxisme”:

Actiever te werken met ons theoretisch tijdschrift Marxistische Studies. Een plan op te stellen voor een ruimere verspreiding en betere benutting. We willen ook de theoretische site www.marx.be optimaal gebruiken. (..) Aandacht voor het marxisme. FAQ’s over het socialisme. Debat over kapitalisme en socialisme. Mobilisatie voor infoavonden, scholingen, de marxistische universiteit. Reclame voor Marxistische Studies, enz. (...)....Een eenvoudige brochure te maken, die (...) onze maatschappijvisie uitlegt. (...). En resoluut gericht naar de toekomst: het socialisme als antwoord.3

Welnu als we op de EIGEN site van de PVDA voor de VORMING en SCHOLING in “het moderne marxisme” kijken dan vinden wij de documenten van het 4e congres van de PVDA in 1991 die Ludo Martens samenbracht in het boek “USSR – de fluwelen contrarevolutie4.
Hetgeen Peter Mertens hier zegt: “De tijden van Ludo Martens heeft de partij achter zich gelaten. "We zijn verveld naar een nieuw soort marxisme", zegt Mertens. "Ik kan de jeugd van de PVDA niet in de vergeetput steken, maar ik kan er wel lessen uit trekken. De uitspraken van Ludo Martens over het stalinisme waren een vergissing."(...) "Je vindt ideologische fouten in elke partij. Het stalinisme was fout.”... is in tegenspraak met hetgeen dus heden ten dage (totdat een “vernieuwing” dit “deleted”...) nog als VORMING en SCHOLING wordt aangeboden....Lees maar:

De aanvallen tegen het stalinisme zijn gericht tegen het socialisme
Wat hebben de talrijke auteurs die vandaag de sovjetpers beheersen, tegen het stalinisme in te brengen? Twee hoofdthema's komen uit hun geschriften naar voren.
De belangrijkste misdaad van Stalin is dat hij de klassenstrijd gevoerd heeft. "Iedereen werd aangemaand de edelen, de priesters, de ambtenaren en andere sociaal-vijandige elementen te haten. (...) Men moest met name en in groep volledige klassen haten. Deze haat werd dermate gecultiveerd dat ze zelfs genetisch wortel geschoten heeft".5 Omdat Stalin de "idee van vrede tussen de klassen" verworpen heeft en daarentegen "de
ideologie van de vijandigheid (heeft opgelegd), (...) werd het land voor tientallen jaren ondergedompeld in de zinsbegoocheling van de paranoïde waanzin."6 Deze zinnen bevatten een schitterende les in dialectiek voor iedereen die zich op één of ander moment heeft laten inpakken door de charme van het antistalinisme. Tegen "de grove fouten" van Stalin, koerst men zogezegd opnieuw op de "Leninistische principes". Maar op het einde stelt men vast dat de "belangrijkste misdaad" van Stalin het voeren van de klassenstrijd was! Is het nog nodig om te vermelden dat men door het schrappen van de klassenstrijd uit de geschiedenis het marxisme én het leninisme begraaft?
De tweede misdaad van Stalin betreft zijn buitenlandse politiek. Elgiz Pozdniakov, vice-minister van Buitenlandse Zaken, heeft het hierover. "Door te kiezen voor de wereldrevolutie (...) wilden we de wereld verdelen in proletariërs en bourgeois. (Indien) men (dit) nog kan rechtvaardigen in een periode van revolutionaire stormen in de wereld, is dit ontoelaatbaar in andere omstandigheden, want het is volkomen in tegenstelling met de normen van de betrekkingen tussen beschaafde staten."7 Zo simpel en zo dwaas is het. Men zou aan deze onwetende willen vragen of de fascistische staten van de jaren '30 en '40 "beschaafd" waren, of de Franse en de Engelse koloniale staten van de jaren '30 "beschaafd" waren, of het Amerikaans imperialisme ten tijde van de koude oorlog en de oorlog in Korea "beschaafd" optrad. Want het is toch tegen deze tegenstanders dat Stalin moest strijden, en goed gestreden heeft. En ook van dezelfde schrijver: Er moet "een nieuw internationalisme komen, dat ons toelaat te spreken over de toekomst van de 'Algemeen-menselijke Internationale', dat wil zeggen van de éne mensen-gemeenschap op Aarde, die in de plaats zou komen van het internationalisme gebaseerd op de belangen van klasse, partij, groep of Staat".8 Een andere glasnostfanaat begint met te schrijven: "Nadat ze de revolutie in ons land hebben voltooid, hebben de proletariërs verzaakt aan de waarden die vreemd gebleken zijn aan hun klassebewustzijn en aan hun belangen". En hij voegt eraan toe: "Er bestaan geen proletariërs meer, althans niet meer in Oost- en West-Europa. Er zijn arbeiders, boeren, werknemers, ondernemers, vertegenwoordigers van vrije beroepen, bedienaars van de erediensten, studenten, militairen, gepensioneerden, kinderen". Reagan en Thatcher zouden het niet beter kunnen zeggen. En tenslotte komt onze schrijver tot de kern van zijn betoog: "Ze hebben allen een gemeenschappelijk belang: in vrede leven en overleven. Daarom is het tijd te verzaken aan de leuze: Proletariërs aller landen, verenigt U!"9 Voor deze anticornmunist die zijn dagen slijt als hoofdadviseur op het ministerie van Buitenlandse Zaken, is de belangrijkste misdaad van Stalin dat hij de solidariteit van alle proletariërs ter wereld verdedigd heeft.
Eenmaal op deze weg, kan niets onze hervormers nog stoppen. Anderhalfjaar geleden zijn ze opgehouden over Stalin te kletsen: Lenin en de revolutie zijn het mikpunt van hun aanvallen geworden. Ze verklaren dat de Oktoberrevolutie een vergissing was en dat het uiteindelijk deze boodschap is die de "antistalinisten" willen overbrengen.
Een vertegenwoordiger van de CVP, de Vlaamse christen-democraten, is naar de Sovjetunie gereisd om fondsen over te maken aan de christen-democratische partij en om de publikatie van boeken van Solzjenitsyn te financieren. Tijdens de jaren '90 zullen enkele miljoenen boeken van deze schrijver gedrukt worden. In persartikelen worden de geschriften van Solzjenitsyn becommentarieerd. "Sinds 70 jaar was de onvoorwaardelijke menselijke moraal vervangen door een eengemaakt klasse-totalitarisme, dat zich steunt op een ideologie die in staat is welke misdaad dan ook te rechtvaardigen."10 De trotskisten, die luidkeels de geschriften van Solzjenitsyn, de lievelingsschrijver van Le Pen, aanprijzen, mogen dit soort literatuur propageren in naam van de vrijheid van meningsuiting. Wij stellen dat het gaat om puur fascistische literatuur! De Nouvelles de Moscou mogen dan ook in deze logica doorgaan met het propageren van volgende ideeën: "Men moet de persoonlijke verantwoordelijkheid van Lenin in de ideologische aspecten van de sovjetgeschiedenis van vóór de stalinistische dictatuur onderstrepen. Nationalistisch georiënteerde denkers zoals Solzjenitsyn spreken hier reeds lang over en geven te verstaan dat het leninisme en het stalinisme twee verschijnselen zijn van dezelfde orde."11 Men grijpt dus terug, in kranten die zich communistisch noemen, naar de openlijke verheerlijking van het tsarisme, die Solzjenitsyn in zijn bombastische stijl zo goed uitdrukt. In een lange tekst over de huidige toestand in de Sovjetunie kan men de volgende tussenkomst lezen van Michael Lobanov, politiek journalist, verwoed voorstander van glasnost: "In 70 jaar tijd heeft men de spiritualiteit vernietigd en bijgevolg de culturele pijlers waarop het economisch systeem rustte, tot en met de nationale tradities en het zelfbewustzijn. Waar het op aankomt is dat de Kerk niet nog eens vertrapt mag worden."12 Het socialisme wordt hier dus aangevallen omdat het de spiritualiteit van de tsaristische periode heeft vernietigd en het economisch systeem, dat in deze spiritualiteit zijn rechtvaardiging vond.
Laten we tenslotte benadrukken dat de vloedgolf van openlijk anticommunistische ideeën zo hevig is, dat Gorbatsjov zelf niet meer weet hoe zich te houden. Dit wordt aangetoond door een aantal van zijn nogal povere tussenkomsten. In een redevoering van 28 september '89 zegt hij: "Soms stelt men zich nihilistisch op tegenover de weg die ons land afgelegd heeft. De Oktoberrevolutie wordt voorgesteld als een vergissing, een tragedie, die de normale gang van zaken verstoord heeft en die voor het volk alleen maar lijden gebracht heeft."13 Gorbatsjov slaagt er niet in het grootscheeps anti-communistisch offensief van repliek te dienen, je vindt geen enkel militantisme bij die man, alleen gelaten constateringen.14

Nog op haar 8e congres (2008) werd bepaald (en door een meerderheid van de afgevaardigden van de PVDA-leden gestemd):
(De PVDA is) een eigentijdse communistische partij (...) De partij maakt deel uit van de internationale communistische beweging.15
Nu is het wachten totdat “de in het marxisme gevormde leden van de PVDA” hun eigen voorzitter als anti-communist ontmaskeren.
1http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/VK14/VK14_Reyers_Politiek_PVDA, "Eerst de mensen, niet de winst", do 10/04/2014 - 23:53 Rik Arnoudt
2 Beginselvaste partij, Hoofdstuk 2. Een beginselvaste partij ; 1. Het marxisme  (...) 5. Een eigentijdse communistische partij,  6. Een internationalistische partij....
3 Beginselvaste partij, Hoofdstuk 2. Een beginselvaste partij ; 1. Het marxisme  (...) 5. Een eigentijdse communistische partij,  6. Een internationalistische partij....
4http://marx.be/nl/content/de-fluwelen-contrarevolutie?doc=Fluwelen0.htm#Inhoudstafel of http://marx.be/nl/content/de-fluwelen-contrarevolutie?doc=Fluwelen1-4.htm, “De USSR en de fluwelen contrarevolutie” door Ludo Martens
5 Nouvelles de Moscou, Alexandre Vassinski, nr. 45, 5 november 1989, p. 3.
6. Temps Nouveaux, Léonid Ionine, nr. 42,1989, p. 35.
7 Vie Internationale, juni 1989, p. 8 en 12.
8. Ibidem.
9 Vie Internationale, juli 1989, p. 37.
10 Nouvelles de Moscou, nr. 45, 5 november 1989, p. 12.
11 Nouvelles de Moscou, nr. 46, 12 november 1990, p. 8-9, artikel getiteld "17 oktober".
12 Gorbatsjov, 'De perestroika, de partij, het socialisme', 28 september 1989, Pravda, 30 september 1989.
13 Ibidem.
14http://marx.be/nl/content/de-fluwelen-contrarevolutie?doc=Fluwelen2-1.htm#Deaanvallentegenhetstalinismezijngerichttegenhetsocialisme, “De aanvallen tegen het stalinisme zijn gericht tegen het socialisme”,uit “De USSR en de fluwelen contrarevolutie”, Ludo Martens

15 Beginselvaste partij, Hoofdstuk 2. Een beginselvaste partij ; 1. Het marxisme  (...) 5. Een eigentijdse communistische partij,  6. Een internationalistische partij....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten