14-09-2015

Voor eenheid van de werkende klasse, strijd tegen imperialisme en voor socialisme

Moest ik nog een kader zijn in de PVDA, dan zou ik pleiten voor een pamflet om uit te delen , zowel op de betogingen en acties "voor steun en verwelkoming van vluchtelingen" alsook op betogingen zoals die van 7 oktober (je weet wel: “tegen BLINDE besparingen, voor een 'echte' tax-shift door invoering van vermogensbelasting”...?!). 
Ik zou pleiten voor en pamflet in echte AMADA-stijl, dat het bewustzijn probeert op te trekken in anti-imperialistische richting en naar een ideologie van de eenheid van de werkende klasse......

Verder gaan dan alleen "steun" aan vluchtelingen en "strijd tegen besparingen"! Voor eenheid van de werkende klasse, strijd tegen imperialisme en voor socialisme


Vluchtelingen, Conventie van Genève en de Koude Oorlog
Herstel van kapitalisme in West-Europa na de Tweede Wereldoorlog was prioritair (zelfs voor de concurrerende imperialistische belangen van de Verenigde Staten). Dit omwille van de invloed van de communisten wegens hun rol in het antifascistisch verzet én wegens de rol gespeeld door de Sovjet-Unie. Een waarneembaar "vluchtelingen-probleem" bestond alléén in Europa zélf, omwille van de oorlog. Al de "vluchtelingen", afkomstig uit het gebied dat na de oorlog achter het "IJzeren Gordijn" verdween, moesten zeker niet terug naar het nu "communistisch-geworden" land van oorsprong. De "vluchtelingen" waren welgekomen werkers, die aan de "slag om de productie" hun bijdragen konden leveren. Zo moest hen worden "getoond" dat het kapitalisme véél "socialer" was dan het communisme. Het geven van gelijke burgerrechten en gelijke sociale rechten werden ingeschreven in de Conventie van Genève.

Extra (indirect) loon voor uitbouw van Sociale Zekerheid voor iedereen en de Koude Oorlog
De uitbouw van sociale zekerheid en de bijdrage van de kapitalisten hiervoor in de vorm van een indirect loon, plus nog een staatsbijdrage vanuit de kas van de belastingen voor de werkers, was er dus op gelijke wijze voor de in rechten gelijk gestelde "vluchtelingen".
Er werd ook financiële en materiële steun gegeven aan de (in principe anti-communistische) sociaal-democratie en die vakbonden (de "socialistische" maar ook de christelijke) voor zover ze zich antirevolutionair en anticommunistische opstelden.
De fondsen hiervoor waren de EXTRA-winsten gehaald uit de EXTRA-uitbuiting van de werkers in « De Derde Wereld » (eerst nog kolonies vervolgens na de «dekolonisatie», een soort van neo-kolonies)

Vluchtelingen voor anti-imperialistische strijd en vluchtelingen voor imperialistisch geweld
De strijd van de imperialistische monopolies om na de "dekolonisatie" in het kader van hun onderlinge concurrentie, hun invloed-sferen en de controle over de grondstoffen te (her)winnen leidde tot oorlogen, tot eenzijdige steun aan bepaalde regimes (ofwel aan hun "opstandige rebellerende" tegenhangers) én tot de plundering van de rijkdommen. DIT zorgde voor de honger, de oorlog, de armoede, en de bestaansonzekerheid die aan de basis lagen van vluchtelingen/migratie-stromen, die zogezegd, in Europa "een waarneembaar vluchtelingenprobleem" veroorzaakte, op het moment dat maar een kleine fractie van die vluchtelingen Europa zélf binnenkwam.(in de jaren '80)
De imperialistische interventies in Afganistan en Irak later gaven ook weer aanleiding tot vluchtelingen (waarvan, ook weer, slechts een fractie Europa bereikten). Het is wél zo dat "vluchtelingen" uit (ex)-kolonies die zichzèlf bevrijdden (Algerije, Vietnam - "bootvluchtelingen", en de Oosteuropeanen net vòòr de val van de muur) véél meer welkom waren en voor wie de Conventie van Genève nog onverkort werd toegepast, dan zij die vluchtten voor het door de imperialisten zèlf veroorzaakte geweld.

Sinds crisis: èn fractie vluchtelingen die Europa bereiken èn kosten voor Sociale Zekerheid zijn 'een probleem' voor imperialistische burgerij
De overcapaciteits-crisis ingezet in 1974, die de kapitalistische concurrentie verscherpte en bij de elkaar concurrerende imperialistische groepen (of centra) leidde tot een "drang" tot het continue verhogen van de uitbuitingsgraad. Met name in Europa werd nu de, ooit uit anti-communistische "angst" GEGEVEN (indirecte loon-)bijdragen voor de uitbouw van een sociale zekerheid (een stelsel van allerlei vervangings-inkomens), stap voor stap afgebouwd. Dat proces gaat nog steeds door.....!
Hiervoor werd - door de reformistische krachten - de werkers in het defensief gedrongen, net zoals de reformisten net nà de oorlog de werkers uit de invloed van de communisten moesten halen en houden.
Verder werd actief, de concurrentie BINNEN de arbeidersklasse gestimuleerd, o.a door een promotie van immigratie vanuit de vroegere koloniale regio's, waar immigranten, vanuit de vroegere EXTRA-uitgebuite situatie, HIER een neerwaartse druk op het loon en de arbeidsvoorwaarden moesten betekenen. Doordat migranten naast "autochtone" werkers werden ingeschakeld in het productieproces en de noodzakelijke eenheid binnen de werkende klasse tastbaar werd, kon gezamenlijke klassenstrijd soms dempend werken op die neerwaartse druk. Met bewust geïntroduceerde op vooroordelen gebaseerde ideologieën probeerde de burgerij toch weer zoveel mogelijk verdeling te brengen BINNEN de werkende klasse.

Tegenstelling voor de burgerij: én Conventie van Genève toepassen én afbouw van indirect loon plus afbouw Sociale Zekerheid toepassen
De huidige "vluchtelingen" spelen hierbij een objectieve rol. Aan de ene kant zou men omwille van vroegere ratificatie van de Conventie van Genève àlle erkende vluchtelingen en asielzoekers gelijke sociale rechten als die aan de "autochtone" werkers moeten geven. Maar voor de Europese burgerij is het probleem dat het hier gaat om sociale rechten die de burgerij bij de "eigen" werkers juist probeert zoveel en zover als mogelijk AF TE BREKEN. DEZE tegenstelling ligt aan de basis van de "erkenning van het bestaan van een vluchtelingenprobleem". Het schermen met dit thema "het vluchtelingenprobleem", moet ook zoveel als mogelijk een INTERNE verdeling binnen de arbeidersklasse scheppen.
Ook is "het vluchtelingenprobleem" het gedroomde alibi voor weer NIEUWE militaire interventies die moeten leiden tot verdeling van invloedssferen en grondstoffenvoorraden en tot het onthouden - bij concurrenten dan -  van de TOEGANG tot grondstofbronnen.

Tegen oorzaak van vluchtelingen én tegen verhoging van uitbuitingsgraad, één anti-imperialistische strijd, hier in Europa en in Midden Oosten en Afrika.
Laten we het verzet en ook de ontwikkeling van klassenstrijd, tégen imperialistische oorlogen, tégen racisme, vóór het geven van toegang ván, en het geven van rechten áán, vluchtelingen, én tegen besparingen en inleveringen, én tegen sluitingen en herstructureringen, BUNDELEN, door strijd te voeren voor de revolutionaire omverwerping van het kapitalisme/imperialisme, hier in Europa en in de regio's in de wereld waar de vluchtelingen vandaan komen, vooral de Arabisch/Perzische en Afrikaanse regio.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten