24-02-2015

Peter Mertens (2006):”Ingaan op oproep van trotskisten 'Breken met stalinisme en breken met KKE' betekent ontslag voor PVDA-kaders” (1)

Zowel de partijleden die eigenlijk “veredelde verkiezingsmedewerkers” zijn en de “oudere” partijleden die geplaagd worden door acuut geheugenverlies bejubelen elke ideologische zwenking van Peter Mertens. Een zekere zelfstudie en analyse, bijvoorbeeld op basis van het op het 8e congres (2008) aanbevolen “vormingsinstrument” marx.be (Marxistische Studies), door diezelfde leden zou zowel het geheugen opfrissen alsook verhelpen aan ideologische en politieke blindheid.
Zo gaf niemand van de leden en kaders een kik toen Peter Mertens furieus ontkende dat er een “interne marxistisch-leninistische lijn” was en een “soepele volksere lijn naar buiten” waren.
(Opmerking: ALLE aantijgingen, verwijten, beschuldigingen aan het adres van Nadine Rosa-Rosso die ik hier aanhaal zijn op conto van Peter Mertens en andere kaders van de PVDA. Mijn analyse van de redenen voor ontslag van Nadine Rosa-Rosso kunt u hier lezen in Deel 1 en Deel 2)
Zo konden we lezen:

(D)e PVDA (...)toont haar gematigde kant enkel in de media(....)De PVDA danst op twee benen, schrijft politoloog Pascal Delwit (ULB) in zijn boek PTB, nouvelle gauche, vieille recettes, dat vandaag verschijnt. "De partij heeft een vriendelijker imago, maar intern wordt de marxistisch-leninistische lijn strak aangehouden."(...) Intern kan er met de spierballen gerold worden, buiten wordt er geen schade berokkent. Voorzitter Peter Mertens reageert furieus. "Delwit suggereert dat we een verborgen zolder hebben waar we allerlei duistere geheimen bewaren. Hij mag komen kijken, wij hebben een plat dak. Wij spelen open kaart."1

Nochtans werd de vroegere algemeen secretaris Nadine Rosa-Rosso ondermeer juist daar voor (“het bekampen van de noodzaak van interne en externe lijn”) ontslagen:

“Resolutie van 1999 ....: "We moeten tegelijkertijd juister, strikter, meer marxistisch-leninistisch zijn binnen de partij en tactischer en soepeler naar buiten toe." (...)NRR bekampte de noodzaak om een "interne en een externe lijn" te hebben. (...)NRR stelde daartegenover: "We kunnen niet intern verdedigen waar we ook naar buiten niet voor uitkomen." De ontkenning van het verschil tussen tactiek en strategie leidde van gauchisme naar rechts opportunisme en naar liquidatie van essentiële grondslagen van het marxisme-leninisme. De anti-Stalinverklaringen van leden van de fractie rond NRR zijn allicht geen toeval.2


In het nummer van Marxistische Studies 72/2005 "De arbeidersklasse in het tijdperk van de transnationale ondernemingen" door Peter Mertens,zoals het nog op de site marx.be te lezen is, staat in noot 72, bij het tweede hoofdstuk héél expliciet:


Deze dubbele taak was precies de opdracht die het Centraal Comité in 1999 van de PVDA stelde onder het motto ‘meer marxistisch-leninistisch naar binnen toe, meer soepel naar buiten toe’. De afgelopen vijf jaar is in de PVDA heftig gedebatteerd over deze tweeledige opdracht. Voormalig algemeen secretaris Nadine Rosa-Rosso beweerde dat het onmogelijk is een dubbele taak te vervullen. Ze stelde daarentegen: ‘Wat ons ontbreekt dat is niet een eenvoudige en revolutionaire boodschap, maar precies een electorale strategie.’ (Nadine Rosa-Rosso, Antwoord op de tekst van LM 29 augustus – 7 september, 13 september 2003, blz. 14.) Dat had gevolgen op twee terreinen. Op het domein van de marxistische strategie waar de revolutionaire ambitie stilaan wegebde tot een krampachtige poging om alle jokers in te zetten op de burgerlijke verkiezingen. En op het domein van de partijtactiek waar de ene schoktherapie (de verkiezingscampagne Resist) op de andere confrontatietactiek (de breuk verkondigen met de bestaande vakbonden) volgde. Einde 2003 werd Nadine Rosa-Rosso in de minderheid gesteld door het Centraal Comité, dat opnieuw de dubbele opdracht uit 1999 vooropstelde. De algemeen secretaris weigerde zich bij de meerderheid neer te leggen: ‘Je kunt veel van een mens vragen maar op dit ogenblik wil ik toch mijn zelfrespect bewaren… en houd ik vast aan mijn politieke standpunten.’(Nadine Rosa-Rosso, Aux membres du Bureau Politique et du Comité Central, 18 december 2003) Het gekrenkte ‘zelfrespect’ bracht Rosa-Rosso ertoe om samen met Luk Vervaet, voormalig kaderverantwoordelijke, fracties tegen de leiding op te zetten. De weigering zich bij de meerderheid neer te leggen en het fractionisme hebben uiteindelijk geleid tot de uitsluiting van Nadine Rosa-Rosso en Luk Vervaet uit de partij. Nadien hebben we tijdens de kiwi-campagne voor de openbare aanbesteding van geneesmiddelen (van Geneeskunde Voor Het Volk en dokter Dirk van Duppen), de strijd rond het Interprofesionneel Akkoord en de strijd voor het behoud van het brugpensioen opnieuw de draad opgenomen van de dubbele opdracht. Maar het grootste werk blijft nog te doen.3

Hier -in 2006- beweert Peter Mertens dat “de meerderheid van de partijleden” (Maar waar, op welk congres? Dat vermeldt hij niet) instemde met de “dubbele taak” en het “buitenzetten” van Nadine Rosa-Rosso? ondermeer omdat zij die “dubbele taak” ontkende of afwees.. Het is wel eigenaardig dat in 2014, blijkbaar ALLE partijleden instemden met het “furieus ontkennen” door Peter Mertens van diezelfde “dubbele taak” zoals Pascal Delwit het vermeldde in zijn boek.

Peter Mertens vergeleek onlangs Syriza met de PVDA en ook de Nederlandse SP met Syriza.... zo dus ook de SP met de PVDA. Tegelijkertijd gaf hij het “komend congres” in feite DE OPDRACHT “de misdaden van Stalin, of het stalinisme te veroordelen”:

Wat zijn de overeenkomsten tussen het radicaal links van PVDA en Syriza?
'We zoeken beiden naar een creatieve weg om een consequente socialistische politiek in Europa op de kaart te zetten. (....) Politiek gezien zou je ons het Syriza aan de Schelde kunnen noemen. Net zoals de SP het Syriza van boven de Moerdijk is. Mochten we in Griekenland zitten, dan hadden we zeker een gelijkaardig programma. (....)
Syriza benadrukt wel dat ze weinig hebben met het Soviet-tijdperk. Uw partij krijgt soms het verwijt daar niet genoeg afstand van te doen.
'In 2008 hebben we de verandering ingezet, en toen hebben we duidelijk gemaakt dat we niet terug willen naar de 20ste eeuw. (....) 'We zijn voorzichtig om alles over één kam te scheren. Want er zijn wel degelijk realisaties op het vlak van onderwijs en gezondheidszorg, bijvoorbeeld in Cuba. Maar ook in andere Latijns-Amerikaanse landen zoals Bolivia en Ecuador.(....) 'Kijk, dat wij de misdaden van Stalin, of het militaire regime in Noord-Korea veroordelen is niet nieuw. En op ons congres later dit jaar zullen we dat nog eens herhalen.'
Wat staat daar nog op het programma?
'Er zal een nieuwe leiding worden gekozen en een een voorzittersverkiezing worden gehouden. We hebben ons programma aangepast aan de actualiteit. We zullen toelichten voor welk socialisme wij staan. Daarbij zal meer dan nu aandacht gaan naar thema's zoals klimaat en cultuur.'4

Nu jubelt ieder partijlid als Peter Mertens de PVDA met de SP en beide met Syriza vergelijkt.
Blijkbaar heerst een acuut geheugenverlies bij die partijleden, want in 2004 stonden ze ook te jubelen achter het “uitwijzingsbeleid” van de PVDA van Nadine Rosa-Rosso die ondermeer van het volgende beschuldigd werd:

(E)en vervanging van de revolutionaire strategie en tactiek door een links reformistische strategie en praktijk. Zij bracht de partijleiding een liquidatiestroming op. "De PVDA handhaven als revolutionaire partij van de arbeidersklasse of haar omvormen tot een kleinburgerlijke reformistische partij van het type van de SP in Nederland", dat is de fundamentele inzet van de ideologische strijd die de leiding van de partij heeft door elkaar geschud.(....) NRR (wilde) onze fundamenteel correcte, marxistisch-leninistische revolutionaire strategie ....vervangen door een reformistische electorale strategie. Zij wilde van de voorhoedepartij een "massapartij" maken, voor alles afgestemd op electorale resultaten. (...)(Dit)(...) herinnert aan de liquidatoren uit de beginjaren 1980, zoals de KPD (Duitsland) of de ex-maoisten van KEN-ML (Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland - marxisten-leninisten), die zich omvormden in SP-Nederland.5

Verder wordt Peter Mertens door zijn met blindheid of met geheugenverlies geslagen mede-partijleden euforisch bejubeld voor....:

En de Sovjet-Unie? In de jaren 90 verdedigde uw partij Lenin en Stalin nog.
Peter Mertens. ‘(...) (I)k verwerp niet alles wat onder het communisme is gebeurd. Zouden we, als we opnieuw moesten beginnen, opnieuw die regimes moeten installeren? Nee. Zijn er essentiële dingen misgelopen, qua machtshonger, qua machtsconcentratie, qua gebrek aan democratie en inspraak? Ja.'
(...) het is wel dankzij de Sovjet-Unie dat Europa vandaag niet Duits is. Dankzij die 27 miljoen mensen in Rusland die hun leven hebben gegeven. Het waren communisten die in Antwerpen heel veel joden hielpen onderduiken. De Kommunistische Partij was de partij van de gefusilleerden. Hoeveel steden zijn er niet bevrijd door partizanenlegers? Dat kunnen we toch allemaal niet ontkennen. Ik vind dat een knappe erfenis van de geschiedenis die ik niet overboord ga gooien.'
(...)
Ik verdedig de misdaden en executies onder het Sovjetregime toch niet. Dat zou absurd zijn. (....) Niemand zal de hele liberale traditie reduceren tot Pinochet, niemand zal de hele nationalistische geschiedenis reduceren tot de collaboratie. Maar het socialisme mag wel gereduceerd worden tot de misdaden van de twintigste eeuw? (....)Onze sociale zekerheid, het algemeen stemrecht, de rechten van de mens – die zouden wij allemaal niet gekend hebben zonder de invloed van het socialisme. Maar nu wil ik een nieuw socialisme.6

Hoewel hij niet anders dan een door iedereen erkend feit kan “erkennen”, namelijk de rol die de Sovjet-Unie heeft gespeeld in de strijd tegen het fascisme en de rol in de organisatie van het gewapend verzet van communisten, (dat doet zelfs de burgerij) huilt hij ook mee met de burgerij over “de misdaden en executies onder het Sovjet-regime”. Vervolgens neemt hij heel handige draaien als een rasechte politicus (...à la Bart De Wever?..) Hij verdedigt NIET de oktoberrevolutie en de opbouw van het socialisme als eerste fase van het communisme. Hij reduceert wél het socialisme tot de uitbouw van hervormingen die ondermeer door de fundamenteel ANTI-communistische tactiek van REFORMISTEN (en hierin noch materieel gesteund door .... de Amerikanen na de Tweede Wereldoorlog ten tijde van de “Koude Oorlog”) gestalte kreeg. (meer hierover in “Peter Mertens(PVDA): “Socialisme is 'herverdeling anno nu'; parlementaire vertegenwoordiging nodig 'om fondsen te verwerven voor partijwerking' ”)

En wat betreft de opdracht die hij geeft aan het negende congres om “de misdaden van Stalin te veroordelen”..... In 2004 werd in een door Peter Mertens geleide “afrekening” met Nadine Rosa-Rosso haar toegedichte “anti-stalinisme” verweten:

De ontkenning van het verschil tussen tactiek en strategie leidde van gauchisme naar rechts opportunisme en naar liquidatie van essentiële grondslagen van het marxisme-leninisme. De anti-Stalinverklaringen van leden van de fractie rond NRR zijn allicht geen toeval.7

De PVDA-werking wordt bepaald door het ritme van de opeenvolgende VERKIEZINGEN. Heel de werking wordt afgestemd op “het IMAGO van de PVDA aanlokkelijk maken”..... om het doel-kiespubliek te verlokken er in laatste instantie op te STEMMEN.

“ PVDA-voorzitter Peter Mertens:” Prioriteit nummer één voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is een verkozene halen in Antwerpen, Luik en Brussel (Molenbeek). “Dat is belangrijk om drie redenen. Een: de grootsteden hebben dringend een andere stem nodig in hun gemeenteraad. Twee: zo kunnen we ook vandaag al een tegenkracht opbouwen naar de verkiezingen van 2014 toe, want dan wil Bart De Wever het land lam leggen. En tot slot hebben we die drie megafoons in de steden broodnodig in de komende periode van aanslepende eurocrisis en besparingen.” (...)
Voor ons is de inzet om in heel dat debat meteen aanwezig te zijn en een straffe en sociale oppositie op de kaart te zetten. (...) Vanuit de oppositie kun je immers hard wegen op het beleid. (...)
Onze eerste bekommernis is dus (...) wel degelijk om invloed te hebben op het stedelijk beleid.8

Prioriteit voor een reformistische partij is sinds het failliet van de 2e Internationale:
Genoeg stemmen halen om verkozenen te hebben......want de verkozen fractie kan “van binnen uit”,de kapitalistische staat, al is het maar een klein beetje -door te “wegen op het beleid” - omvormen. (lees meer in “PVDA-werking bepaald door VERKIEZINGEN: IMAGO dient om stemmen te lokken.“)
Dit “electoralisme”, zoals Peter Mertens dit nu verdedigt, werd in 2006 aan Nadine Rosa-Rosso verweten en mede als reden aangehaald, voor haar door Peter Mertens geleide uitzetting, van Nadine Rosa-Rosso. Dit is te lezen in Marxistische Studies 72/2005 "De arbeidersklasse in het tijdperk van de transnationale ondernemingen" door Peter Mertens,

In een persmededeling van de PVDA, na de verkiezingen:

Peter Mertens, voorzitter van de PVDA: “120 jaar geleden werd de eerste socialist, Edward Anseele, verkozen in de rode as van de Borinage over Luik tot Verviers. En Anseele sprak de taal van de hele werkende klasse. Vandaag is Raoul Hedebouw verkozen in diezelfde as. En Raoul Hedebouw zal de taal spreken van de hele werkende klasse." (...) Raoul Hedebouw en Marco Van Hees vertegenwoordigen de hele Belgische werkende bevolking in het federale parlement.9

Peter Mertens die hier in feite de PVDA vergelijkt met de BWP, leidde de uitdrijving van Nadine Rosa-Rosso, waarbij haar ondermeer werd verweten, de PVDA te willen omvormen tot een partij van de Tweede Internationale (zoals de BWP was). Hij legt dit uit in 2006 in zijn boek “Marxistische Studies 72/2005 "De arbeidersklasse in het tijdperk van de transnationale ondernemingen" door Peter Mertens,
In een volgend artikel kom ik op dit boekje, geschreven door Peter Mertens, nog terug...

Op de vraag “Wat staat daar nog op het programma van het volgend congres?” antwoordde Peter Mertens 'Er zal een nieuwe leiding worden gekozen en een een voorzittersverkiezing worden gehouden.”'10
Als de leden en kaders van de PVDA hun geheugen opfrissen en hun ogen open doen voor wat vorming in partij-geschiedenis.....zal Peter Mertens geen voorzitter meer zijn of zelfs geen woordvoerder van de PVDA meer mogen zijn.....

1http://www.demorgen.be/binnenland/politicoloog-delwit-onthult-ware-gelaat-extreemlinks-pvda-danst-op-twee-benen-a1825081/, Politicoloog Delwit onthult ware gelaat extreemlinks: "PVDA danst op twee benen", ROEL WAUTERS
2Centraal Comité van de PVDA: Resolutie over de voormalige algemeen secretaris Nadine Rosa-Rosso en de vroegere kaderverantwoordelijke Luk Vervaet - 5 april 2004. Uit "Bijdrage aan de strijd tegen de liquidatielijn van de vroegere algemeen secretaris. - discussieteksten. Partij van de Arbeid van België"
3Noot 72 bij hoofdstuk 2 “Klassenstrijd, vakbonden en revolutionaire partij”, MS 72/2005 publicatie in 2006, http://marx.be/nl/content/archief?action=get_doc&id=66&doc_id=332
4http://www.knack.be/nieuws/belgie/peter-mertens-wij-zijn-het-syriza-aan-de-schelde/article-normal-528617.html, Peter Mertens: 'Wij zijn het Syriza aan de Schelde', Jan Herregods Redacteur Knack.be, 27/01/15 om 16:42 - Bijgewerkt om 17:00
5Centraal Comité van de PVDA: Resolutie over de voormalige algemeen secretaris Nadine Rosa-Rosso en de vroegere kaderverantwoordelijke Luk Vervaet - 5 april 2004. Uit "Bijdrage aan de strijd tegen de liquidatielijn van de vroegere algemeen secretaris. - discussieteksten. Partij van de Arbeid van België"
6http://www.pvda.be/nieuws/artikel/interview-peter-mertens-tegen-brutale-ik-cultuur-van-het-neoliberalisme.html?utm_source=pvda2013-02-03&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter
, 31 januari 2013, Interview Peter Mertens: tegen brutale ik-cultuur van het neoliberalisme, Overgenomen uit De Standaard (31/01/2013
7Centraal Comité van de PVDA: Resolutie over de voormalige algemeen secretaris Nadine Rosa-Rosso en de vroegere kaderverantwoordelijke Luk Vervaet - 5 april 2004. Uit "Bijdrage aan de strijd tegen de liquidatielijn van de vroegere algemeen secretaris. - discussieteksten. Partij van de Arbeid van België"
8http://www.pvda.be/nieuws/artikel/peter-mertens-over-inzet-van-14-oktober-een-partij-die-groeit-mag-geen-stappen-overslaan.html, 5 september 2012, “Peter Mertens over inzet van 14 oktober: “Een partij die groeit, mag geen stappen overslaan” “, Nick Dobbelaere
9http://pvda.be/persberichten/pvda-de-partij-van-het-echte-links-met-raoul-hedebouw-en-marco-van-hees-eindelijk-het, PVDA: “De partij van het echte links, met Raoul Hedebouw en Marco Van Hees, eindelijk in het Parlement”, 26 mei 2014, Persdienst PVDA

10http://www.knack.be/nieuws/belgie/peter-mertens-wij-zijn-het-syriza-aan-de-schelde/article-normal-528617.html, Peter Mertens: 'Wij zijn het Syriza aan de Schelde', Jan Herregods Redacteur Knack.be, 27/01/15 om 16:42 - Bijgewerkt om 17:00

Geen opmerkingen:

Een reactie posten