14-09-2017

In februari 2009, een ingezonden mail op website Comité Andere Politiek ... over de automobielsector

In het licht van de staking bij VOLVO-cars en de reportage op Solidariteitsbus zocht ik op mijn computer wat ikzelf ooit schreef over de automobielsector en kwam op deze ingezonden mail naar de website van Comité Andere Politiek in februari 2009. Solidariteitsbus is zoals dat van Comitè Andere Politiek, initiatieven waar vooral Raf Verbeke zijn schouders heeft gezet.

Mail aan CAP 22 februari 2009

In KNACK nr 7 (11 februari 2008) vertelt Peter Mertens (Voorzitter  van de PVDA) in wat de PVDA verschilt van andere partijen  (dus ook van CAP?):
« Alleen wij stellen het systeem ter discussie….wij hebben opnieuw duidelijk gesteld dat wij  een marxistische partij zijn, en dat we opkomen voor een socialistische samenleving. Maar voortaan zullen wij dit doen door zoveel mogelijk mensen te betrekken bij concrete projecten en strijdpunten »
In een vraag aan Jo Cottenier (ook nationaal kader van de PVDA) of men nu niet duidelijk moet vertellen dat het kapitalisme geen toekomst meer biedt aan de mensheid en dat men het moet afbreken en vervangen door een socialistische planeconomie zei hij:
« Dat is dogmatisch. Je moet voorstellen doen die breken met de kapitalistische logica, de mensen tot strijd aanzetten doordat die voorstellen aansluiten bij waar de mensen mee bezig zijn. Wees gerust, wij discuteren ook over de noodzaak van het socialisme individueel met onze contacten in de bedrijven en de vakbond. »
Is de PVDA marxistisch (en nog revolutionair?) en het CAP dus niet?
Op de website van de PVDA mag zo'n discussie niet gevoerd worden - er wordt zelfs geen MELDING gemaakt van het CAP. Het is duidelijk waarom: als de argumenten van Peter Mertens hierboven, kunnen doorprikt worden, wordt een profilering van de PVDA tegenover een organisatie als het CAP onhoudbaar. (voor de goede gang van zaken, ik beweer niet dat CAP dan wél marxistisch en revolutionair is - mijn goede vriend Raf Verbeke met wie ik al ontelbare discussies heb gevoerd, kan dit beamen)
Maar laten we eens kijken of de PVDA echt het verschil maakt.

Het voorstel van de PVDA-Antwerpen, bij monde van Joris Van Gorp (pvda.be, 10 februari) aan de arbeiders van GM-Antwerpen als inzet van hun strijd (Ik ben wel benieuwd wat het voorstel gaat zijn van PVDA-Limburg als strijdobjectief voor de FORD-arbeiders en die van PVDA-Brussel aan die van Audi in Vorst?):
« Waarom niet strijden voor een door Europa overgenomen GM-EuroCar, opdat er  een bod gedaan wordt door de Europese Unie op de GM-Europe bij aandeelhouders van GM. Want dan zit men mee aan de beslissingstafel om de tewerkstelling te verdedigen van een genationaliseerd GM-EuroCar onder controle van de Europese Unie.
Een genationaliseerd GM-EuroCar, onder controle van de Europese Unie, kan de daling van de productie spreiden over alle Europese vestigingen en dat eventueel gepaard laten gaan met arbeidsduurvermindering, tijdelijke werkloosheid… Alleen op die manier kan het gemeenschapsgeld ten goede komen aan het behoud van de tewerkstelling en een zinvolle productie.
Een genationaliseerd bedrijf biedt enorme voordelen. Nu worden milieuvriendelijke oplossingen omwille van het winstbejag van de multinationals niet ontwikkeld. In een genationaliseerd bedrijf kan men de research daarop afstemmen.
Het is niet de bedoeling dat de privé het voor het zeggen heeft in dit genationaliseerd bedrijf. Er moet een nieuw management komen dat onder de controle staat van de werkernemers en hun vakbonden en van de bevolking. De nieuwe managers moeten competente mensen zijn die hun sporen verdiend hebben in de productievestigingen van GM zelf. De Europese vakbonden moeten inspraak hebben in de aanstelling van deze managers. Een deze managers moeten afzetbaar zijn wanneer ze niet voldoen.
Een GM-EuroCar lost de crisis in de automobiel niet op, noch de gehele chaos die veroorzaakt is door de markteconomie en de winstjacht. Daarvoor is een andere economie nodig en een socialistische maatschappij. De huidige overcapaciteit in de automobiel is het gevolg van de waanzinnige concurrentie tussen de automobielproducenten
Een GM-EuroCar zou alvast niet meer investeren in nog meer productiecapaciteit. Op die manier levert het genationaliseerd bedrijf al een stuk van de oplossing voor de overcapaciteit. Bovendien zal een nationalisatie de discussie stimuleren over een andere kijk op de automobielindustrie die meer dan ooit nood heeft aan meer planning, een striktere beheersing van de capaciteit, de ontwikkeling van energiebesparende modellen en een alternatieve aanpak van het vervoersprobleem in onze maatschappij."

Dus, zo redeneert Joris, als er voldoende strijd wordt ontwikkeld die blijft voortduren tot alle voorwaarden zijn vervuld (een inspraak van de vakbonden bij de aanstelling van nieuwe managers, die dan ook afzetbaar zijn en het mee aan zitten aan de beslissingstafel van de vakbonden voor het spreiden van de productiedaling, het organiseren van arbeidsduurvermindering en tijdelijke werkloosheid om de overcapaciteit te lijf te gaan…) kan het werk en het loon gegarandeerd worden.
Dit hangt natuurlijk dan ook af hoe de arbeidsduurvermindering (met of zonder behoud van het loon - en dus aanpassing van het uurloon) en de tijdelijke werkloosheid (wel of geen bijpassing – door het bedrijf betaald, anders betalen de werkers het uiteindelijk zelf - tot 100% van het loon, dus eigenlijk gewoon doorbetaald om niet te werken...) georganiseerd worden.
Maar de overcapaciteit wordt er niet echt mee opgelost, zo moet Joris erkennen, al « kan een GM Eurocar een flinke bijdrage leveren". Wellicht moet dan eerst nog gestreden worden voor Euro-Ford en Euro-Audi?… en wellicht ook voor Euro-Renault, Euro-Peugeot, en wat nog meer?
Joris erkent wel: "Voor een echte oplossing van de overcapaciteit is een strijd nodig  voor een andere economie en een socialistische maatschappij."
Waarom de arbeiders dan niet meteen zouden aangespoord of bewust gemaakt worden om te strijden voor een « andere economie en een socialistische maatschappij » vermeldt Joris niet.

Uiteindelijk misleidt Joris de arbeiders!
Want zelfs als het resultaat van de strijd bij GM-antwerpen (of moet het dan niet zijn bij GM in héél Europa?) zou zijn, een oprichting van een Europees overheidsbedrijf ("onder controle van de Europese Unie” -  wat moeten we hier in vredesnaam onder verstaan?) en dan nog met al de bijkomende voorwaarden, dan zal dat maar het gevolg zijn van een strijd die op een gegeven moment het karakter begint te krijgen van een strijd tegen het kapitalistisch bestel in Europa zelf.
Pas DAN zullen de Europese kapitalisten bereid zijn om zo’n « nationalisatie » (een onduidelijke term trouwens …. want gaat Joris er nu van uit dat de Belgische (lid-)staat ofwel de Europese Unie de huidige kapitalistische staat is die omvergeworpen moet worden?) toe te staan. Dus eigenlijk OP HET MOMENT dat de werkers van Europa ZELF bezig zijn de strijd voor « een andere economie en een socialistische maatschappij » op de agenda te zetten. Dit zal dan echter niet het werk zijn van Joris van de PVDA….

Autoassemblage van slechts 1 merk "nationaliseren"?
En is het wel een oplossing als men de assemblage van autos van één merk onderbrengt in een "genationaliseerd" (...maar toch  Europees?) bedrijf "onder controle van de Europese Unie"?
Wat met de bedrijven en bedrijfsonderdelen voor de autoproductie die stroomopwaarts liggen:
De kunststof- en plasticverwerkende bedrijven, de bedrijven van het maken van electronische componenten, de metaal, non-ferro- en staal-verwerkende bedrijven, de energieleverende en energieopwekkende bedrijven, de machinebouw, de bedrijven van grondstoffen en brandstoffen en de bedrijven van hun raffinage, zoals ook de chemiebedrijven die de grondstoffen van de kunststoffen leveren. Het maken van een auto is een sociale productie waar een hele keten van werkers wordt ingeschakeld. Als de auto assemblage een overcapaciteit kent, ken de rest OOK een overcapaciteit en zullen OOK ZIJ sluitingen en afdankingen en verslechteringen van loon en werkvoorwaarden kennen.
Moeten ook die bedrijven dan niet « genationaliseerd onder de controle van de Europese Unie » worden.

En wat betekent « nationalisatie onder controle van de Europese Unie »?
De Europese Unie is het staatsapparaat in dienst van de grote monopolies. In hun opdracht voert de Europese Unie  juist een politiek van privatiseringen, afbraak van sociale zekerheid en van alle vormen van vervangingsinkomens (zoals het pensioen) en stuurt zij juist aan op een verhoging van de uitbuitingsgraad voor alle Europese werkers..
De meeste instellingen van de Europese Unie zijn niet verkozen maar aangesteld. De enige instelling waarvoor er verkiezingen zijn (dan spreken we ons nog niet uit over het "democratisch" karakter van die verkiezingen) is het Europees parlement....maar dat heeft niet veel meer dan een raadgevende functie.
"Jamaar het verschil met andere voorstellen voor nationalisatie, zijn de bijkomende voorwaarden", hoor ik Joris al zeggen. Dus moeten de arbeiders blijven doorvechten voor die "nationalisatie van de auto assemblage van GM onder controle van de Europese Unie"  tot alle voorwaarden (controle van de vakbonden bij het bepalen van het nieuw management, enz…) vervuld zijn.
Joris wil zijn marxist-zijn vervolgens bewijzen met :« Een nationalisatie kan de discussie stimuleren over een andere kijk op de automobielindustrie die meer dan ooit nood heeft aan meer planning, een striktere beheersing van de capaciteit, de ontwikkeling van energiebesparende modellen en een alternatieve aanpak van het vervoersprobleem in onze maatschappij. »
Helaas voor hem! Nu blijkt dat Joris Van Gorp GEEN marxistische visie heeft over de essentiele VERSCHILLEN tussen een economie gebaseerd op een kapitalistische productiewijze en een socialistische planeconomie en waarom marxisten juist zeggen dat de kapitalistische productiewijze geen planning KAN hebben, maar produceert in chaos en anarchie.(zo is bijvoorbeeld de kapitalistische productiewjze de hoogst mogelijke vorm van WAREN-productie en betekent de socialistische planeconomie de overgang naar "productie in functie van BEHOEFTES")

Hoe kan die "discussie gestimuleerd worden" als men vertrekt van de auto-assemblage?  De produktie van personenautos is typisch een « kapitalistisch antwoord » voor de maatschappelijke behoefte voor mobiliteit: namelijjk een veilige comfortabele en ruime personenwagen voor degenen DIE DIT KUNNEN BETALEN (en hoe meer men kan betalen hoe veiliger, sneller, comfortabeler en ruimer)
Moet de « nationalisering onder controle van de Europese unie » van al de Europese vervoersbedrijven (alle reeds GEPRIVATISEERDE bedrijven voor alle vormen van openbaar vervoer) dan niet op de agenda staan om een « mobiliteitsoplossing » te kunnen produceren, die NIET afhangt van het individuele inkomen?
Maar Peter Mertens zegt in KNACK nr 7: "Dat is niet ons eisenprograma van vandaag!"

GM Eurocar, een "linkse" variant van een reformistisch plan
Eigenlijk komt Joris af met een "linkse " variant van een reformistisch voorstel om tot een overeenkomst te komen met een deel van de burgerij voor het oprichten van een Europees overheids bedrijf voor de productie van een Europese wagen. De reformisten willen de eigenaars van GM eigenlijk aanraden het Europees deel te verkopen aan de Europese overheid "nu de waarde ervan nog niet is ingestort" en zij dus van de Europese Unie nog een redelijke prijs kunnen krijgen. De Europese Unie kan niet meer beschuldigd worden van het leveren van grote bedragen "ter ondersteuning van een privé bedrijf", want zij wordt dan zelf eigenaar. De reformisten zijn bereid dan over te gaan tot verregaand corporatisme. Wellicht in de vorm van "medebeheer" zoals in Duitsland?.
De Europese Unie kan dan haar voornemen tot verhogen van de uitbuitingsgraad ten volle botvieren in "haar eigen bedrijf". Zo kan tegen concurrentiële prijzen een auto aangeboden worden, ......misschien zelfs aan hen (de werkers)die die Eurocars dan geproduceerd zullen hebben.
......Dit plan hebben de reformisten afgezien van Hitler met zijn oprichting van.......Volkswagen!
Dus het Plan Van Gorp is net zo min marxistisch en revolutionair als het Plan De Man dat was....

Nico Oldenhofwetenschappelijksocialisme.blogspot.com
Blijkt dat ik op mijn eerste weblog wetenschappelijksocialisme.blogspot.com in het ENGELS een analyse van het PVDA-voorstel van alternatief voor GM-Opel-Antwerpen én het voorstel van MIJN alternatief terzake zette:

zondag 1 maart 2009 Proposal of WPB to GM-workers is reformist, not marxist 


donderdag 19 februari 2009 The workers must not fight for “reforming” capitalism, but to beat it 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten