09-04-2016

Programma, ook als het niet meer BESTAAT, “moet aanvaard worden”. Kritieken, ook indien juist, MOGEN NIET geuit worden als “het niet past”... op straffe van UITSLUITING

Voorafgaande opmerking: In de 2 voorgaande artikels en ook volgende artikels noem ik de feiten, maar vooral de NAMEN.... En ik gebruik nogal “duidelijjke” beschrijvingen/beschuldigingen. Ik wil hier nog even beklemtonen dat die ALLEEN maar betrekking hebben op ideologische en politieke “wereldopvattingen” en mijn oordeel hier dan over, en waar ik dan FEITELIJKE ARGUMENTEN voor aandraag. Het gaat hier over personen die wellicht heel vriendelijk en sociaal zijn in de omgang en geweldige ouders of grootouders zijn en waarover ik op DAT vlak GEENĖĖN uitspraak of oordeel heb.....


Ik kreeg een reactie van een Facebook-vriend op mijn vorig artikel, 19-03-16 18 MAART, in 1871 .... de oprichting van de ParijseCommune; in 2005 .... mijn uitsluiting uit de Partij van de Arbeidvan België  De naam en de persoon is bekend bij degenen die met hem en/of mij bevriend zijn, bij degenen die hem niet kennen is het niet van belang dat de naam gegeven wordt. Dus ik geef gewoon de initialen, DVH, omdat het mij gaat om de reactie zelf. Het is van iemand die ik beschouw als kameraad in de strijd voor een andere wereld en zijn het over veel eens. Maar ivm met de huidige politieke en ideologische opstelling van de PVDA hebben we een verschil van mening. Voor mij is de opstelling van DVH typisch voor iemand die partijlid is geworden NA 2004.


DVH. Als je het programma van een partij niet meer aanvaardt, moet je eigenlijk toch zelf al uw conclusies trekken, wat is uw bedoeling nu? operatie beschadiging?
· 19 maart om 15:18

Nico Oldenhof Als je goed leest, was de BESCHULDIGING dat "ik het programma niet zou aanvaarden". IK HEB NERGENS OOIT GEZEGD OF GESCHREVEN VOOR 18 maart 2005 dat ik "het programma niet aanvaard". INTEGENDEEL heb ik de leiding eraan herinnert op HUN EIGEN besluit op het 5e congres, "om het programma van 1979 te vernieuwen”. Ik heb nog deel uitgemaakt van een voorbereidende werkgroep/commissie om een programma-ontwerp te maken dat voorgelegd zou worden aan (toen te plannen) 8e congres. Die werkgroep is ontbonden op order van de toenmalige algmeen secretaris Nadine in 1999. Dat werd bevestigd door de Resolutie van 1999. En Peter Mertens heeft in 2005 verklaart, dat het programma dat van 1979 zou blijven. Dus nu zouden alle partijleden eigenlijk moeten het programma van 1979 aanvaarden. ....JIJ dus ook!
20 maart om 10:22

DVH: Nico Oldenhof Ik heb dat programma nooit gelezen, ik was in die tijd geen lid, wel lid van de KP tot die ontbonden werd. En de huidige gang van zaken in werking bevalt mij prima. Bon heb eerder de indruk dat jij op een soort van revanche (wraak) bezig bent omdat jij je grote gelijk niet kon halen, ach sterf oude gedachten.
20 maart om 14:12

En dus probeerde ik al in het artikel “Ontmaskeringvan het “dogmatisch suivisme” van “oudere” PVDA-militanten.“Nieuwe” leden - van na 2004 - zijn hiervan niet op de hoogte”  hier al op te antwoorden. Zo ging ik dus specifiek in op het punt van “het programma” en het “niet aavaarden en/of propageren ervan” als één van de redenen tot UITSLUITING (aangehaald door Wout Lootens in zijn “briefje” dat hij mij in april 2005 overhandigde)

(...)
“Stat. 1 "kan lid worden elke persoon die het partijprogramma aanvaart en propageert , de statuten erkent en toepast en deelneemt aan het werk van een partijcel en zijn bijdrage betaalt."
Stat. 5: Wanneer een partijlid niet meer voldoet aan de bovenstaande toelatingsvoorwaarden, kan  hij van de ledenlijst van de partij geschrapt worden.”

Het partijprogramma”...dit vraagt om een UITGEBREIDERE uitleg, gezien de reactie van DVH (zie begin)
In de documenten van het 5e congres iin 1995, vervat in het boek “De Partij van de revolutie”kunnen we lezen
"Binnen de Partij van de Arbeid van België is er een grote eensgezindheid over beslissende politieke vraagstukken (...) Deze eensgezindheid is tot stand gekomen doorheen ruime debatten; de resultaten ervan zijn vastgelegd in definitieve documenten. De revolutionaire moraal; Partij en Front; De Partijopvatting, De crisis in de revolutionaire beweging in West-Europa, dateren van 1983. Dat laatste document kende een vervolg in de strijd tegen de "zes dissidenten" in 1990. Het boek Van Tien An Men tot Timisoara bevat de neerslag ervan. De analyse van de ontaarding van de Sovjet-Unie is opgetekend in USSR, de fluwelen contrarevolutie. De verdediging van de grote revolutionaire periode in de Sovjet-Unie vormt het onderwerp van Een andere kijk op Stalin. De analyse van het kapitalisme en de syndicale strategie worden ontwikkeld in De Generale Maatschappij en De Tijd staat aan onze kant."
Deze opsomming gaat nog wat door, maar NERGENS wordt het document vernoemd, waarover toch de allergrootste "eensgezindheid" zou moeten zijn: Het programma van 1979. IEDER lid van de PVDA wéét, dat de opgesomde documenten “waarover een grote eensgezindheid bestaatde congresdocumenten vormen van het tweede, derde, vierde congres (het boek Van Tien An Men tot Timisoara wordt in De Partij van de Revolutie impliciet beschouwd als een document van het 5e congres).....HET document van het EERSTE congres (het PROGRAMMA!) wordt dus niet vermeld als een document “waarover een grote eensgezindheid bestaat.
Maar natuurlijk, na de opkomst van Gorbatchov in 1986 met zijn "Glasnost en Perestroika" en het definitieve herstel van het kapitalisme in 1991 onder Jeltsin, wordt duidelijk dat ons programma van 1979 moet vernieuwd worden. (het oude is nog geschreven vanuit de grondstelling dat er een eenheidsfront moet komen tegen de “meest agressieve, meest gevaarlijke IMPERIALIST, de Sovjet-Unie” en dat de revolutie in Europa (of Belgiê) er zal komen doorheen de “anti-imperialistische weerstandsoorlog tegen de BEZETTING door die IMPERIALIST
Nu wordt uit deze documenten (van 2e,3e, 4e en ook 5e congres dus) ettelijke keren geciteerd om de argumenten te bevestigen, voor de uitwijzing van Nadine Rosa-Rosso in 2004 (zie maar in de "gele brochure"1 die Wout Lootens hierboven ergens vermeldt.(onder nummer «10.»2)
In Hoofdstuk 3. van “De Partij van de revolutie", met als titel "Vier assen om de partij te rectificeren", wordt op verschillende plaatsen beklemtoond dat de "partijlijn uitgewerkt" moet worden, hetgeen slaat op het Partijprogramma, dat dus vernieuwd moet worden.
En zo in navolging van de "rectificaties van het 5e congres”, kunnen we lezen in Marxistische Studies no. 40, 1997::
".... snijden we de discussie aan over het studiewerk voor een communistische partij. De Partij van de Arbeid van België (PVDA) bereidt een nieuw partijprogramma voor. Het huidige dateert van 1979. We hebben drie teksten opgenomen die de PVDA gebruikt in de voorbereiding van dit nieuwe programma."
Maar op basis van de Resolutie van 1999 wordt de werkgroep voor het uitwerken van een (voorstel van) partijprogramma dat zou worden voorgelegd aan zoals gepland, het 8e congres, STOPGEZET. (OPM: ik maakte deel uit van die werkgroep...)
Nu is het maar de vraag naar WELK "programma" wordt verwezen in de nota voor de verantwoording van mijn uitwijzing ... Want als je NU zoekt naar het programma van de PVDA, kom je uit op een programma van HERVORMINGEN, waaruit geput wordt iedere keer als er een VERKIEZINGSprogramma moet worden opgesteld....

Maar volgens Boudewijn Deckers (in 2004) en Peter Mertens (in 2006) is het programma van 1979 NOG STEEDS IN VOEGE
Nu wordt Nadine Rosa-Rosso ondermeer verweten in 2003-2004, dat zij zou stellen, dat “de PVDA een probleem had inzake PROGRAMMA” en dat zij een discussie in héél de partij wilde doordrukken OVER een nieuw (of vernieuwd) programma.
Boudewijn Deckers stelt hier impliciet tegenover in “Communisten en verkiezingen – Kritiek op het electoralisme van de Resolutie van 30 juni 2003”, van 17 april 20043. “dat het programma vandaag de dag nog hetzelfde is ... als dat van 1979”.
In navolging hiervan stelt Peter Mertens in Marxistische Studies No. 72, 29 oktober 2006, verschenen bij EPO, “De arbeidersklasse in het tijdperk van de transnationale onderneming” dat “het programma van de PVDA NOG ALTIJD dat van 1979 is”.
....en DUS (Strikt genomen) zou EIGENLIJK ieder lid (en JUIST met INBEGRIP van hen lid geworden NA 2004) van de PVDA (op straffe van UITSLUITING) DIT programma nog moeten “aanvaarden en propageren
MAAR (zo stelde ik dat ook in antwoord op DVH) IK HEB NOOIT VERKLAARD OF GESCHREVEN OF GERAPPORTEERD, dat ik “het programma van 1979 niet meer aanvaarde of niet meer wilde propageren”.

.....En zo is dit al de eerste “ONGELDIGE” reden (voor mijn uitsluiting), maar niet als dusdanig erkend door de met dogmatistische BLINDHEID geslagen medeleden van de “Streekleiding” (zijnde zoals later zal blijken, Bea Knaepen, Peter Vanderleyden, Mieke Van Overveldt en Jos Hennes) en/of hogere provinciale en/of nationaal leidingsniveau (Nicole Jublou, Riet D'Hondt,...., Peter Mertens, Boudewijn Deckers)

Als “oude” leden dit niet (willen) zien of erkennen, is het logisch dat “nieuwe” leden (van NA 2004) dat zeker niet zien
Maar blijkbaar slaan mijn argumenten (zoals ik hierboven aangeef rond het punt “programma”) niet aan bij DVH (voor mij dus zowel typisch als begrijpelijk voor een partijlid, lid geworden NA 2004)

DVH Ik denk dat jij met een ernstig probleem zit , vasthouden dus aan het oude denken en maar gif spuiten dus, jongen ik beklaag je.
28 maart om 12:22

Leo Paepen Denk niet dat dat nodig is!Nico was degene die mij begeleide naar de partij van de arbeid via kennismaking en toetredingscyclus !Een waardige communist die meer dan respect verdient!
28 maart om 12:27

DVH Leo Paepen Daar gaat het mij niet om, alleen zie ik een soort van revanche in zijn retoriek, bon kan mij eigenlijk niet zoveel schelen? Maar sommigen blijven stilstaan dacht ik zo.
28 maart om 12:40

Nu is, zo als ik al zei, de reactie van DVH “te begrijpen” als je zijn achtergronden ziet. (en die zijn wellicht typisch voor een hele reeks “nieuwe” leden)

DVH is lid geweest van de naoorlogse KPB (de Kommunistische Partij van België – KPB) Hij heeft dus TEGELIJK meegemaakt, de anticommunistische “koude oorlog”-aanvallen op de KPB én de antirevisionistische kritieken van de “nieuwe” communistische partij-in-opbouw (of -in-voorbereiding) AMADA dat in 1979 de PVDA is geworden.
DVH is “loyaal” gebleven aan de KPB “tot het einde”, waarna hij zich ontfermde over “het beheer” van een deel van de “activa” die de KPB nog had....
Nu, als je je niet bewust ben van de ontwikkeling van het revisionisme in de KPB (vooral na het 20e congres van de CPSU..), dan maak je een amalgaam van AL de politieke en ideologische “aanvallen” op de KPB, dus van zowél de anticommunistische als óók de antirevisionistische “aanvallen”(waarbij deze laatsten juist de TERUGKEER verdedigt naar de oorspronkelijke communistische identiteit).
En nu vandaag de dag (na 2004) DVH in de PVDA een gelijkaardige partij vindt “als de KPB toen was” (maar waar DHV nu ook blind is voor een gelijkaardige ontwikkeling van revisionisme in de PVDA als er vroeger was in de KPB), is het in feite “logisch” dat hij een amalgaam maakt van zogenaamde anti-communistische “beschuldigingen” (door de fascisten van “stalinisme” bijvoorbeeld...) én van mijn kritieken op het REVISIONISME en de ontwikkeling ervan tot het “eindpunt” - REFORMISME - in en van de PVDA.

Nog even een CONCREET voorbeeld van dogmatisch suivisme dat leidt naar ideologische en politieke blindheid en afstomping
Een heleboel kritieken die ik had en rapporteerde (volgens de principes van “compartimentering en democratisch centralisme4) VOOR 2004 (namelijk al vanaf 1995....), kritieken op “het geheel” van kaders of/en sommige hogere leidingsniveaus (rapporten waarvan ik meestel een copie maakte voor Nadine Rosa-Rosso, gewoon omdat zij de hoogste in rang was - algemeen secretaris met de voorzitter Ludo Martens werkzaam in Congo - en dus eindverantwoordelijke), zijn in 2004 geuit, maar nu door een nieuwe “aangestelde leiding olv Boudewijn Deckers en Peter Mertens, op Nadine Rosa-Rosso (nu als persoon en dus PERSOONLIJKE verantwoordelijkheid)
Een zekere - uitgezochte – hoeveelheid van die rapporten (met hun kritieken) werden eind 2003 als GLOBAAL (op basis van héél selectieve CITERING uit een héél selectief aantal van die rapporten) “antipartij”, “kleinburgerlijk” , “intellectualistisch”, “economistisch” (lees reformistisch) gecatalogeerd door Wout Lootens, War Claes, Wim Kenis, en de “streekleiding” Bea Knaepen, Mieke Van Overveldt, Peter Vanderleyden en Jos hennes.
Hoewel in 2004 AL deze partij-kaders blijkbaar INSTEMDE met de uitsluiting van Nadine Rosa-Rosso op basis van kritieken gelijkaardig geformuleerd als die van mij, VROEGER (... en waar zij blijkbaar NU, in 2004, mee INSTEMDEN omdat zij NU geformuleerd werden door Peter Mertens, Boudewijn Deckers en co), worden DEZELFDE kritieken (maar nu omdat IK ze formuleerde én VOOR 2004 blijkbaar) mede als argument gehanteerd voor MIJN uitsluiting.... En als (toenmalige) partijleden, zoals Manuel Chiguero en Leo Paepen deze gang van zaken als zijnde "onlogisch en onbegrijpelijk" aanklagen BIJ “hun” streekleiding (... en hogere provinciale leiding – Nicole Jublou) komen ze in een soort “quarantaine” of “isolement” terecht, waardoor zij zich eigenlijk ook als “buitengesloten” voel(d)en ...
OPM: Zowel Manuel Chiguero als Leo Paepen hebben, toch een tijdje, op aanvraag of door “coöptatie” VAN de toenmalige Provinciale respectievelijke Streekleiding zélf, er DEEL van uit gemaakt en weten dus waarover zij spreken “vanuit eigen ervaring”.

CONCREET BEWIJS voor deze beschuldiging voor dogmatisch suivistisch meewaaien met de ideologische en politieke “wind” van PVDA-kaders
In Solidair no 16 van 18 april 2003  kwam een interview met Nadine Rosa-Rosso waarin zij de uitwerking van komende verkiezingscampagne (zoals ik later zal uitleggen, uitgewerkt SAMEN met Boudewijn Deckers en Peter Mertens) uitlegde zoals het reeds beslist was DOOR TE VOEREN. INTERN werd de opdracht gegeven aan de basiscellen om dit artikel “te bespreken”. Ik, als celleider, maar ook mijn medecelleden, voelden dit aan als “geplaatst voor een voldongen feit” (namelijk het NIET als PVDA maar als RESIST en MARIA opkomen met verkiezingen) Volgens ons was betekende “bespreking in de cel” geen raadpleging en discussie VOORAF, maar een “mening geven NA het reeds doorvoeren van de beslissing”. Wij hadden een gevoel van een op zijn minst slecht functioneren van het democratisch centralisme...... (waaraan de Streekleiding en de provinciale leiding OFWEL “medeplichtig waren” of waarbij zij wellicht OOK vonden in de kou te zijn gezet...)...
Maar zoals verder zal blijken zag de Streekleiding (dus Bea Knaepen, Peter Vanderleyden, Mieke Van Overveldt, Jos Hennes met en ook Wout Lootens en zijn ghost-writer War Claes van het rapport ...., maar ook de Provinciale Leiding Nicole Jublou) daar geen probleem (
vóór 2004 dus in aanloop van de verkiezingen van 2003).... In 2004 daarentegen STEMDEN zij (slaafs en blind!) IN met EENZELFDE kritiek op “het autoritair uitschakelen van het democratisch centralisme”, maar nu niet geformuleerd door mij, maar door de “nieuwe leiding” (Boudewijn Deckers, Peter Mertens,....) op Nadine Rosa-Rosso...
MAAR zij beseften NIET (in hun dogmatisch politiek wispelturig gedrag) dat zij dan in feite OOK FOUT zaten met het (in 2003) ACCEPTEREN van dit “autoritair uitschakelen van het functioneren van democratisch centralisme” namelijk het “overbruggen” van het leidingsniveau WAAR ZE ZELF (in 2003) deel van uitmaakten.
Het cel-verslag van de opgedragen “bespreking” van het bewuste artikel/interview in Solidair:
Aan: Streekleiding, Prov.Leiding, Nadine Rosa-Rosso 4 mei 2003
Van: Nico Betreft:Verslag van deel van celvergadering dat ging over de verkiezingscampagne op basis van het interview met Nadine
Dit is het verslag van de gevraagde discussie (via de “opgegeven algemene celagenda”) Wij verwachten dat dit besproken wordt in het leidend orgaan dat de eindbegeleiding doet van de basiscellen en dat er een (schriftelijke) bespreking van komt (die dan weer besproken zal worden in onze eenheid.(O =reactie van celleden, X =reactie van Cl
Waarom RESIST en MARIA ? Voelt men zich aangesproken, voelt men zich gemobiliseerd door het interview (dat te beschouwen is als een soort verkiezingsresolutie) ?
:probleem dat er geen duidelijk uitgewerkt verkiezingsprogramma is. Het artikel gaat in op het feit dat er de oorlog is, dat er een uitzonderlijke en moeilijke situatie is. Het belangrijkste punt in de verkiezing is het verzet tegen de oorlog. Dat leidt tot een frontvorming met niet-communisten. Het is nogal mager, wat programma betreft. Bij een vroegere verkiezing hadden we “Omkeren” waarin een ruimer partijprogramma in de verkiezingen aan bod kwam. Wat RESIST betreft is het duidelijk dat het voor Abu Jah Jah een voordeel zal zijn, voor hem is het front zeker voordelig. Maar het is niet duidelijk of dat ook zo is voor de partij. Heeft de partij niet teveel toegegeven ? Het is AJJ die uiteindelijk beslist dat de lijst RESIST niet in heel het land opkomt.
(Op het punt “geen echt programma” gaf ik dan het argument : “En het blauwe boekje  over het 7e Congres dan?) …Daaruit heb ik vooral IMPACT gelezen maar ik vind in 'Omkeren' toch meer duidelijke programmapunten.”
Het project RESIST, dat was nog enigszins te volgen maar MARIA viel nogal uit de lucht
O: MARIA is geen partij, RESIST is geen partij. Maar het zijn probeersels om genoeg stemmen te hebben voor een verkozen positie. Het is voor een deel misleiding : « Je stemt niet voor de PVDA maar toch radicaal ». Het is verspilling van energie. Die verkozen posities gaan ze toch niet halen. Dan stem ik liever voor de PVDA, voor een duidelijke PARTIJ met een revolutionair programma, ook al halen ze (op dit moment) nog geen (mogelijkheid van) verkozen positie.
Moet men zich schamen dat men eigenlijk voor de PVDA wil stemmen ? Ik stem al jaren voor de PVDA, maar voel mij niet geroepen om voor MARIA of voor RESIST te stemmen.
In Schaarbeek is een GVHV-praktijk. Er leven in de buurt een heleboel nationale kaders. Men kwam op onder CLAIRE. Er was er een bijeenkomst van 800 man….. En toch maar 500 stemmen.
Al dat potentieel op de lijst RESIST waarom niet op een antikapitalistische lijst ?
O. Ik vind het programatisch nogal beperkt. Over veel zaken die voorkomen in het politiek debat zijn er weinig programmapunten.
O Ziet gelijkenissen tussen wat op nationale schaal gebeurt en wat op kleinere schaal (in L) gebeurt. Over die frontvorming is te weinig nagedacht, het moest weer snel gaan. Ivm de verhouding België-Europa meent hij dat de argumentatie in het boekje over het 7e Congres opportunistisch is : de mogelijkheid van revolutie in België is klein. We moeten het op Europese schaal doen. Maar daar worden de argumenten gebruikt die de politici ook gebruiken : « Wij zijn te klein »
OPM van zowat iedereen: -waarom geen lijst PVDA met Maria5 als nummer 1 of een lijst PVDA-Maria of MARIA-PVDA?
-Het antwoord van Nadine :”Onze partij heeft haar eigen kenmerken, haar eigen organisatie, die wij al meer dan 30 jaar opbouwen. Wij zijn absoluut niet bang die te verliezen. Integendeel, het is door samen te werken met eerlijke mensen die er andere meningen op na houden, dat het werk van onze partij z’n echte betekenis en z’n echte bestaansreden terugvindt.” Dit heeft niemand begrepen…
X. -”Het verzet tegen de oorlog primeert”, -> Daarom de lijst RESIST ipv PVDA. Maar men vergeet dat het KAPITALISME leidt tot oorlog en dat het DAT is dat de mensen moeten inzien.
-”Het verzet tegen privatisering, sluitingen en medeplichtigheid van overheden daarbij6, primeert” -> Daarom de lijst MARIA ipv PVDA. Maar het is het KAPITALISME dat naar meer uitbuiting en daling van het arbeidsloon leidt (en dat is wat privatiseringen en sluitingen o.a inhouden!!)
Dus moeten de verkiezingen gebruikt worden om de mensen te laten kiezen voor antikapitalisme, op basis van ordewoorden en concrete alternatieven die afzonderlijk onder het kapitalisme te verwezenlijken zijn door hevige klassenstrijd en GEZAMENLIJK eigenlijk het SOCIALISME veronderstellen. Zo wordt het bewustzijn verhoogd van de mensen. Het socialisme is een concreet alternatief voor het kapitalisme.
De “uitzonderlijke” en “moeilijke” situatie, waar Nadine naar verwijst om fronten aan te gaan en niet met eigen lijsten op te komen, vind ik niet overtuigend.7In feite komt het neer op het feit dat de partij olv Nadine in deze verkiezing geen echt programma heeft dat antikapitalistisch is8 en dat concreet vertaalt naar de actuele situatie van oorlog en opbouw van het staatsapparaat Europa. Het punt socialisme ipv kapitalisme is « omzeild » door steun aan het socialisme….. in de bestaande socialistische landen.
R d’Orazio is geen communist” voor haar, maar hij leidde wél de BVV9, die een uitgebreider en antikapitalistischer programma heeft dan dat waarmee de PVDA naar de verkiezingen gaat. Dat programma zette het alternatief “socialisme” in het strijdprogramma tegen het kapitalisme.10
Omdat de partij geen echt communistisch verkiezingsprogramma heeft, “moet” dat de partij “front vormen” op het nivo van standpunten “tegen de oorlog” en “tegen de gevolgen van de oorlog voor de werkmensen” Dat komt neer op het feit dat de partij zijn leidende voorhoedepositie verlaat en “neerdaalt” tot het niveau van de “elementaire beweging”. Dat is wat Lenin economisme noemt. Het laat de mensen in de kou staan die willen stemmen…..op de PVDA (=een partij met een communistisch programma)en niet op een front of beweging.
Nadine bewijst zelf dat het afdalen is tot het “spontaan niveau”: het niveau van de “tienduizenden die het geloof in het systeem hebben verloren….80% dat tegen de oorlog is en al die mensen die nu de mythe van de vrede doorzien die na de verdwijning van de SU gecreeerd werd.
Heel deze leidende ploeg is uiterst gemotiveerd om haar ervaring en creativiteit in dienst te stellen van de partijbasis en van de fronten die wij willen steunen.”…. Hierop wachten wij op dit moment nog steeds, (bv reactie op het ingediende celbilan, celplanning, ingediende opmerkingen, vragen naar …o.a. het programma voor de verkiezingen, kritieken….enz enz…..)

Tijdsbesteding ( taakformulier in de koerier)

Het probleem is dat rond de kwestie MARIA geen eenmaking was geweest, op basis van een bediscuteerde argumentatie in iedere eenheid, maar dat intussen de oproep tot het opnemen van TAKEN in die campagne al plaats had. Dit is volgens mij het promoten van ACTIVISME.
O. Ik kreeg een tel. van H ; afgevaardigd om de verk camp te leiden in L.Hij vroeg of ik in het callcenter wilde meewerken. Ik zei dat ik dat niet kon doen, omdat ik te weinig argumentaten heb om MARIA te verdedigen. Ik wilde evt wel rondrijden om materiaal rond te brengen maar alleen op zaterdag want in de week werk ik en ga ik ‘s avonds naar de avondles.
O. Ik kreeg ook tel van H, die zei dat er in Li minder werk was in de verkiezingen en dat hij daarom bijspringt in L. Op de vragen om inschakeling zei ik dat hij geen tijd had. Verder vind ik in het algemeen dat er veel te veel via telefoon werd gevraagd en afgesproken. Zijn daar geen eensluidende richtlijnen over, evenals over het gebruik van e-mail ?
O.Ik kan evt beperkte tijd aan het callcenter besteden, maar ik weet te weinig om de mensen echt van Maria te overtuigen.
X. Ik kwam toevallig op het secretariaat (om kranten te halen) en daar zat H achter een computer. Ik was verbaasd hem daar te zien maar ik dacht dat hij daar zat om als computerspecialist de plaats klaar te maken voor het “callcenter” dat men daar ging organiseren, of zoiets) Verder liepen daar nog 2 basisleden en W rond11. W vroeg mij of ik als ik aan de dop zou staan, tegelijkertijd folders van MARIA kon verspreiden. Dat vond ik geen probleem. Omdat we daar peters hebben opgehaald is het logisch dat ik daar die folders zou uitdelen. Toen ik wegging riep H mij na: “Mag ik iets vragen? Wat wil jij doen?”. Ik viel uit de lucht van die vraag: allereerst door de algemeenheid en de vaagheid van de vraag en ten tweede door het feit dat HIJ dat vroeg. Ik vond ook niet correct, dat hij dat op het SECRETARIAAT dat vroeg. Want iedere beoordeling van ik wel of niet zou kunnen doen zou een bespreking in houden van wat ik wel of niet deed en waarom, wat mijn tijdbesteding is en hoe ik dat kan verantwoorden, wat mijn functie is e.d. Ik zei DAAROM bewust wat vaag: “Ik denk niet dat daar HIER & NU over gediscuteerd moet worden… Kan dat niet “elders”….”
TOEN PAS gaf hij wat uitleg over WAAROM hij, uit Limburg nota bene daar zat(om het te gebruiken als gezagsargument):”Ik ben afgevaardigd om in Leuven de verkiezingscampagne te leiden. Die is de komende weken prioritair. Daarvoor moeten nu andere zaken wijken. Zelfs Nadine, die dat nu Nationaal -of zei hij Provinciaal, dat weet ik niet meer - leidt, stelt het werk aan haar 1 mei speech uit. Daarom verwacht ik NU een antwoord.”
Ik, niet vatbaar voor louter GEZAGS-argumenten zei: “OK, als je het ZO stel, dan doe ik NIETS!”
H: ”Dat is genoteerd!!!”.

W is hier Wout Lootens (zie ook noot)
H = Herman Vermeulen, van PVDA-Limburg (?),die zomaar zonder enige notie van werking in Brabant en streek Leuven-Tienen, of van de werking en bestaan van de cellen blijkbaar was geplaatst op het SECRETARIAAT van Leuven om daar de verkiezingscampagne van MARIA te leiden.....(de lijst waaronder de PVDA in Leuven opkomt. Volgens Wout Lootens/War Claes in het “kritiekrapport” ...... was Herman in het secretariaat de gezaghebbende vertegenwoordiger van de leiding, hetgeen iedereen zomaar diende te weten? Over democratisch centralisme en “leninistische partijorganisatiebeginsels” (en het arbitrair aan de kant schuiven ervan) gesproken!
OPM: Herman Vermeulen is samen met Nadine Rosa-Rosso in 2004 uit de partij gezet (door de leidings-tandem Boudewijn Deckers/Peter Mertens) o.a. wegens “fractionisme” en “autoritair en anti-democratisch-centralistisch optreden” “de partij op zuiver electoralistische koers willen zetten”, enz.....
Maar het was NIET Nadine Rosa-Rosso, maar de “lagere” Streekleiding olv Wout Lootens die de totale politieke, ideologische en organisatorische oriëntering aanvaarde en mij omwille van mijn kritieken hierop als “anti-partij-element” wegzette met de nodige niet-geargumenteerde beschuldigingen.
UIt het kritiek rapport op mij, dat al mijn voorgaande rapporten zou moeten bespreken en behandelen (uiteindelijjk wordt er héél beperkt GECITEERD uit een tiental van mijn rapporten... "Hoe de rapporten van N analyseren: herwerkte tekst na discussie op poolleiding L. - 27 oktober 2003".( In dit bestand gebruikte ik nog "alliassen": 'Boud" voor Wout Lootens, 'Simone' voor Nicole Jublou en 'Pirre' voor War Claes):

N maakt massa's kritieken. (...) Als kritieken niet gebaseerd zijn op feiten en analyses dienen zij niet om iets op te bouwen maar om de steer te verzieken. Een voorbeeld uit de kieskampagne 2003. Tijdens een bezoek aan 't secretariaat spreekt de campagneleider (H) van de verkiezingen N aan en vraagt welke taken hij wil opnemen. H stelt het callcenter voor . N: "dat is niet zo mijn ding". H: "er zijn andere taken genoeg, welke wil je doen?" Dan zegt N dat hij "andere prioriteiten heeft" (sic). Als H antwoordt dat de kiescampagne door 't CC prioritair gesteld is en zelfs NRR taken laat vallen om de kiescampagne in Brabant te kunnen leiden, zegt N dat hij zo niet wil diskuteren. H antwoordt dat't nu de moment van handelen is, discussies zuilen na de verkiezingen gevoerd worden."Dan doe 'k niets "roept N en loopt woest het sekretariaat uit. lk zat er naast en viel bijna van mijn stoel. Nadien heeft hij inderdaad NIETS meer gedaan. Nochtans is het uitvoeren van de richtlijnen, ook al is men niet akkoord de enige manier om de eenheid van de partij te bewaren en in de praktijk te kunnen zien welk standpunt er juist is. Toch maakt hij in zijn bilanvan 12/8/03 hierop geen zelfkritiek. Meer zelfs: hij verdraait de zaken , doet alsof hij wel heeft meegewerkt en alsof de fout eigenlijk bij de partij lag. "Wij hebben zo goed en kwaad als dat ging naast onze GEPLANDE werking en MET onze politieke problemen hierrond meegewerkt..."(drukletters van N).
(...)Toen ik N woest het secretariaat zag buitenlopen moest ik denken aan wat Lenin zei over de geleerde professor die weigert zich te onderwerpen aan de discipline van de Leninistische partij, voor wie zo'n discipline overkomt als "een verschrikking..., als een monsterlijke fabriek... als een onderwerping... als een omvorming van mensen in radertjes en wieltjes" (geciteerd in L.Martens over Trotsky p.28). Zijn celverslag van 4/5/03 eindigt in dit verband met '"ik, niet vatbaar voor louter GEZAGSargumenten, zei.." Hij is er dus zelfs fier op de discipline van de partij met de voeten te treden en noemt dat "louter gezagsargumenten"! Of radertjes en wieltjes...

De “leninistische partijbeginsels" worden met de voeten getreden door de partijleiding zélf en Wout Lootens (en zijn “ghostwriter” van het “kritiekrapport”, War Claes blijkbaar ook) aanvaardden dat (of zagen dat niet in hun dogmatische blindheid), en ontwikkelden géén gelijkaardige kritieken (zoals zij die wél op mij doen) OP die partijleiding. Zij (en zeker hier War Claes, die toen gewoon basismilitant was en totaal niet op de hoogte was van de organisatie van de partij -compartimentering- in de streek en de respectievelijke taken die de leden hierbij vervullen) oordelen maar op hun persoonlijke, subjectieve INDRUKKEN .... en weten héél dogmatisch bij Lenin een uitgekozen CITAAT te vinden.....
Nu, dat zou niet zo'n probleem zijn en zouden vorming, studie en discussie hen van dit IDEALISME - ipv dialectisch materialisme – kunnen afhelpen,... maar ze doen dit wél in een beoordelingsrapport over mij....dat later dan ook dient als “argumentatie” voor mijn uitsluitiing.

OPM: In dit verslag (van VOOR de verkiezingen in 2003) maak ik ook nog een kritiek op wat Nadine Rosa-Rosso zegt in het interview (inderdaad gericht aan Nadine Rosa-Rosso omdat ZIJ uiteindelijk geïnterviewd werd....), een interview waarvan dan aan de cellen gevraagd werd het te bespreken. Ik maak hier de kritiek dat de “oproep tot strijd tegen de imperialistische oorlog komt IN DE PLAATS van de oproep tot strijd (revolutie) tegen het imperialisme/kapitalisme”. Op deze kritiek kwam TOEN geen antwoord;...niet van het “provinciale niveau” (Nicole Jublou) of niet van het “streekleiding-niveau” (Wout Lootens, Bea Knaepen, Peter Vanderleyden, Jos Hennes en Mieke Van Overveldt) Zij stemden wél in (slaafs suivistisch) met de kritiek ACHTERAF (in 2004) op Nadine Rosa-Rosso zoals vermeld in de Resolutie over het ONTSLAG van Nadine (zie verder) Als ik dan stelling neem in een rapport (NA een Algemene leden-vergadering ergens begin 2004, in Leuven waar de sanctionering van Nadine Rosa-Rosso wordt verdedigd door Nationale en Provinciale kaders) TEGEN de manier waarop campagne gevoerd wordt tegen Nadine Rosa-Rosso op een “politiek laffe manier” (zoals ik dat formuleerde) dat eerder het karakter had van een AFREKENING dan van een “strijd tussen twee lijnen” wordt dat mij NEGATIEF aangerekend in het “verantwoordingsverslag” dat Wout Lootens maakte. Nu ben ik dan “te verzoeningsgezind”....dus tegenover hetzelfde lid van “de hoogste partijleiding” waarvan hij voordien vond dat ik terechtgewezen moest worden omdat ik er “op een moment dat het niet paste:de periode 2002-2003” kritieken en rapporten naar stuurde.12

Uit de “Resolutie over de voormalige algemeen secretaris Nadine Rosa-Rosso en de vroegere kaderverantwoordelijke Luk Vervaet.”, Centraal comité van de PVDA, 3 april 200413.
...(T)alrijke rapporten en tussenkomsten (...) kritiseerden de niet-naleving van het democratisch centralisme en de massalijn.
Zij stelden de Resolutie van 10 augustus 2002 in vraag, die van de strijd tegen de oorlog de strategische en allesoverheersende as van het partijwerk had gemaakt. Verre van de discussie over deze kritieken te ontplooien, ging NRR vanaf mei 2003 dat debat hoe meer uit de weg, tot het niet voorleggen van rapporten terzake aan het PB of CC, tot het onderdrukken van de kritiek toe.(...)
De contrarevolutie heeft alle tegenstellingen van het wereldkapitalisme verscherpt. Ze heeft de oorlogsdreiging, eigen aan het imperialisme, heel wat dichterbij gebracht. Het wegvallen van de Sovjet-Unie, de gemeenschappelijke vijand van de imperialistische centra, stuwt de bourgeoisie naar een snellere uitbouw van de Europese Unie, een fundamenteel project waaraan ze al verschillende decennia werkt. Maar dit alles verandert nu niets aan onze fundamentele strategie: wij bereiden de arbeidersklasse voor op de omverwerping van de dictatuur van de grote monopolies, op de socialistische revolutie;
De strategische etappe van de socialistische revolutie is in de Resolutie van 10 augustus vervangen door een strategische etappe van anti-imperialistisch verzet, waaraan een strategisch anti-oorlogsfront moest beantwoorden. Een foutief strategisch front, op de koop toe op een rechts opportunistisch platform waarin enkel de Amerikaanse imperialistische agressie wordt geviseerd, en waarin niet eens gesproken wordt over de monopolies die de sociale en democratische rechten van de arbeiders en werkers afbreken.
.
Nog een voorbeeld van de bestaande dogmatische blindheid bij veel leden en kaders, waardoor een bewust naar reformisme leidende lijn kon ontwikkeld worden in de PVDA
Hier in de bovenstaande “Resolutie over de voormalige algemeen secretaris Nadine Rosa-Rosso .....” wordt Nadine Rossa-Rosso verantwoordelijk gesteld voor (en die lijn bekritiseerde ik dus OOK VOOR de verkiezingen in 2003, maar ik werd voor de STELLINGNAME IN die kritiek zélf gesanctioneerd NA de verkiezingen) het tegen het democratisch-centralisme gericht DOORDRUKKEN van de lijn: “het vervangen van de strategie van de revolutie door de strategie van het anti-oorlogs-front”. De Resolutie tegen Nadine Rosa-Rosso is opgesteld door ... Boudewijn Deckers.
Nu zal ik in een volgend artikel bewijzen dat het Nationaal Kader dat verantwoordelijk is voor het OPSTELLEN van die bewuste lijn (waaraan de hele partij dan aan onderworpen moest worden)..... BOUDEWIJN DECKERS zélf is geweest. Mijn argumenten zal ik halen uit no. 60 van Marxistische Studies (15 november 2002), het artikel “Irak: een oorlog om olie en controle over het hele Midden-Oosten - Bush in het spoor van Hitler”, geschreven door Boudewijn Deckers14.

Ik zal nog op CONCRETE feiten gebaseerde “ontmaskering” doen over hoe lagere kaders héél trouw (maar BLIND) elk verzet tegen de ontwikkeling naar “sociaal-democratie” actief bestreden. Een ontwikkeling, die Nadine Rosa-Rosso wellicht niet actief bestreed, maar waarvoor de fractie olv Boudewijn Deckers en Peter Mertens verantwoordelijk is. Maar eerst zal ik uitleggen hoe de bewust burgerlijke fractie zich kon ontwikkelen in de PVDA en hoe haar marxistisch-klinkende fraseologie door een hardnekkig heersend dogmatisme niet kon weerlegt en bestreden worden.

1Het gaat hier over de brochure van juni 2004 “Bijdragen aan de strijd tegen de liquidatielijn van de vroegere algemeen secretaris - Discussieteksten
3In “De gele brochure” die Wout Lootens aanhaalt oftewel “Bijdragen aan de strijd tegen de liquidatielijn van de vroegere algemeen secretaris – discussieteksten”, PVDA-uitgaven 2004.
4Deze principes vermeldt Wout Lootens expliciet in zijn “verantwoording”, zoals je kunt lezen in 19-03-16 18 MAART, in 1871 .... de oprichting van de Parijse Commune; in 2005 .... mijn uitsluiting uit de Partij van de Arbeid van België 
5MARIA was de naam aan de lijst, genoemd naar Maria Vindevoghel, ACV-delegee bij (het toenmalige) SABENA.
6 Natuurlijk is er die medeplichtigheid want het gaat om een kapitalistische staat en dus kapitalistische overheid ! (noot van mij in 2003, NICO)
7 Verderop verwijst ze naar duizenden die niet meer geloven in het sisteem….Voorwaar een “uitzonderlijke” maar dan wel GUNSTIGE situatie voor het propageren van een communistisch programma!!! (noot van mij in 2003, NICO)
8 zie de gekleurde verkiezings-solidair.(noot van mij in 2003, NICO)
9Hier wordt de Beweging Voor Vakbondsvernieuwing bedoeld, opgestart door de syndicale delegatie van de Forges de Clabecq met volgens Programma 
10 Logische conclusie: de PVDA is wat haar verkiezingsprogramma betreft niet communistisch?(noot van mij in 2003, NICO)
11 Het is trouwens W mij had voorgesteld in een “pool”, als een soort streekleiding, te zitten met hem als afgevaardigde van Nationaal dus zag ik in H nu niet meteen degene die nu, even de streek ging leiden. Ik verwachte eerder van W voorstellen, hetgeen hij ook had gedaan bv het voorstel om de taakformulier te bespreken in de eenheid..(noot van mij in 2003, NICO)
12Lees in 19-03-16 18 MAART, in 1871 .... de oprichting van de Parijse Commune; in 2005 .... mijn uitsluiting uit de Partij van de Arbeid van België de volledige tekst die Wout Lootens schreef als verantwoording naar de Streek Leiding.
13In de “gele brochure” zoals Wout Lootens die noemt in zijn “Verantwoording naar de Streek-Leiding”: Bijdrage aan de strijd tegen de liquidatielijn van de vroegere algemeen secretaris – Discussieteksten, PVDA-Uitgaven, juni 2004.
14http://marx.be/nl/content/archief?action=get_doc&id=56&doc_id=247, Nummer 60, publicatiedatum: 2002-11-15 Copyright © EPO, Marxistische Studies en auteurs — Overname, publicatie en vertaling zijn toegestaan voor strikt niet-winstgevende doeleinden. “Irak: een oorlog om olie en controle over het hele Midden-Oosten - Bush in het spoor van Hitler”, door Boudewijn Deckers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten