19-03-2016

18 MAART, in 1871 .... de oprichting van de Parijse Commune; in 2005 .... mijn uitsluiting uit de Partij van de Arbeid van België

Er zijn mensen, die mij “van vroeger” kennen, als militant van de Partij van de Arbeid van België. Vaak zeggen ze dan dat ze de PVDA nu véél beter vinden, dat ze tegenwoordig wél op de PVDA stemmen. Sommigen, met wie ik dan blijkbaar VROEGER discussies had over revolutie, communisme, Marx, Lenin, maar ook discussies over Stalin of Mao Zedong, de URSS en China, zeggen nu: “Hè, ik ben nu OOK lid geworden van de PVDA!”.....
Die mensen vallen uit de lucht als ik dan zeg:”Ik ben geen lid meer van de PVDA,... ik ben eruit gegooid...
Ik heb dan een probleem, als ze vragen:”Hoe kan dat, hoe is dat mogelijk, wat heb je gedaan,....” Want een uitleg geven... dat duurt wel lang....Ik zeg dan:”Awel, ik heb er een blog over vol geschreven.Ik vat het meestal samen met: “Ik ben ooit lid geworden van de PVDA toen het nog een communistische partij was, ik ben toen ook als arbeider gaan werken in een groot bedrijf en in de vakbond, ...als communist. Natuurlijk niet OPENLIJK als communist, want anders werd je afgedankt of kreeg je geen mogelijkheden in de vakbond .... De PVDA is nu niet communistisch meer, is nu een “gewone” sociaaldemocratische partij. Ik heb die evolutie intern aangeklaagd, erover willen discuteren....maar aan het eind van de rit ben ik dus buiten gegooid, op beschuldiging van een “gauchist” en een “fractionist”. te zijn.... maar eigenlijk omdat ik vond dat de PVDA een communistische partij moest BLIJVEN.
Vooral die mensen die NU zeggen pas lid geworden van de PVDA omdat zij de PVDA NU juist goed vinden, staan mij dan een beetje perplex en niet- begrijpend aan te kijken.
Daarom ga ik dit nu uitleggen, te beginnen met dit eerste artikel in een reeks, ... en de mensen bij naam noemen, van hén dus met wie ik samenwerkte in de PVDA, die toen in de leiding zaten, en die mij “buitengezet hebben”. Zo kan men aan hén vragen: “Klopt dat wat Nico hier zegt?” .. en kunnen zij gerust HUN uitleg geven. En dan is het aan die mensen waarover ik dus begon om zelf een oordeel te vellen.....of mij die "uitleg" voor te leggen zodat ik die dan weer kan beantwoorden.
Alleen nog dit, ik zal hier dus oordeel vellen – MIJN oordeel dan – over partijmensen die ik met naam zal noemen. Maar dit zal een POLITIEK en IDEOLOGISCH oordeel zijn, NIET over hun karakter, of hun PERSOONLIJK optreden naar mensen toe. Ik voel mij niet bezwaard om hen met naam te noemen, omdat ze, OF altijd OPENLIJKE partij-militanten en/of -kaders waren/zijn OF omdat ze NU geen NIET-OPENLIJK statuut (meer) hebben om hun beroep-situatie te beschermen.

Een aangevraagd bezoek op 13 april 2005...
In 2005 was Wout Lootens lid van de Provinciale Leiding van de PVDA in Brabant en leidde de Streek-werking van de PVDA (streek Groot-Leuven -Tienen). Ik was toen “celleider” van de “gemeentelijke cel van Leuven”. Op dinsdag 12 april verstuurde Wout mij een mail, die ik op woensdag 13 april las......
Wout stelde mij, in die mail, de vraag of hij mij op woensdag of donderdag kon spreken.
Maar ik was die donderdag bezet en stuurde hem een email terug met de opmerking, dat als hij mij NU wil spreken hij, dat dat mogelijk is maar dat hij dan wel even op voorhand moet bellen, omdat ik wellicht even weg ben, naar de winkel of zo....
Diezelfde woensdag, dus 13 april, rond 11uur, krijg ik een telefoon van Wout:” Kan ik even langs komen, het zal maar een kwartiertje duren.”. Ik antwoord: “OK kom dan maar”.
Om 11 uur komt Wout binnen en praat eerst wat over koetjes en kalfjes...... Ik zeg dan:” Wout, zeg eens wat je te zeggen heb, want ik moet mij klaar maken om te gaan werken.”...Ik werkte toen die week met de late, bij Danone in Rotselaar, waar ik op de fiets naar toe ging.
Wout antwoordde: “Eigenlijk kom ik gewoon deze brief even afgeven, persoonlijk….”
Ik maakte de envelop open die hij mij overhandigde. Er zat de nota/briefje in - zie hieronder -…. Ze was gedateerd op 18 MAART !!

18/03/05
Van : streekleiding Leuven

Aan : NO

Betreft
: sanctie

De streekleiding heeft dd 18/03/05 beslist om je met onmiddellijke ingang te schorsen als partijlid omwille van het overtreden van volgende partijstatuten:


Stat 1 : Kan lid worden elke persoon die het partijprogramma aanvaardt en propageert, de statuten erkent en toepast en deelneemt aan het werk van een partijcel en zijn bijdrage betaalt.”

Stat 5 : Wanneer een partijlid niet meer voldoet aan de bovenstaande toelatingsvoorwaarden, kan hij van de ledenlijst van de partij geschrapt worden.

Stat 33 : Elk partijlid bestrijdt het fractionisme. Bijeenkomsten buiten de partijstructuren die de bedoeling hebben om een parallelle structuur te vormen om de meningsvorming in de partij te beïnvloeden, zijn verboden omdat ze de partijeenheid breken

Stat 35 : Bij een ernstige inbreuk op de statuten wordt één van volgende sancties genomen. Waarschuwing, blaam, ontslaan uit zijn partijfuncties, het schrappen uit de partij….

Stat 36 : De sanctie wordt uitgesproken door het hoger orgaan.


Zoals statuut 36 voorziet kan je tegen deze beslissing beroep aantekenen bij het hogere orgaan, in dit geval het provinciaal comité van BRT, de DL van BRT.

OPM: NO, dat ben ik dus, Nico Oldenhof,... BRT is Brabant en DL is Dagelijkse Leiding....

Dus ik werd UITGESLOTEN om dat bewezen was/of dat ik verklaard zou hebben:
    - Het programma van de PVDA niet (meer) te aanvaarden en/of te willen propageren en/of niet meer willen deelnemen aan een werking in een cel en/of geen bijdrage te willen betalen.
  • - bijeenkomsten buiten de partijstructuren te hebben gehouden met de bedoeling een parallelle structuur te willen vormen om de meningsvorming in de partij te kunnen beïnvloeden en zo de partijeenheid te kunnen breken
En blijkbaar waren vorige sancties (waarschuwing, blaam) hiervoor reeds gegeven, was ik reeds ontslagen uit partijfuncties en werd daarom nu “geschrapt als partijlid”.

Er stond dus “dat ik beroep kon aantekenen” .... maar wat zou dat beroep dan moeten zijn:? Dat zij mij het bewijs zouden leveren dat ik ooit verklaard zou hebben het programma van de partij niet meer te aanvaarden of te willen propageren? Dat kon men niet bewijzen! Omdat ik dat nooit (schriftelijk en/of -opgenomen- mondeling) verklaart heb.
Moest ik dan het bewijs eisen dat ik “bijeenkomsten buiten de partijstructuren zou hebben gehouden met de bedoeling een parallelle structuur te willen vormen om de meningsvorming in de partij te kunnen beïnvloeden en zo de partijeenheid te kunnen breken”? Dat bestond niet!
Maar hoe kon ik dan de beslissing van die “schrapping” ongedaan laten maken als “het hoger orgaan” (maar dat was in feite Wout Lootens zélf) ondanks het feit dat zij de beschuldigingen niet kon hard maken mij toch persé wilde buitensluiten?

.....Of waren die beschuldigingen dan toch bewezen.....?
Welnu, eind april deed mij een gunstige wind op mijn tafel het volgende verslag belanden van de besluiten op “een” vergadering op 18 maart 2005.
(verduidelijking: SL= Steekleiding – van Leuven-Tienen, N= Nico Oldenhof – ik dus, vroegere SG= vroegere algemeen secretaris Nadine Rosa-Rosso, W= Wout Lootens, B= Bea Knaepen, lid van toenmalig PB is lid van toenlmalig Partij Bureau = Wim Kenis, DL= Dagelijkse leiding, ZK= zelfkritiek)

Van: SL Leuven
Betreft: sanctie tov Nico Oldenhof

Van oplosbare meningsverschillen naar antagonistische tegenstellingen. Van kritiek naar openlijk aanvallen.
Schorsing van N uit de partij op basis van het overtreden va n punten 1-5-33-34-35- 36 uit de statuten (uitgave Mei 2003).

N verspreidt sinds woensdag 05/01 een brochure, die een begin van bundeling is (DEEL 1) van zijn standpunten, kritieken en houding tav de partij. Het is ook een oproep om (de lezer) zijn of haar kritieken te doen maken op de partijlijn en op de hoogste leiding (anno 2005).
Zoals een kd van de SL het formuleerde, "N zet zich daarmee objectief buiten de partij."

1 Wat vooraf ging : N schrijft talloze kritiekrapporten sinds 2001.
In die rapporten zit een evolutie. De inhoud van de rapporten evolueert van ogenschijnlijke bezorgdheid voor de partij naar openlijke kritieken en aanvallen op de partijlijn en de leiding van de partij. Dit gaat samen met oproepen 'om zijn verantwoordelijkheid op te nemen'.
N verwijt telkens opnieuw dat er geen antwoorden komen op zijn rapporten.

2 In welke situatie zaten we in die periode:
N formuleerde die kritieken, schreef zijn rapporten toen de partij haar 7e congres hield.
Of m.a.w , terwijl alle partijkaders, tussenkaders en militanten naast hun gewone praktijk volop de discussies voerden in het kader van het 7e congres, eist N de aandacht op en eist dat discussie zou gevoerd worden en antwoord zou komen op ZIJN teksten.
N zelf is op zijn eenheid niet als afgevaardigde weerhouden voor dat 7e congres.
N maakt gaandeweg een bilan dat oproept om de partij om te vormen of om een nieuwe echte revolutionaire partij op te richten (onder andere in zijn laatste schrijfsels)
Hij organiseert zelf de verspreiding van zijn rapporten. Hij overtreedt daarbij de statuten van de partij. Hij gooit alle regels van compartimentalisering over boord. Alsook regels van veiligheid (hij verstuurt zijn rapporten ook per mail). Bovendien geeft hij ze zelfs aan kd-en buiten de partij.
Inhoudelijk worden zijn rapporten oproepen tot opstand tegen de partijleiding "neem uw verantwoordelijkheid".

3 In 2001-2002 start een nieuwe streekleiding in Leuven.
We willen daar alle celleiders in opnemen. W en B hebben daarover verschillende discussies met N. Wij noemden die streekleiding toen de pool van Leuven (een concept van leidinggevend orgaan voorgesteld door de vroegere SG). De streekleiding (SL) vult een gat op dat is geslagen sinds de afschaffing van het streekcomité, midden de jaren '80 (toen reeds leidde de vroegere SG de provincie).
N ontwikkelt een gans arsenaal kritieken over de naam, het concept,... Hij gaat niet in op de noodzaak om opnieuw een leiding op te starten in Leuven. Na 2 discussies zegt hij dat hij zal komen.

4 Op de bewuste 1e en laatste vergadering met N word elke tegenstelling antagonistisch.
N heeft de vergadering voorbereid met zeer éénzijdige negatieve (vernietigende) kritieken op de leiding, op een voorstel van bilan dat voorligt. Hij legt een celplan voor van de gemeentelijke cel dat volledig is geïnspireerd door zijn denken. Hij beschrijft daar de hoofdtaak van de gemeentelijke cel als "het ontwikkelen van de kritiek met het doel de partij terug op het goede spoor te brengen". De verantwoordelijke schrijft hem nadien een nota, waarin hij stelt dat de discussie over de tegenstellingen nu niet op het orgaan kunnen gevoerd worden. Dat hij de kameraad tot dan niet meer uitnodigt voor de bijeenkomsten van de SL. De discussie moet eerst elders gebeuren. Hij neemt daarvoor contact met de leiding van de partij.
De verantwoordelijke doet dit vanuit de bekommernis dat, met de aanwezigheid van N de nieuwe SL geen lang leven zou beschoren zijn.

5 Intussen maakte een kd van de SL een rapport, als antwoord op de stellingen die Ni in zijn nota's
ontwikkelt (tot dan toe meer dan 70 blz.).
Die nota wordt voorgelegd aan N, Hij doet dit af als een kritiekrapport, dat niet wil ingaan op de eigenlijke standpunten en kritieken die hij heeft geformuleerd in zijn rapporten. Hij aanvaardt de inhoud niet.

6 Het probleem wordt aan de leiding voorgelegd. Er komt een eerste discussie met N, 2 kameraden vd streekleiding Leuven en een kameraad van het toenmalige PB. Daar worden volgende kritieken geformuleerd:
- N verspreid (tegen de regels van de statuten in) nota's en discussierapporten naar verschillende kameraden in de P. Hij doet dat verschillende keren. De laatste keren gebeurde dat zelfs per mail.
- De discussie die N wil voeren in de P moeten gebeuren volgens de statuten. Het is de hoogste leiding, het CC, dat de agenda van de discussies bepaalt die worden gevoerd in de partij.
N doet eerst de kritieken af als niet correct. "Ik kan toch geen ZK maken over mijn optreden, wanneer ik niet overtuigd ben van de juistheid ervan".
Op het eind van de discussie belooft N om zich te houden aan de statuten van de partij en maakt hij een formele ZK.

7. Nadien laat Ni weten dat hij het nut van verdere discussies niet inziet en dat hij dus geen discussie meer wenst. Het brengt 'de' zaak toch niet vooruit.

8 N herneemt het verspreiden van zijn kritiekrapporten.
Die zijn nu in de 1e plaats gericht aan verschillende nationale kaders van de partij (het politiek bureau). Ze bevatten persoonlijke aanvallen.

9 N heeft de éénheid die hij leidde ontbonden sinds begin 2004..
N heeft ons dat zelf niet meegedeeld. Dit hebben we gehoord van een lid van zijn vroegere éénheid. Hij heeft dat ook nooit meegedeeld aan de hogere leiding. Hij heeft enkele maanden voor het ontbinden van zijn éénheid zijn partijbijdrage gehalveerd. Sinds het ontbinden van de éénheid is er geen formele band meer met de leden van de éénheid.

10 In welke omstandigheden speelde zich dit af:
- Zoals we weten had de partijleiding in die periode (2002-2003) andere 'katten te geselen'. Er ontwikkelde zich de belangrijkste liquidatiestroming sinds het ontstaan van de partij. De discussies kenden hun hoogtepunt in het najaar van 2003 en worden beëindigd met het onslag van verschillende leden van de hoogste partijleiding.
- Op datzelfde moment lanceert N met nog meer heftigheid zijn kritieken die nu echt gericht zijn tegen de hoogste kaders (die blijven) van de partij.
Hij zet in zijn nota's de standpunten van verschillende keders, die worden ontwikkeld in de gele brochure tegenover mekaar. Hij zet ze letterlijk tegen mekaar op.
- Hij schrijft dat de liquidationisten één revisionistische fractie zijn. Dat de hernieuwde leiding een andere revisionistische fractie is. Hij roept echter ook op om de tegenstellingen (met de kern van de liquidationisten) niet op de spits te drijven. Hij predict daar (voor het eerst) verzoening. Zij hadden niet moeten ontslagen worden...

11 Sinds woensdag 05/01 verspreidt N een boekje (22 biz) waarin zijn belangriiste kritieken voor het eerst duidelijk zijn uitgewerkt. Een lid van de SL van Leuven ziet dat boekje bij een kd. waarmee N regelmatig contact onderhoudt. Die kameraad is geen lid van zijn vroegere éénheid.

12 Op basis van deze feiten heeft de streekieiding van Leuven dd 18/03/05 beslist om N te schorsen omwille van het overtreden van volgende inbreuken op de partiistatuten.:

Stat. 1 "kan lid worden elke persoon die het partijprogramma aanvaart en propageert , de statuten
erkent en toepast en deelneemt aan het werk van een partijcel en zijn bijdrage betaalt."
Stat. 5: Wanneer een partijlid niet meer voldoet aan de bovenstaande toelatingsvoorwaarden, kan
hij van de ledenlijst van de partij geschrapt worden.
Stat. 33: De éénheid van de partij versterken en scheurmakerij bekampen is een fundamenteel communistisch beginsel.
Stat. 34 Elk partijlid bestrijdt het fractionisme. Bijeenkomsten buiten de partijstructuren die de bedoeling hebben om een parallelle structuur te vormen om de meningsvorming in de partij te beïnvloeden, zijn verboden omdat ze de partijeenheid breken.
Stat. 35: Bij een ernstige inbreuk op de statuten wordt één van volgende sancties genomen. Waarschuwing, blaam, ontslaan uit zijn partijfuncties, het schrappen uit de partij,.,.
Stat. 36: De sanctie wordt uitgesproken door het hoger orgaan.

Zoals statuut 36 voorziet kan N tegen deze beslissing beroep aantekenen bij het hogere orgaan, in dit geval het provinciaal comité van BRT, via de DL van BRT.

Inderdaad, ik schreef “een brochure”, noemde die provocerend “DEEL 1, eerste editie” en “daagde uit” in de hoop dat het werd gelezen...
OK, laten we dus beginnen met de DIRECTE aanleiding (en argument voor) de sanctie van uitsluiting:
N verspreidt sinds woensdag 05/01 een brochure, die een begin van bundeling is (DEEL 1) van zijn standpunten, kritieken en houding tav de partij. Het is ook een oproep om (de lezer) zijn of haar kritieken te doen maken op de partijlijn en op de hoogste leiding (anno 2005).
Zoals een kd van de SL het formuleerde, "N zet zich daarmee objectief buiten de partij." (...)
11 Sinds woensdag 05/01 verspreidt N een boekje (22 biz) waarin zijn belangriiste kritieken voor het eerst duidelijk zijn uitgewerkt. Een lid van de SL van Leuven ziet dat boekje bij een kd. waarmee N regelmatig contact onderhoudt. Die kameraad is geen lid van zijn vroegere éénheid.

Welnu ik HEB inderdaad een “brochure” (Hier te lezen: Commentaar bij de evolutie van de politieke lijn binnen de Partij van de Arbeid Van België. DEEL 1, eerste editie, 03/01/05. ) gemaakt en ik HEB die (naast via interne koerier opgestuurd naar het Politiek Bureau) die OOK bij door mij gekende partijmilitanten en -kaders (die in de buurt woonden) in de bus gedaan, met volgende begeleidende brief.

Aan: Politiek Bureau, aan u partijlid van het niveau celleider of langer dan 10 jaar lid

Allereerst een geruststelling: Het Politiek Bureau heeft reeds een gelijke brief gekregen en een exemplaar van deze tekst.
De tekst bevat een kritiek op de politieke lijn van de PVDA en de houding van de partijleiding. De kritiek is geformuleerd op basis van openlijk verspreide teksten (bv artikels in Solidair) en ondertekend door openlijk bekende Nationale kaders.
De bedoeling is dat de partijleiding gedwongen wordt hierover stelling te nemen.
Ook is de bedoeling dat u als partijlid OOK hierover stelling neemt.
Verder is de bedoeling dat BINNEN de partij de discussie gevoerd wordt.

Ikzelf zal geen discussie aangaan. Ik verwacht ook niet dat u met mij een discussie aangaat.

Door deze tekst, brief aan u te geven, meen ik dat u, als partijlid met verantwoordelijkheidsgevoel VERPLICHT bent, de tekst te lezen en erover een mening te formuleren, de hogere leiding te waarschuwen dat u de tekst van mij gekregen hebt en uw mening over de tekst door te geven. De hogere leiding is hierdoor verplicht hier ook de tekst te bestuderen en een mening erover te formuleren naar de Nationale leiding. De Nationale leiding zal zich verplicht voelen, tov de rest van de partij dan ook een geargumenteerde visie te geven.
Als men geargumenteerd kan bewijzen dat ik het totaal bij het verkeerde eind heb en ZELF een revisionistische lijn ontwikkel tegenover een authentiek revolutionaire lijn de de partij dan zou hebben,

Ik zal zelfs meer zeggen. In de tekst richt ik mij persoonlijk tot bepaalde kaders. Ik stel die kaders die openlijk gekend zijn als nationale kaders, die medestichter zijn van AMADA en openlijk uitgewerkte politiek standpunten hebben ingenomen. Ik beperk mij tot Jo Cottenier, Herwig Lerouge en Boudewijn Deckers.

In feite meen ik, maar dan op basis van INTERNE teksten of door eigen directe ervaring, dat bepaalde kaders en lagere kaders OOK persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling naar reformisme.
Lees daarom deze tekst alsof ik U zelf persoonlijk verantwoordelijk acht. Dat zal u helpen om achteraf een standpunt in te nemen.

Ook als u overtuigd ben van het feit dat mijn tekst een provocatie is, een anti-partij standpunt, een niet-marxistische lijn ontwikkeld, meen ik dat u zich niet kan onttrekken ZELF een studie te doen en ZELFSTANDIG een standpunt in te nemen.

Ik geef u een citaat uit een Congrestekst, die dus eigenlijk een dwingende richtlijn vormt.

Uit “de liquidatiestroming binnen de marxistische-leninistische beweging”, p 48:

“Bepaalde kameraden die een tekst van Bernstein, Kautsky, Vandevelde, De Man onder ogen krijgen, zeggen: “Ik kan dat niet weerleggen.” Het werk van dergelijke openlijke renegaten bestuderen is een absolute voorwaarde om een grondig inzicht te verwerven in de algemene waarheid van het marxisme-leninisme.
Bernstein, De Man, enz. zijn onderlegde marxistisch geschoolde woordvoerders van de burgerij geworden. Er wordt van niemand van ons verwacht dat hij zomaar, met gesloten ogen, een antwoord kan formuleren op al hun stellingen….. (Maar)…..
Ieder partijlid moet de wil aan de dag leggen om hun stellingen te analyseren, om zelf argumenten te ontdekken, om door studie van het marxisme, van de geschiedenis, van de aktuele feiten de basisprincipes van Kautsky, van De Man te weerleggen…”

Tenslotte: de tekst zelf wordt door mij verspreid onder die mensen waarvan ik weet dat ze lid zijn of simpatisant of zelfs ex-lid, maar dan ZONDER deze begeleidende brief.
En uiteindelijk zal ik aan het Politiek Bureau de lijst doorgeven van die effectieve partijleden en kaders die ik een tekst EN een brief heb gegeven.

Groeten

Maar mijn identiteit was gekend, mijn vizier open, wilde discussie NIET “persoonlijk”, maar “in de partij” en georganiseerd
ik wil tot besluit van dit artikel alleen even nog het (indirecte) bewijs geven voor het feit dat de leiding (toen in handen van Peter Mertens) al lang op de hoogte was van mijn rapporten, maar tot nu toe besliste om die NIET te beantwoorden, hetgeen de belangrijkste reden was voor mijn inderdaad onorthodoxe manier van discussie te proberen te FORCEREN, dat tegelijk een (indirect) bewijs dat ik dat toch deed met OPEN VIZIER (mijn alias “Crazy Horse” was GEKEND als email-nickname), dus géén “parallelle, conspiratieve of/en geheime structuren
Ooit stuurde ik een mailtje rond IN familiekring, maar stuurde per ongeluk in plaats naar mijn BROER Peter een mail naar ......Peter Mertens.

In kreeg ...op 14 maart 2005 (dus 4 dagen voor de uitsluitingsbrief van Wout Lootens!) volgende mail van Peter Mertens:

From : Peter Mertens <mertens.peter@scarlet.be>
Sent : Monday, March 14, 2005 12:57 PM
To : "Nico Oldenhof" <nico_oldenhof@........>
Subject : Re: Volgens Sara..

  | | | Inbox

Beste Nico,

onderstaand berichtje was blijkbaar ook aan mij gericht,
maar ik begrijp er niet veel van
ik weet niet welke sara, welke jeroen, en welke wim je bedoelt
wellicht is het een misverstand, en wilde je het aan een andere peter doormailen
groeten,

Peter Mertens

NB: over je gekke-paarden-mails wil ik wel best eens spreken,
maar misschien is het nog beter eens met Ludo zelf af te spreken,
als hij terug in het land is,
soit, laat maar iets weten, ik ga in elk geval niet in op de mailomanie
die je nu start, voor alle ernstige discussies ben ik eerder voor een
gezonde dosis mailofobie ;-)

------ Forwarded Message
From: Nico Oldenhof <nico_oldenhof@......>
Date: Mon, 14 Mar 2005 07:33:32 +0000
To: <pj.oldenhof@....>, <peter.mertens@solidair.org>
Subject: Volgens Sara....

Hallo,

Ik sprak met Sara over de festiviteiten van Wim en over onze plannen.

(....)

Denk er eens over na...

Groeten, Nico

....Blijkbaar vond de (in 2005 nog) “tijdelijk BENOEMDE” (pas op 8e congres in 2008, GEKOZEN) Algemeen Secretaris Peter Mertens dat de INHOUD van mijn mails (....en de onbeantwoorde rapporten die aan die mails voorafgingen) alleen maar kondend worden beantwoord door Ludo Martens, toen nog voorzitter van de PVDA en dat hij, Peter Mertens, tweede in rang, niet bij machte was (en het ook niet van plan was) er ook maar iets zinnigs over te zeggen.

Maar in een volgend artikel/hoofdstuk hierover meer.....,OOK over de REDEN van mijn, hier besproken, "onorthodoxe" manier van werken. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten