06-12-2014

Kapitalistische belangen ideologisch en politiek beschermd door OBJECTIEVE burgerlijke alliantie van uiterst rechts tot uiterst (reformistisch) links.

Als nu de komende algemene stakingen zullen uitlopen op een “toegeving”, inhoudend, een soort van “vermogenbelasting” maar gekoppeld aan een “tax-shift” (dat wil zeggen INGRIJPENDE verlaging van “de loonkost”, in AL zijn aspecten en vormen, zoals OVERAL in Europa MOET gebeuren), dan zeg ik, dat er een OBJECTIEF BURGERLIJK bondgenootschap is, van de NVA en co, over de “oppositie” heen, met inbegrip van reformistische vakbondsleiders, TOT EN MET de “uiterst-linkse”(!?) PVDA.
Nu volgt een eerste deel van argumentatie voor de hierbovenstaande bewering. (de figuren zijn in feite een beperkte "voorafspiegeling" van een - nog - volgend tweede deel van argumentatie)....

De essentie of de achtergrond van de “huidige regeringsmaatregelen” én de “tax-shift” die daar onderdeel van uitmaakt

De essentie van de EU-politiek is (nog versterkt door de huidige overcapaciteitscrisis): de “concurrentie-kracht vergroten” van de bedrijven/monopolies die Europa als thuismarkt hebben en de rest van de wereld als export-markt, dit om (vooral in overcapaciteitscrisistijd) toch een zekere “groei” te hebben. Dit houdt in, een veroveren van (in stagnerende en soms krimpende markten) grotere markt-AANDELEN (en dus stijgende VERKOOP =groei). En dit wil zeggen: (loon-)kost verlagen door de uitbuitingsgraad in de productie (en alles wat daarmee samenhangt) te verhogen.
De zogenaamde “tax-shift” houdt, in essentie, in: de LOONKOST verlagen (door de “lasten op arbeid te verlagen”). Om allen hiervoor te overtuigen worden bepaalde “lasten”(op één of andere manier op ”vermogen”, bijvoorbeeld), ter compensatie, verhoogd: dus een “verschuiving in lasten”.

According to the Europe 2020 Strategy"raising taxes on labour, as has occurred in the past at great costs to jobs, should be avoided. Rather Member States should seek to shift the tax burden from labour to energy and environmental taxes".
However, the European Union is still an area of high tax burden on labour compared to other developed economies. (...)
In the current context of tight fiscal room for manoeuvre, the 2013 country-specific recommendations and the 2013 Annual Growth Survey emphasise the need to continue shifting taxation away from labour – in particular with regard to low income and second income earners – to other sources of taxation as a way to support job creation. Taxation on labour, measured by the tax wedge, encompasses employers' social security contributions, the personal income tax (PIT) and employees' social security contributions.1

De Oeso adviseert België het loonvormingsmechanisme, het indexsysteem dus, aan te passen en een tax shift door te voeren om de werkgelegenheid en de concurrentiekracht te verbeteren. (....) "De al overeengekomen tijdelijke opschorting van het indexmechanisme (de indexsprong, red.) zal helpen om de lonen beter in lijn te brengen met de productiviteit, maar de situatie illustreert de nood aan een hervorming van het loonvormingsproces." Verderop (...) snijdt de Oeso echter nog een tweede gevoelig onderwerp aan: de tax shift (...) De Oeso zegt dat het de werkgelegenheid en concurrentiekracht in ons land ten goede zou komen, mochten de lasten op arbeid verlaagd worden "ofwel door de algemene belastingdruk te verlagen, ofwel door belastingen te verschuiven naar consumptie en vermogenswinsten".2

De Europese Commissie brengt vrijdag de rapporten uit over de ontwerpbegroting voor 2015. België krijgt groen licht, vernam De Standaard. De Commissie is echter niet tevreden met de tax shift van de regering-Michel, meldt Le Soir.
In het rapport dat de Europese Commissie vrijdag bekendmaakt over de ontwerpbegroting 2015 van de regering-Michel staat een opvallende passage over de noodzaak aan een taxshift in België. 'De maatregelen lijken tekort te schieten als het aankomt op een alomvattende hervorming van het belastingsysteem', staat er te lezen. De Europese Commissie pleit, net als voorgaande jaren, voor een tax shift, waarbij de lasten op arbeid verminderd worden. Maar de Commissie specificeert niet dat er bijvoorbeeld nood zou zijn in Belgë aan een vermogenswinstbelasting om dat te realiseren. Europa heeft altijd al geijverd voor een taxshift. De nadruk ligt daarbij op consumptie en ecologie, maar niet noodzakelijk op het belasten van vermogens.(...)
Een van de andere opmerkingen de Europese Commissie gaat over de hoge schuldgraad in ons land. Die zou in 2015 oplopen tot 107 procent van het bbp, terwijl dat zou moeten dalen naar 60 procent. is het eindresultaat voor België een deliberatie, zonder schoonheidsprijs, die zowel regering als oppositie zal toelaten om argumenten voor het eigen gelijk te citeren. Ook binnen de regering kan de kritiek van de Commissie CD&V, dat een vermogenswinstbelasting wil invoeren, extra munitie geven. Open VLD en N-VA huiveren daarvoor.3

Tax shift. Het is het nieuwe politieke toverwoord. En terecht. Want al jaren wordt in ons land steen en been geklaagd over te hoge belastingsdruk op arbeid, wat de tewerkstelling zou tegenwerken. Verschuiven dus, die lasten. De politieke vraag is natuurlijk naar waar. De druk om dat naar grote vermogens te doen wordt groter, vanuit een roep naar fiscale rechtvaardigheid. Ook over verschuivingen naar consumptie en milieuvervuiling wordt gesproken. Er blijkt stilaan nog maar één groot taboe te bestaan in het debat over belastingshervormingen: de fiscale ondersteuning van bedrijfswagens. Oorspronkelijk was dit nochtans bedoeld als middel om de lasten op arbeid te verlagen. Ze effectief gewoon verlagen bleek echter te simpel dus werd een systeem uitgedokterd dat loon uitbetaald in auto fiscaal veel interessanter maakte dan loon in euro, zowel voor werkgever als werknemer. (...)
Hoe kon dit ooit ingevoerd worden denk je dan? Wel, dat danken we aan het zo geroemde sociale overleg. Dat heeft ongetwijfeld veel merites maar leverde ook miskleunen zoals deze op. Vakbonden wilden loonsverhogingen, werkgevers niet dus werd de factuur naar overheid en samenleving doorgeschoven. Het was ook een manier om de automobielindustrie te ondersteunen. We hebben gezien wat een succes dat werd.
Er blijkt stilaan nog maar één groot taboe te bestaan in het debat over belastingshervormingen: de fiscale ondersteuning van bedrijfswagens.
Ook bij de OESO geloven ze hun ogen niet en roepen ze ons al jaren op dit absurde beleid te stoppen. Maar aanbevelingen van internationale instellingen worden kennelijk enkel heilig verklaard als ze de traditionele agenda van een belangengroep of partij dienen. Er is nochtans een simpele oplossing: schaf de voordelen voor bedrijfswagens af en investeer die 4 miljard in een échte daling van de belasting op arbeid. Een opslag in euro geven of krijgen is dan niet meer duurder dan een opslag in auto. Wie zijn euro's dan nog steeds wil uitgeven aan auto's blijft daar even vrij in. En anderen krijgen meer vrijheid om hun loon anders te besteden. Meteen sla je twee economische vliegen in één klap door zowel arbeidskost als mobiliteit aan te pakken. Toch zwijgen de meeste partijen hierover. En media dus ook, omdat het niet valt te kaderen in een politiek conflict.Zelfs Groen (!) maakt hier geen groot strijdpunt van. Ja, de bedrijfswagen is voor heel wat mensen een statussymbool. Maar politiek zou ook moeten betekenen dat je de moed opbrengt om mensen uit te leggen dat ze zelf mee slachtoffers zijn van dit beleid. Zeker als je 5 jaar de tijd hebt en er prat op gaat op het eerste zicht onpopulaire maar noodzakelijke maatregelen te nemen.4

Inderdaad waren “bedrijfwagens” een (door vakbonden mee ondertekende) “loonsverhoging (in natura)” VRIJGESTELD van “patronale lasten “ (of zoals meelijkwekkend gezegd wordt “lasten op arbeid”)
En wat lezen we:

Minister van Financiën Johan Van Overveldt (N-VA) wil het fiscale gunstregime voor bedrijfswagens bespreken in de regering. “De discussie is relevant wanneer we praten over een tax shift en een verlaging van de lasten op arbeid. De vraag is dan niet alleen of je een vermogenwinstbelasting wil, maar ook of je de voordelen voor bedrijfswagens in stand houdt”, luidt het. Een aanpassing aan de regels voor bedrijfswagens zou kunnen kaderen in een verschuiving van de lasten op arbeid naar lasten op vervuiling.5
Zo gaat een loonsverhoging (in natura) waarop GEEN “patronale lasten” betaald moest worden, OPNIEUW gebruikt worden om via een “tax-shift” de zogenaamde “lasten op arbeid te verlagen” ... en hierdoor de financiering van de sociale zekerheid voor een TWEEDE keer te hypothekeren!

De essentie “verlagen van de lasten op arbeid” blijft de inzet, maar de “shift” (verschuiving) kan in verschillende richtingen

De CD&V-onderhandelaars De Crem, Geens en Beke kunnen vandaag met de voorstellen van de Hoge Raad aan de slag.
De Hoge Raad van Financiën legt verschillende sporen op de tafel van de formatie om de lasten op arbeid te verlagen en de fiscaliteit te hervormen. (....)
Een verlaging van de lasten op arbeid is een van de topprioriteiten voor de toekomstige regering. (....) De Hoge Raad van Financiën legt nu drie sporen op tafel om de lasten te verlagen en tegelijkertijd de fiscaliteit te hervormen. (...)
Een verschuiving van de sociale lasten en belastingen naar de btw, een zogenaamde tax shift, (...) De raad ziet drie mogelijkheden.
De eerste is een btw-verhoging waarmee de werkgeversbijdragen verlaagd kunnen worden, (...)
De tweede komt neer op het schrappen van de verlaagde tarieven van 6 en 12 procent. Daarmee kunnen de inkomstenbelastingen worden verlaagd. (...) De prijsverschillen met het buitenland worden daardoor net groter en bovendien is er een effect op de inflatie.
De derde optie is een belasting op elektriciteit en gas van 600 miljoen euro, waarmee eveneens de inkomstenbelastingen worden verlaagd.(...)
Een uniforme belasting op allerhande soorten spaaropbrengsten, inkomsten en meerwaarden, biedt de ruimste marge om de belastingdruk op arbeid te verlagen, schrijft de Hoge Raad van Financiën. Een hervorming waarbij er ook op meerwaarden uit aandelen een belasting wordt geheven, kan bijna vier miljard euro opbrengen. Technisch is die hervorming ook niet zo moeilijk uit te voeren. De raad stelt voor om de grondslag van de inkomstenbelastingen te verbreden met de spaarinkomsten en meerwaarden.(...)
(T)wee scenario’s uit om de progressiviteit van de belastingen aan te passen. Dat kan door de belastingvrije som te verhogen tot het leefloon en door de benedengrens voor het belastingtarief van 40 procent te verschuiven.
(...) Een hogere belastingvrije som is het meest voordelig voor het kwart van de Belgen met het laagste inkomen. Een lager belastingtarief komt vooral het kwart Belgen dat daar qua inkomen net boven zit ten goede.
Een andere mogelijkheid bestaat uit het verhogen van de forfaitaire beroepskosten. De Hoge Raad werkte een voorstel uit om daarmee werknemers een bijkomend voordeel te geven. In vergelijking met de twee andere voorstellen genieten in dit voorstel minder werknemers een hoger voordeel.
Vennootschapsbelasting hervormen
Om de lasten op arbeid te verlichten is de vennootschapsbelasting geen goed instrument, maar er kan wel aan worden gesleuteld. Het is mogelijk om het nominaal tarief (vandaag 33 procent) te verlagen zonder dat dit geld kost, door de belastinggrondslag te verbreden. De Hoge Raad stelt voor een reeks vrijstellingen af te schaffen, net als de investeringsreserve en de verminderde tarieven voor vennootschappen met een specifiek doel. Ook intercommunales moeten vennootschapsbelasting betalen. Wel wordt de investeringsaftrek behouden.6

Klassenstrijd ontwikkelen tegen EU-politiek van verhogen van uitbuitingsgraad is klassenstrijd ontwikkelen tegen “verlagen van lasten op arbeid”(=LOONS-verlaging!).....
Als men zich verzet tegen deze politiek van verhoging van uitbuitingsgraad, moet men dus de “verlaging van lasten op arbeid” AFWIJZEN en dus ook die zogenaamde “tax-shift”.....En moet men met terugwerkende kracht ALLE (door de vakbondsleiding mee ondertekende) gedeeltelijke en aan specifieke groepen verbonden verminderingen van patronale lasten en met de (door de vakbondsleiding mee ondertekende) aan de “loonnorm” geschrapte loonsverhogingen én “index-sprongen” én indexmanipulaties ongedaan maken. Tenslotten is het door deze (door de opeenvolgende verschillende regeringen in opdracht van Europa doorgevoerde) “loonkostverlagingen” dat iedere keer “noodzakelijke” besparingen in de sociale zekerheid, de gezondheidszorg én de pensioenen verbonden waren (en nu weer zullen zijn).
Recuperatie van al die “loonsverlagingen” (objectief van Europa: “concurrentie-positie versterken”) maken het populistisch verdedigen van “alternatieve” inkomsten voor de sociale zekerheid en/of gezondheiszorg..... zoals waarvoor een vermogenbelasting (tenslotte alleen bedoeld voor eerlijkere “herverdeling”) verdedigd wordt, (anderen stellen een “alternatieve” financiering uit btw-inkomsten voor....) nutteloos!
Natuurlijk is een eerlijkere (her)verdeling van de maatschappelijke rijkdom door een progressievere persoonsbelasting, de invoering van een vermogenbelasting, én de (her) invoering van de vennootsbelasting van 49% op winst voor belasting (zoals die nog bestond in 1979) én het schrappen van alle wettelijke mogelijkheden van belastingontwijking, een rechtvaardige HERVORMING..... Echter beter, radicaler, correcter en blijvend is de mobilisatie en organisatie van de “onteigening van de onteigenaars” doorheen een socialistische revolutie... En zélfs die “rechtvaardige HERVORMINGEN” zullen maar doorgevoerd worden op moment dat de strijd een revolutionair karakter krijgt...al is het alleen maar om de revolutionaire strijd te doen LUWEN. Het doorvoeren van die HERVORMINGEN gaat dan ook gepaard met een gelijktijdige -soms dodelijke- repressie tegen haar deelnemers, zo leert de geschiedenis).

....Maar de verschillende “fracties” van de “eengemaakte burgerlijke alliantie” maken, zullen hoe dan ook de fundamentele politiek van de burgerij, de continue verhoging van de uitbuitingsgraad, .... beschermen
De regeringspartijen staan klaar, zoals iedere keer, om de opgelegde EU-politiek, en dus de “verlaging van lasten op arbeid” (of te wel een LOONSverlaging en dus VERHOGING van uitbuitingsgraad),zo ver als tactisch mogelijk, door te voeren.
Ook de oppositie-partijen verzetten zich niet tegen de ESSENTIE van de EU-politiek al zullen ze (als oppositie hun rol spelend) protesteren dat de “huidige regering nu te ver gaat” of zullen ze een populaire “tax shift” voorstellen, beter dan een eventuele “tax-shift” voorgesteld door de regering.
De vakbondleiders die reeds bij voorgaande keren al akkoorden hebben ondertekend waarbij bepaalde “lasten op arbeid” bij bepaalde vormen van loon of het loon van bepaalde groepen werkers “verlaagd” werden, zullen zich niet echt verzetten tegen het PRINCIPE van het “verlagen van de lasten op arbeid”....maar eer moet iets tegenover staan dat ze aan hun achterban kunnen verkopen.

Er moet een tax shift komen, vooraleer het sociaal overleg echt kans op slagen heeft. Dat zegt ACV-voorzitter Marc Leemans, na de eerste stakingsdag. Hij legt de druk vol bij de CD&V. (...)
Maar ook na die eerste regionale staking is het sociaal overleg nog geen millimeter opgeschoten.
"Zonder tax shift komt er geen sociale vrede. Pas als de regering werk maakt van een eerlijke lastenverschuiving, dan kunnen we echt praten en eventueel een opening maken", zegt Marc Leemans nu. "Er moet een bijdrage komen van iedereen, ook van de vermogenden. Een stuk van de zure appel willen we zelf doorbijten, maar we willen hem niet helemaal doorslikken."

Vermogenswinstbelasting
De ACV-voorzitter pleit voor een echte tax shift, via een vermogenswinstbelasting. Zo verhoogt hij de druk op de CD&V. Die gooide het idee weer op tafel, maar N-VA en Open Vld verroeren geen vin. De poging van premier Charles Michel om de discussie weer binnenskamers te krijgen, lijkt evenwel mislukt. Nog dit weekend schaarde ook justitieminister Koen Geens (CD&V) zich openlijk achter een tax shift.
Het ACV staat niet alleen binnen CD&V, zegt Leemans. "Ook voorzitter Wouter Beke zegt dat een eerlijke tax shift in het regeerakkoord staat. Ik deel die interpretatie." Maar CD&V zal haar standpunt ook binnen de regering moeten waarmaken, waarschuwt Leemans. "Voorlopig heb ik nog geen enkel signaal ontvangen van de regering dat er ook een echte tax shift zal komen."
Dat CD&V beseft dat het menens is, blijkt ook uit een interview met Eric Van Rompuy in deze krant. "Wij zeggen aan N-VA: de tax shift moet er komen. Het rechtvaardigheidsgevoel zit in de genen van onze partij. Als dat op de helling komt, komt de essentie van onze partij in gevaar. De strenge maatregelen moeten gepaard gaan met solidariteit. Niemand trekt de eerste in twijfel, het is de tweede die groter moet worden."

Kaaimantaks
CD&V-vicepremier Kris Peeters, die het sociale overleg weer op gang moet trekken, zegt dan weer, met zeer weloverwogen woorden, dat de regering streeft "naar een evenwichtig gedragen inspanning van de samenleving, en naar een zo fors mogelijke versterking van onze economie en sociale bescherming. Die inspanning is nodig en niemand mag er afzijdig van blijven."
Alvast de Kaaimantaks, om grote vermogens in belastingparadijzen aan te pakken, komt nog niet op de agenda van de regering in 2015. Dat blijkt uit de beleidsnota met de plannen van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) voor volgend jaar. De regering zette hoog in op de taks om te tonen dat iedereen wel degelijk moet bijdragen. Het kabinet van Financiën bevestigt dat de taks er ten vroegste in 2016 komt. "Wij willen de tijd nemen om een wet te maken die doel treft en voldoende oplevert, en dus niet zoals in het verleden door haastwerk tien reparaties nodig heeft zonder budgettair resultaat."7

Nu is het ABVV ook niet zo duidelijk in hun houding tov de ESSENTIE van de “tax-shift” zoals voorgesteld door Europa, de regering en de OESO: het verlagen van de “patronale lasten”...of andere “lasten op arbeid”

“Sinds jaren veroordeelt het ABVV het onevenwicht tussen de belasting op de inkomens uit arbeid en die op inkomens uit kapitaal. De vakbeweging is dus al lang (veel te lang) vragende partij om het evenwicht tussen de belastingen op beide productiefactoren te herstellen.(..)Daarom (...) twee onderwerpen:
• Wat als fiscale concurrentie de belastinginkomsten van de staten en het welzijn van de bevolking op de helling zet? Stand van zaken in de OESO en de EU.
• Naar rechtvaardigere, eerlijkere belastingen dankzij een grotere progressiviteit – Hoe in ons land een tax shifting in die zin doorvoeren?”8

Terwijl het ABVV wél duidelijk vermeld dat er al een hele historie is van verlaagde “patronale” (en andere sociale) lasten”:

“In juli 2013 deed de RSZ een poging om het loonequivalent te becijferen van bepaalde loononderdelen, van sommige alternatieve (of uitgestelde) vormen van loon waarop een verlaagde (of geen) sociale bijdrage van toepassing is. Hieronder het resultaat van deze eerste berekeningen (in euro), die nog moeten worden verfijnd, maar die toch al een eerste interessant idee geven van de orde van grootte. Uit deze eerste berekeningen blijkt dat deze voorkeurstarieven voor de sociale zekerheid neerkomen op een jaarlijks kostenplaatje van 4,680 tot 6,774 miljard euro per jaar. Voor andere voorkeurstarieven moet de kostpr i js nog geschat worden: cadeaucheques, anciënniteit, cao 90 m.b.t. de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, …
Dit komt dus nog bovenop de kostprijs van de sociale bijdrageverlagingen voor de sociale zekerheid (sociale Maribel, wetenschappelijke Maribel, jongerenbonus social profit, eerste werk, loonmatiging universiteiten, gesubsidieerde contractuelen, baggervaart en binnenscheepvaart, wetenschappelijk onderzoek, KB huispersoneel, kunstenaars, onthaalouders, doelgroepen, structurele bijdrageverlagingen) die in 2012 neerkwamen op 6,8 miljard euro.”9

Ook de andere (“linkse”?) reformisten, zoals die van de PVDA, spelen hun burgerlijke rol....

Morgen stelt de nieuwe minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, zijn beleidsnota voor. Een visietekst op het financieel beleid de komende jaren. Er moet "fiscale stabiliteit" komen voor "de investeerders en de ondernemingen", zo lezen we. En daarmee is de veelbesproken tax-shift afgeserveerd.
De achterpoorten van ons fiscaal stelsel blijven wagenwijd open staan. (...) Dat betekent dat het systeem van notionele interesten blijft bestaan, net als andere aftrekposten zoals de vrijstelling van de meerwaarde op aandelen, en het mechanisme van de definitief belaste inkomens. (...).
Vorige maand maakte onze studiedienst voor het vijfde jaar op rij een top 1.000 op van de winsten en de belastingen van de Belgische bedrijven. Daaruit blijkt dat er inderdaad fiscale stabiliteit bestaat voor de allergrootste ondernemingen, maar dan wel op een heel laag niveau. De gemiddelde aanslagvoet van de duizend meest winstgevende Belgische bedrijven blijft ver onder de 10 procent liggen. Vorig jaar bedroeg die aanslagvoet nauwelijks 6,7 procent. Een korting van meer dan 13 miljard euro, ten aanzien van de wettelijke aanslagvoet. (....) op zich voldoende om alle aangekondigde besparingen terug te schroeven. (....)
België een paradijs voor de allerrijksten, en een land van belastingwoede voor de anderen. Het Belgisch probleem is dus niet budgettair, maar in de eerste plaats fiscaal."
De bakkers, kleermakers, elektriciens, bloementelers, caféhouders, kappers, schoonheidsspecialisten en garagisten die een NV of BVBA hebben opgericht, hebben net zo min als de kleine KMO's het grote eigen vermogen om de notionele interesten te laten spelen. (...)(W)aar hun mastodont-concurrenten slechts 6,7 procent vennootschapsbelasting betalen, betalen zij vaak meer dan 20 procent vennootschapsbelasting, of gewoon de volle pot van 33,99 procent. De fiscale stabiliteit van de regering bevordert de grootste spelers, en dat is ook ten nadele van de zelfstandige middenklasse van ons land. (....)
En wat betekent de fiscale stabiliteit voor de zwaarst belaste inkomens, die uit arbeid? Het betekent dat de belastingdruk hoog blijft, maar dat de gezinnen steeds minder terug krijgen voor de belastingen die ze betalen. De kinderopvang wordt duurder; water en elektriciteit worden duurder; trein, tram en bus worden duurder; jeugdbewegingen en cultuurbeleving wordt duurder; justitie wordt duurder; de zorgverzekering wordt duurder; hoger onderwijs wordt duurder; het rusthuis wordt duurder.
Het misprijzen waarmee de regeringsleden de maatregelen weglachen wordt ondertussen legendarisch. Het stramien is steeds hetzelfde: men licht één van de maatregelen uit het geheel en verkneukelt zich dan in het onbegrip van de bevolking over "die paar tientallen euro's meer". Zoals de woorden van Ben Weyts: "Wie maakt zich nu zorgen dat graaf Lippens 50 euro moet betalen voor openbaar vervoer?" (....). De tariefverhogingen van De Lijn omdopen tot een belasting op het kapitaal, zowaar een mooie tax-shift. Ware het niet dat graaf Lippens geen cent gemeentebelasting betaalt (...) geen cent vermogensbelasting betaalt op zijn persoonlijk fortuin van 304 miljoen euro (...) Bovendien: graaf Lippens verplaatst zich niet met de tram (...). Van tax-shift is er dus geen sprake. (....)
Tax-shift: gepensioneerden betalen voortaan meer belastingen
Precies die mensen worden nu extra getroffen (...) (I)n de beleidsnota van Van Overtveldt immers wel sprake van belastingverhoging voor gepensioneerden. De korting die vandaag wordt toegekend aan uitkeringen zoals pensioenen, zal immers nooit meer geïndexeerd worden (...) (G)epensioneerden die vandaag als alleenstaande een pensioen trekken van 1200 euro, en daarop geen belastingen betalen, binnen een aantal jaren wel binnen een belastbare schijf zullen vallen. Hun belastingen gaan dus omhoog. (...)
Terwijl GDF Suez een belastingvermindering krijgt, zullen duizenden gepensioneerden in ons land de komende jaren een belastingverhoging te slikken krijgen. Dat is uiteraard een totaal verkeerde tax-shift. (...)Terzelfdertijd wordt de begrafenis georganiseerd van de discussie over de bescheiden vermogenswinstbelasting.(...)
De politiek van deze regering vergroot de tweedeling. Aan de ene kant een fiscale cadeaupolitiek voor AB Inbev en GDF Suez, en een lastenverlaging zonder de minste garantie op nieuwe tewerkstelling. Aan de andere kant: zware besparingen op de gezinnen, een belastingverhoging voor gepensioneerden, en extra besparingen op uitkeringen voor zieken, deeltijdsen, tijdelijk werklozen, oudere werklozen en gepensioneerden.(...)
De sociale beweging vraag fiscale rechtvaardigheid. De regering antwoordt met een verkeerde tax-shift, met goedkope boutades over graaf Lippens, en met een retorische overdrive over semi-criminele ideeën. Dat wil alleen maar zeggen dat de noodzaak en de legitimiteit van de sociale beweging groeit. Volgende week maandag, op 24 november, leggen de werknemers in de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg en Luxemburg het werk neer. Ze vragen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. (...)"Het Belgisch probleem is niet budgettair, het is in de eerste plaats fiscaal. Er is dus geen reden om onze sociale zekerheid, ons onderzoek, onze culturele instellingen en onze spoorwegen te ontmantelen. Het volstaat dat de allerrijksten onder ons belast worden zoals de rest van de bevolking."10

Niets over de essentie van de “tax shift”, de verlaging van lasten op arbeid, uiteindelijk DE reden (doordat deze LOONS-verlaging al tientallen jaren plaatsvindt met de huidige “besparingen” gewoon de laatste in de rij...)dat er tekorten komen in de sociale zekerheid, en er “bespaard moet worden” in de pensioenen,.... en op onderwijs..... En als dan de term valt, wordt de “tax shift” geminimaliseerd en er eigenlijk een rookgordijn rond opgetrokken. De voorgaande besparingen worden gewoon vergeten zodat voor de HUIDIGE besparingen er een evenredige som kan worden gevonden ...met een berekende vermogenbelasting. Eerst wordt er gesuggereerd dat er alleen een (louter Belgisch?....) probleem van “herverdeling” bestaat “Het Belgisch probleem is in de eerste plaats fiscaal

De vermogensbelasting komt regelmatig opnieuw op tafel. Sinds enkele dagen staat het thema opnieuw op de agenda gezet door… de CD&V. En dat zorgde voor enige malaise in de regering Michel-De Wever. Maar hoe kun je de superrijken écht laten betalen? We hielden de verschillende voorstellen voor u tegen het licht.
De miljonairstaks is een van de sterke programmapunten van de PVDA. Het is een idee waar veel mensen voor gewonnen zijn. (...) Op 9 november verklaarde vicepremier Kris Peeters: “De mensen verwachten dat we heel duidelijk inspanningen vragen aan de vermogens.” Die uitspraak kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen: in Brussel waren er meer dan 120 000 mensen op straat gekomen tegen de asociale maatregelen van de regering Michel-De Wever. (...)(D)e vraag blijft: hoe zorg je ervoor dat de grote fortuinen betalen?
Onze vergelijkingsmethode
We analyseerden de verschillende voorstellen voor een vermogensbelasting volgens drie criteria:
1. Een vermogensbelasting moet echt de grote vermogens raken, en alleen maar de superrijken
2. Een vermogensbelasting moet veel opbrengen. Het mag geen puur symbolische maatregel zijn.
3. De opbrengst van een vermogensbelasting moet volledig geïnvesteerd worden in de sociale en ecologische noden van onze samenleving. Het kapitaal belasten om de opbrengst daarna terug te geven aan het kapitaal, dat heeft geen zin.
De formule “laat de vermogens met rust” van de N VA, de MR en Open Vld
Het programma van de rechtse partijen is duidelijk: de federale begroting bedoeld als maatwerk voor en dienstverlening aan de allerrijksten. Een indexsprong sluist 2,4 miljard euro door uit de zakken van de werkende mensen naar de kluizen van de werkgevers. Aan de notionele interesten en alle mechanismes die ervoor zorgen dat de multinationals geen belastingen hoeven betalen, daar wordt niet aan geraakt. De strijd tegen fiscale fraude wordt zelfs teruggeschroefd, enz.
De bijdrage van het kapitaal in het programma van de regering Michel-De Wever bestaat uit een “Kaaimantaks” en een symbolische bijdrage van de financiële sector (270 miljoen euro op een totaal van 11 miljard, ofwel 2% van de begrotingsinspanning). En tot slot is er nog een maatregel tegen speculatie: een verhoging van de taks op beursverrichtingen (TOB). (...)Marco Van Hees vergeleek de verhoging van de TOB met een belasting van meerwaarden op aandelen: “De firma van Albert Frère heeft de aandelen RTL-Bertelsmann verkocht voor 4,5 miljard en gekocht voor ongeveer 2,5 miljard. De meerwaarde is dus circa 2 miljard. Bij een bedrijfsbelasting van 34 procent had dit de overheid 680 miljoen opgeleverd. De verhoging van de taks op beursverrichtingen daarentegen brengt maar 1000 – 740 = 260 euro op.”
Score: 0/10. Het regeerakkoord en de standpunten van de rechtse partijen laten zien dat zij werken voor de grote multinationals en de allerrijksten. Deze formule moet in zijn geheel afgewezen worden.
De beperkte formule “belast de meerwaarden” van de CD&V
Wie zijn kapitaal belegt op de beurs of speculeert op aandelenkoersen wordt in België niet echt belast op zijn beurswinsten. Op die manier kon Marc Coucke met de verkoop van Omega Pharma een meerwaarde van 1,5 miljard euro realiseren zonder daarop ook maar een cent belasting te betalen. Daarom stelt de PVDA niet alleen haar miljonairstaks voor, maar daarnaast ook een speculantentaks. Voor andere kapitaalinkomsten bestaat er al zo’n taks van 25%. De PVDA wil die uitbreiden naar de meerwaarden op aandelen. Dat zou volgens een studie van het HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven 2 miljard euro opbrengen, zonder groot risico op kapitaalvlucht.
Het CD&V-voorstel is niet hetzelfde als de miljonairstaks van de PVDA of een ander soort vermogensbelasting. Nee, Kris Peeters en zijn partij willen een meerwaardebelasting. Wat zo’n meerwaardebelasting zou opbrengen, heeft de CD&V niet becijferd en is dus onbekend. Ten tweede zou zo’n vorm van kapitaalbelasting in de geest van de CD&V deel uit moeten maken van een “tax shift”, dat wil zeggen dat de fiscale opbrengst gebruikt zou worden om andere belastingen of (patronale) “lasten” te verlagen. Dat staat haaks op het voorstel van de PVDA om deze inkomsten volledig aan te wenden voor de sociale noden.
Score: 2/10. Zelfs zo’n beperkte vorm van kapitaalbelasting tornt aan het radicale veto van de andere rechtse regeringspartijen. Bart De Wever herhaalde het nog eens vanuit Antwerpen: “Er is geen alternatief voor ons beleid.” Volgens Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, moet de CD&V consequent zijn en uit de regering stappen als die weigert om een rijkentaks in te voeren.
De formule “belast de vermogens (maar niet te veel)” van de PS, de SP.A en Groen
In hun programma’s schoven de PS, de SP.A en Groen maatregelen naar voren om het kapitaal te belasten. Hun voorstellen vertonen wel enkele zwakheden.
Tijdens de kiescampagne pleitte de PS voor een vermogensbelasting die… 400 miljoen euro zou opbrengen. Kortom: een erg symbolische maatregel. Ook de SP.A en Groen spraken zich uit voor een vermogenswinstbelasting. De versie van Groen zou 7,5 miljard euro opbrengen. Het enige minpunt is dat groenen met hun voorstel alle fortuinen boven de 200 000 euro willen belasten. Dat zou 15% van de bevolking treffen (tegenover de 3% rijksten bij het voorstel van de PVDA). Maar de opbrengsten van de belasting in het voorstel van Groen zou niet dienen om tegemoet te komen aan de sociale noden door jobs te creëren in de publieke sector of door de pensioenen ermee te herfinancieren. Nee, zij willen de opbrengst gebruiken om de patronale bijdragen te verlagen, in de hoop dat de privésector jobs zou creëren. Maar terwijl geen enkele studie ooit een positieve impact van zo’n verlaging van de patronale bijdragen heeft aangetoond, is de impact op de stijging van de dividenden voor aandeelhouders wél bewezen. (...)
Score: 5/10. De voorstellen in het programma van de PS, de SP.A en Groen bevatten een interessante basis om de rijken écht te laten bijdragen. Het gaat dus om een veel voordeliger keuze dan die van de CD&V en de rechtse partijen. Maar de voorstellen vertonen ook belangrijke zwakheden. Bovendien is er, zeker bij de PS en de SP.A, dikwijls een groot verschil tussen verkiezingsbeloftes en de daden die daarop volgen…
Onze absolute topper: de miljonairstaks van de PVDA
Behalve de speculatietaks die de PVDA voorstelt (zie hoger), ijvert de PVDA al verschillende jaren voor een miljonairstaks.
Die maatregel is gericht op de heel grote vermogens, namelijk de rijkste 3% van de Belgische bevolking. Deze vermogensbelasting zou alleen van toepassing zijn op wie een vermogen heeft van meer dan een miljoen euro (met daarbij nog een aftrek voor de woning van maximum 500 000 euro).
De miljonairstaks zou de staat jaarlijks ongeveer 8 miljard euro opbrengen. Het voorstel van de PVDA is een taks van 1% op het gedeelte van het vermogen boven 1 miljoen euro, 2% op het gedeelte vanaf 2 miljoen en 3% op het gedeelte vanaf 3 miljoen. Deze beperkte belasting zou slechts van toepassing zijn op 88 000 gezinnen.
De PVDA stelt ook voor dat de opbrengst van haar miljonairstaks volledig geïnvesteerd wordt in een sociale en ecologische vernieuwing: 3 miljard om de pensioenen te versterken, nog eens 3 miljard om jobs in de openbare diensten en de non-profit te creëren met een openbare energiebedrijf, een overheidsbedrijf voor de bouw en isolatie van sociale woningen en een investering in het openbaar vervoer, en ten slotte nog eens 2 miljard om te investeren in onderwijs.
Zo’n taks is perfect mogelijk als je een vermogenskadaster invoert, het bankgeheim opheft en aandelen op naam verplicht maakt. De laatste regel is al van toepassing en de twee andere kunnen zonder problemen ingevoerd worden. (...)
Score: 10/10. Deze formule is de enige die volledig beantwoordt aan al onze criteria om de rijken echt te doen betalen.... (D)e miljonairstaks (....) is een hefboom die de grootste fortuinen écht activeert en waarmee je een publiek investeringsbeleid kunt voeren voor een sociale, ecologische en democratische vernieuwing zoals de PVDA dat in haar Cactusplan heeft uitgewerkt (www.pvda.be/cactusplan). Dit is voor ons echt de absolute topper.11

In plaats van ALLE voorgaande verminderingen van “patronale lasten” (waardoor uiteindelijk “tekorten” in de Sociale Zekerheid zijn ontstaan) met terugwerkende kracht ongedaan te maken, in plaats van het door de EU aan al de Europese werkers opgelegde en reeds tientallen jaren verhoging van uitbuitingsgraad (die neerkomt op een steeds weer terugkerende VERLAGING van het LOON – in al zijn aspecten en vormen) worden deze voorgaande verminderingen gewoon als feit aanvaard door nu een vermogentax voor te stellen om die “tekorten” te dichten...
De essentie van de tax-shift (verlagen van “patronale lasten en andere lasten op arbeid”) wordt “vermeld” als minder voordelig element in het vermogentax-voorstel van de CD&V tegenover het vermogen-tax-voorstel van de PVDA.

De beweging is alles, het doel is niets” zoals Bernstein (de “eerste” reformist die zijn reformisme formuleerde in marxistisch-klinkende phrases) al zei
In een poging een zekere politieke en ideologische “leiding” te verwerven (in een poging om door het propageren van een bepaald IMAGO mogelijke toekomstige stemmen “te recupereren”), is het het belangrijk het enthousiasme voor de stakingen zo a-politiek mogelijk te ondersteunen:

“Hoe diep deze beweging gaat, is ook te merken aan de vastberadenheid van de mensen om door te gaan met de acties zolang de regering niet wil plooien. “Ik denk dat de acties zullen voortgaan, als de regering potdoof blijft voor de verzuchtingen van de mensen. Dat komt zeer sterk tot uiting bij de honderden discussies die onze militanten overal in het land hebben gevoerd”, aldus Peter Mertens. “In alle provincies hoorden we mensen van elke vakbondskleur hetzelfde zeggen: op 15 december zullen we met nog meer zijn. Iedereen is bereid om daarna voort te gaan mocht dat nodig blijken.”12

Vervolgens “vult men de strijdobjectieven in” met die ordewoorden die overeenkomen met het kapitalisme beschermend reformistisch (verkiezings-)programma:

“Wat de stakers vragen is overduidelijk en het is compleet tegengesteld aan het aangekondigde “overleg” van de regering. “Overal horen we dat de mensen niet willen weten van een indexspong, van het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar of de afschaffing van vervroegd pensioen. Ze verdedigen hun openbare diensten. En ze willen dat er een echte vermogensbelasting komt voor de rijksten. De mensen laten zich steeds minder om de tuin leiden door de schijnheilige woorden van deze regering over de ‘ruime’ marge voor overleg. En wij begrijpen hen. De ene dag zegt de regering dat ze wil overleggen en de volgende dag laat diezelfde regering aan de Europese Commissie weten dat de voornaamste beslissingen vastliggen – uitgerekend de maatregelen waartegen het sterkst geprotesteerd wordt – en dat ze daar niet meer op terugkomt.”
“ Enkele ministers maakten veel lawaai over de vermogensbelasting voor de rijksten. Als er op dit punt niets gebeurt, zijn ze straks ook het beetje geloofwaardigheid dat ze nog hadden, kwijt”, zegt Mertens.”13

Alleen de huidige besparingen worden “bestreden”. Het objectief voor de strijd wordt in feite begrensd tot “vermogen-tax”
Zowel de “index-sprong” als “het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar” als de ”afschaffing van vervroegd pensioen” (over het behoud van de “sociale afdankings-maatregel”, brugpensioen wordt al niets meer gezegd...) zijn slechts onderdelen van voorgaande én nog toekomstige door Europa opgelegde maatregelen om de uitbuitingsgraad (continu en zonder einde....) te verhogen. De voorgaande én toekomstige maatregelen die allemaal de “loonkost” (in AL zijn aspecten en al zijn vormen - directe en indirecte - moeten verlagen, NOODZAKEN tot, of zijn de OORZAAK van, besparingen in (door het loon – in al zijn aspecten – gefinancierde) sociale zekerheid, gezondheidszorg, pensioenen.....
Wat lezen we nu in de krant? Het is weliswaar gekaderd in een interview met iemand (Vande Lanotte) die niet in zijn eerste populistisch verhaal gestikt is.....:
“En Vande Lannotte voorziet nog meer onheil. In maart zal er volgens de socialist een nieuwe besparingsronde volgen. “In elke commissie in de Kamer is er een minister die toegeeft dat hij nu onvoldoende middelen heeft om zijn beleid uit te voeren, maar dat het in maart wel goed komt. Hoe denkt deze regering in maart geld bij te toveren? Door extra groei?”
Nieuwe cijfers die de Nationale Bank gisteren bekendmaakte, doen daar alvast niet op hopen. De groei zal in 2015 met 0,9 procent nog ruim een halve procent lager uitvallen dan verwacht, zegt gouverneur Luc Coene. Dat heeft een rechtstreeks negatief gevolg op de overheidskas. Tel daarbij dat de indexprong en loonmatiging de eerste jaren een negatief effect zullen hebben op het budget en de regering mag de komende twee jaar al 5 miljard extra besparen.” (De Morgen Weekend, zaterdag 6/12/2004)

Wat gaat de PVDA als “strijdobjectief” tegen die nieuwe besparingen aanvoeren? .... Aangezien de crisis niet zal oplossen, zal er de komende jaren steeds “door tegenvallende groei" NOG méér besparingen én “lasten op arbeid verlagingen” volgen, die wéér de Sociale Zekerheid (waaronder de pensioenen) verder zullen hypothekeren.... Gaat de PVDA een “annex” breien aan hun “Cactus-plan” en een “bijkomende uitbreiding” voorstellen van hun “vermogen-belasting”?

Mijn conclusie: PVDA beschermt belangen van kapitalisten, zoals ALLE ANDERE partijen
De voor de, door de OPEENVOLGENDE LOONS-verlagingen veroorzaakte “Sociale Zekerheid-tekorten”, geprogageerde “vermogenbelasting”, is een op stemmenwinst gericht populisme. In feite BESCHERMT men met dit populisme ..... de belangen van de burgerij(of beter gezegd van de kapitalistenklasse). REFORMISTEN (zoals de PVDA) vervullen zo hun BURGERLIJKE OPDRACHT, door NIET de strijd te richten op de grondoorzaak, het kapitalisme (met de onafscheidelijke overcapaciteitscrisis die dan weer de concurrentie doet verscherpen) die de kapitalisten ertoe aanzet STEEDS VERDER DE LONEN (in al zijn huidige vormen) TE VERLAGEN, maar iedere keer de werkers, die spontaan in klassenstrijd gaan omwille van de “laatste concrete besparingen en loonsverlagingen”, juist te richten op een niet aan het kapitalisme rakende HERVORMING (die hierdoor alleen al, sowieso NIET ZO zal doorgevoerd worden .....of VERVORMD, BEPERKT en TIJDELIJK....)

Ik stelde ooit (in 2002) voor om het geheel van de opeenvolgende besparingen van de verschillende regeringen en de aantoonbare band met de richtlijnen van de verschillende EU-instanties te analyseren, als het verhogen van de uitbuitingsgraad van de Europese werkers. Dit door het begrip “arbeidsloon” (met al zijn directe, indirecte, uitgestelde en soms bedekte en verborgen aspecten) op een Marxistische manier te bepalen en zo alle componenten te bepalen van dat “loon”, die er heden ten dage in een ontwikkeld imperialistisch centrum (in haar verschillende lid- of deel-staten) bestaan. Zo kon op basis van die analyse een revolutionaire strategie kunnen worden opgesteld, meende ik, die de klassenstrijd, die zich spontaan richt op de “laatste” besparingen (die als druppel beschouwd wordt die de emmer doet overlopen) op een zo hoog en zo breed mogelijk revolutionair bewustzijn zou moeten proberen te krijgen. Mijn rapport werd geringschattend afgewezen, geen discussie waardig. Het werd “samengevat” als “een voorstel voor strijd voor loon” en zo als “economisme” geklasseerd tegenover de “anti-imperialistische”(en dus wél revolutionaire?) anti-oorlog (VERKIEZINGS-)strijd (....met de kartellijst RESIST) die bij de PVDA-leiding toen prioritair was.....Nu was het “programma” van RESIST zeker niet revolutionair!
In een volgend artikel zal ik aantonen hoe de HUIDIGE “populistische” lijn van de PVDA de belangen van de kapitalisten méér beschermd, dan mijn “economistisch voorstel” dat zou doen in 2002.

1 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/20_tax_burden_on_labour.pdf, zie pdffile
2http://www.demorgen.be/economie/oeso-pleit-voor-tax-shift-in-belgie-a2131649/, Oeso pleit voor tax shift in België, 25-11-14, 12.38u Bron: Belga
3http://www.standaard.be/cnt/dmf20141125_01394783, ‘Europese Commissie vindt tax shift regering-Michel onvoldoende’, Bart Beirlant EU-redacteur Vandaag om 11:29 door evg, bar
4http://www.tijd.be/opinie/column/File_shift.9571782-2337.art,File shift: schaf voordelen op bedrijfswagens af, 26 november 2014 05:00, Dave Sinardet
5De Morgen, p1, van dinsdag 2/12/2014,”Van Overveldt wil nieuwe discussie over bedrijfswagens”.
6http://www.standaard.be/cnt/dmf20140826_01232997, Tax shift kan win-winsituatie opleveren, 26/08/2014 om 11:07 door Wim Winckelmans
7http://www.demorgen.be/binnenland/acv-zonder-tax-shift-geen-sociale-vrede-a2131399/, ACV: "Zonder tax shift geen sociale vrede", BART EECKHOUT 25-11-14, 06.54u
8 Echo ABVV no 8 oktober 2013, “Intersyndicale conferentie over fiscaliteit”
9 Echo ABVV no 8 oktober 2013, “Intersyndicale conferentie over fiscaliteit”
10http://pvda.be/artikels/de-verkeerde-tax-shift-gepensioneerden-betalen-meer-belasting-gdf-suez-minder, De verkeerde tax-shift: gepensioneerden betalen meer belasting, GDF Suez minder. 18 november 2014 auteur: Peter Mertens
11http://www.openbarebank.be/archives/31576, Hoe zorg je ervoor dat de rijken de crisis betalen?, 22 november 2014 – Axel Bernard en Jonathan Lefèvre (Solidair)
12http://pvda.be/artikels/peter-mertens-pvda-als-de-regering-potdoof-blijft-dan-denk-ik-dat-de-acties-zeker-voortgaan, Peter Mertens (PVDA): “Als de regering potdoof blijft, dan denk ik dat de acties zeker voortgaan” 1 december 2014

13http://pvda.be/artikels/peter-mertens-pvda-als-de-regering-potdoof-blijft-dan-denk-ik-dat-de-acties-zeker-voortgaan, Peter Mertens (PVDA): “Als de regering potdoof blijft, dan denk ik dat de acties zeker voortgaan” 1 december 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten