13-02-2019

Burgerij hanteert metafysica en idealisme: het “probleem” BEPERKEN tot “opwarming” leidt tot louter “aanpakken van CO2-uitstoot". Dialectisch materialisme ziet verband en stelt: “Vernietigen van kapitalisme”

In de film Elysium lijkt het wel of de burgerij en kapitalisten een oplossing vonden. Rond de aarde cirkelt een ideale, propere, veilige, rijk voorziene “wereld” waar de burgerij en de groot-kapitalisten en de belangrijkste politieke leiders kunnen leven. De (werkende) bevolking leeft, achtergebleven, in een verziekte wereld, en wordt in kapitalistische productieverhoudingen gehouden. De (plaatsvervangende) macht wordt uitgeoefend door een “overheid” waar het onderscheid tussen overheids-functionaris en een crimineel vaag is. Het doet een beetje denken aan de situatie in Mexico…., maar dan op wereldschaal.

De actuele burgerij, kapitalisten en politieke leiders kunnen niet naar een andere wereld en zijn ook bezorgd over de mogelijke gevolgen van de “opwarming van de aarde”… voor hun eigen hachje. Als de zeespiegel stijgt, moeten zij hun riante villas en residenties in West-Vlaanderen en in bijvoorbeeld het Knokke van Lippens OOK ontruimen omdat ze onder de nieuwe zeespiegel zullen liggen.

De burgerij heeft een ideologisch wapen …. waarmee zij de werkende klasse ideologisch te recupereren voor HAAR objectieven en belangen: De negatie van het dialectisch en historisch materialisme …. in de vorm van metafysica en idealisme:
– Het OP VOORHAND een bepaald “idee” als historische waarheid naar voren schuiven. Hierrond bouwt men dan een hele redenering, die dan dat “idee” als juist en als zijnde waarheid “bewijst”.
– Het tillen van een bepaald “probleem” (waarvoor, en alleen daarvoor, men een aangepaste “oplossing” voor wil vinden) UIT zijn historische en maatschappelijke context, onderlinge verbanden bewust negerend … om niet door die eventuele onderlinge verbanden, op de GEMEENSCHAPPELIJK en FUNDAMENTELE oorzaak – van (ook) dat “geïsoleerd” beschouwd probleem – terecht te komen. Want die GEMEENSCHAPPELIJKE en FUNDAMENTELE oorzaak aanpakken zou het voortbestaan van de burgerij/kapitalisten-klasse juist in vraag stellen.

Het probleem (op zich en geïsoleerd beschouwd): “de opwarming van de aarde”. Daarom komt men tot de formulering van de aan te pakken oorzaak: “De CO2-uitstoot”

De hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de atmosfeer bereikte een nieuw record. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties meldde vandaag dat er vorig jaar 405,5 ppm (delen van een miljoen) CO2 zijn gemeten. Een jaar eerder waren dat nog 403,3 ppm en in 2015 maten onderzoekers 400 ppm.
“Er is nog geen sprake van een ommekeer in deze stijgende trend. De stijging zorgt op lange termijn voor klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, verzuring van de oceanen en vaker extreem weer”, waarschuwt WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas.
Wereldleiders ontmoeten elkaar online voor klimaattop zonder CO2-uitstoot
“De wetenschap is duidelijk. Zonder een snelle vermindering van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, zal de klimaatverandering een verwoestende en onomkeerbare impact hebben op het leven op aarde. De tijd waarbinnen nog iets ondernomen kan worden is bijna voorbij”, aldus Taalas.
Volgens Talas is het drie tot vijf miljoen jaar geleden dat de aarde ook zo’n hoge concentratie van kooldioxide kende. De temperatuur lag toen 2 tot 3 graden hoger dan nu en het zeeniveau lag 10 tot 20 meter hoger. Het duurt honderden jaren voordat hoge concentraties kooldioxide afnemen, in de oceanen blijft het nog langer aanwezig.
Volgende maand wordt in het Poolse Katowice de VN-klimaatconferentie gehouden. Daar wordt geprobeerd de regels uit het Parijse klimaatakkoord te vernieuwen. In 2015 kwam de internationale gemeenschap overeen om de totale opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Om die doelstelling te behalen moet de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in 2030 minstens 40 procent lager zijn vergeleken met 1990.1

Nu, wat is de directe OORZAAK van de toename van de CO2?

Hoe wordt global warming veroorzaakt? De meesten zijn het erover eens dat deze opwarming onnatuurlijk is en een resultaat is van menselijke activiteiten. (...)
Ontbossing is na koolstofuitstoot de belangrijkste oorzaak. Het is verantwoordelijk voor 25% van alle uitstoot van broeikasgassen die in de atmosfeer terechtkomen. Boskap wordt ook wel een verborgen oorzaak genoemd omdat het niet vaak als een directe oorzaak wordt bestempeld. In 24 uur kan er net zoveel CO2 uitstoot mee veroorzaakt worden, als wanneer 8 miljoen mensen van Londen naar New York vliegen. Het verminderen van houtkap zou de goedkoopste en snelste oplossing zijn voor global warming, en toch worden overal andere oorzaken genoemd.
Volgens het FAO, Food and Agriculture Organisation, wordt er jaarlijks zo’n 53.000 km3 regenwoud per jaar gekapt. Dit heeft enorm negatieve effecten op de atmosfeer aangezien 50% van de koolstof die normaal in de atmosfeer terecht komt opgevangen wordt door de bossen. Door de vernietiging van tropische bossen alleen worden al honderden miljoenen tonnen koolstofdioxide uitgestoten.
Nog een grote oorzaak van opwarming is koolstofdioxide. Koolstofdioxide ontstaat onder andere bij de verbranding van fossiele brandstoffen uit elektriciteitscentrales. Kool zorgt voor 93% van deze uitstoot. Kool stoot 1,7 keer meer koolstof uit per eenheid van energie wanneer het verbrand wordt dan bij aardgas en 1,25 keer meer koolstof dan olie. Aardgas stoot 50% minder koolstofdioxide uit voor dezelfde hoeveelheid energie die wordt geproduceerd.
Ook komt er koolstofdioxide vrij bij de verbranding, het gebruik van benzine in auto’s; minibusjes; sportwagens; pick-up trucks en jeeps. Benzinegebruik wordt algemeen gezien als de grootste boosdoener. Vrachtwagens zorgen voor 13% van de Amerikaanse koolstofdioxide uitstoot bij benzinegebruik.
Het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties schat dat de luchtvaart 3,5% van de opwarming van de aarde veroorzaakt. Ze voorspellen ook dat deze zal stijgen tot 15% in het jaar 2050.
De derde oorzaak is methaan. Methaan is na koolstofdioxide het belangrijkste broeikasgas. Volgens het IPCC is methaan 20 keer effectiever dan CO2 in het vasthouden van warmte in de atmosfeer. Het US Emissions Inventory van 2004 toont aan dat in de afgelopen 100 jaar het methaangehalte in de atmosfeer is gestegen met 145%. Deze stijging is veroorzaakt door onder andere de uitstoot van rijstvelden, bacteriën in moerassen, productie van fossiele brandstoffen en zelfs de gassen van runderen.
Nog een schadelijk gas is distikstofmonoxide(N2O). Dit is vooral bekend als lachgas. Lachgas is een kleurloos, niet ontvlambaar gas. Het heeft een zoete geur en wordt natuurlijk aangemaakt door oceanen en regenwouden. Ook wordt het kunstmatig geproduceerd in nylon, salpeterzuur, landbouw-meststoffen, auto’s met katalysatoren en het verbranden van organisch materiaal.2

In feite kan men zeggen dat de belangrijkste OORZAAK is de wijze waarop het kapitalisme produceert, productietechnieken heeft ontwikkeld en de uiteindelijke producten heeft ontwikkeld. O.a hoe zij uit de natuur datgene zich toeëgend, hetgeen zij beschouwd als grondstof voor haar productielijnen ….

Het kapitalisme eigende zich zaken uit de natuur zich toe en gebruikte die als grondstoffen voor haar productielijnen: zowel metaal-ertsen als gesteenten (zoals bv uranium...) als “fossiele brandstoffen”, alsook de akkergewassen en vleesvoortbrengende diereen, als ook de wind en het zonlicht…..
“Energie” in de vorm van “fossiele brandstoffen”, in de vorm van “uranium”, in de vorm van “wind” en “zonlicht” al dan niet getransformeerd in “electriciteit” te beschouwen -in zijn functie voor de kapitalistische productiewijze op een zelfde manier als “grondstoffen”in het algemeen, die zaken die de kapitalisten als klasse zich toeëigenen uit de natuur, om te gebruiken voor de productie van – finaal dan – producten die doordat zij VERKOCHT worden, het mogelijk maken dat de MEERWAARDE kan omgezet worden in kapitaal (in handen van de kapitalisten).

Energiegrondstof en ook plastic-grondstof olie, metalen belangrijk voor electronica (coltan, tantalum, goud, ….) “toeëigenen” (of controle tev concurrent verwerven), boycott/embargo, (economische e.a ) oorlogen, interventie …. Venenezuela als (actueel) voorbeeld hoe imperialisme tewerk gaat

The sanctions are part of a US effort to overthrow the Venezuelan government and instal a more business friendly regime, as was done in Chile in 1973 and elsewhere in the region, Mr de Zayas said. “I’ve seen that happen in the Human Rights Council, how the United States twists arms and convinces countries to vote the way they want them to vote, or there will be economic consequences, and these things are not reflected in the press,” the former high-ranking UN official told The Independent. 
What’s at stake is the enormous, enormous natural resources of Venezuela. And I sense that if Venezuela had no natural resources no one would give a damn about Chavez or Maduro or anybody else there,” Mr de Zayas added. (...) Venezuela has the largest oil reserves in the world and an abundance of other natural resources including gold, bauxite and coltan. But under the Maduro government they’re not easily accessible to US and transnational corporations. US oil companies had large investments in Venezuela in the early 20th century but were locked out after Venezuelans voted to nationalise the industry in 1973. “If you crush this government and you bring in a neoliberal government that is going to privatise everything and is going to sell out, a lot of transitional corporations stand to gain enormous profits and the United States is driven by the transnational corporations,” the former UN special rapporteur told The Independent.


Energie als grondstof voor kapitalistische productielijnen

Om het even aanschouwelijk te maken: 77,5% van de geleverde energie (in de vorm van electriciteit) dient voor de (kapitalistische) productie en het functioneren van het (kapitalistisch) systeem in functie van de productie. 22,5% van de geleverde energie (in de vorm van electriciteit) wordt AANGEKOCHT door de werker-verbruiker. (“residentieel” in de fig aanbod verbruik 2016)

De cijfers over AANBOD en VRAAG naar ELECTRICITEIT gekoppeld aan de “hoe de kapitalistische productiewijze werkt” scheppen het volgens perfide mechanisme:
De electriciteit AANGEBODEN door de kerncentrales (die een quasi-onoplosbaar AFVAL-probleem hebben) is méér dan de VRAAG van de “industrie”, de productiebedrijven die producten VERKOPEN die uiteindelijk AFVAL zullen zijn, waarvoor de kapitalisten de KOPERS-VERBRUIKERS mee opzadelen.


Kapitalistische productiewijze produceert uiteindelijk AFVAL, dat (volgens haar logica) niet meer haar verantwoordelijkheid is.
2 voorbeelden: plastic en ALLE vormen van “electronische apparatuur” (verderop nog iets specifieks over “zonnepanelen” en “windturbines

Even nog samenvatten:
Belgische cijfers, die een momentopname betekenen, doen mij een voorzichtige extrapolatie te maken, dat drie vierde (of zo’n 75%) van de “energie”dient zowel voor de productie, als voor de distributie van de “producten”, de bevoorrading van de productielijnen (logistiek en transport) en de uitbouw van de (kapitalisme dienende) infrastructuur.
Een kwart (zo’n 25%) van de “energie” wordt “verkocht” aan consumenten-werkers.
De kapitalistische productiewijze produceert producten die ter koop (voor de RUIL-waarde) worden aangeboden voor een “gesuggereerde” behoefte, maar ALLEREERST om via de verkoop de meerwaarde te kunnen kapitaliseren.
Eenmaal het product verkocht, is het product voor de kapitalist van geen belang meer. Het is de KOPER die zit met de afval waarin het product na zijn “levenseinde” in veranderd.
Van eindproducten, maar ook van industriële “producten”, machines, energie-producerende installaties zoals kerncentrales … maar ook windmolens en zonnepanelen….

ALGEMEEN over AFVAL
Samenvattend tabelletje dat aantoond dat productie van afval hoofdzakelijk komt van de kapitalistische productie en niet van de werkers …..

36% geproduceerde plastic IS AFVAL

Aarde verandert stilaan in ‘Planeet Plastic’
Enkele belangrijke cijfers:
- Er werd sinds het begin van de productie 8,3 miljard ton plastic vervaardigd- De helft daarvan werd pas in de voorbije dertien jaar vervaardigd
- De productie steeg van twee miljoen ton in 1950 tot 400 miljoen ton in 2015
- 6,3 ton plastic werd ondertussen alweer weggeworpen
- Van het weggeworpen plastic werd ongeveer 9 procent gerecycleerd, 12 procent werd verbrand. De overige 79 procent belandde op vuilnisbelten, in de natuur en in oceanen
- Verpakkingen vormen het grootste aandeel van het kortetermijngebruik
- Het langetermijngebruik is vooral terug te vinden in de bouwsector en in de machinebouw
- Recyclage van plastic in 2014: Europa (30%), China (25%), VS (9%)
Verwerking plasticafval
Plastic is een heel veelzijdig en duurzaam product, dat vandaag terug te vinden in alles van voedselverpakking tot kledij, voertuigonderdelen en brandvertragers. Maar in geen enkele van die toepassingen wordt gebruik gemaakt van biologisch afbreekbaar plastic.
De enige manier om plastic permanent te doen verdwijnen is door het te verhitten: via een decompositieproces dat pyrolyse heet, of door eenvoudige verbranding, maar dat ligt moeilijk wegens gezondheids- en uitstootregels.
Er is momenteel genoeg plasticafval om een land ter grootte van Argentinië mee te bedekken, zeggen de onderzoekers. Als de huidige trends zich doorzetten, zal er tegen 2050 naar schatting zo’n twaalf miljard ton plasticafval op vuilnisbelten en in oceanen beland zijn.3

What are plastics used for?4
More than one-third of the plastic polymers produced in 2015 were used for packaging. That category also generated the most waste;
Packaging                                          35.9%
Building and construction                   16.0%
Textiles                                               14.5%
Other                                                  11.5%
Consumer and institutional products  10.3%
Transportation                                      6.6%
Electrical/electronic                              4.4%
Industrial machinery                             0.7%


Plastic: van wondermateriaal tot wereldprobleem
Omdat kunststof pas sinds eind negentiende eeuw bestaat en de productie pas rond 1950 goed op gang is gekomen, hebben we tot nu toe ‘maar’ 8,3 miljard ton plastic gefabriceerd. Daarvan is ruim 6,3 miljard ton inmiddels afval, en van dat afval is een verbluffende 5,7 miljard ton nooit in een recyclecontainer beland – veel meer dan de wetenschappers die in 2017 dit rekensommetje maakten hadden verwacht.
Niemand weet precies hoeveel plastic er in zee terechtkomt, de ultieme afvalput van de aarde. Maar de ruwe schatting die Jenna Jambeck van de University of Georgia in 2015 maakte, haalde het wereldnieuws: alleen al vanuit de kustgebieden tussen de 4,8 miljoen en 12,7 miljoen ton per jaar. Het gros is niet afkomstig van schepen, volgens Jambeck, maar wordt op het vasteland weggegooid of in rivieren gedumpt, vooral in Azië, en vervolgens door de wind of het water naar zee gevoerd.(...)
Ruim zestig jaar later is zo’n 40 procent van de 406 miljoen ton plastic die inmiddels per jaar wordt geproduceerd bedoeld om weg te gooien, vaak zelfs al vrijwel meteen na aankoop van een artikel. De productie groeit zo razendsnel dat pakweg de helft van al het plastic dat ooit is gemaakt dateert van de afgelopen vijftien jaar. Vorig jaar gaf de Coca-Cola Company, een van de grootste producenten van plastic flessen ter wereld, voor het eerst toe hoeveel dat er zijn: 128 miljard stuks per jaar. Nestlé, PepsiCo en andere drankenfabrikanten leveren eveneens een forse bijdrage.
De plasticproductie stijgt zo snel dat de afvalverwerkers het niet kunnen bijbenen. Daardoor veranderen de oceanen in vuilnisvaten. “Het is geen wonder dat het systeem niet meer werkt”, zegt Jambeck. “Tegen zo’n snelle groei valt gewoon niet op te boksen.” In 2013 kwam een team onderzoekers met een andere kijk op het ‘wegwerpleven’. Ze schreven in het wetenschappelijk tijdschrift Nature dat wegwerpplastic niet meer moet worden gezien als een aanwinst voor de huisvrouw, maar als een gevaarlijke stof.
De toename van de plasticproductie in de afgelopen jaren komt vooral op het conto van de ontluikende economieën in Azië, waar steeds meer wegwerpverpakkingen worden gebruikt terwijl de vuilophaaldiensten er nog in de kinderschoenen staan. In 2010 was de helft van al het zwerfplastic in de wereld volgens Lambeck afkomstig uit vijf Aziatische landen: China, Indonesië, de Filippijnen, Vietnam en Sri Lanka.5

36 % van geproduceerde plastic door de Chemie-bedrijven is voor verpakking: 
46% (40 Twh)van de electrische energie (85 Twh) gaat direct naar de PRODUCTIE ("industrie"), en ....
33% hiervan ( of 15,5% van de totale geleverde energie) gaat naar de Chemie/Petrochemie, die uiteindelijk dus ....
voor 36%, AFVAL produceert, namelijk... 
voor 80% niet gerecycleerde verpakking)

Electronische producten/apparaten eindigen als … E-afval (waarin ook weer groot aandeel … plastic)
De rest van dat plastic ( het functionele plastic) is onderdeel van de productie van (electronische)apparaten die uiteindelijk …. bij het afval terecht komen

Electronisch afval, of e-afval (“e-waste”) is één van de snelst groeiende fracties in het huishoudelijk afval-stroom. Hoewel bijna 100 procent van e-afval is te recycleren, is het huidig recyclage ration niet belovend. De fracties van het e-afval zelf die te recupereren zijn bevatten plasics, metalen en glas. Enkele feiten en cijfers over het recycleren van e-afval:
– in 2014 werd er wereldwijd ongeveer 41,8 miljoen ton e-afval gegenereerd, waaronder
12.8 miljoen ton kleine apparatuur,
11.8 miljoen ton grote apparatuur,
7.0 miljoen ton apparatuur van temperatuur-wisselaars(vries- en koelapparatuur),
6.3 miljoen ton schermen en monitors,
3.0 miljoen ton klein IT-apparatuur,
1.0 miljoen ton aan lampen.
De hoeveelheid e-afval, wereldwijd gegenereerd behaalde in 2018 een rekoord-hoeveelheid van 49,8 miljoen ton, met een jaarlijkse groei van 4-5 percent. Op dit moment wordt slechts 15-20 percent van al de e-afval gerecycleerd.
Volgens een markt-onderzoek-bedrijf, “iSupply” werden in 2010 1,56 miljard verbruikers-electronica gekocht wereldwijd door klanten. Het jaar daarop was dat al 1,6 miljard.
Een studie bepaalde dat een computer mèt scherm produceren op zijn minst kost: 1,5 ton water, 22 kg chemicaliën en 240 kg fossiele brandstof.
Gsm’s bevatten een hoog gehalte aan edele metalen zoals zilver en goud. Amerikanen gooien jaarlijks ongeveer 60 miljoen dollar aan zilver en goud weg.
De buitensporige hoeveelheid lood in e-afval zou, indien dat in het milieu terecht zou komen, ernstige schade veroorzaken aan menselijk bloed en niere, alsook aan het centraal en periferisch zenuwstelsel.
Ieder jaar, worden wereldwijd ongeveer 1 miljard gsm’s en 300 miljoen computer geproduceerd
De hoeveelheid van e-afval, wereldwijd wordt verwacht te groeien met 8 percent per jaar.6

Miljoenen gsm’s, Laptops, tablets, speelgoed, digitale camera’s en andere electronische apparaten zijn voortbesteld om een vloedstroom van gevaarlijk e-afval te scheppen, wat dan illegaal gedumt wordt in ontwikkelingslanden, zo waarschuwt de VN.
Het globale volume van electronisch afval zal stijgen met 33% de komende vier jaar, om een gewicht te vormen overeenkomend met acht van de grote Egyptische pyramiden, volgens het VN-initiatief STEP, opgezet om het wereldwijds probleem van e-afval aan te pakken. Deze electronische goederen zijn samengesteld uit honderden verschillende materialen en bevatten toxische stoffen zoals, lood, kwik, cadmium en vlamvertragers. Eenmaal op het stort, sijpelen die toxische stoffen in het milieu, vervuilen land, water en de lucht. Daarbij worden apparaten in primitieve omstandigheden ontmanteld, waardoor zij die werken op die sites vaak lijden aan allerlei ziektes.
(...) Ruediger Kuehr, executive secretary of Step: "De enorme uitbreiding van het e-afval is er omdat er zo’n enorme technische vernieuwing is. TVs, gsm’s en computers worden steeds meer en sneller vervangen. De leeftijd van de producten wordt steeds korter."
Volgens het Step report, is e-afval nu de snelst groeiende afvalstroom in de wereld. China genereerde 11.1 miljoen ton e- afval in 2013, gevolgd door de VS met 10 miljoen ton, hoewel per capita in de VS 29,5 kg tegen minder dan 5 kg in China.
Veel van dat afval wordt gestuurd naar Africa of Azië, waar het in de informele sector terecht komt waar het de oorzaak is van milieuvervuiling en gezondheidsrisico’s inhoudt voor de locale bevolking.
Er komen steeds nieuwe gsm’ en smartphones op de markt, waarbij oude modellen vaak op het stort eindigen. De meeste
Meanwhile, newer phone models are racing on to the market leaving old ones likely to end up in landfills. De meeste toestellen bevatten edele metalen, zoals koper goud, zink beryllium en tantalum en hebben vaak lithium batterijen. Toch wordt minder dan 10% ontmanteld en opnieuw gebruikt. Dit zal leiden naar een gebrek aan edele en zeldzame metalen voor toekomstige electronische producten.7

Met een steeds kortere gebruiks-nuttig leven, leveren de electronische apparatuur steeds sneller “electronisch afval”. Niet meer gebruikte gsms stapelen zich op, evenals TV’s computrs, laptops en tablets komen aan hun nuttig gebruik levensduur.
Het grootste gedeelte van deze electronische producten eindigen op de vuilnishoop. Slechts een klein gedeelte krijgt een nieuw leven in nieuwe electronische apparatuur
Volgens een UN-studie werd er in 2014 alleen al wereldwijd 41,8 miljoen ton electronisch afval “gedumpt.
In 2016 werd er 44,7 miljoen ton e-afval gegenereerd, het equivalent van bijna 4,500 Eifel-torens.
In 2016 had 95% van de Amerikanen een gsm … die een gemiddelde “levenscyclus” heeft van 21,6 maanden.
Ieder jaar word er tussen 20 en 50 miljoen ton e-afval op het stort gedumpt en weredwijd wordt slechts 10 tot 18% van dat e-afval gerecycleerd.
Wat de VS betreft wordt het grootste deel van de e-afval geëxporteerd naar China, India, Pakistan, Nigeria en Ghana …. om daar een afval-probleem te worden….
1 miljoen laptops recycleren (waardoor de energieverslindende PRODUCTIE van evenveel laptops vermeden wordt) betekent het energie-equivalent van een jaar aan 3.657 huishoudens (in de VS)
Volgens de Electronics TakeBack Coalition, is er 1.5 tons water, 530 lbs fossiele brandstof en 40 Ibs aan chemicaliën op één enkele computer met monitor te produceren
81% van de energie “gelinkt”aan een computer is gebruikt voor zijn productie en niet tijdens zijn functionering.8


De energiesector of die nu “terug in collectieve handen” (PTB/PVDA) is of (nog) niet,…. zal windmolens en zonnepanelen (laten) instaleren, afkomstig uit het kapitalistisch productiesysteem … en die uiteindelijk bij het AFVAL zal terechtkomen

The International Renewable Energy Agency (IRENA) in 2016 estimated there was about 250,000 metric tonnes of solar panel waste in the world at the end of that year. IRENA projected that this amount could reach 78 million metric tonnes by 2050.
Solar panels often contain lead, cadmium, and other toxic chemicals that cannot be removed without breaking apart the entire panel. For this reason, the whole solar panel is considered hazardous by many experts and governments, including the state of California, which is trying to prevent the flow of old solar panels to landfills.
“Approximately 90% of most PV modules are made up of glass,” notes San Jose State environmental studies professor Dustin Mulvaney. “However, this glass often cannot be recycled as float glass due to impurities. Common problematic impurities in glass include plastics, lead, cadmium and antimony.” (….)
Today recycling costs more than the economic value of the materials recovered, which is why most solar panels end up in landfills (…)
“Recent studies agree that PV material availability is not a major concern in the near term, but critical materials might impose limitations in the long term.”
They might, but today recycling costs more than the economic value of the materials recovered, which is why most solar panels end up in landfills. “The absence of valuable metals/materials produces economic losses,” wrote a team of scientists in the International Journal of Photoenergy in their study of solar panel recycling last year, and “Results are coherent with the literature.”
Chinese and Japanese experts agree. “If a recycling plant carries out every step by the book,” a Chinese expert told The South China Morning Post, “their products can end up being more expensive than new raw materials.” (…)
Low demand for scrap and the high cost of employing workers to disassemble the aluminum frames and other components will make it difficult to create a profitable business unless recycling companies can charge several times more than the target set by [Japan’s environment ministry]. (…)
The problem with putting the responsibility for recycling or long-term storage of solar panels on manufacturers, says the insurance actuary Milliman, is that it increases the risk of more financial failures like the kinds that afflicted the solar industry over the last decade.
[A]ny mechanism that finances the cost of recycling PV modules with current revenues is not sustainable. This method raises the possibility of bankruptcy down the road by shifting today’s greater burden of ‘caused’ costs into the future. When growth levels off then PV producers would face rapidly increasing recycling costs as a percentage of revenues.
Since 2016, Sungevity, Beamreach, Verengo Solar, SunEdison, Yingli Green Energy, Solar World, and Sunivahave gone bankrupt.
The result of such bankruptcies is that the cost of managing or recycling PV waste will be born by the public. “In the event of company bankruptcies, PV module producers would no longer contribute to the recycling cost of their products,” notes Milliman, “leaving governments to decide how to deal with cleanup.” (...)
There are firms that may advertise themselves as “solar panel recyclers” but instead sell panels to secondary markets in nations with less developed waste disposal systems
Dangers and hazards of toxins in photovoltaic modules appear particularly large in countries where there are no orderly waste management systems... Especially in less developed countries in the so-called global south, which are particularly predestined for the use of photovoltaics because of the high solar radiation, it seems highly problematic to use modules that contain pollutants.
The attitude of some solar recyclers in China appears to feed this concern. “A sales manager of a solar power recycling company,” the South China Morning Newsreported, “believes there could be a way to dispose of China’s solar junk, nonetheless.”
“We can sell them to Middle East... Our customers there make it very clear that they don’t want perfect or brand new panels. They just want them cheap... There, there is lots of land to install a large amount of panels to make up for their low performance. Everyone is happy with the result.”
In other words, there are firms that may advertise themselves as “solar panel recyclers” but instead sell panels to secondary markets in nations with less developed waste disposal systems. In the past, communities living near electronic waste dumps in Ghana, Nigeria, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, and India have been primary e-waste destinations.
According to a 2015 United Nations Environment Program (UNEP) report, somewhere between 60 and 90 percent of electronic waste is illegally traded and dumped in poor nations.9

At the end of 2016, there were 321,320 wind turbines spinning across the globe. As the wind energy industry matures, one trend is clear: Wind turbines are getting larger and taller, and have greater electricity generation capacity. There are now 8-megawatt wind turbines in operation that are 720 feet tall, have 260-foot blades and can power about 3,000 U.S. households. This means fewer turbines can generate more power than the wind turbines of yesteryear. As wind turbines age, it’s important to recycle them to maximize the environmental benefits of wind energy.
Wind turbines are designed to last 20 to 25 years. Denmark, Germany and California installed the first generation of modern wind farms in the 1980s and will be at the forefront of dismantling aging equipment, recycling it and likely repowering wind farms with fewer, more-e cient turbines. As the world’s eet of wind farms ages, decommissioning and recycling materials will become an increasingly common issue that needs to be addressed. What challenges will we face?
Are Wind Turbines Recyclable?
Industrial-scale wind turbines are largely recyclable and contain primarily steel and copper. These materials are widely recyclable but decommissioning wind farms might be more costly than the construction phase.10


Hoewel HOOFDOORZAAK van “de opwarming”, “de milieuvervuiling” en van nog veel meer …. zullen alle fracties en partijen van de burgerij alle aandacht AFLEIDEN van ze aan te pakken: “de kapitalistische productieverhoudingen”
Logischerwijze zou de "oplossing" zijn voor (niet alleen) de "klimaatverandering", de kapitalistische productieverhoudingen afbreken en "nieuwe" communistische productieverhoudingen opbouwen. (deze stelling zal ik later nog toelichten, uitleggen, bevattelijker maken......)
Want niet alleen aan de "opwarming van de aarde" maar ook aan de verarming van de werkende (en werkloze) bevolking, de milieuvervuiling door afval èn grondstofwinning, de oorlogen en ellende in die delen van de wereld waar vooral de grondstoffen voor de kapitalistische productie-ketens vandaan komen... ligt het kapitalisme (in zijn actuele hoogste imperialistische stadium) aan ten grondslag.
Maar voor de kapitalisten/burgerij is het "van levens-belang" dat het voorbestaan van het kapitalisme niet wordt "in vraag gesteld".
DAAROM wordt "het probleem, de opwarming van de aarde" geïsoleerd bekeken om tot een aanvaardbare oplossing te komen die alleen DAARAAN verhelpt: de CO2-uitstoot omlaagbrengen tot een aanvaardbaar niveau…. En zo in ieder geval de zeespiegel NIET tot boven de nok van hun villa’s doen stijgen.
Nu heeft het kapitalisme juist die productie ontwikkeld die voor die grote CO2 uitstoot zorgt: de auto met (benzine/diesel)verbrandingsmotor….

Hindernissen opwerpen voor “oude auto’s”, stimuleren aankoop van nieuwe auto’s en zo de autoindustrie kans geven te profileren met zuinige (minder uitstoot) auto’s. Autorijden duurder maken, kilometerheffing.
Energie opwekking met fossiele brandstof verminderen, maar zeker kernenergie voorlopig niet verminderen
“alternatieve” energie opwekking promoten

Een rapport van 1968 gemaakt door het Stanford Research Institute voor het American Petroleum Institute (API) waarschuwde dat de CO2-uitstoot bij de verbranding van fossiele brandstof schadelijke gevolgen kon hebben voor de hele planeet. “Betekenisvolle temperatuursveranderingen zullen bijna zeker optreden tegen 2000 en kunnen zorgen voor een klimaatsverandering”, verzekerde het Stanford-rapport van 1968, “Als de temperatuur van de aarde een betekenisvolle stijging heeft, kunnen er bepaalde dingen gebeuren zoals het smelten van de antarctische ijskap, een stijging van het zeeniveau en een stijging van de fotosynthese. Accumulatie van CO2 in de atmosfeer kan mogelijk wereldwijd voor ernstige veranderingen in het milieu zorgen.”
Toen werd verondersteld dat de hoeveelheid CO2 in 2000 400 ppm zou halen, een niveau dat uiteindelijk in 2015 gehaald werd. Het is deze enorme verhoging van CO2 die de temperatuur wereldwijd met 1oC deed stijgen deze eeuw. Er wordt gesteld dat drievierde van de gekende reserves in de wereld van fossiele brandstoffen, waaronder dus olie, gas en steenkool onverbrand moeten blijven als de beschaving niet wil geconfronteerd wil worden met de ergste rampen door klimaatsverandering, zoals droogtes, overstromingen door stijgend zeeniveau, voedselonzekerheid.
In 2015 werd bekend dat ExxonMobil, ‘s werelds grootste oliebedrijf, reeds in 1981 wist van de klimaatsverandering, en de 27 jaar daarop miljoenen dollars gebruikte om klimaatverandering-ontkenning te promoten.11

Als we louter naar luchtkwaliteit kijken, dan zijn diesels met voorsprong de grootste vervuilers, ze stoten meer fijn stof uit
fijn stof van diesel bevat bovendien veel meer kankerverwekkers, zoals PAKs. Sinds juni 2012 zit diesel in de hoogste categorie kankerverwekkende stoffen, samen met bijvoorbeeld asbest.
uitstootregulering van diesels werkt niet, die van benzinewagens wel. De uitstoot van NOx is de laatste 20 jaar niet verminderd, ondanks 40x strengere normen
Als we naar broeikasgas CO2 kijken, dan hebben diesels een voorsprong. Maar hoe groot is die voorsprong? (…)
Als we naar uitstoot van het belangrijkste lange termijn broeikasgas CO2 kijken, dan zie je dat de uitstoot van benzinewagens groter is dan die van diesels.
Maar ook dat het grote verschil pas optreedt bij enorm krachtige motoren. De uitstoot van bijna alle wagens die vandaag gemaakt worden, zit tussen de 90 en de 250 gram/km. Zowel bij diesel als bij benzine. De gemiddelde cilinderinhoud van de automodellen die meer dan 250 gram/km uitstoten is 4,7 liter. Dat zijn abnormaal krachtige auto’s die nog geen 1% van ons verkeer uitmaken. (…)
Wat de NOx uitstoot betreft, kunnen we twee opmerkingen maken: zelfs bij labo-resultaten is de uitstoot van NOx minstens drie keer groter dan bij benzinewagens.
Bovendien, in deze fact-check over "propere" diesel leer je dat de uitstoot van diesels in de echte wereld nog vele malen groter is - en in 20 jaar eigenlijk niet significant verbeterd is.
Conclusie: bestrijd diesels en abnormaal krachtige benzinemotoren
We moeten niet kiezen tussen vervuiling en opwarming. De complexe realiteit toont dat we op korte termijn stevige winsten kunnen boeken door een aantal stoffen aan te pakken die nu nog niet zo belicht zijn en dat we daardoor misschien draagvlak creëren voor klimaatakkoorden voor de lange termijn. (…)
Concreet zijn er vooral mogelijkheden bij wegverkeer. We hoeven zelfs niet te wachten op alternatieve brandstoffen. Diesels - ook de moderne - en abnormaal krachtige benzinemotoren ontraden en in onze steden zelfs bannen is vandaag mogelijk en de winst zou onmiddellijk voelbaar zijn. Zonder daarmee de CO2 uitstoot significant te vermeerderen.
Als we bovendien het gebruik van auto's in het algemeen kunnen verminderen - bijvoorbeeld door andere vervoersmiddelen veel fijner en toegankelijker te maken - dan is dat zowel op korte termijn als op lange termijn goed voor luchtkwaliteit en klimaat.12

Door slechts het belangrijkste probleem te beperken tot “klimaatsverandering door toeneende CO2-uitstoot vooral door verbrandig van fossiele brandstof omwille van energiebehoefte” beperkt men inzake naar het zoeken van “oplossen” tot: “beperken van CO2-uitstoot bij (electriciteits-)ENERGIE-productie”.

En dus is de redenering eenvoudig: ok “alternatieve” energie in de vorm van wind en zonne-energie, gekoppeld aan (voor de voldoende en gegarandeerd constante aanvoer) … kernenergie
Iedereen (dus vooral de werkende mens ….) moet bijdragen door de AANKOOP (voor installatie) van zonnepanelen, warmte-pompen, verregaande isolatie van zijn woning. Waardoor woonkosten een groter (en voor steeds meer werkmensen , TE grote) aandeel van het inkomen zal opslorpen … en voor de kapitalisten bijkomende te VERKOPEN producten ( waar en door wie worden die warmtepompen, zonnepanelen ,… maar ook in laatste instantie, die windmolens en zelfs de nieuwe kerncentrales GEPRODUCEERD, dacht u…..)
De door het kapitalisme ontworpen oplossing voor het probleem mobiliteit en transport: de auto met verbrandingsmotor, voor de verbrandig van FOSSIELE brandstof…. kon men tot nu toe KOPEN. 
Deze markt is verzadigd, onder andere doordat men blijft rijden met oudere wagens….. Een NIEUWE markt kan aangeboord worden door het verplicht uit het verkeer te halen van auto’s met verbrandingsmotoren om zo de enige mogelijkheid te geven: het aankopen van een electrische auto.
Netto worden zo de kosten van “het beperken van de CO2-uitstoot” gelegd bij de werkende bevolking … en leidt het tot nieuwe mogelijkheden van winstgevende producties voor kapitalisten.

Windmolens en zonnepanelen worden OOK geproduceerd BINNEN de bestaande kapitalistische productieverhoudingen: VERKOCHT om de meerwaarde te kunnen kapitaliseren en worden uiteindelijk … AFVAL, waar de kapitalisten zich niet verantwoordelijk voor achten.

Als metafysica en idealisme het ideologisch wapen is van de burgerij, is het ideologisch wapen van de werkende klasse het dialectisch en historisch materialisme
De burgerij hanteert metafysica en idealisme om bewust onderlinge verbanden te verdoezelen tussen bepaalde problemen die zouden kunnen wijzen op een gezamenlijk (en dus aan te pakken) hoofdoorzaak
En door de aandacht voor een serieus acuut probleem waaraan “op zich zelf” een “oplossing” kan worden geboden “die voor iedereen goed is” zeker niet te verbinden met andere maatschappelijke problemen, moet het voortbestaan van het kapitalisme (dat de gemeenschappelijke oorzaak is van al die problemen) worden beschermd.
Om de gehanteerde burgelijke ideologie van metafysica en idealisme te kunnen doorzien en te ontmaskeren, is het belangrijk voor de werkende klasse, dat ze zich wapent met de ESSENTIE van het marxisme: het dialectisch en historisch materialisme gekoppeld aan de studie van die analyses terzake die reeds gedaan zijn door Marx, Engels en Lenin.

1https://www.hln.be/wetenschap-planeet/milieu/wereldwijde-co2-uitstoot-bereikt-nieuw-record~af61685c/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F Wereldwijde CO2-uitstoot bereikt nieuw record
2http://globalwarmingpws.weebly.com/wat-zijn-alle-mogelijke-oorzaken-van-de-opwarming.html
3Aarde verandert stilaan in ‘Planeet Plastic’ https://www.hln.be/wetenschap-planeet/milieu/aarde-verandert-stilaan-in-planeet-plastic~abe65171/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F
4Chart: The Conversation, CC-BY-ND • Source: Science Advances (2017) http://theconversation.com/the-world-of-plastics-in-numbers-100291
5https://www.nationalgeographic.nl/stop-met-plastic/2018/06/plastic-van-wondermateriaal-tot-wereldprobleem 29-1-2019 Plastic: van wondermateriaal tot wereldprobleem
6https://www.thebalancesmb.com/e-waste-recycling-facts-and-figures-2878189729-1-2019 29-1-2019 E-Waste Recycling Facts and Figures BY RICK LEBLANC Updated December 31, 2018
7https://www.theguardian.com/global-development/2013/dec/14/toxic-ewaste-illegal-dumping-developing-countries 29-1-2019 Toxic 'e-waste' dumped in poor nations, says United Nations | Global development | The Guardian Millions of tonnes of old electronic goods illegally exported to developing countries, as people dump luxury items – John Vidal Sat 14 Dec 2013 21.30 GMT
8The Global E-waste Monitor 2017, a collaborative effort of the United Nations University (UNU), represented through its Vice-Rectorate in Europe hosted Sustainable Cycles (SCYCLE) Programme, the International Telecommunication Union (ITU), and the International Solid Waste Association (ISWA).
931-1-2019 – If solar panels are so clean, why do they produce so much toxic waste? energypost.eu/if-solar-panels-are-so-clean-why-do-they-produce-so-much-toxic-waste/ By Michael Shellenberger May 30, 2018
10(https://earth911.com/linkout/335043) Can Wind Turbines Be Recycled? Sarah Lozanova - August 7, 2017
11https://www.theguardian.com/business/2016/apr/13/climate-change-oil-industry-environment-warning-1968 4-2-2019 Oil industry knew of 'serious' climate concerns more than 45 years ago | Business | The Guardian

12http://www.ademloos.be/factchecker/diesel-benzine-kiezen-tussen-gezondheid-fijnstof-klimaat-co2
Diesel of benzine: kiezen tussen gezondheid (fijnstof) of klimaat (CO2)?