18-07-2018

Strategie/programma van de Communistische Partij van België uitwerking van: “De revolutie in één land (België) is mogelijk en noodzakelijk”

Het congres in januari 2019 zal (als alles goed gaat) leiden tot de formulering van de strategie/programma van de Communistische Partij van België … en dan ook (in overeenstemming mèt dit programma) de nieuwe organisatie-principes, vastgelegd in de statuten.

Ik ben al aan het brainstormen….. wat nu volgt zijn mijn individuele ideeën
De revolutie in één land is mogelijk, zeker in een situatie dat in alle landen de klassenstrijd een massale en revolutionaire kenmerken krijgt. Zo zullen de revolutionaire bewegingen mekaar versterken, zal er wederzijdse steun en samensmelting zijn, waardoor de revolutie in de respectievelijke (lid)staten méér en méér realiteit zal worden. Net zoals het water van de rivieren of de winden zullen de revolutionaire bewegingen niet kunnen gestopt worden aan de landsgrenzen.
Zo zal de revolutie in ieder land zich verbinden met een gezamenlijke strijd tegen de (instellingen van de) EU.

Voorbeelden van grensoverschrijdende “verbindende” ordewoorden, op basis van een revolutionaire beweging in een land (die dan “reeds bezig is”)
Het gaat hier voor mogelijkheden, voorbeelden …. niet dat het zo zal zijn. Sommige zijn discutabel, ik weet het!

     Stopzetting(Moratorium op) van het doorvoeren van ALLE Europese richtlijnen
Afschaffen van ALLE niet-verkozen Europese Instellingen
Het Europees”parlement” in de vorm van uitvoerende wetgevend en controlerende macht van de Europese federatie van socialistische republieken
Onteigening van Energie-basischemie bedrijven, bedrijven van communicatie, bedrijven in de productie van de gezondheid, de bedrijven in verband met mobiliteit en vervoer, de bedrijven bezig met kredietwezen en verzekeringen, waterlopen, oppervlaktewaters, waterhuishouding, drinkwater, afvalverwerking, constructie en bouw (door onteigening in ieder lidstaat van het deel binnen die staat van die bedrijven/(vervoer-/communicatie-/energie-/water-)netwerken die doorheen héél Europa liggen)
Onteigening van elk vermogen dat verkregen is via kapitalistische uitbuiting (bv vermogen dat zit in “eigen vermogen” van een bedrijf)
(Het gaat niet over vermogen verkregen door eigen arbeid en door besparing op eigen consumptie kan worden behouden en in principe doorgegeven worden aan nageslacht.)
Onderbrengen in overheidsbedrijven onder controle van de uitvoerende wetgevend en controlerende macht van de Europese federatie van socialistische republieken


Naar de revolutie toe, het gebruik van strijd-objectieven die beantwoorden aan de verzuchtingen of de woede die aanleiding is van “spontane” klassenstrijd

Voorbeelden:
- Het recupereren van al de besparingen zowel in de financiering van de Sociale Zekerheid als in de uitkeringen en de rechten op uitkeringen vanaf 1974, het begin van de structurele kapitalistische crisis na de Tweede Wereldoorlog.
- Dit betekent TEGELIJKERTIJD het doorbreken van alle “kunstmatige” scheidingen van het federalisme en regionalisme…. Geen erkenning van de hele federalisering, Het DE-federalisering tot de situatie VOOR het installeren van de taalwet in 1961.
De federalisering dient om de werkende klasse te verdelen en om de afbraak van sociale verworvenheden ‘gefaseerd” te kunnen doorvoeren, door schijnbaar bezuinigingen “alleen” in een bepaald gewest (en later ook elders) door te voeren en schijnbaar “bezuinigingen” af te stemmen op een zogenaamd “specifieke situatie” (andere cultuur, meer of minder “groei’ dan in een ander gewest) in bepaalde gewesten.
- Totdat de oorzaak van de migratie (het imperialisme hier en daar dat zorgt voor oorlogen, plundering of/en verwerven van controle over grondstoffen. ….) zowel hier en daar op revolutionaire manier “opgelost” is: vrije migratie of open grenzen

Over de socialistische revolutie en opbouw van socialisme mogelijk en noodzakelijk in België
De socialistische revolutie is niet iets van één dag maar van een periode van momenten van strijd die een revolutionair karakter hebben.
De revolutie in België zal TEGELIJK inhouden (dus op basis van de strijd voor het socialisme): disengement uit de EU (en de NATO natuurlijk)
Revolutie in België zal gebeuren als er in de naburige landen ook revolutionaire klassenstrijd is,,, dus in bv Frankrijk of /en Duitsland, Nederland en Luxemburg. Heel waarschijnlijk zullen er dan al zeker ook al revolutionaire strijd zijn in landen in andere delen van Europa (bv Griekenland, maar ook Spanje of/en Italië)
Heel waarschijnlijk zal de revolutie losbarsten op moment er een algehele oorlogssituatie is. De militaire instrumenten van de burgerlijke staat zullen op het “terrain de bataille” gebonden zijn.
En een revolutionaire toestand in elk land van de EU zal tegelijkertijd een strijd zijn tegen de EU. Dit zal de revolutionaire bewegingen over de grenzen aan elkaar verbinden en ze zal ze elkaar wederkerig beïnvloeden en versterken.
De revolutionaire krachten (de werkende klasse en daarrond de lagen die ook steeds minder belang hebben met het voortbestaan van het kapitalisme) zullen de burgerlijke staat afbreken en hun revolutionaire macht instellen ( dictatuur van het proletariaat) en alle activa van de kapitalisten onteigenen.
Toch zal de productie ( behalve die productie die niet meer zullen opstarten) hernemen terwijl zij (in het begin) wat arbeidsrelaties (loonvorming), producten en productiewijze nog volledig op het kapitalisme zullen zijn afgestemd. De producten zullen op één of andere manier eerst nog verkocht (geruild) worden. (en met het loon – in één of ander vorm – gekocht worden. Maar gelijk zal er begonnen worden om de kapitalistische productieverhoudingen te vervangen door communistische productieverhoudingen. (de ONTEIGENING is de voorafgaande voorwaarde en vormt gelijk het begin van de afbraak van de kapitalistische productieverhoudingen.
Er zal (in het begin na de revolutionaire onteigening) een soort “staatskapitalisme” zijn … maar dan zonder kapitalisten.
Er zal (nog eerst) strikt genomen “kapitalistische uitbuiting” zijn … maar de meerwaarde zal niet toegeëigend worden door de kapitalisten( want die zullen onteigend zijn van al de faciliteiten die hen dit mogelijk maakten) maar door de arbeidersstaat en zal overeenkomen met het “accumulatiefonds”… waar o.a. alle levensnoodzakelijke producten en voorzieningen reeds naar behoefte kunnen worden gegeven. (zie “Kritiek op het programma van Gotha”, Karl Marx, en “Staat en revolutie” van Lenin)

De grenzen zijn bereikt: het kapitalisme biedt geen uitkomst, is een hinderpaal geworden voor ontwikkeling van de mensheid.
Een voorbeeld van de verandering in productiesysteem onder het socialisme.

Ik zal het uitleggen op een manier dat ik zou uitleggen aan mijn (vroegere) collega’s in Danone. Nu heb ik niets méér tegen Danone, dan tegen bijvoorbeeld Nestlé. Maar ik weet gewoon meer over Danone. Maar Nestlé zal zeker op een gelijkaardige manier produceren als globaal monopolie in de voedselsector.
Danone is voor een groot deel, een bedrijf dat op basis van melk, grote wereldomvattende productieketens in “van melk afgeleide” producten maakt…. En op basis van de verkoop van die producten een globaal bedrijf is geworden en enorme winsten weet te accumuleren.
Melk wordt geleverd door boeren die een “monocultuur”hebben: melkkoeien.
Boeren zijn in in feite elkaars concurrenten en kunnen in feite geen prijs zetten. Om tegen een bepaalde prijs een bepaalde omzet te hebben, moeten ze “concurreren” met elkaar om een zo groot mogelijke marktaandeel. Daardoor moeten ze een zo productief bedrijf hebben èn een zo groot mogelijke capaciteit. (dus aantal van zo productief mogelijke koeien). Maar in het totaal resulteert het in een mogelijke capaciteit die de vraag overstijgt, dus een prijs die dreigt te dalen en een mogelijk failliet voor minder productieve bedrijven. Een MONOPOLIE inzake aankoop van melk, profiteert hiervan doordat hoe laag de melkprijs ook is, de boeren hun melk wel MOETEN verkopen.
Van deze melk worden (bij Danone) talrijke soorten puddings, platte kaas, yoghurt-varianten – o.a. drink-yoghurts – , en vormen van drink-melk gemaakt….. en dan nog in allerlei smaakvarianten.1 Deze worden in relatief KLEINE (wegwerk-)verpakkingen gekocht, waarbij het niet opvalt dat de MARGE tussen de verkoopsprijs per kg(of per liter) en de KOST-prijs per liter (van de aangekochte melk) ENORM is.
En een groot deel van die eindproducten zijn in feite voor een groot deel niet nodig, zijn te calorierijk (suiker, vetten, ….) Een zogenaamde “behoefte” (in feite een koopkrachtige vraag…) is door reclame en andere beïnvloeding OPGEWEKT.
Een voorbeeld hiervan is Actimel, een product dus op basis van melk, dat eindjaren ‘90 opgestart werd. Hiervoor moest dus eerst een markt GESCHAPEN worden, dus een “behoefte” (die er voordien niet was) of dus eigenlijk een “koopkrachtige vraag” opgewekt. Er werd een gezondheidsclaim gelanceerd: voor je gezondheid – beter werken van je immuunsysteem - moest je iedere dag zo 1 flesje (10ml) in wegwerp-plastic-met-aluminium-afsluiting drinken. Eenmaal een bepaalde stabiele vraagmarkt werden er nieuwe smaken gelanceerd, en ook nog “light” versies. Om zich te verzekeren van die gezondheidsclaim (die o.a. door Test-aankoop werd in vraag gesteld), werden er dan ook nog vitaminen toegevoegd.
Nu krijg je de situatie dat in België van een chronische overcapaciteits-markt (die een grondstofmarkt die de landbouw is, kenmerkt) waardoor een monopolie-afnemer (die Danone is – maar toegegeven Nestlé zal dan ook zijn….) een gegarandeerde LAGE kostprijs heeft voor de melk (als grondstof). Intussen is er een Belgische melkproductie-capaciteit, die de ECHTE behoefte naar gezonde melkproducten (waarvan dan nog aan het gebruik ervan bepaalde grenzen zijn) OVERSCHRIJDT. Deze melk wordt nu echter gebruikt voor een “product” dat als enig echt doel heeft, ENORME winsten te genereren …. dat dan grotendeels voor de EXPORT is.


En om het nog duidelijker te maken…. ALS het zo zou zijn dat het NODIG is voor je gezondheid/immuunsysteem om iedere dag 10 ml te drinken: Waarom dan niet afvullen in een liter (glazen) fles – met statiegeld) met evt. een etiket “ieder dag een flinke slok is genoeg”?
Nee, Actimel in 10 ml plastik-flesjes, die NIET in de “blauwe”( Fostplus) zak mogen. Terwijl Danone wel “lid” is van Fostplus.Ik werkte dus bij Danone, als productiearbeider, werkzaam in één van de vakbonden, het ABVV (Horval). Volgende "notities" plaatste ik op mijn Facebook-profiel:
29 maart 2012 om 14:13
De voedingssector wordt “beheerst” door monopolies, hoewel er wellicht in aantal meer kleinere bedrijven, gezinsbedrijven en KMO's zijn.
De loonvorming in de sector en de werkvoorwaarden in de sector worden bepaald door de resultaten in het overleg of/en strijd in de grote bedrijven, vestigingen van monopolies.
De basisproducten en grondstoffen in de sector worden geleverd, of aangekocht en verdeeld door monopolies ook aan en van de gezinsbedrijven en KMO's.
Van de meeste producten geleverd door kleinere bedrijven, gezinsbedrijven en KMO's is er meestal een “gelijkaardig” product geproduceerd door een monopolie.
Het is de regelgeving door de EU, die werkt “in functie” van de monopolies die alles regelt inzake sociale zekerheid, pensioenen, koopkracht, hoewel het “schijnbaar” de nationale regering is die de concrete “besparings-”maatregelen oplegt.
De productiecapaciteiten zijn enorm gegroeid, de monopolievorming idem, kortom de mogelijkheden om te voorzien in gezonde voeding voor iedereen, onafhankelijk van beschikbaar inkomen om te kopen, zijn enorm gestegen.
Nog een groot deel van de mensheid hongert, voed zich onvoldoende en hun mogelijkheden om zelf te voorzien in voeding wordt ondermijnd door diezelfde monopolies.
Het kapitalisme in zijn laatste stadium van monopolievorming (wereldomvattend) kan minder en minder in de echte behoeftes voorzien. (aangezien de enige mogelijkheid, KOPEN met een beschikbaar inkomen meer en meer wordt ontnomen aan een groeiend deel van de mensheid). 
Dus ook in de voedingssector, zullen de werkers de kapitalisten moeten onteigenen ende controle overnemen over hoe en wat er geproduceerd wordt, en hoe de productie wordt VERDEELD naar behoefte (en niet meer naar koopkracht)

Op een indirecte maar toch wel concrete manier maakte ik duidelijk wat het inhoudt ‘eigenaar te zijn van productiemiddelen’: met een “minderheid” van aandelen - maar wèl een “controle’-hoeveelheid - is men eigenlijk “(mede-)eigenaar van (in globale monopolies vastliggende) productiemiddelen”: 22-12-12 De achtergronden van een aangekondigd besparingsplan, zoals ik dat zie....

Verder ... notities op facebook
18 september 2013 om 9:57
Bij Danone is het een combinatie van twee zaken. Een reeds lang aan de gang zijnde streven van de directie om een hogere productiviteit en rendement op te leggen, door de INTENSITEIT van een ieders werk te verhogen en de gevolgen van de economische crisis die zorgt voor een scherpe "overcapaciteit".
Zonder die crisis, zou de groei OOK afnemen, omwille van concurrentie EN omdat de aankoop van Actimel zijn grenzen heeft. MEN kan niet zomaar steeds meer Actimel gaan kopen... en drinken. Om toch nog de maximale winst te garanderen werd reeds  (met SKY) de voorwaarden gecreëerd om de intensiteit van het werk (bij de "overgebleven" werknemer) te verhogen. Ook was er reeds lang aan de gang zijnde LOONSTOP (die doordat het leven over het algemeen DUURDER werd) EIGENLIJK een loonDALING betekende.
Hierop kwam dan nog de scherpe TERUGVAL van verkoop door de crisis. OVERAL daalt het inkomen zo sterk dat vroegere kopers hun aankoop schrappen)
De nu aangekondigde collectieve afdanking gaat VERDER dan het "aanpassen van de bezetting aan de volumes": men wil de herstructurering gelijk gebruiken om de bezetting MEER dan "aangepast aan de volumes" te doen dalen om TEGELIJK al die INTENSIVERING van het werk te realiseren.... en de winst per flesje Actimel te verhogen...OOK als de volumes nog verder dalen (of eventueel weer wat zullen stijgen).
We moeten nu ook gebruik maken van de strijd tegen afdankingen om ook die bestudeerde en georganiseerde BESTAANDE "onderbezetting" (waardoor men NU al zijn of haar werk-inzet verhogen) te bestrijden. ALS we ooit afdankingen moeten aanvaarden, moet Danone vanuit de reeds vroegere gerealiseerde winsten op ons werk een rechtvaardige financiële "schadevergoeding" voor betalen EN de "resterende" werksituatie mag niet verslechteren. (Hierdoor alleen al kunnen een hoeveelheid geplande afdankingen voorkomen worden - de man-bezetting/per ton Actimel mag niet VERMINDEREN)


29 september 2013 om 17:26
In haar mededeling zegt Danone dat de “overcapaciteit”, of de daling van de verkochte volumes “een zware impact hebben gehad op de kostenstructuur van de fabriek."
De volumes in ton verminderen van 202,323 in 2011 naar 139,753 in 2013,dus met ongeveer 30%.
En héél subtiel staat daaronder:... verhoogde de loonkost van(2011=100) met 20%.
Het plan bestaat er nu uit :”in een vermindering van het aantal werknemers om de personeelsbezetting opnieuw in overeenstemming te brengen met de actuele productievolumes en de volumes die in de toekomst verwacht worden.”
Nu stelt de directie zich borg (naar Danone-Parijs toe?) dat de toekomstige volumes i.p.v. de nu geforcaste 125.000 ton 160,000 zullen zijn!
Als men op basis van de cijfers die Danone zelf geeft wat berekeningen maakt (1),blijkt dat ze allereerst de LOONKOST/TON (dus ONAFHANKELIJK van hoeveel volume er zal te produceren zijn) wil doen DALEN VERDER dan een “overeenstemming met de actuele en toekomstige productievolumes”.
Dit kan, volgens mij, alleen maar betekenen dat er of een bewuste toekomstige ONDERBEZETTING wordt geschapen, met de gevolgen van de werkintensiteit per werknemer en/of daaraan gekoppeld een verplichting tot meer flexibiliteit (geen verlof bij productie-piek, of een systeem van verplichte overuren of zoiets.... en verplicht verlof te nemen -bv de compensatiedagen- tijdens de seizoensgebonden productie-daling).
Wat nu opvalt dat er alleen maar gesproken wordt van kosten/ton en LOONKOST/ton maar niet van WINST/ton.
Nu zullen we nooit weten wat exact de winst/ton is maar om een orde van grootte te hebben ging ik uit van een verkoopsprijs voor Danone de distributie/groothandel van 2,75 euro/liter Actimel (In de Lidl kost Actimel Nature zo'n 4 Euro/liter)
Zo kom ik aan een orde van grootte van INKOMEN/ton van 2750 Euro. Als je dit dan stelt aan 100%, dan maken de Totale Kost/ton daar een relatief klein percentage van uit. En de LOONKOST/Ton minder dan 5%!Waarbij de (orde van geschatte grootte dus niet de EXACTE waarde –die weet ik trouwens niet) WINST/TON meer dan 90% is!
Die winst kan dan besteed worden aan: dividenden op aandelen, winst op aandelen indien ze verkocht worden, bonussen voor managers als beloning voor een geslaagde reorganisatie, ..... 
 
De overcapaciteit, waaraan het kapitalisme ZELF schuldig is, wordt zo afgewend op de werkers, waarbij door de verdere VERARMING van de werkers, de basis wordt gelegd voor weer een toekomstige overcapaciteit..... Intussen zijn WINSTEN gegarandeerd voor diezelfde kapitalisten, waarmee zij hun “loopjongens” - de topmanagers en bedrijfsleiders-, dik voor belonen!
(1) Ik ga niet uit van de echte medegedeelde cijfers omdat er afgesproken is tot een gezamenlijke communicatie door de vakbonden (voorafgegaan door een communicatie van de directie) volgende week. Maar ik mag als arbeider bedreigd met afdanking toch wel mijn mening geven, zeker! Dus zie mijn berekeningen maar als mijn persoonlijke mening.....

Tijdens de onderhandelingen “over een sociaal plan”…. De staking die volgde op het VERWERPEN van het eerste voorstel dat “de vakbondssecretarissen ter stemming voorlegden aan de arbeiders en bedienden” ….èn de onderhandelingen NA de staking zette ik volgende “verhelderende” grafieken op Facebook:


Wat zou er gebeuren in een revolutie? … specifiek in de “melkverwerkende sector’?
De doorheen klassenstrijd en bewustwording ontstane strijdbeweging van werkers en andere lagen van de bevolking voor wie het kapitalisme geen uitweg meer biedt, breekt de burgerlijke staatsmacht en stelt zelf een (voorlopige) staatsmacht in, die de grootst bedrijven (veelal de in België gevestigde delen van de globale productielijnen) – zoals alles dus van Danone in België ONTEIGEND. Vanuit al de onteigende melkverwerkende bedrijven (waarvan Danone-België er maar één van is) zal een omschakeling zijn naar die melkproducten waarvoor echt behoefte is, en in een hoeveelheid die overeenkomt met die behoefte. 
De melkboeren (die al jaren produceren tussen hangen en wurgen zullen net zoals de andere boerenbedrijven die, maar dan voor andere producten (bv varkensvlees, of suikerbieten, of whatever,,,) OOK in een continue productiviteits- opgedreven MONOCULTUUR (...die leidt tot chronische overcapaciteit) gevangen zit, in coöperatieven aaneensluiten om aan veelzijdige productie te doen, waarbij de “afval”van de ene productie “meststof” of “voeder” is voor de andere productie. Het productieniveau wordt bepaald door de best mogelijke landbouw-wetenschappelijke voorwaarden. En de producten en de hoeveelheden worden allereerst afgestemde voor de binnenlandse BEHOEFTEN.
De distributie (waarvan vestigingen van de grote distributiemonopolies in België Ook zullen onteigend zijn) zal gebeuren in samenwerking met de productie-coöperatieven, waarbij verspillingen opgewekt door de (vroegere) concurrentie worden tegengegaan (bv transport in tegengestelde richting omdat de “leverancier” van de A ligt op de plaats waar B aan levert – die zèlf (B dus) dan weer een leverancier heeft waar A aan levert – waarbij de wederzijdse camions elkaar dus ONNODIG kruisen op de snelweg…)
Het “plannen” van de echt nodige producten, het plannen van de best mogelijke productiewijze, en het plannen van de efficiënte distributie… dat zijn taken van wat men de socialistische PLAN-economie noemt.
Nu is het zo, dat een bovenstaande revolutionaire ontwikkeling in België niet geïsoleerd zal gebeuren. Er zullen revolutionaire ontwikkelingen zijn in de landen rondom ons. Wie weet, zal de ontwikkeling van de revolutie dan al verder staan en zal dat in België zijn invloed hebben.
Ook in bijvoorbeeld Frankrijk zullen de vestigingen van de globale monopolies/multinationals onteigend worden …. dus zeker die van Danone…. En een gelijkaardige stopzetting van producties die niet nodig of nuttig zijn en een productie om (wat de melk verwerkende bedrijven dan toch) de behoefte te dekken van op melk gebaseerde producten als melk, platte kaas, yoghurt en kaas. En ook daar zal door de onteigening en opstart van louter op behoefte gebaseerde productie alle aspecten van chaos, anarchie in de productie en verspilling, omdat de basis hiervoor (de kapitalistische concurrentie) niet meer bestaat.

Socialistische planeconomie: productie volgens een plan op basis van reële behoeftes
Sociale zekerheid, gezondheidszorg, personenzorg, woonkosten, basismobiliteit beschikbaar naar behoefte voor iedereen … reeds ‘”gefinancierd’ door daarvoor nodige deel van de geproduceerde rijkdom…. In de productie waarvan een ieder al zijn/haar bijdrage zal hebben geleverd. Dus een groot deel van het loon dat men krijgt zit in die bijdrage dat men levert aan de productie van de totale ‘maatschappelijke rijkdom’. Zolang er nog sprake is van “wareneconomie” (een “erfenis” van de ‘oude” kapitalistische maatschappij die zal “verdwijnen” ) zal er nog een stuk “rest”-loon zijn voor aankoop van producten die (nog) te koop worden aangeboden.

1 Van melk wordt natuurlijk ook nog kaas gemaakt (maar niet bij Danone).