30-05-2012

De Commune van Griekenland?


Zoals nu de Grieken, in afwachting van andere delen van de Europese arbeidersklasse wellicht geen andere weg zullen zien dan een revolutionaire omwenteling, zag het Parijse proletariaat zich geen andere uitweg dan de Commune van Parijs. Terecht of onterecht? Onmogelijk en hopeloos?
Als men de woorden leest van Karl Marx over de Commune van Parijs, lijkt het mij duidelijk wat zijn mening zou zijn over wat de Grieken wellicht zullen doen (waarbij de Portugezen, Spanjaarden en ook de Fransen, Duitsers, Belgen, Nederlanders, Britten, Ieren, Hongaren, Roemenen,.... zich best in zullen verenigen....)

Karl Marx in “Burgeroorlog in Frankrijk”:

Het is een bijzonder kenmerkend feit: trots al het gepraat en de onmetelijke literatuur van de laatste zestig jaren over de emancipatie van de arbeiders, nauwelijks nemen de arbeiders ergens de zaak in eigen handen, of terstond weerklinken weer de apologetische praatjes van de pleitbezorgers van de huidige maatschappij met haar beide polen: kapitaal en loonslavernij (de grondbezitter is thans nog maar de stille vennoot van de kapitalist), als leefde de kapitalistische maatschappij nog in de staat van de reinste maagdelijke onschuld, — al haar beginselen nog onontwikkeld, al haar zelfmisleidingen nog niet ontsluierd, al haar geprostitueerde werkelijkheid nog niet bloot gelegd! De Commune, roepen zij uit, wil de eigendom, de grondslag van alle beschaving, afschaffen. Jawel, mijne heren, de Commune wilde die klasseneigendom afschaffen, die de arbeid van velen in de rijkdom van de weinigen verandert. Ze stelde zich het onteigenen van de onteigenaars ten doel. Zij wilde de individuele eigendom tot een waarheid maken, door de productiemiddelen, de grond en het kapitaal, thans vóór alles de middelen tot knechting en uitbuiting van de arbeid, tot louter werktuigen van de vrije en geassocieerde arbeid te maken. Maar dit is het communisme, het “onmogelijke” communisme! Nu, de lieden uit de heersende klassen, die verstandig genoeg zijn om de onmogelijkheid van het voortduren van het huidige systeem in te zien, en zulke zijn er velen, hebben zich tot opdringerige en rumoerige apostels van de coöperatieve productie opgeworpen. Maar wanneer de coöperatieve productie niet slechts schijn en zwendel zal blijven, wanneer zij het kapitalistische stelsel moet verdringen, wanneer alle coöperaties samen de nationale productie volgens een gemeenschappelijk plan moeten regelen, ze aldus onder haar eigen leiding nemen en een einde maken aan de bestendige anarchie en de periodiek terugkerende convulsies, die het onvermijdelijke lot van de kapitalistische productie zijn, wat zou dit dan anders zijn, mijne heren, dan het communisme, het “mogelijke” communisme?

De arbeidersklasse eiste geen wonderen van de Commune. Zij behoeft geen kant-en-klare utopieën bij volksbesluit in te voeren. Zij weet, dat zij, om haar eigen bevrijding en daarmee die hogere levensvorm, die de huidige maatschappij door haar eigen economische ontwikkeling onweerstaanbaar tegemoet gaat, te voorschijn te brengen, — dat zij, de arbeidersklasse, een langdurige strijd, een ganse reeks van historische processen moet doormaken, waardoor de mensen evenals de toestanden volkomen anders zullen worden gemaakt. Zij behoeft geen idealen te verwezenlijken; zij moet slechts de elementen van de nieuwe maatschappij vrij maken, die zich reeds in de schoot van de ineenstortende bourgeoismaatschappij hebben ontwikkeld. In het volle bewustzijn van haar historische zending en van het heldhaftige besluit, haar waardig te handelen, kan de arbeidersklasse zich bepalen tot een glimlach over het plompe schelden van de lakeien van de pers, zowel als over de schoolmeesterachtige protectie van welmenende bourgeoisdoctrinairen, die hun onwetende gemeenplaatsen en sektarische grillen in de orakeltoon van de wetenschappelijke onfeilbaarheid voorpreken.

Toen de Parijse Commune de leiding van de revolutie in haar eigen hand nam, toen eenvoudige arbeiders voor de eerste maal waagden het regeringsprivilegie van hun “natuurlijke overheid”, de bezitters, aan te tasten en, onder omstandigheden van weergaloze moeilijkheden, hun werk bescheiden, nauwgezet en ijverig te verrichten, — te verrichten tegen salarissen, waarvan het hoogste nauwelijks een vijfde gedeelte was van wat, volgens een hooggeplaatst wetenschappelijke zegsman (Professor Huxley), het laagste is voor een secretaris van de Londense schoolraad, toen kromde zich de oude wereld in krampachtige woede bij het aanschouwen van de rode vaan, die, als het symbool van de republiek van de arbeid, boven het stadhuis wapperde.

En toch was dit de eerste revolutie, waarin de arbeidersklasse openlijk werd erkend als de enige klasse, die nog tot maatschappelijk initiatief in staat was; erkend zelfs door de grote massa van de Parijse middenklasse, kleinhandelaren, handwerkers, kooplieden, alleen met uitzondering van de rijke kapitalisten. De Commune had hen gered door een wijze afdoening van die steeds terugkerende oorzaak van twist in de middenklasse zelf, van de kwestie tussen schuldenaars en schuldeisers. Hetzelfde deel van de middenklasse had in 1848 aan het onderdrukken van de arbeidersopstand in juni deelgenomen; en terstond daarop was het door de Constituerende Vergadering zonder enige omslag aan zijn schuldeisers ten offer gebracht. Maar dit was niet de enige reden, waarom het zich thans bij de arbeiders aansloot. Het voelde dat er nog maar één keus was: de Commune of het keizerrijk, onverschillig onder welke naam. Het keizerrijk had deze middenklasse economisch te gronde gericht door zijn verkwisting van de openbare rijkdom, door de financierszwendel, die het had opgekweekt, door zijn hulpverlening bij de kunstmatig verhaaste centralisatie van het kapitaal en de daardoor bepaalde onteigening van een groot gedeelte van deze middenklasse. Het had haar politiek onderdrukt, haar zedelijke verontwaardiging gewekt door zijn orgiën; het had haar Voltairianisme beledigd door de opvoeding van haar kinderen aan de “onwetende broedertjes” uit te leveren; het had haar nationaal gevoel als Fransen in opstand gebracht, door haar hals over kop in een oorlog te storten, welke voor al de verwoesting, die hij aanrichtte, slechts één vergoeding liet: de vernietiging van het keizerrijk. Inderdaad: na de verhuizing van de hoge bonapartistische en kapitalistische zigeunerbende uit Parijs trad de ware ordepartij van de middenklasse naar voren als de “Union Républicaine”, schaarde zich onder de vanen van de Commune en verdedigde haar tegen de opzettelijke vervalsingen van Thiers. Of de dankbaarheid van deze grote massa van de middenklasse de huidige zware beproevingen zal bestaan, moet nog worden afgewacht.1

1http://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1871/1871burgeroorlog.htm, Karl Marx, “De burgeroorlog in Frankrijk”, Geschreven: 1871, Bron: Uitgeverij Pegasus Amsterdam, 1936, Vertaling: onbekend, Deze versie: Spelling, punctuatie, soms zinsbouw, Transcriptie/HTML: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, januari 2007

26-05-2012

The ideology of the myth: “UNITY OF THE LEFT”: PETTY-BOURGEOIS, INTELLECTALIST, ANTI-REVOLUTIONARY and REFORMIST.


What has to be done? Is it the organiising “the Unity of the left”?
Is it sectarism that the KKE refuses an alliance/united left front with Syriza?
Is it “understandable” that they refuse because of the practices of Syriza?
Is there an evolution to the left against austerity on which there has to be an answer of an “united left front”?
....and what are other “communist parties” saying, .......for example the WPB (PVDA/PTB)
Is the WPB similar to the KKE whith THEIR refusal of a left (electoral !!) front as they seem to do until today?
A “left” FB-friend:
Who today is not making a priority of making coalition or front at the left-side, bears a heavy historical responsability. He let slip away the power and give it as a present to the extreme-right.
Someone reacts:
Syriza was cooperating in the past with extreme-right to beat KKE in lokale elections, so I understand the reflex of KKE and their point of view that change is not coming by voting-box. But, are 'nt they stalinists?
Another
:...Lets put pressure on those parties bearing a enormous historical responsability to take it and to cooperate round the potential at the left-side which has chosen today syriza to express herself. Because that potential will not exist forever and without conditions. It is really painfull to see that a left party let slip away this historical chance to potential fascist votes. Such a party is not striving honestly for progressive social change, but only for own power... and so coming into the sphere of stalinsim, indeed. I am critical to syrriza and not saying that KKE has to let fall her points of view about Syriza, but I say that they have to overcome their arrogancy as if they were “the only true revolutionaries” and reach out a hand to the base of Syriza, the working people who are pleading for left cooperation by voting massivly on Syriza and not on KKE...
Another FB-friend:
Refusing is the same as trying to find unity, that is again the blind sectarism showed by the KKE. It is even more criminal, knowing that all those who are anti-austeritiy-plans had a chance to unite so the refusal is condemning the people of Greece to find themselves again in the hands of the austerity-imposers. It was to expect but sad....
....and he is comparing it with the refusal of the WPB to form a unity of the left until today in Belgium.

About Syriza
In Syriza's program is said that, Unity is neccesary and urgent to protect society against the crisis and to put a moratorium on the debt servicing.
“The crisis” is evoked by “the debt burden” which “is produced by the tax evasion of the Rich, the looting of public funds and the exorbitant procurement of military weapons and equipment.1
So the debt has to ba paid by those who are guilty of.
We are asking immediately for:
Moratorium of debt servicing

Negotiation for debt cancelling, with a provision for social insurance funds and small savers’ protection. This is to be pursued by exploiting any available means such as audit control and suspension of payments. Regulation of the remaining debt with clause provisions for economic development and employment. European regulation for the debt of European States. Radical change of European Central Bank’s role. Prohibition of speculative banking products.
Paneuropean tax on wealth, financial transactions and profits.

3. Income redistribution, taxation of wealth and abolishment of unnecessary expenses
Reorganization and consolidation of tax-collecting mechanisms.
Taxation of the fortunes over 1 million Euros and large-scale revenues.(...)
Quest for new resources via efficient exploitation of European funds, via the claims on the payment of the German occupation loan and of German World War II reparations and finally via the steep reduction of military expenses.2
So NOT a revolution against capitalism but “a democratic control over the “banking system”
and a development of “state-capitalisme”.
4 Productive, Social and environmental reconstruction
Nationalisation/ socialization of the banks and integration of them in a public banking system under social and worker’s control in order to serve developmental purposes. The scandal of the recapitalization of banks must stop immediately.
Nationalization of all public enterprises, of strategic importance, that have been privatized so far. Administration of public enterprises based on transparency, social control and democratic planning. Support for the provision of Public Goods. (...)Ecological transformation of the developmental model. This includes a transformation in the sectors of energy production, manufacturing, tourism and agriculture. (...)
Workers control” by true parliamentary democracy:
6. Deepening Democracy.(...)
A refoundation of popular sovereignty and an upgrade of parliamentary power within the political system. Instigation of a proportional electoral system. Separation of Powers. (...)
Foundation of democratic, political and trade union rights. (...)
Demilitarization and democratization of the Police and the Coastguard. Disbandment of special forces.3
 Let those who are guilty of the “debt burden” pay the debt and finance......
7. Powerful Welfare State (...)
An immediate programme of rescue of the pensions system that will include tripartite financing and gradual return of the pension funds portfolios into one public, universal system of social insurance.

A rise in unemployment benefits until the substitution rate reaches the 80% of the wage. No unemployed person is to be left without unemployment benefit. Introduction of a guaranteed minimum income.

A unified system of comprehensive social protection covering the vulnerable social strata.

8 Health is a Public Good and a social right

Health is to be provided for free and will be financed through a Public Health System. Immediate measures include:(...)

Free and costless access to medical treatment for all the residents in the country.

Free pharmaceutical treatment and medical examinations for the low-pensioners, the unemployed, the students and those suffering of chronic diseases.
9. Protection of Public education, research, culture and sports from the Memorandum’s policies. (...)4
Summarised:
The incumbent economic and social system has failed and we must overthrow it !
The economic crisis rocking global capitalism has shattered the illusions. All the more people witness that capitalist speculation is an inhuman organizational principle for the modern society. It is also unanimously shared that that private banks function only for the benefit of the bankers harming the rest of the people. Industrialists and bankers absorb billions from Health, Education and Pensions.
The exit from the crisis entails bold measures that will obstruct those who create it from continuing their destructive work. We are endorsing a new model of production and distribution of wealth, one that would include society in its totality. In this respect the large capitalist property is to be made public and managed democratically along social and ecologic criteria. Our strategic aim is socialism with democracy, a system in which all will be entitled to participate in the decision-making process.”5

How Syriza thinks to realise this program?
But how should it be possible to realise? By uniting those organisations and parties who can more or less find themselves in those principals and then say to the people:
These are the things you have to fight for....and for this you can vote for in elections, because no worker can be against it, and because it is the most radical option present (“uniting all tendencies who can maximal but also minimal “agree” with it") This will collect probably a majority and so allow a government who will implement this program.
Giving “leadership” to the class struggle by limiting in advance the objectifs to a certain level is in advance recuperating all possible developments of consciousness in revolutionary direction.
Making of your “radical program” first of all the input of the elections is deceiving the workers as if getting an election-majortity will give a government who will do the job for you, so there has to be no mobilisation of the workers to taker their fate in their own hands.

...and the KKE is refusing any unity-proposal on this program. Sectarism? Or just mistrust?
The KKE refused any alliance to this proposal, which refusal is seen by “leftists” as “sectarism” or which refusal is “explained by their mistrust based on certain anti-KKE experiences with Syriza”. But in fact in what I have read there are fundamental political differences ..... although I agree that they are not always so clear formulated (as if there are some internal diferences or as if there are not made so sharp analyses, perhaps to general analyses or a little dogmatic.....)
Elections and the mechanism of “parliamentary democracy” will not be the dynamic to change. Elections are not more and not less a mesure of level of the consciousness of the working class.
Well, the Belgian WPB(PVDA/PTB) which is accused by other “left” organisations, for a similar “sectarian policy” against initiatives of a “unity of the left” is not so clear about the arguments of the KKE. In fact there seemed to exist for the WPB no real qualitative differences of the KKE with the Syriza, only quantitative differences....
Left of the social-democratic PASOK, there are two big parties: the Communist Party of Greece (KKE) and Syriza (radical left). They voted both against the austerity-memorandi and in the polls they have both 11% (....)In the perspective of the struggle for a peoples power, the KKE is pleading for the annulation of the debt. This work in the field and the defence of the interests of the workers are fruitfull. 'I think that the most workers who are struggling in the factories and the workfloors, together with the PAME, will vote for the KKE, because itis the only party choosing their side”, is explaining Giorgo Pontikos, responable of the PAME.6
The inconsequency of Syriza is seen as the “big difference” with the KKE:
Syriza want renegociate, within the framework of the European Union, about the Greek debt. The party voted in favor of several treaties of the European Union, with catatrofal consequence for the working population. She was also in favour of a partial privatisiing of the Greek telephony- and electricity-companies.
Syriza was proposing a left “antimemorandum”-alliance and had critic on the KKE because she was refusing this alliance. To understand better this refusal, we have to go back to the communal elections of 2000 in which Syriza made an alliance with PASOK, ND and the extreme-right LAOS to break the power of the KKE.

Steel-worker Yannis of the striking Aspropyrgos, reveals another element. “In Volos, another steelfactory of the group, Syriza voted by her union delegates against the strike as reaction on the patronal costsaving-plan.”7
But then by quoting a militant or the KKE, the WPB is in fact giving the big difference of the WPB itself with the KKE what is concerning the importance of elections in her strategy (allthough no one of the actual membres of the WPB and surely not the editor of the article would notice...):
"The people of the KKE understand that it is not always easy to vote for communists. “The people who have not yet lost everything, are still thinking that perhaps it will go better within a year or two”, says Eleni, a militaint of the KKE, “Voting for communists, means to be convinced that capitalism has not anymore good to bring for the workers, for the people, and that another system has to come, with the power to the people.” 8
In fact has the WPB a serious problem, which could be a source of internal contradictions. The “new” WPB has a SIMILAR program as SYRIZA, (and a similar strategical focus on elections, winning votes and gaining delegates) but is (or was?) always considering the KKE as a lighting example and a “sister-party”.

The real arguments of the KKE against the “unity of the left” (italic-fat by me)

Elections, the participation to them and the final result are NOT an objective on itself, but just a part of the strategy of increasing the consciousness of the people, in order to mobilise them (or by which they are organising themselves) in order to develop the revolutionary taken over the power and the means of production... and this is not the case of Syriza or the “unity of the left”.:
...(T)he KKE not only did not abandon its programme and principles, not only it did not decline in the elections but it also had a small increase both in the percentage and the number of votes.
Specifically, the KKE has achieved the highest percentage of votes approximately in the last 30 years (since 1985) i.e. 8,5% which means 1% increase compared to 2009. Again it exceeded half million of votes (536.072) and had a rise of 19.000 votes gaining 5 more seats in Parliament (26 out of the 300 seats of the Greek Parliament). In many workers’ and people’s neighborhoods the KKE has achieved a high percentage of votes which is twice as its percentage at national level while for the first time it took the first position in an election district (Samos-Ikaria) gathering 24,7% of the votes. (...)
In the elections of 6th May the KKE submitted its political proposal for the struggle for workers’ and people’s power.
The political proposal of the KKE regarding the struggle for working class-people’s power will find itself at the epicentre in the next period, as the difference between a government and real people’s power will become even clearer, as well as the overall proposal concerning the immediate issues of the people’s survival and working class popular power. From this standpoint political electoral activity of the KKE in harmony with its strategy, as is proper, constitutes an important legacy for the next political battles.9
There can be no unity between a strategy of “reforms” (how radical they are formulated) while accepting the fundamental rules of capitalism and a strategy which is focused in the first place (and not just formulated as a secundary “intention” -which is in fact populism) on mobilising the working people for revolutionary change of production-relations and production-sytem.
The head of Syriza, A. Tsipras, who received on the 8th of May the exploratory mandate from the President of the Republic to form a government and began contacts with the heads of the parties, is resorting to tactical shenanigans and headline grabbing stunts.
The head of Syriza contacted the GS of the CC of the KKE, Aleka Papariga, by telephone and asked for a meeting in the framework of his contacts with the party leaders regarding the formation of a government. Aleka Papariga answered that there is no subject for discussion for such a meeting.
In his statement, A. Tsipras repeated the proposal for a “left government” with the aim of “redistributing the tax burdens, dealing with the fiscal problems in terms of social justice, the productive reconstruction of the country and the ecological planning of development”.
The minimum conditions SYN/Syriza have set for cooperation are:
The need for the immediate cancellation of the implementation of the measures of the memorandum and especially those shameful laws which cut wages and pensions even further.”
The cancellation of laws which abolish basic labour rights and in particular the law which determines that after the 15th of May the extension of existing collective bargaining agreements will be abolished and that collective agreements themselves will cease.
The promotion of immediate changes to the political system for the deepening of democracy and social justice, first of all by changing the electoral law, by introducing full proportional representation, as well as the abolition of the law regarding the responsibilities of ministers.
The public control of the banking system, which today, despite having received nearly 200 billion euros in liquidity and guarantees from state funds, remains in the hands of the executives who bankrupted it. We demand that Black Rock’s report be published immediately. The banks must be transformed into instruments for the development of the economy and the reinforcement of small and medium-sized businesses.
The creation of an Auditing Commission to explore the odious section of the state debt, a moratorium on its repayment and the quest for a just and viable European solution.”
In its statement, the Press Office of the CC of the KKE notes the following regarding the statements of Alexis Tsipras:
In his statement today A. Tsipras used the mandate which he received to assist his next election campaign, making partial proposals which have the character of a pre-election campaign statement aimed at the most desperate people in order to mislead them and steal votes.
Despite the basic fact that a government must deal with more than 4 or 5 issues- it must deal with all the issues- A Tsipras bypassed this reality as if it did not exist. The KKE highlights the following:
The memorandum and the loan agreement are not going to be abolished by the proposals of A. Tsipra. Despite this fact, he presented certain proposals, as pro-people way out, which conceal the generalised anti-people offensive of the monopolies and their parties, the commitments which all the EU member-states have undertaken, such as the “Europe 2020 Strategy”, policies which are incorporated in the memorandum and the loan agreement.
The proposals of A. Tsipras clearly state that the workers will be called on to pay again for a large section of the debt for which they are not responsible, while the people needs the cancellation of the debt. At the same time
these proposals leave the way open for privatizations and for the implementation of new anti-worker measures by the capitalists (salaries of 400 euros, flexible labour relations etc.). They leave the reactionary changes in education, healthcare and welfare untouched.
The declarations regarding the public control of the banks for the benefit of the small and medium-sized businesses are a conscious effort at deception, as they condemn them to taking out new loans in the conditions of their suffocating encirclement by the monopolies
.
The proclamations of A. Tsipras regarding “productive reconstruction with sensitivity to ecological matters” are related to the same development path which has already led to the deep crisis and the bankruptcy of the people, while it ignores the Common Agricultural Policy and its consequences for the poor farmers.
The silence regarding the permanent treaty obligations undertaken by the Greek governments within the framework of NATO and the imperialist plans to intervene in the Eastern Mediterranean, is extremely characteristic of the submission of SYN/Syriza to the ruling class and its international allies. Such a government will complicate and sharpen the people’s problems.
The people must divorce themselves from all those who call on them to continue along the nightmarish “EU one-way-street”, whether they have a pro or anti-memorandum façade.
The battle will be determined first of all within Greece and not only within the EU. In addition, the notorious “ European wind of change” which Hollande is allegedly bringing, is not related to the peoples but the struggle of the monopolies of every country for domination.10
Another formulation of the same principles:
1. The election result leads to the reinforcement of the tendency for the renovation of the political scene, as it had been formed for three decades with the rotation of ND and PASOK in the government since these parties have suffered a heavy defeat. (...) Despite the spectacular decline of ND and PASOK the election result does not constitute a new era in the correlation of forces between the people and the monopolies, an overthrow or a “peaceful revolution” as has been said.
2.
The reforming of the bourgeois political scene, which still finds itself in a transitional phase, serves the attempt to inhibit the tendency of radicalisation, and the liberation from the bourgeois and political influence. (...) This possibility to attempt the renovation of the system is based on the fact that the forces of the “EU one way-street”, the forces that serve the interests of capital, of the capitalist system, were not reduced in terms of their overall vote.
3. The vast majority of the voters of the two bourgeois parties were scattered mainly to political forces with a similar ideology that support the policy of the “EU one way- street”. (...) In addition, the election result is marked by the low participation that also expresses a dead-end indignation as well as the financial difficulties of the voters who had to travel. (...) (I)n conditions of a deep crisis and impoverishment of the people, while the workers’ and people’s movement has not moved into counterattack and the majority of the parties support the capitalist system or refer to the illusion of its humanization, the danger of the influence of nationalist and neo-fascist views increases. Indeed, in conditions when the EU and all member-states have adopted the equation of fascism with communism as a state ideology. Only a strong workers’ and people’s movement and a powerful KKE can deal with these dangerous views and make them marginal and harmless.....(and)...cannot be dealt with by antifascist sermons even more by appeals to national unity and the anti-fascist consensus.
4.
The people should not have a position of “wait and see” regarding these processes that start with the attempt to form a government. The hard core of the bourgeois class, the business groups as well as the mechanisms and the leading bodies of the EU and the IMF will play an active role in the renovation of the political system. They seek to provide substitutes to the people as soon as possible before the workers and people’s radicalism, the organisation and the initiative of the people becomes stronger and acquires mass characteristics. Irrespective of the outcome of these attempts the main orientation is the acceleration of the actions in order to head off in a timely fashion the sharpening of the class struggle and the rallying of the social forces, the interests of which are to be in opposition to and rupture with the monopolies and imperialism, with the EU itself and the choices of NATO, to strengthen the anti-capitalist consciousness. SYRIZA, which has a social-democratic programme, bears immense responsibilities in relation to the people for the blatant lies that it told before and during the election period, for the illusions it fostered and fosters that there can be a better situation for the people without a confrontation with the monopolies, the imperialist unions.
5.
The renovation of the bourgeois political system must be confronted by the people’s vigilance and readiness along with the mass organisation and struggle in the workplaces , in the sectors, the offices, the people’s neighborhoods, the countryside, in schools , universities and vocational schools with immediate demands to repel the new measures which are on the way. No toleration for the slogans of renegotiation, the gradual disengagement from the memoranda and the loan agreement in the framework of the bodies of the EU and the IMF.
6. (...)
IT IS THE IRREPLACEABLE AND DECISIVE FORCE FOR THE PEOPLES MOVEMENT THAT WILL STRUGGLE, COUNTERATTACK AND HAVE THE PROSPECT of the conquest of the workers’ and people’s power and economy, for the disengagement from the EU and the unilateral cancellation of the debt, the socialization of the means of production, the productive cooperatives of the people , the nationwide planning for the utilization of the development potential of the country with workers’ and people’s control from the bottom up.
7. (...) On the one hand there was blind indignation and on the other hand there were illusions that a government of the so-called anti-memorandum forces can provide relief and a solution to the pressing problems. The largest section of the discontented and angry workers and unemployed submitted to impatience and the pressure of the illusion of an immediate positive result, the immediate solution without having acquired the required direct experience from the participation in the organization and waging of the struggles. It submitted to the generalized propaganda that there can be no radical change or that this will occur in the “second coming”, a beloved slogan of Syriza that is dangerous for the people. The KKE assesses the election results and tendencies with the objective conditions as its criterion, it does not determine its stance based on the electoral strength or electoral shrinkage of the other political parties. (...)
The evaluation of the KKE which it stated openly at the outset of the crisis has also been borne out: that in the conditions of the capitalist economic crisis, which increases both the relative and the absolute destitution of the people, there co-exist two elements: that the movement can move forward and also that it can temporarily retreat. That the most destitute sections of the working class, the unemployed and the semi-employed, sections of the petty bourgeois strata which suddenly lost their income, are subject to the influence and tendencies which are developing within discontented petty bourgeois strata which are still enduring from a financial point of view, but do not want to lose everything, and which are still hostile to radical change because they believe in their continuing survival. The KKE considers that the second element, that of retreat, has not yet been determined. There are possibilities in the next period for the class struggle to sharpen and the movement to acquire new strength so that there is hope and a positive perspective. (...)
The political proposal of the KKE regarding the struggle for working class-people’s power will find itself at the core of the people in the next period, as the difference between a government and real people’s power will become even clearer, as well as the overall proposal concerning the immediate issues of the people’s survival and working class popular power. From this standpoint political electoral activity of the KKE in harmony with its strategy, as is proper, constitutes an important legacy for the years to come.
The KKE will not support any government, no matter what its composition, which will emerge from the post-election collaboration of the parties, whatever title it may have. This government will not provide anything positive for the people. On the contrary it will respond to the needs and interests of capital, the choices of the EU and IMF. For the KKE to agree to participate in a government, the party would not have to simply carry out a small retreat, but it would have to turn its programme and political line upside down, and make unacceptable compromises regarding the present and future of the people’s interests. The people do not need such a KKE
.(...)11
Against the use of populism in elections (which every party has to use how “left” she is profiling herself whenever she makes of elections and the participation to them, the most important strategical objective):
(...) in the election period the question of unemployment will be used by the other parties as a theatre piece, and they foster illusions that investments which support the profitability of capital will reduce unemployment and raise wages and pensions. The KKE has a unified proposal for struggle. The one axis supports radical measures for the protection of the unemployed in conjunction with the highlighting of the urgent need for mass hiring in sectors which are related to social infrastructure, public works, the filling of recognized gaps in Health and Education. The other axis shows the road of struggle for the complete abolition of unemployment in the conditions of the people’s economy, with the socialization of the monopolies, nationwide planning with workers’ control, out of the EU and with a unilateral cancellation of the debt. In this situation the utilization of all the development potential of the country with planning for full employment will be possible.(...)
With this invitation the Central Committee of the KKE calls the members and friends of the party and KNE, its voters, to wage the struggle all over Greece, above all in the workplaces, so that the electoral list and voice of the party reaches every worker, poor farmer and self-employed person, every young man and woman, every woman from the families of the popular strata. The election battle must be fought with tenacity, optimism, militancy to decisively strengthen the KKE.12
Against the ELP which is a European form of “unity of the left” as is Syriza in Greece:
The causes of the crisis which is a crisis of the capitalist mode of production itself, a crisis of capital over-accumulation, highlight the boundaries of the capitalist system and the need for its overthrow as well as the timeliness of socialism. (...)
In the face of this goal the inter-imperialist competition is sharpening and deepening, demonstrating that the EU is not a union of the peoples but was and is a union of the imperialists which cannot become pro-people. The anxiety which the ELP and other opportunist forces are exhibiting regarding the salvation of the EU, their propaganda to prettify it highlight that they faithfully serve the perpetuation of capitalism and class exploitation.
The EU serves the strategy of capital for cheaper labour power in the competition with the other imperialist states and unions. This strategy explains why there is a general tendency, not only in Greece and Spain but in the whole of Europe, for savage measures to be taken which attack the people and increase the profits of the monopolies. The ELP submits to this strategy with its Statutes and the acceptance of “the EU’s principles” which are in the service of capital. The EU is not a counterweight to the USA nor should the peoples choose imperialist, as the opportunists and the ELP do. Objectively the capitalist crisis, the realignment of the imperialist powers and their intensified competition stoke new flashpoints of war and the massacre of the peoples. The peoples must decisively refuse to shed their blood for the interests of the bourgeois class.(....)
The need today is for class-oriented rallying, the regroupment of the labour movement, the popular alliance of the workers and the poor popular strata to fight for working class power. The formation of a class pole in the labour movement is a pre-condition for the correct orientation of the struggles.(...)
We salute the great struggles of the workers in Greece, Spain and many other countries with the communists and class-oriented forces in the front line. Such struggles will multiply. We particularly salute the magnificent strike of the steelworkers in Greece. This struggle, like the general strikes, demonstrates in practice that the crucial battle will not be waged in the squares with the “indignant citizens”, or at the social dialogues of the compromised representatives of the ITUC/ETUC. The anger and indignation in order to have a prospect must be expressed in the workplaces, where the class struggle is judged, in opposition to the so-called “social cohesion” and the social dialogues which are promoted and supported by the social-democrats, the ELP and the compromised confederations of trade unions, the ITUC and ETUC.(...)
The KKE and the PCPE will strengthen their joint initiatives both in their countries and in the International Communist Movement in order to invigorate the perspective in the working class and the popular strata which is forged by the revolutionary strategy for an implacable class struggle for working class power. The International Communist Review plays a particular role and has a special contribution to this cause. This is an initiative of the theoretical journals of communist parties which aims at reinforcing the Marxist-Leninist direction in the international communist movement as a pre-condition for its necessary regroupment. (...)
The bourgeois and opportunists who saluted the overthrow of socialism, who spoke of the “period of freedom, prosperity and peace”, have been completely refuted. Today the ELP bears a particular responsibility for the anti-communist hysteria because it accepted the core of the offensive of the bourgeois class by denying and slandering the socialism we knew, promoting the “21st century socialism” which is nothing other than capitalism with a “human face”, something that cannot exist. The nostalgia for socialism in the countries where it had been constructed is increasing today. The peoples who experienced socialism do not forget it. The CPs can today draw conclusions regarding the laws of socialist construction which were violated and the mistakes which were made. The new socialist revolutions will have a legacy before them, the socialism we knew, the superiority of the socialised and centrally planned economy, without capitalists and exploitation, without crises and unemployment, with disengagement from NATO and the EU, without insecurity about the future, where the working class will be in charge and in control, the class which will take the reins of power into its hands.13
...and it is not “just a Greek problem”.... it is a problem of capitalism (in its imperialist stage). So the strategy has to focused on overcoming capitalism(imperialism:
1. The unprecedented escalation of the offensive against their income and rights which the people are experiencing is not due to the real inflation of the public debt. The political line of the “continuous memorandum” is being implemented in all the EU member-states. This leads the people to both relative and absolute destitution and ensures cheaper labour power, accelerates the concentration and centralisation of capital.
The deeper goal of the escalation of the anti-people offensive is the reinforcement of the competitiveness of the European monopoly groups in the international capitalist market, where the inter-imperialist competition is apparent. All the member-states of the EU enrich the National Reform Programme and the Stability Pact with harsh new anti-people commitments, which directly specialise the directions of the Euro-Pact.
In France,
ιn Britain, in Austria the retirement age and social-security contributions of the workers are on the increase. In Italy, in Spain, in Ireland unfair indirect taxes have increased dramatically. In Austria, in Poland, in Romania, in the Czech Republic, in Ireland, the salaries of the workers are being significantly reduced as well as the number of public sector employees.
2. The workers are not responsible and must not pay for the public debt. The propaganda of the capitalist power attempts to obscure the real causes of the inflation of the public debt such as:
a. The fiscal management of the governments of ND and PASOK to the benefit of the monopoly groups in the post-dictatorship period. Basic common characteristics are the legal tax cuts for the profitability of big capital, extensive tax evasion and the goldmine of state support for the business groups (development laws, national participation in the 2nd and 3rd CPS and more generally in EU funding etc). That is to say, during all the previous years, the state borrowed in order to serve the needs of the profitability of capital and now it is calling on the workers to pay.
The public debt dramatically increased during the period of the first PASOK government from 26.9% of GDP in 1981 to 64.2% of GDP in 1989. In the period 1981-85 the government followed a social-democratic form of management with the aim of assimilating a section of the workers through clientelist hiring to the public sector, the nationalisation of problematic private businesses etc
Later on there were measures of a restricted fiscal policy for the workers, while there was a continuation of the scandalous state support of the business groups through state subsidies, the allocation of public works, outsourcing, public-private partnerships, with the most glaring example being the counterproductive state funding of the Olympic Games in 2004. The public debt from 97.4% of GDP in 2003 reached 106.8% in 2006.
b. The massive spending on armament programmes and missions (e.g. Bosnia, Afghanistan), which do no serve the nation’s defense but the plans of NATO. A characteristic example is that in 2009 Greece’s military spending was 4% of GDP, in comparison to France’s 2.4% and Germany’s 1.4%.
c. The consequences of the Greek economy’s assimilation into the EU and the EMU. An example of this is that significant sectors of manufacturing have been on a course of shrinking which have been on the receiving end of strong competitive pressure and have been reduced (e.g. textiles, clothing, metal, shipbuilding industry and the manufacture of other means of transport). The expansion of the trade deficit and the rapid increase of imports from the EU had a corresponding impact on the inflation of public debt. The trade deficit has been transformed from 4% of the GDP from 1975-80, to 5% in 1980-85, to 6% in 1985-1990, to 7% in 1990-95, to 8.5% in 1995-2000, and it exploded to 11% of the GDP in the decade 2000-2010, with the accession of the country to the Eurozone. The Common Agricultural Policy led to the agricultural balance of payments, from a surplus of 9 billion Drachmas in 1980, to a deficit of 3 billion Euros in 2010, transforming the country into an importer of food products. The deterioration of the trade deficit was followed by the “external” balance of payments (balance of current accounts), that is to say the overall “annual fund” of the country with other countries, which from a surplus of 1.5% in 1975-80, was transformed into a 0.9% deficit in 1980-1990, the deficit increased to 3% of GDP in 1990-2000,. This deficit exploded with the accession of the country to the Eurozone to an annual average which exceeds 13% of the GDP in the decade 2000-2010, leading to an increase of state borrowing to service the external balance of payments. The profitable activity of ship-owning capital did not reverse this situation.
The reduction of interest rates on loans after the accession to the EMU also had an impact by facilitating the increase of public borrowing of the Greek government to the benefit of big capital.
The high rate of development, on average 2.8% during the decade 2000-10, was the mortgage of the working class and popular income which we are paying today. Of course this process is not exclusively Greek. The increase in the trade deficit of the USA in the decade 1997-2007 is also connected to the increase of the annual public deficit and of course to the public debt.
d. The lending terms (interest rates, duration, conditions of repayment) led to the increase of the interest from 9 billion Euros annually at the beginning of the decade, to 15 billion Euros in 2011, while certain studies place the overall spending (interest and amortization) which serve the public debt at 21.3% of the GDP in 2000 to 40% of the GDP in 2010.
e. The impact of the capitalist crisis on the Greek economy.
The outbreak of the crisis contributed to the increase of the annual public deficit and the inflation of the public debt. On the one hand through the reduction of tax income due to the reduction of economic activity ( e.g. reduction of turn-over, closure of businesses, increase of unemployment etc) and on the other hand due to the new state support packages for the banks and other monopoly groups. The impact of the crisis on the inflation of the public debt can be seen throughout the whole of the EU, as in the last four years the overall debt increased by 34%.
3. It has been demonstrated that the anti-people political line of bourgeois power in Greece, in coordination with the strategy of the EU, amongst other things has increased the debt burden of the country. It has also been demonstrated that no variation of bourgeois management can cancel the manifestation of the crisis of over-accumulated capital, nor can it create a pro-people way out from it. The fraudulent promises of PASOK are being shattered by the reality of the economic crisis which is deepening.
a. In the first quarter of 2011, the reduction of the GDP reached 5.5% in comparison with the same period in 2010. The Greek economy will not even return to its pre-crisis levels next year in 2012.
b. After the implementation of Memorandum 1, the public debt has already increased from 127.1% of GDP in 2009 to 142.8% of GDP in 2010.
The problem of the public debt does not only concern its level, but the increased spending for its servicing, which in the final analysis determines the inability of a state to pay, i.e. bankruptcy. The government policies as expressed by Memorandum 1 and the Medium-term Programme increase spending on interest and amortization for the immediate future. According to the assessments of the European Commission itself, spending on interest will reach 9.6% of the GDP in 2015, compared to 6.8% of the GDP today. In 2009 spending on interest and amortization was 12 billion and 29 billion Euros correspondingly, in 2010 13 billion and 20 billion Euros, while dramatic increases have been predicted for the coming period, 16 billion and 36 billion Euros in 2011, 17 billion and 33 billion Euros in 2012, in 2013 20 billion and 37 billion Euros, in 2014 22 billion and 48 billion Euros, and in 2015 23.4 billion Euros and 33 billion Euros.
Even bourgeois economists admit (e.g. the head of the Macroeconomic Institute IMK in Germany) that the plan to reduce the debt through the Memorandum and the suffocating austerity measures lead to a vicious circle of increasing public debt and recession.
As was admitted officially by the President of the European Council Van Rompuy, the anxiety over the management of the public debt of the indebted EU states concerns the reinforcement of the Euro as an international reserve currency and the future of the Eurozone as a whole, due the high level of interdependency of the economies. The safeguarding of the Eurozone and the major lending groups is the reason, despite the significant intra-bourgeois contradictions, there was to begin with agreement on the European Stability Mechanism and the payment of the installments of the loans to the indebted countries.
What worries the imperialist centres is not so much the size of the Greek debt, but the difficulty of managing the chain reaction in countries such as Spain and Italy, always with the goal of salvaging the financial system, which is a fundamental mechanism for capitalist accumulation.
4. While the workers are already on the road to bankruptcy, relative and absolute destitution, the member-states of the EU and the strong groups from the financial sector are negotiating for a course of controlled bankruptcy for the Greek economy. The struggle concerns the distribution of the losses, the distribution of the necessary depreciation of capital, while they all agree on the escalation of the anti-people offensive.
The plan to restructure the debt which is being proposed by the Union of French Banks (FBF) provides for the transformation of 50% of the current bond debt to new 30 year bonds, with an extortionate interest rate ranging from 5.5 % in period of crisis to 8% in a phase of high capitalist development.
Different variations of state plans (e.g. Germany’s) propose that the owners of state bonds (banks, institutional investors etc) accept a time extension for the repayment of a part of the Greek state bonds, with in exchange a high interest rate and as motivation the avoidance of the losses which they would have had if the Greek state had immediately gone bankrupt. The German and French governments seek to minimize their state participation in the support mechanism of the indebted states and to transfer a part of the burden of the restructuring onto creditors-banking groups.
The ECB and the European banking groups are pressing so that the partial cancellation of the debt does not occur at their expense. They are not satisfied with the offer of a high interest rate, because they consider the repaying of the debt unlikely; they question the likelihood of whether the proposed plans will succeed.
The restructuring of the debt is being promoted by American circles, which intervene in the Euro-Dollar competition, as international reserve currencies. Now a race is going on between the French and German banks to get rid off Greek state bonds and load them on to the European Central Bank to begin with. Germany is utilizing the negotiations to pose the dilemma “stricter harmonization of economic policy in the whole of the Eurozone or a narrower and more compact Eurozone.”
5. In any case, the workers can expect nothing positive from the outcome of this particular struggle. Whatever the result of this struggle between various sections of capital and imperialist states, the offensive of the ruling class will continue and escalate in order to ensure cheaper labour power, the acceleration of the restructurings and privatizations, the selling off of public property to the monopoly groups.
Especially in relation to the repaying of the public debt the various bourgeois proposals only differ as to when and how the workers will foot the bill. E.g. With the extension of the period for the repaying of the bonds, the workers will pay more over a longer period of time (if the interest rate remains stable and even more so if the interest rate increases).
But even if an immediate reduction of the high level of debt of the Greek state is achieved, this will simply lead to new tax exemptions and state backing for big capital and not measures to satisfy the needs of the people. It will pose yet again the process of increasing the debt. The dilemma of the process is not a real one for the peoples’ forces. Moreover, the state revenues are sufficient to pay the salaries and pensions. They are not sufficient for the creditors. The gross revenues of the regular budget were 48.5 billion Euros in 2009 and 51.1 billion Euros in 2010, while spending on salaries-pensions- subsidies to the social- security funds was 42.3 billion Euros in 2009 and 37.9 billion Euros in 2010. The payments on the interest alone were 12.3 billion in 2009 and 13.2 billion in 2010.
Today, at the same time when the government is invoking the danger of bankruptcy, it continues to provide support packages to the banks, its exorbitant military spending for NATO, it reduces taxation on undistributed profits etc. The guarantees of the Greek public sector to the banks during the crisis have reached 108 billion Euros. In 2010, Greece bought six frigates from France (2.5 billion Euros) and six submarines from Germany (5 billion Euros).
The workers must not expect any pro-people way out from the processes which are related to the formation of a new more effective management formula and the achievement of a new temporary compromise between sections of the bourgeois class and within the imperialist alliances. All have endorsed the Pact for the Euro (the Covenant of Competitiveness) and the strategic directions of “Europe 2020” which aim at securing cheaper labour power in the EU, to reinforce the monopolies in the competition in the international market.
All promote the “liberalization” of strategically important sectors (energy, telecommunications etc), restructurings, so that they find a suitable outlet for the satisfactory profitability of the over-accumulated capital, which are today stagnating in the EU.
For this reason, “New Democracy”(ND) has voted for 38 governmental bills and LAOS voted for Memorandum I. For this reason, ND and PASOK can hold discussion about joint governments, as they have the programmatic basis for it, the “continuous memorandum” which will apply to all the EU member-states. For this reason their sister parties jointly support the anti-people offensive against Portugal and Ireland.
For this reason, ND demands the acceleration of the implementation of the basic goals of the Medium-term Programme and voted for the majority of the clauses concerning privatizations, the sale of public assets, the lifting the restrictions on private investments which protect the environment, the reduction of salaries in the public sector which will contribute to their further decrease in the private sector.
The “renegotiation” which ND demands is related to new measures to strengthen big capital, such as the new reduction in the rate of taxation on undistributed profits, at a time when PASOK has already lowered it 20% and in Germany the level is 30%. It is related to the new state support packages which will lead to a new bleeding of the people’s income and the exemption of businesses from the employer contributions to the social security funds.
The positions of Synaspismos/European Left Party concerning the separation of the public debt into legal and illegal–onerous sections as well as concerning the possibility of a transformation of the EU in favour of the people are deeply mistaken. These positions leave the door open for the people to pay for the crisis and the biggest part of the “legal” public debt for which it has no responsibility. The positions concerning a pro-people transformation of the EU and a European federation conceal the class content that the imperialist interstate alliance of the EU objectively has. Irrespective of the form that the EU will take, its reactionary strategy against the working people and its involvement in imperialist interventions and wars cannot change.
Various components of the opportunist current seek to deceive the people arguing that there allegedly exist painless solutions which are in its interests without a direction of conflict and rupture with the power of monopolies. Various components of SYRIZA and ANTARSYA (opportunists’ coalitions) promote the exit from the Eurozone and the cancellation of the debt without touching the power of capital as a pro-people solution and a link for an anti-capitalist rallying of forces. In addition, certain “national-patriotic” forces talk about leaving the Eurozone and remaining in the EU. Thus, the inflated public debt and the accession to the Eurozone are misleadingly presented as the main causes of the offensive against the people. Thus, the demolition of workers’ rights both in the states outside the Eurozone, such as Sweden and Britain as well as in Germany which is not heavily indebted proves that the main culprit is the capitalist path of development as a whole. The line of struggle that the opportunist current promotes is in fact an alternative form of management within the framework of the system which –in the best case- can contribute to a temporary recovery of capitalist profitability. Nevertheless, even if the restoration of a higher rate of capitalist development is achieved this does not go hand in hand with the people’s prosperity but runs contrary to it. The examples of Argentina and Ecuador prove that the cessation of payments and the currency devaluation were followed by new sacrifices of the working people in order to reinforce the competitiveness of the economy and boost exports.
The solution for the workers is not to return to the past, to the protectionism of the capitalist economy at a national level but to move forward to people’s power, to socialism.

The opportunist proposals are embellished with the misleading appeal to the people calling it on to overthrow the occupation of the IMF and troika. Thus, they hide the active role of the Greek ruling class in the offensive against the rights and the income of the people. They conceal the interweaving of national and international capital. They present the concession of certain sovereign rights by the ruling class, which serves the reinforcement of its power and the safeguarding of its profitability, as a new phenomenon.
The workers must struggle against the economic dominance of the monopolies, the capitalist state and the imperialist alliances, such as the EU. They should not be trapped into the impasses and the dilemmas of capitalist power.
The people must organize its counterattack in order to repel the worst. Its coordinated activity should spread everywhere rejecting every form of bourgeois management. It should demand that big capital pays for the social security funds and not the people’s families. It should come into conflict with the political line that demolishes labour and social security rights, reduces salaries and enables the direct utilization of public property by the monopoly groups.
The people must act so as to change the correlation of forces everywhere, it should struggle along with the KKE in the unions, in the trade union movement, it should be organized against the capitalist institutions which oppress and exploit it. Only in this way can the weakening of every capitalist government begin, of every parliamentary majority as well as the conflict with the laws and the violence of exploitation.
The time has come for the capitalist class and its political staff that use the bogey of bankruptcy to feel true fear. If the government actually resorted to borrowing because it cannot pay salaries and pensions then the overthrow of the monopolies power must be accelerated. The development path of the people’s economy, socialism can pay salaries and pensions utilizing the rich domestic natural resources, ancelling the debt and establishing international agreements of mutual benefit through the disengagement from the EU and NATO.
So there is a solution: “disengagement from the EU and cancellation of the debt with people’s power”.
It is time for the labour movement to come together with the radical movement of the self-employed and the farmers with a line of struggle that will have as its final outcome the sweeping away of the rotten and bankrupted system of exploitation
.14
Conclusion
So it is not a “contradiction” of sectarism towards a initiative of unity, but a fundamental difference in strategy: A (very “left” formulated) REFORMIST strategy, at one side which can have only the objective to recuperate al anger against capitalism while objectively PROTECTING its continous existence, against at the other side a fundamental revolutionary strategy of mobilising the working people to overcome capitalism by revolution. It is true that I have personnally, formulated critic on the (as I see it) to generalising formulation of that revolutionary strategy of the KKE, which could be regarded as a form of dogmatism. Examples of my critic to the KKE you can read here.....
But I am pretty sure that internal discussion and evaluation/selfcritic is going on in the KKE, so that someday my critics will be outdated....At the other hand it is possible that I have myself to review my former points of view about the KKE.

1http://www.left.gr/article.php?id=759, Main points of SYRIZA proposals, 09/05/2012, THE EXIT FROM THE CRISIS IS ON THE LEFT
2http://www.left.gr/article.php?id=759, Main points of SYRIZA proposals, 09/05/2012, THE EXIT FROM THE CRISIS IS ON THE LEFT
3http://www.left.gr/article.php?id=759, Main points of SYRIZA proposals, 09/05/2012, THE EXIT FROM THE CRISIS IS ON THE LEFT
4http://www.left.gr/article.php?id=759, Main points of SYRIZA proposals, 09/05/2012, THE EXIT FROM THE CRISIS IS ON THE LEFT
5http://www.left.gr/article.php?id=759, Main points of SYRIZA proposals, 09/05/2012, THE EXIT FROM THE CRISIS IS ON THE LEFT
6http://www.pvda.be/nieuws/artikel/welke-krachten-links-van-pasok.html, 24 april 2012, “Welke krachten links van PASOK?”, Cécile Chams
7http://www.pvda.be/nieuws/artikel/welke-krachten-links-van-pasok.html, 24 april 2012, “Welke krachten links van PASOK?”, Cécile Chams
8http://www.pvda.be/nieuws/artikel/welke-krachten-links-van-pasok.html, 24 april 2012, “Welke krachten links van PASOK?”, Cécile Chams
9http://inter.kke.gr/News/news2012/2012-05-010-info/, Comment of the International Relations - Section of the CC of the KKE, The KKE is “a thorn in the side” of the bourgeoisie and the opportunists
10http://inter.kke.gr/News/news2012/2012-05-09-aristeri-kyvernisi, A “Left government” is a “leaking lifeboat” for the people who are suffering.9/5/2012
11http://inter.kke.gr/News/news2012/2012-05-08-cc-statement, Statement of the CC of the KKE on the election result of the 6th May 2012. ATHENS 7/5/2012 The CC of the KKE
12http://inter.kke.gr/News/news2012/2012-04-19-psifodeltia/, With tenacity, optimism, militancy to decisively strengthen the KKE, 19/4/2012
13http://inter.kke.gr/News/news2012/2012-03-16-joint-statement/, Joint Statement KKE- PCPE, March 16, 2012
14http://inter.kke.gr/News/news2011/2011-09-06-pb-crisis, Statement of the Political Bureau of the CC on the capitalist economic crisis and the debt; Athens 15/7/2011 - Political Bureau of the CC of the KKE - Published in Rizospastis, organ of the CC of the KKE on 17th July 2011.

02-05-2012

PVDA-leden vss Voorzitter Peter Mertens: personencultus of onvermogen tot marxistische analyse? (6)Peter Mertens in zijn 1 mei boodschap1:“Sluit je aan bij dat concrete, radicale verzet. Verwerp het “Niks aan te doen”. Sluit aan bij strijdpunten die billijk zijn, maar ook concreet en becijferd. Ze geven ademruimte aan de werkende klasse. De miljonairstaks is alleen maar een terugbetaaltaks. (...) De bankensector publiek maken is alleen maar het veiligstellen van het spaar- en pensioengeld.(...) Sluit aan bij de nieuwe socialistische radicaliteit die opnieuw durft te dromen van een samenleving die mens en natuur respecteert en beschermt. (...) Het sociale, de democratie en de ecologie zouden het vertrekpunt van een economie moeten zijn. Een socialisme 2.0 waar de onzichtbaren zichtbaar worden, waar de mens de regulator en de norm is.”
De Morgen haalt Peter nog verder aan2: 'Niks aan te doen'", hekelde Mertens. Maar ook aan kinderarbeid was ooit "niks te doen". "Door sociale strijd werd toen een verbod afgedwongen. En later ook het stemrecht, de werkloosheidsuitkeringen, het betaald verlof en de hele sociale zekerheid."
Aan al die mensen die mij die link bezorgen en die allemaal als “vriend van de PVDA” op hun website staan en dus neem ik aan in hun hart “voor socialisme voor revolutie” zijn:
Dit heeft NIETS met socialisme te maken, met revolutie, met omverwerpen van kapitalisme, of met marxistische analyse. UITEINDELIJK wordt hier voorgehouden dat als je op de maat, die Peter Mertens wel zal aangeven, voor opeenvolgende hervormingen strijdt (dus je van het doel waarvoor je in strijd gaat een concrete hervorming maakt bv “miljonairstaks”, “een volksspaarbank”, ....), je uiteindelijk in het socialisme 2,0 kan komen, waarbij NIEMAND (en zeker Peter Mertens niet) kan aangeven wat die alternatieve maatschappij dan wel zal zijn. Hij VERVALST de geschiedenis als of de hervormingen die er ooit zijn gekomen louter het resultaat waren van de strijd vóór die concrete hervormingen. Dit is een leugen! (de "analyses" over "socialisme" van de PVDA-kaders ontmaskerde ik in dit rijtje artikels)

Het is niet omdat je verklaart “voor het socialisme te zijn”, “voor onteigenen van kapitalisten te zijn”, “voor revolutie te zijn”, “voor leiding verwerven van de arbeiderstrijd te zijn”, of dat je verklaar(of je “fans” voor jou verklaren) dat je “marxist”, “revolutionair” of al dan niet “socialist” of “communist” ben. ....dat je niet kunt in je hart eigenlijk een kleinburger of een reformist zijn.
Interne marxistische vorming o.a. Aan de hand van de analyses die PVDA-kaders of -militanten zèlf al konden publiceren in het èigen studie-blad van de PVDA: Marxistische Studies wààrschuwen voor zulke mensen zoals Peter Mertens! Moesten de leden en -kaders van de PVDA die analyses écht lezen en studeren, dan zouden de leden van de PVDA, die denken in een communistische partij te zitten, geleid door een “échte” communist, niet meer in een suivistische “personencultus” alle schrijfsels, interviews en andere interventies van “hun” voorzitter Peter Mertens zo aanbevelen. Ze zouden dit echter als argumentatie “intern” naar voren brengen......om Peter Mertens AF TE ZETTEN als voorzitter en hem als ANTI-communist UIT DE PARTIJ TE ZETTEN.
Enkele stukken uit een analyse uit Marxistische Studies, “Staat en Revolutie, herzien en gecorrigeerd door Vandervelde”3:
Deze analyse van de opvattingen van Emile Vandervelde over de staat en de overgang naar het socialisme, toont duidelijk de doctrinaire basis aan waarop de werking van de BWP (vanaf 1945 de BSP, waar zowel SP als PS uit voortkomen) van bij haar ontstaan steunde. (....)
Als we de geschiedenis van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) moeten samenvatten in één enkele naam, dan is het die van Emile Vandervelde. (....)
Het is dan ook onmogelijk om de basis te vatten van de lijn die de BWP volgde, zonder de ideeën van Vandervelde te analyseren. Hij stond aan het hoofd van de IIe Internationale, was partijvoorzitter en minister: het ene sloot bij hem het andere niet uit.
4
Vandervelde zet zijn ideeën in talrijke werken uiteen, dikwijls geïllustreerd met talrijke praktische overwegingen. Behalve zijn belangrijkste theoretische werken5 (en zelfs die zijn volgestopt met talrijke alledaagse uiteenzettingen, zonder echt inhoudelijk belang), zijn de meeste van zijn werken een opeenstapeling van concrete gegevens en informatie. Zijn theoretisch denken ligt daaronder bedolven. Het is dat theoretisch denken, dat we hier willen weergeven. Daarvoor duiken we onder in zijn teksten en vergelijken we ze met het marxisme, waar Vandervelde, niet zonder nuance, zich steeds op beriep en dat hij steeds beweerde te verdedigen.
Hij liet inderdaad nooit na om één of ander citaat van Marx of Engels aan te halen, om zijn opvattingen te ondersteunen.(...)

Het probleem van de staat heeft altijd de speciale aandacht van Vandervelde gehad. Het is interessant om even stil te blijven staan bij de manier waarop hij de staat definieert. Die definitie ligt aan de basis van de manier waarop hij de overgang naar de socialistische staat opvat.
Voor Marx en Engels is de staat het product en het bewijs van het bestaan van klassen met onverzoenbare belangen. Het is het repressieapparaat waar de heersende klasse gebruik van maakt om de onderdrukte klasse te onderwerpen en onderworpen te houden.
6 Men kan zich moeilijk marxist noemen, als men daar niet mee akkoord gaat. Vandervelde geeft dan ook welwillend toe dat "de huidige staat, hoe democratisch ook, het onderdrukkingsorgaan van de burgerlijke klasse is". Maar hij legt er in Faut-il changer notre programme? dadelijk de nadruk op dat het hier een "restrictieve" definitie betreft, namelijk "de staats-macht, de staat die regeert over personen, tegenover de staat die de zaken beheert."7 Dat onderscheid komt in al zijn theoretische werken terug. Dat onderscheid zal hem ook goed van pas komen wanneer hij zijn opvatting over de geleidelijke overgang naar het socialisme verdedigt.
(....) Vandervelde (...): "De staat creëert bijvoorbeeld de arbeidsinspectie, hij organiseert de strijd tegen tuberculose en tegen syfilis, hij bevordert de bouw van goedkope woningen, hij baat, rechtstreeks of via de gemeenten, spoorwegen van lokaal belang uit" (Idem, p.107).
De strijd tegen ziektes, goedkope woningen en de uitbating van spoorwegen, met de invoering vanaf 1869 van de arbeidersabonnementen,
8 dat alles draagt bij tot de verbetering van het levensniveau van de werkende bevolking. Niemand spreekt dat tegen. Maar het zijn eveneens een aantal verwezenlijkingen die bijdragen tot de reproductie van zo goedkoop mogelijke arbeidskracht, en die de lonen helpen drukken. Men kan dit allemaal beschouwen als zuivere liefdadigheid van de burgerij, die met plezier een aantal sociale hervormingen toestaat, zonder daarbij aan haar eigen belangen te denken, of zonder daartoe gedwongen te zijn door de arbeidersstrijd. In het andere geval is het moeilijk om akkoord te gaan met de visie die Vandervelde heeft over "het beheer van zaken" door de staat, als hij beweert dat die staat niet handelt - of zelfs dat hij niet "uitsluitend" handelt - "om beter de overheersing van de kapitalisten over de werkers te verzekeren" (Idem, p.107). (....)
Als Marx het heeft over de staatsorganen, spreek hij in de eerste plaats over het leger en de politie. Vandervelde zet die pas op de vijfde plaats. In zijn opsomming komt - ere wie ere toekomt in onze constitutionele monarchie - de erfelijke monarchie op de eerste plaats. Dat is veelbetekenend. Van de definitie die Marx van de staat geeft, herziet zijn "leerling" de lijst van de essentiële elementen van de "staatsmacht". In die lijst wordt de openlijke en brutale macht van de apparaat van de klasseoverheersing, het leger en de rijkswacht, weggemoffeld tussen andere elementen zoals het onderwijs of de diplomatie. Die gaan er trouwens aan vooraf. Op die manier "bevestigt" Vandervelde de marxistische opvatting over de staat, maar moffelt hij tegelijk de essentie zelf van het karakter van de staat weg, namelijk de repressieve functies en de klasseoverheersing.
De verduidelijkingen die Vandervelde geeft bij zijn opsomming, kenschetsen al zijn punten als onvolkomenheden, die kunnen weggewerkt worden. Dat wordt nog duidelijker, wanneer hij "een aantal maatregelen" uitwerkt, "die, ook al zijn ze onvoldoende om de verovering van de macht te verwezenlijken, toch onontbeerlijk zijn om die verovering voor te bereiden". Voor Vandervelde volstaat het inderdaad om het staatsapparaat te hervormen, de onvolkomenheden te elimineren, door de toepassing van het volgende programma:
  1. De politieke hervorming door de uitschakeling van de laatste overblijfselen van de vroegere regimes.
  2. De scheiding tussen kerk en staat doorvoeren.
  3. Het onderwijs organiseren als openbare dienst, onder controle van de gezinnen.
  4. De kazernelegers omvormen tot louter defensieve milities.
  5. De 'democratisering' van de magistratuur" (Idem, p.109-110).
Dat zijn de "noodzakelijke maatregelen" om de verovering van de macht voor te bereiden. Geen woord over de politie of over de rijkswacht. Voor het leger volstaat het dat het omgevormd wordt tot "louter defensieve milities". In de praktijk beschouwde Vandervelde dat blijkbaar reeds als verwezenlijkt. In augustus 1914 wordt hij Minister van Staat in een regering voor de verdediging van het vaderland! Voor Vandervelde zal "de overgang naar het socialisme verlopen door de directe actie van de werkers en hun vrije organisaties." Maar hij voegt er eveneens aan toe dat "hun inspanning" er alleen uit bestaat "dat ze de elementen van de nieuwe maatschappij losmaken uit de schoot van de oude burgerlijke maatschappij" (Idem, p.112). Met andere woorden, de democratische hervormingen tot de uiterste consequentie ontwikkelen. De "gedeeltelijke verwezenlijking" daarvan, beschouwt Vandervelde als de onmiddellijke taak (Idem, p.110).9
Als dat gebeurt, komt het socialisme er wel. Op die manier gaat Vandervelde de centrale kwestie van de marxistische staatsopvatting uit de weg, namelijk de vernietiging van dat apparaat van klasseoverheersing door de revolutie.(...)
Vandervelde heeft een heel eigen manier om de kwestie van de revolutie weg te moffelen. In het nawoord van het boek waarin Lenin het revisionisme van Kautsky bekritiseert, wijdt hij een aantal bladzijden aan Vandervelde. Lenin zegt Vandervelde veel gerafineerder is dan zijn Duitse tegenhanger, die zijn stellingen met een Duitse zwaarwichtigheid ontwikkelt.10 Die fijnzinnigheid van Vandervelde zit vooral in het "subtiele" onderscheid dat hij maakt wanneer hij het heeft over de staat, en dat in al zijn werken terugkomt, namelijk het onderscheid tussen "de staat die regeert" en "de staat die beheert". Die subtiliteit is meer dan een stijleffect. Zij vormt inderdaad de basis van zijn opvatting over de staat bij de praktische overgang van het kapitalisme naar het socialisme.
Vandervelde refereert niet alleen naar Marx. Hij verwijst ook regelmatig naar Saint-Simon, de Franse utopische socialist uit het begin van de XIXe eeuw. Meer bepaald wanneer hij het heeft over "de staat die regeert over personen" en "de staat die de zaken beheert"11.De grondleggers van het marxisme hadden die formule overgenomen. De eerste formulering stond op beeldende wijze voor de klassenmaatschappij, met inbegrip van de dictatuur van het proletariaat onder het socialisme; de tweede uitdrukking gebruikten ze voor de klassenloze maatschappij onder het communisme, dat ontstaat na het afsterven van de staat.12 De overgang naar "het beheer van zaken" betekende voor hen het afsterven van de proletarische staat, nadat die zijn repressieve functie tegen de burgerij had volbracht, en op die manier de weg opende naar een klassenloze maatschappij.
Vandervelde gebruikt die formule over het afsterven van de staat veelvuldig, maar hij ontdoet die formule wel van de zin die Marx en Engels eraan gaven. Voor hem betekent "de regering over personen" het geheel van de klassenmaatschappijen, met uitsluiting van het socialisme - of van zijn opvatting over het socialisme -, terwijl "het beheer over zaken" juist voor dat socialisme staat. Vandervelde laat zo het onderscheid tussen socialisme en communisme weg. Hij verwart die twee, en noemt ze in één en dezelfde term: "de collectivistische maatschappij". Die verschuiving, die verwarring, is niet zomaar onschuldig. Op die manier kan Vandervelde eenvoudigweg zowel de noodzaak van de revolutie als van de dictatuur van het proletariaat, die bij Marx en Engels op de eerste plaats stonden, wegmoffelen. De overgang naar het socialisme kan dan op een serene manier bekeken worden. Dat is de kern van zijn werk Le socialisme contre l'Etat. Hij vat dat samen als "de vervanging het etatisme, gebaseerd op het gezag, op de regering over personen door het socialisme, gebaseerd op het beheer over zaken."13
Onder "etatisme" verstaat Vandervelde de specifieke situatie in het begin van de XXe eeuw: een kapitalisme dat openbare diensten en bedrijven geïntegreerd heeft. Van het etatisme overgaan naar het socialisme, betekent voor hem dan ook dat men "het socialisme tegenover de staat moet stellen". Maar dat, en dat is het subtiele in zijn uiteenzetting, kan alleen maar gebeuren door voortdurend de ontwikkeling van de openbare sector te versterken, ten koste van de privé-sector. Met andere woorden, door de rol van de staat als beheerder van de economie te versterken. Vandervelde ontwijkt die tegenstelling handig. Hij schrijft: "Er kan niet genoeg de nadruk gelegd worden op het feit dat het een grote vergissing zou zijn als men het collectivisme louter als een uitbreiding zou zien van het huidige openbare domein. Inderdaad, zolang de maatschappelijke overheersing van de burgerij stand houdt, blijven de openbare bedrijven noodzakelijk kapitalistische ondernemingen die uitgebaat worden door de staat, ofwel uitsluitend in het belang van de heersende klassen, ofwel door zoveel mogelijk rekening te houden met dat belang."14
Vanuit een klassestandpunt, heeft hij over die kwestie op het eerste zicht gelijk. Maar het probleem is wat hij bedoelt met de voorwaarde die hij zelf stelt: "zolang de maatschappelijke overheersing van de burgerij stand houdt". Voor hem gaat het over een geleidelijke, progressieve, evolutieve overgang naar het collectivisme, zonder veel problemen. Het kan dan ook moeilijk anders - en in zijn theoretische werken worden we er niet wijzer van - of de overheersing van de burgerij kan alleen maar een einde nemen door de uitbreiding van het openbare domein!
Om dat gebrek aan samenhang in zijn redenering te verbergen, stelt Vandervelde dat het niet "louter over een uitbreiding" kan gaan. Wat hij voor ogen houdt, is niets anders dan een uitbreiding van de openbare diensten, maar dan wel een minder zuivere, complexere uitbreiding (we zullen het hier maar niet hebben over het proudhonistisch15 reukje van "zijn" marxisme), met inbegrip van de decentralisatie van het beheer van die openbare diensten. "De uiterste centralisatie", die hij betreurt, "moet vervangen worden door een systeem van decentralisatie, een systeem gebaseerd op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid."16 (...)
Het is één van de kenmerken van het werk van Vandervelde, dat het volgestopt is met verwijzingen naar de een of andere grondlegger van het marxisme, zonder dat hij er zich veel om bekommert om die citaten in hun juiste context te situeren. Hier neemt hij de woorden van Engels over om het afsterven van de staat te beschrijven. Hij vergelijkt, niet zonder ironie, de staat met "het spinnewiel en de bronzen bijl", weldra zal men ze samen vinden "in het museum van oudheden".
27 Maar een tiental regels eerder, schrijft Engels een hele paragraaf felle kritiek op het algemeen stemrecht. Engels beschouwt dat als het middel waardoor "de heersende klasse rechtstreeks heerst". Vandervelde daarentegen, beschouwt de landen waar het algemeen stemrecht geldt, als democratieën waar de arbeidersklasse inspraak heeft, "de slechte staat" maakt langzaam plaats voor "de goede staat".17
Engels heeft het over het afsterven van de staat van de dictatuur van het proletariaat, zelf opgebouwd op de revolutionaire vernietiging van de burgerlijke staat, of die nu al dan niet gebaseerd is op het algemeen stemrecht. Dat heeft helemaal niets te maken met "de staat die regeert, die langzaam de plaats ruimt voor de staat die beheert" van Vandervelde.18 Met dit uit de context gerukte citaat van Engels, heeft de theoreticus van het Belgische socialisme, zich zonder veel moeite kunnen ontdoen van het vraagstuk van de revolutie en de opbouw van een arbeidersstaat. En om zijn woorden nog meer kracht bij te zetten, doet hij een beroep op "alle grote theoretici van het socialisme, vanaf de anarchist Proudhon tot zijn vijandige broeders van de marxistische school, vanaf de volgelingen van Saint-Simon tot de discipelen van Fourrier,"19 die allen eensgezind akkoord gaan met "de gemeenschappelijke opvatting". Zo wordt de revolutie eenvoudig omzeild en vervangen door de zachte en idyllische overgang van Vandervelde.(....)
Vandervelde doet dikwijls beroep op de autoriteit van Marx en Engels om zijn reformisme te staven. Hij heeft het voordeel op veel Belgische socialisten en op de werkers tot wie hij zich richt, dat hij de belangrijkste werken van Marx en Engels gelezen heeft. Dat geeft hem veel vrijheid om te goochelen met de teksten die hij uitkiest en uit hun context haalt, naargelang het hem uitkomt. Op die manier kan hij naar hartelust bedriegen. Maar Marx en Engels hebben het hem echter niet gemakkelijk gemaakt. De vergelijking tussen de citaten en verwijzingen met de originele teksten, tonen voldoende aan dat hij bijna gelijk heeft wanneer hij, in verband met de werken van Marx stelt: "Niets is eenvoudiger dan 'beroep te doen' op een aantal teksten, om ze min of meer te laten zeggen wat men ze wil laten zeggen."20 Vandervelde heeft dat bijna goed gezien. Want het is niet "min of meer", maar net het tegendeel dat hij ze dikwijls laat zeggen. (.....)
In Le collectivisme et l'évolution industrielle, wijdt Vandervelde ook een heel hoofdstuk (het vijfde hoofdstuk van het tweede deel) aan de economische "verwezenlijkingsmiddelen" van het socialisme. Trouw aan de marxistische frase, spreekt hij zich dadelijk uit voor "de onteigening van de onteigenaars". Trouw aan zichzelf, vervalst hij vervolgens de kern ervan: hij "vergeet" opnieuw de marxistische vraag naar de noodzaak van de revolutie en van de proletarische dictatuur te stellen. Hij wijdt zich wel volledig aan het probleem van de schadeloosstelling van de kapitalisten. Want van een "regelrechte" onteigening wil hij niet weten. Hij stelt zich trouwens de vraag of "dat wel wettelijk zou zijn (sic)". Hij schuift "die hypothese" dan ook op de lange baan, naar een onbestemde toekomst, waar de kapitalistische concentratie "op haar eindpunt beland is".21 Alsof het mogelijk zou zijn om dat "eindpunt" vast te stellen! Hij doet daarbij nogmaals beroep op Marx en Engels (p.211), alsof de schadeloosstelling die zij volgens hem eventueel voor ogen hadden, bestond uit de volledige terugbetaling van de waarde van de gesocialiseerde produktiemiddelen, in plaats van uit een eenvoudige en geringe vergoeding!
Nadat hij die goocheltoer uitgehaald heeft, verwerpt Vandervelde zelf de volledige schadeloosstelling van de onteigeningen. De volledige kostprijs van het productieapparaat en de rente die de staat aan de aandeelhouders zou moeten uitkeren als schadevergoeding voor hun verloren dividenden, zouden de openbare schuld buitensporig doen stijgen (p.211-213). Zo komt hij dan tot de oplossing die zijn voorkeur wegdraagt: "de onteigening via lijfrente" (p.214-230). Maar ook hier relativeert hij. Hij weigert de kwestie van de afschaffing van de erfenissen in overweging te nemen. In plaats van die radicale maatregel, is hij voorstander van "systemen die tot doel hebben om het erfenisrecht te beperken" en die de staat voldoende middelen geven "om de geleidelijke socialisatie van de produktiemiddelen te verwezenlijken" (p.215-217).22
Die geleidelijke socialisatie ziet Vandervelde op drie manieren. De staat zou eerst zelf ondernemingen kunnen oprichten. Maar dat is volgens hem alleen mogelijk in die produktiesectoren waar het kapitalisme nog weinig ontwikkeld is, zoals bijvoorbeeld in de landbouw, want dergelijke ondernemingen zouden niet in staat zijn om met de grote privé-ondernemingen te concurreren (p.218-222). Daarna zou men "een aantal industrieën kunnen socialiseren door de betaling van een afkoopvergoeding". Vandervelde vergeet hierbij wel dat hij zich een aantal pagina's eerder uitgesproken heeft tegen de onteigening met volledige schadeloosstelling. Hij heeft het hier trouwens alleen over die monopolies waarvoor "de voordelen die kunnen voortspruiten uit de concurrentie" niet meer bestaan (p.228-230). Tenslotte zou de staat kunnen deelnemen in ondernemingen, eerder dan nieuwe ondernemingen op te richten of oude over te kopen. De theoreticus van de BWP is vooral voorstander van dat laatste systeem. "Dat zou op hetzelfde neerkomen als de volledige socialisatie van de grote industrieën, hetgeen in alle socialistische programma's staat" (p.227-228).

Een dergelijk systeem is nochtans niet de verdienste van een socialist, maar wel van een industrieel, een "sociale patroon" zoals we hem vandaag zouden noemen: Ernest Solvay.(....)
Het Charter van Quaregnon, een marxistisch charter?
De "Principeverklaring" van het programma werd in 1894 op het Congres van Quaregnon aangenomen. Het werd dan ook bekend onder de naam Charter van Quaregnon. Het Charter wordt beschouwd als de theoretische basis van het Belgische socialisme en dient vandaag nog steeds als referentie voor diegenen die, links van de SP en de PS, blijven geloven dat het mogelijk is om die partijen van binnenuit te hervormen. Zij willen terug naar de veronderstelde radicaliteit van de socialistische beginperiode. 23Veel linkse socialisten beschouwen het nog dikwijls als een "theoretisch charter" dat echt marxistisch is, ook al relativeert men de zuiverheid ervan wel een beetje.24 Wat is daarvan aan?
Vandervelde, die er zelf de auteur25 van is, noteert fier dat het programma van Quaregnon "rechtstreeks gebaseerd is op het programma van Erfurt, en dus ook op Het communistisch manifest van Marx en Engels" (...)
Een verdere analyse bevestigt dit eclectisme van de auteur nog. Aan de basis van het Charter ligt geen aanklacht tegen een maatschappij die verscheurd wordt door de eigen tegenstellingen, en die men dus moet revolutionariseren, maar wel grote morele principes, waaruit de noodzaak van de ontvoogding van het proletariaat voortspruit.

Voor Vandervelde is het niet de verdeling van de maatschappij in klassen met onverzoenbare belangen, zoals zij in het kapitalisme bestaan, die noodzaakt is te vechten voor het socialisme. Voor Vandervelde is het kapitalisme in tegenspraak met een ideaal van rechtvaardigheid. Een dergelijke opvatting kan inderdaad een hefboom zijn tot de strijd. Maar ze is nergens gebaseerd op een materialistische wereldopvatting. Op die manier hangt de realiteit af van een ideaal, in plaats dat het ideaal ondergeschikt wordt aan de potentiële mogelijkheden die de reële tegenstellingen bieden (§ 3). Voor het Charter van 1894 lijkt het alsof "de arbeiders dit ideaal van volkomen vrijmaking maar kunnen verwachten van de afschaffing der klassen" en dat het daarom oproept tot "een grondige hervorming van de maatschappij" (§ 4).
De "verklaring" baseert zich eveneens op een aantal princiepsverklaringen, die op een idealistische manier geformuleerd zijn, en haar moralisme versterkt met een aantal zeer concrete ethische plichten. Omdat de sociale rijkdommen, naast de natuurlijke, "de vrucht zijn van arbeid, moeten zij bijgevolg beschouwd worden als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid" (§ 1). Noteer dat het hier gaat over "het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid", en niet over de collectieve eigendom van de werkers. En niet alleen het erfgoed moet, maar ook "het recht om te beschikken over dat erfgoed" moet (of "kan slechts") een reden en een doel hebben, op straffe van niet te zijn.
Op die manier wordt het socialisme niet opgevat als het product van de zegevierende strijd van het proletariaat tegen de burgerij in een bepaalde fase van de kapitalistische productiewijze, noch als resultaat van die strijd en van het niveau van de geproduceerde rijkdom die haar vergezelt. Dat is nochtans de enige materialistische manier om die kwestie te bekijken. Het is integendeel de min of meer rijpe vrucht van verplichtingen zich te baseren op "het maatschappelijk nut" en te streven naar "zoveel mogelijk vrijheid en welzijn" (§ 2). Het abstracte idee van vrijheid komt hier ook voor het welzijn. Het ene is nochtans de onontbeerlijke voorwaarde voor de verwezenlijking van het andere, behalve natuurlijk als men redeneert vanuit het blinde geloof dat de burgerlijke ideologen hebben in de vrijheid.
Het marxisme beschouwt de klassenstrijd als de motor van de maatschappelijke omvorming. Het Charter vervangt dat door passiviteit: de werkers worden niet opgeroepen om te vechten voor hun ontvoogding, zij moeten er eerder "op wachten". Dat is hun opdracht: zij moeten (of "kunnen maar") hun vrijmaking verwachten van "de afschaffing der klassen" en van "een grondige hervorming van de maatschappij" (§ 4). Verder geen woord over die afschaffing of over die hervorming! Het enige dat we te weten komen is dat de hervorming ten voordele van het proletariaat zal zijn (en bovendien "van de gehele mensheid") en dat ze "strijdig is met de onmiddellijke belangen van de bezittende stand". Aan die serene verwachting - want wat is het anders, dan een verwachting? - wordt dan het idee toegevoegd, op een marxistische manier geformuleerd, "dat de ontvoogding der arbeiders hoofdzakelijk het werk moet zijn van de arbeiders zelf". Dat is een formele toevoeging, zonder concrete praktische inhoud. Marxistische woorden, waarbij men wel vergeet te zeggen hoe die ontvoogding moet gebeuren; woordenkramerij dus.(...)
Maar de mengelmoes zegt nog meer over de verkeerde interpretatie van het marxisme. Voor het marxisme bepaalt de economie in laatste instantie alle andere domeinen van de menselijke activiteit waarbinnen de verhoudingen van de politieke overheersing zich afspelen. Dat weet iedereen. Marx zegt: "In de maatschappelijke productie van hun bestaan, gaan de mensen welbepaalde, noodzakelijke verhoudingen aan, onafhankelijk van hun wil. Het gaat hier over productieverhoudingen die overeenkomen met een bepaalde ontwikkelingsgraad van de materiële productiekrachten. Het geheel van die productiekrachten vormt de economische structuur van de maatschappij, de concrete basis waarop een juridische en politieke bovenbouw ontstaat, en waarmee bepaalde maatschappelijke bewustzijnsvormen overeenkomen. De productiewijze van het materiële leven bepaalt geheel het maatschappelijk, politiek en intellectueel levensproces."26 Maar dat betekent helemaal niet dat de politieke actie (want dat is hetgeen Vandervelde bedoelt met de uitdrukking "de politieke ontvoogding betrachten") slechts van secundair belang is. Als in het algemeen kader van een bepaalde productiewijze de productieverhoudingen de politieke overheersingsverhoudingen bepalen ("het staatkundig gebied" van Vandervelde), dan betekent dat nog niet dat, voor een politieke partij die actief is op dat vlak (dus op politiek vlak!), de politieke actie niet essentieel zou zijn.
Een proletarische partij die vecht voor het socialisme, richt al haar actie op de organisatie van de werkers, met het oog op de omverwerping van de politieke overheersingsstructuur, met name de staat. Dat is haar voornaamste opdracht. En die opdracht moet in de eerste plaats aan de basis liggen van de principes die de partij leiden, in dit geval dus ook van het Charter. Maar het gaat er niet alleen om dat de ideoloog van de BWP de dingen niet begreep. Alle leiders van die partij, tot welke tendens ze ook behoorden, weigerden bewust ieder revolutionair perspectief. Vandervelde maakte tenslotte alleen maar de synthese van die verschillende tendensen.
De politieke actie wordt nochtans overwogen in het besluit van het Charter, "voor de verwezenlijking dier beginselen", naast andere "middelen" zoals "de ontwikkeling der vrije verenigingen en de onophoudelijke verspreiding der socialistische grondbeginselen" (slotparagraaf, punt c). Maar we moeten ons ook geen illusies maken over die vermelding. Sinds de stichting van de partij in 1885, richtte de enige politieke actie van de partij zich uitsluitend op gelijkheid bij verkiezingen. Dat zal zo blijven tot aan de Eerste Wereldoorlog. Dan wordt het algemeen enkelvoudig stemrecht veroverd.27 Maar dan wel alleen voor de mannen. De BWP verzette er zich tegen dat het zou uitgebreid worden tot de vrouwelijke kiesgerechtigden, uit vrees dat de vrouwen, die meer dan de mannen onder de invloed stonden van de propaganda van de pastoors, voor de katholieken zouden stemmen.28(...)
In zijn biografie over Vandervelde, stelt J. Polasky dat "zijn democratisch socialisme zijn oorsprong niet vindt in de kritiek op de marxistische theorie, maar wel in de bevestiging van zijn socialistische geloof in een marxistische revolutie.29 Wij hebben aangetoond dat een dergelijk geloof van dezelfde orde is als de redenering waarin hij zijn kritiek op de fundamentele stellingen van het marxisme over de staat en de overgang naar het socialisme, camoufleert. Het steunt allemaal op de "vergetelheid", eigen aan de reformisten die zich beroepen op het marxisme, om de staat te beschouwen als een repressieapparaat in handen van de heersende klasse, als een product en het bewijs van het bestaan van klassen met onverzoenbare belangen.
De politieke actie die voortvloeit uit die "vergetelheid" wordt bepaald door de koppige weigering om eender welk revolutionair perspectief te overwegen, aangezien het er vanaf nu alleen nog om gaat de staat te hervormen, te verbeteren.”
 
Peter Mertens “ontwikkelt” het marxisme zoals Vandervelde; de PVDA wordt inderdaad zoals de oorspronkelijke BWP: een partij van de 2e Internationale
Door de PVDA op haar 8e congres te doen aansluiten bij de BWP (“vanaf haar oprichting toen zij nog socialistische principes had”), en “principieel marxistisch naar binnen maar soepel naar buiten”, wordt de PVDA, in nabootsing van het “marxisme” van Vandervelde, door Peter Mertens, tot een volwaardige partij.....van de 2e Internationale gemaakt......en de meerderheid van de leden volgen Peter Mertens (en blijkbaar de vele sympathisanten die menen dat hij de “weg uit het kapitalisme naar het socialisme”) in zijn “Vandervelde-marxisme”.

1http://www.pvda.be/weekblad/artikel/meer-dan-ooit-de-mens-centraal-zegt-pvda-voorzitter-peter-mertens-in-1-meiboodschap.html
2http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1431780/2012/05/01/Het-kapitalisme-is-failliet.dhtml?utm_source=facebook&utm_medium=web
3http://marx.be/nl/content/archief?action=get_doc&id=25&doc_id=235, Nummer 29, publicatiedatum: 1996-03-01 Copyright © EPO, Marxistische Studies en auteurs — Overname, publicatie en vertaling zijn toegestaan voor strikt niet-winstgevende doeleinden: “Staat en Revolutie, herzien en gecorrigeerd door Vandervelde”, Serge Deruette
4 Hij schrijft zelf: "Ik ben republikein, socialist, voorzitter van het Internationaal Socialistisch Bureau. Ik ben "minister van de koning" geworden in de meest democratische parlementaire democratie, met een koning die een ideale president zou zijn voor een linkse regering. Maar ook al ben ik "minister van de koning" geworden, toch blijf ik nog altijd republikein, socialist, en tot 1919, voorzitter van de Internationale." (Le marxisme a-t-il fait faillite?, Brussel, L'Eglantine, 1928, p.159).
5 Zoals Le collectivisme et l'évolution industrielle (Parijs, Rieder, 1921 (1e editie 1900), 285p.) of Le socialisme contre l'Etat (Brussel, IEV, opnieuw uitgegeven in 1949 (geschreven voor en gepubliceerd vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog), LXXVIII + 174p.)
6 Zie onder andere de "inleiding" van Engels in 1891 bij De burgeroorlog in Frankrijk van Marx (Amsterdam, Pegasus, 1978, p.21) en in hetzelfde werk van Marx (ibid., p.75).
7 Faut-il changer notre programme?, Brussel, L'Eglantine, 1923, p.89 (de verwijzingen in de tekst slaan op de pagina's in dat werk).
8 Vandervelde had dat probleem al behandeld in een boek (L'exode rural et le retour aux champs, Parijs, Alcan, 2e editie, 1910). Voor hem waren de "arbeiderstreinen" een mogelijkheid om de socialistische ideeën te verspreiden, door de propaganda die erop kon gebeuren onder de duizenden arbeiders die er gebruik van maakten. Maar hij erkende ook dat het voor de burgerij zeer voordelig was. Het pendelsysteem bood de mogelijkheid om de arbeiders iedere dag naar hun plekje op het platteland terug te sturen, en verhinderde zo hun groepering in arbeidersgemeenten en -wijken, waar het klassebewustzijn - meer dan in landelijke gebieden - gevormd werd (p.221 en 223).
9 In dezelfde zin had hij al voor de oorlog geschreven: "De arbeiders moeten zich organiseren voor het algemeen stemrecht. Door de ontwikkeling van de arbeidersorganisatie onder alle mogelijke vormen, moeten zij een staat in de staat creëren, waarvan de groeiende macht ernaar streeft om de kapitalistische overheersing te vervangen door het coöperatieve beheer." (Le socialisme contre l'Etat, op.cit., p.56).
10 Lenin, La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, Parijs, Ed. Sociales, 1971, p.150-160.
11 Zie bijvoorbeeld Le collectivisme..., op.cit., p.173, of Faut-il..., op.cit., p.89 en 129-130.
12 Bijvoorbeeld in L’Anti-Dühring van Engels (Moskou, Progres, 1988, p.321).
13. Op.cit., p.XXXV ("Voorwoord").
14 Le collectivisme..., op.cit., p.166-167.
15 Pierre Joseph Proudhon is een Frans theoreticus van het kleinburgerlijk socialisme uit het midden van de XIXe eeuw. Hij verdedigt een artisanale opvatting van het socialisme, dat gericht is op een verzoening tussen de burgerij en het proletariaat, waarbij iedereen tegelijk eigenaar en werker zou zijn. Hij is voorstander van onderlinge hulpkassen en van een decentraliserend federalisme.
16 Ibid., p.180 en 182.
17 Le socialisme contre l'Etat, op.cit., p.156.
18 Le collectivisme..., op.cit., p.185.
19 Saint-Simon en Fourier zijn twee van de belangrijkste Franse utopische socialisten uit het begin van de XIXe eeuw. Zij ontwikkelden hun ideeën aan het begin van de industrialisatie. Aangezien het moderne proletariaat toen nog niet bestond, baseerden zij hun kritiek op het privébezit in de hoop op een harmonieus georganiseerde maatschappij. Voor Saint-Simon zou dat gebeuren door de verzoening tussen de belangen van de ondernemers en de werkers. Voor Fourier door de ontwikkeling van kleine gemeenschappen op coöperatieve basis (de leef- en werkgemeenschappen).
20 Essais socialistes - L'alcoolisme - La religion - L'art, Parijs, Alcan, 1906, p.5.
21 Le collectivisme..., op.cit., p.207-211 (citaten p.209 en 210) (de referenties die volgen, verwijzen naar dat werk).
22Hij neemt hier afstand van de saint-simonisten, die hij "te revolutionair" vindt op dat vlak. Hij houdt het bij de gematigder theorie van Colins, die geleidelijker is en meer bekommerd is om "geen enkele onrechtvaardigheid" te bedrijven. Colins is een Belgisch utopisch socialist; hij is één van de ideologische referenties van Vandervelde.
23Zie de "Principeverklaring" in bijlage. (terug te vinden op de site zelf, NICO)
24J. Polasky bevestigt in zijn recente biografie over Vandervelde nogmaals het idee dat het Charter "duidelijk marxistisch geïnspireerd is". (Emile Vandervelde, le Patron, Brussel, Labor, 1995, p.31)
25R. Abs zegt in zijn Emile Vandervelde (Brussel, Labor, 1973, p.52-53) dat hij daarvan overtuigd is. E. Witte schrijft hem de opstelling ervan toe (E. Witte, J. Craeybeckx, Politieke geschiedenis van België sinds 1830, Antwerpen, Standaard wetenschappelijke uitgeverij, 1985, p.117).
26 "Voorwoord" tot Contribution à la critique de l'économie politique, Parijs, Ed. Sociales, 1977, p.2-3.
27 Het algemeen meervoudig stemrecht, dat één of twee bijkomende stemmen toekende aan bezitters, werd in 1893 afgedwongen. Het volgende jaar, het jaar waarin het Charter aangenomen werd, deed het Belgische socialisme zijn intrede in het parlement.
28Om dat directe nadeel te vermijden, opteerde de BWP ervoor om het enorme voordeel dat het socialisme op lange termijn zou kunnen halen uit de politisering van de vrouwen, te negeren. Zij kozen ervoor om hun deelname aan dat geprivilegieerde politiek moment, dat de nationale verkiezingen zijn, te vrijwaren.
29Op.cit., p.15. In de originele Engelse versie heeft het boek de veelbetekenende titel Between reform and revolution, the democratic socialism of Vandervelde (Oxford, Berg, 1995).