23-04-2012

PVDA-leden vss. Voorzitter Peter Mertens: personencultus of onvermogen tot marxistische analyse? (1)


Pathetisch en zielig hoe de leden en militanten van de PVDA in een vorm van “(stalinistisch-achtige?)personencultus” (waarbij Peter Mertens én personencultus én stalinisme zegt te verwerpen) nu propaganda maken voor zijn kleinburgerlijk boekske en nu de link propageren naar het artikel in De Standaard met de beloofde “clash tusseen Bruno Tobback (voorzitter SP.a) en Peter Mertens (voorzitter PVDA)1. Ook wordt elk interview met Peter Mertens in de pers gereproduceerd op de eigen website, of in een link (op bijvoorbeeld Facebook) gepromoot.

PVDA: intern marxistisch en revolutionair geconsolideerd?
De partij-leden/sypathisanten zijn overtuigd dat de PVDA “intern” marxistisch en revolutionair is, en slechts tactisch, “naar de massa's”, een programma van hervormingen propageert. Maar dan schort er toch serieus iets aan die “interne marxistische vorming”. Want de uitlatingen van Peter Mertens (IN zijn boekskes en IN al die interviews) vormen het bewijs (te bewijzen ahv “eigen” analyses van “eigen” partijkaders in het “eigen” studieblad – Marxistische Studies) dat de PVDA, zoals reformistische partijen dat altijd deden en doen op gelijkaardige manier, de arbeidersstrijd volledig wil kunnen beheersen en in dienst stellen van eigen electorale posities EN tegelijkertijd het voortbestaan van het kapitalisme GARANDEREN.

Zijn formuleringen zijn al even dubbelzinnig: een marxistisch-zijn en een revolutionair-zijn SUGGEREREND bij partijleden en (verkiezings-)sympathisanten, maar in feite plat reformistisch en voor de goedverstaande burgerij totaal NIET bedreigend. Daarom dat een zekere populariteit “toegelaten” wordt door burgerlijke media.... en zijn participatie aan verkiezingen onderhoudt het geloof in de parlementaire democratie als wellicht een gebrekkige maar toch enige mogelijkheid voor maatschappelijke verandering. (met klassenstriijd als extra-parlementaire druk en ter ondersteuning voor de PVDA-verkozenen)

Uitspraken en schrijfsels van Peter Mertens ontmaskeren hem als anti-communist en reformist (indien goed bestudeerd...)
Uit dS-weekblad (bijlage van De Standaard) van zaterdag 14 april 2012 (volledig te lezen in pdf2):
Bent u eigenlijik nog altijd een communist, meneer Mertens?
Mertens: 'Ik geloof nog altijd in de waarde van de commune, de gemeenschap. Het is nobel dat een aantal basissectoren in onze samenleving door iedereen wordt bestuurd. Maar ik besef natuurlijk dat de term communist enorm bezoedeld is. Daarom heb ik het in mijn boek over “socialisme 2.0” '
Dus voor de goede verstaander: 'Ik ben géén communist' .... ter aanvulling van wat hij verderop zegt “Ik heb geen enkele affiniteit met het stalinisme en maoisme”(waarmee hij op cryptische wijze hetzelfde bedoeld: “ik ben géén communist”.)
Peter Mertens valt door de mand als hij het fundamentele verschil probeert te benadrukken tussen hem (van de PVDA) en Bruno Tobback (van de SP.A)
Peter Mertens :'Allicht noem je hem inderdaad beter een sociaaldemocraat. Hij valt het kapitalistisch systeem niet ten gronde aan. Hij probeert het een beetje bij te stellen. (...)De PVDA wil de grote privatiserings- en liberaliseringsgolf die over de samenleving is gerold, stopzetten. Ik ben voorstander van een publieke bank. Dat is het verschil met Bruno. ...'
Want WAAR valt de PVDA dan ZELF “het kapitalistisch systeem ten gronde aan” door niet louter “het een beetje bij te stellen”? In dit artikel dan toch niet!
Mertens:.......Wij willen tegen het dictaat van Europa ingaan en een overheidsbank creeëren.'
(.....)
En stelt dat u in de regering zat: wat zou dan uw eerste maatregel zijn?
Mertens:' Ik zou een vermogensbelasting invoeren, een miljonairstaks. En ik zou komaf maken met de notionele intrest....' (...)
Daarom pleiten wij voor aangepaste jobs voor oudere werknemers. En daarom vragen we ook het behoud van het brugpensioen....'
'Ik zou een vermogensbelasting invoeren. Ik zou een overheidsbank met een monopolie oprichten. En ik zou de speculatie met hefboomfondsen aan banden leggen....'
En uiteindelijk Mertens schaart zichzelf duidelijk bij het rijtje ANTI-communisten (en ANTI-marxisten..... Namelijk bij degenen die IN PLAATS VAN VOOR REVOLUTIE opkwaman voor “Algemeen Stemrecht” zoals de BWP vanaf haar ontstaan en bij degenen die nu “slechts” hervormingen propageren, zoals ....Emile Roemer van de SP van Nederland of Jean-Luc Mélenchon in Frankrijk.
Mertens: 'Ik merk dat het establishment nu tegen het populisme tekeergaat zoals de baronnen en de notarissen zich in de 19de eeuw tegen de democratie kantten. Iedereen die zich tegen de politiek van de Europese Commissie keert, is blijkbaar een populist. Wel,dan ben ikgraag een populist, samen met Emile Roemer van de SP van Nederland of Jean-Luc Mélenchon in Frankrijk.'

Gauchisme van mij of zijn de argumenten te vinden in PVDA-analyses zelf?
Zijn dit “gauchistische” bedenkingen van mij of “muggenzifterij” van iemand “die meent evenwaardig te zijn aan Marx en Lenin” (zoals waarvan leden van de PVDA mijn soms beschuldigen)?
Welnu, de argumenten voor deze standpunten zijn te vinden in de EIGEN (maar vroegere) PVDA-analyses in het EIGEN STUDIE-blad “Marxistische Studies”.

Het is niet omdat je verklaart “voor het socialisme te zijn”, “voor onteigenen van kapitalisten te zijn”, “voor revolutie te zijn”, “voor leiding verwerven van de arbeiderstrijd te zijn”, dat je marxist, revolutionair en al dan niet “socialist” of “communist” ben. ....zelf al verklaar je zelf “marxist” te zijn.....
Interne marxistische vorming o.a. aan de hand van de analyses die PVDA-kaders of -militanten zelf al konden publiceren in het eigen studie-blad van de PVDA: Marxistische Studies zouden de leden van de PVDA die menen in een “echte communistische partij” te zitten die geleid wordt door “een echte communist”, niet meer in een suivistische “personencultus” alle schrijfsels, interviews en andere interventies van “hun” voorzitter Peter Mertens zo aanbevelen. Ze zouden zich schamend huldigen in stilzwijgen of zouden dit echter als argumentatie “intern” naar voren brengen......om Peter Mertens AF TE ZETTEN als voorzitter en hem als ANTI-communist UIT DE PARTIJ TE ZETTEN.
Ik zal hen even helpen.....
1. Eerst een bespreking van enkele teksten over partijopvatting van het 8e congres van de PVDA in februari 2008. formuleringen die passen in “de soepele toepassing” (van de “beginselvaste principes”) en hoe die principes naadloos aanlsuiten bij de Resolutie van 1999 die de PVDA deed richtten op toekomstige electorale successen.
2. Vervolgens een tekst van een conferentie van de PVDA die eerder “de beginselvaste” -vooral op INTERNE consolidatie gericht- “principes”.
3. Vervolgens enkele stukken uit een analyse uit Marxistische Studies n° 29, “Staat en Revolutie, herzien en gecorrigeerd door Vandervelde3 die aantoont dat een “zelfverklaarde marxist en verdediger van het socialisme” daarom nog geen echte marxist en/of revolutionair is.
4. En dan een aantal essentiële zaken uit de analyse in Marxistische Studies n° 29: “De socialistische partij was al reformistisch van bij haar oprichting - De strijd voor het algemeen stemrecht en de organisatie van de werkers in België”4 waarmee aangetoond wordt dat de BWP die volgens de PVDA van het 8e congres “in het begin nog socialistische principes had” volgens de PVDA-analyse VOOR het 8e congres “altijd en vanaf haar ontstaan een reformistische partij was”.

Maar wacht, was het artikel in De Standaard een toevalstreffer? Daarom eerst nog wat andere uitlatingen van Peter Mertens.
In een artikel in de Gazet van Antwerpen, later overgenomen door de eigen PVDA-website op 25-05-'09 :: “Help de mensen, niet de banken”, Lex Moolenaar (Gazet van Antwerpen)
5:

Hoe marxistisch is PVDA anno 2009 nog?
Peter Mertens: Het marxisme is in het licht van de crisis heel actueel. Maar na een jaar discussie, met echte inspraak van onze leden, is besloten dat we het dogmatische karakter van vroeger inruilen voor een nieuwe, soepele lijn. We blijven ons verzetten tegen het kapitalisme, een systeem dat zweert bij maximale winst. Maar we zoeken wel naar hedendaagse toepassingen van Marx, ...
Pas die theorie eens toe op Opel Belgium.
Allereerst moeten er oplossingen komen voor het probleem hier en nu. Ik pleit voor een nationalisering van Opel door de Europese Commissie, zodat de fabrieken niet meer onderling moeten concurreren en afvloeiingen op de meest sociale manier worden gespreid. Europa moet trouwens plannen maken voor de hele auto-industrie, want je kan niet 20 miljoen auto's blijven produceren als je er maar 15 miljoen verkoopt.
Wat zeker kan en moet gebeuren, is een massale omschakeling naar de productie van betaalbare hybride auto's. In China bedraagt die productie over tien jaar al de helft. We moeten focussen op jobs in plaats van maar door te drammen over openbaar vervoer, zoals sp.a doet. Laatst zei iemand me: “Wat heb ik aan al die tramlijnen, als ik geen werk meer heb om naartoe te rijden?” (...)

De PVDA trekt naar de kiezer met de slogan 'Stop het politieke circus'. De partij pleit voor een btw-verlaging op energie, geneesmiddelen aan halve prijs, een miljonairsbelasting, een overheidsbank en een verbod op afdankingen door winstgevende bedrijven.
Dus “wij zijn nu ECHT marxistisch, daar waar we vroeger afweken (dogmatisch waren), maar wel aangepast aan vandaag”, en wel in de vorm van een Europees staatskapitalisme (met een “Volks-Opel” in navolging van de “Volkswagen” ......vroeger nog gepropageerd door de nazis?)
En het is ofwel “stem voor ons en wij zullen dit verdedigen in het parlement”, ofwel “wij willen de arbeidersstrijd leiden als de arbeiders deze punten als inzet maken van hun strijd”.
Op website van het vroegere Indymedia, ”Peter Mertens: het gezicht van de PVDA”6:
De speerpunten van het partijprogramma zijn concrete eisen waar je moeilijk tegen kan zijn: het kiwimodel voor geneesmiddelen, de superwinsten van kerncentrales gebruiken voor een verlaagde BTW op energie, een overheidsbank zoals wijlen de ASLK.(...)
“Radicaal, maar ik zeg wel: niet extremistisch. Onze voorstellen zijn niet uit de lucht gegrepen, ze zijn economisch realistisch. Het kiwimodel bestaat in Nieuw-Zeeland. Het voorbeeld van de staatsbank en de spoorwegen die opnieuw genationaliseerd werden, komt ook uit dat land. Onder andere Luxemburg kent een vermogensbelasting...” (...)
.U klaagt de privatisering aan en wil terug naar meer overheidsdiensten. Er was echter een reden om naar een alternatief te gaan zoeken. Als destijds onze telefoon snel werd verhuisd, was dat niet dankzij de RTT, maar omdat mijn nonkel daar werkte. En de eerste ombudsman van de NMBS stelde vast dat de maatschappij tot taak had treinen te laten rijden – dat daar mensen op zaten, was bijkomstig.
Vroeger was inderdaad ook niet alles koek en ei. Maar het beeld dat het nu zoveel beter gaat, klopt evenmin. Digitale televisie heeft Belgacom bij mij thuis meteen aangesloten, maar op mijn vaste telefoonlijn wacht ik al vier maanden. ... Mis je vandaag de trein in Engeland, dan kan je niet gewoon de volgende nemen. Want je ticket is niet geldig op een trein van een andere maatschappij.”(...)
Ik pleit voor overheidsdiensten, maar daar hoort voor mij wel bij: transparantie, controle, evaluaties, balansen van prestatie. De controle en evaluaties zoals we die vandaag zien, worden gebruikt om op personeel te besparen. Dienstverlening staat niet meer centraal.”
...
Om van een overheidsdienst te spreken, heb je drie dingen nodig: eigendom, controle en een dienstverleningsopdracht. Dat laatste betekende voor de banken een verbod op speculatie. Dat was een belangrijke les die getrokken werd uit de crisis van de jaren 1930.”(...)
De PVDA stelt voor een taks van 2% te heffen op vermogens boven de 1 miljoen euro. De inkomsten daarvan (6,8 miljard) moeten voor de helft naar de sociale zekerheid, en de andere helft naar 100.000 nieuwe jobs in de sociale sector, openbare diensten, welzijn en onderwijs. Maar zal de miljonair zijn geld nog wel in België houden?
... Frankrijk heeft een belasting op vermogen. Luxemburg, Spanje, Zwitserland zelfs. Hebben die landen te kampen met kapitaalvlucht? Nee – integendeel.”
Ons voorstel is trouwens heel bescheiden. Stel dat je een kapitaal hebt van 1.300.000 euro zonder je eigen woning meegerekend, dan betaal je een belasting van 2 procent op het bedrag boven het miljoen. 300.000 maal 2 procent is 6.000 euro. Dat is niet echt schrikwekkend veel, hé... Die mensen zullen hun vakantie naar Curaçao niet moeten laten.”
Het economische alternatief
We willen de planning bevrijden uit de greep van het privé-eigendom. Dan wordt democratische controle mogelijk. Dan kan er een maatschappelijke discussie zijn over de doelstellingen van de productie. Dan kunnen we overproductie-crisissen en verspilling vermijden. En dan kan ook het milieu gerespecteerd worden. (p. 227)
...U spreekt van 'planning', maar hoe ver gaat die? Een planeconomie?
Ik heb het dan niet over anarchistische arbeiderscontrole. En ik ga ook niet elk koekendoosfabriekske sturen. We pleiten bijvoorbeeld wel voor een Europees automobielbedrijf.”
Kunnen wij als consument onze economie socialer maken, bijvoorbeeld door te kopen of te produceren in een coöperatieve?
Nee, dat geloof ik niet. Wil je iets betekenen in de distributie, dan moet je het opnemen tegen de drie of vier grote distributeurs. Dat haal je nooit. Wil je iets gaan produceren, dan krijg je het nooit zo goedkoop op de markt als de multinational. ... Er is geen plaats voor kleine initiatieven. Je kan niet op tegen het grote kapitaal.”
MERTENS, Peter.
Op Mensenmaat. Stof voor een socialisme zonder blauwe plekken. EPO, 2009. 271p. ISBN 9789064455070.

Hier pleit hij voor een soort staatskapitalisme (in België?In héél Europa? Dat is niet zo duidelijk) dat sterk lijkt op Het Plan De Man (van de vooroorlogse BWP/BSP. ...en hij stelt de burgerij gerust: géén revolutie méér (“géén “extremisme” en “alle geweld bij revolutie zal in ieder geval veroordeeld worden”)
Uit De Morgen en overgenomen door de PVDA-website7:
Peter Mertens: 'Wij blijven marxisten … De PVDA is niet meer stalinistisch of maoïstisch.'… blijf 'de kleine man' verdedigen, maar …niet langer met grote theorieën. Wel met concrete acties, in verstaanbare taal….Het is ook eenvoudiger om lid te worden. Je onderschrijft het politieke programma van de PVDA en je betaalt twintig euro lidgeld. …
In de jaren negentig schreef Ludo Martens een hardnekkige verdediging van Stalin bijeen. Mertens: "We willen wel moderne communisten zijn en kiezen voor een andere aanpak in de toekomst. …'Wij zijn geen stalinisten.' …. Alleen heb ik met de Sovjet-Unie of China niets meer te maken. ..Zo heeft de PVDA niets te maken met het stalinisme of het maoïsme. … Ook het Cuba van Fidel Castro is voor ons geen rolmodel. …."

Was - is - de PVDA ook geen revolutionaire partij?
Mertens: "…Ik begrijp dat Nelson Mandela in de jaren zestig ooit geen andere uitweg zag dan de gewapende strijd. Maar de PVDA is niet extreem links: wij kanten ons tegen extremistisch geweld à la CCC of DHKP-C. … We mikken vooral op de revolutie met ideeën"
IN FEITE zegt Peter Mertens, maar dan op een “populistische” manier: wij zijn in feite géén communisten, we zijn “socialistisch” zoals de partijen van de Tweede Internationale en ziet de mogelijkheid van “revolutie zonder geweld”.


Maar neemt Peter Mertens dan geen stelling tegen het reformisme “op marxistische wijze”?

In Marxistische Studies 72/2005, (zie marx.be), “De arbeidersklasse
in het tijdperk van de transnationale ondernemingen”, geeft Peter Mertens (op wie de KP oproept om voor te stemmen, de KP die ook lid is van Europees Links) zijn standpunt over Europees Links,in een poging het verschil te maken met “echte reformisten”:

3. De partij van Europees Links
Op 8 en 9 mei 2004 wordt in Rome de
partij van Europees Links boven de doopvont gehouden.(...) Toen na de Eerste Wereldoorlog de Tweede Internationale opnieuw werd opgericht, was dat geen alledaagse aangelegenheid. (...)

De partijen, of beter de partijvleugels die de kant van ‘hun’ burgerij hadden gekozen tijdens de oorlogsslachting, kwamen wat onwennig samen op de Conferentie van Bern van 3 februari 1919. De grote meerderheid kon zich vinden in de motie van de nieuwe Zweedse voorzitter Hjalmar Branting. Die betoogde dat de (burgerlijke) parlementaire democratie onverbrekelijk met het socialisme verbonden was, in tegenstelling tot het radenmodel van de Sovjet-Unie. De revolutionaire vleugel van de arbeidersbeweging richtte toen communistische partijen op, georganiseerd in de Derde Internationale. Acht decennia later liep een bepaald deel van de leiding van enkele revolutionaire partijen op zijn beurt vast in de verzoening met het systeem en in een nieuw nationalisme, het euronationalisme. Het project om de superpartij van Europees Links op te richten versterkt beide aspecten: de hervormingsgezindheid en het chauvinisme. (....)
(E)en andere topfiguur uit Europees Links, PDS-voorzitter Lothar Bisky: ‘Daartoe behoort het feit dat Europees Links
het Europees cultuurbegrip als basis van onze Europese politiek in de publieke debatten introduceert. Dit werd vorig weekend nog geformuleerd op de raad van partijvoorzitters, een leidinggevend orgaan van Europees Links.’

Daarmee neemt Europees Links deel aan de Europese chauvinistische mythevorming die het proces van de Europese staatsvorming begeleidt. Over welk Europees cultuurbegrip spreken we? Want, en dat zouden de mensen van Europees Links toch mogen weten, in een klassenmaatschappij verdeelt elke cultuur zich in twee.(...)

Het is niet anders gesteld met het ‘Europese cultuurbegrip’. Spreken Bertinotti en Bisky over de cultuur van het Grieks-Romeinse recht dat het mogelijke maakte de gevangenen massaal op het grootgrondbezit in te schakelen als slaven (tot 20.000 slaven op één latifundium)? Hebben zij het over het afslachten en kruisigen van de tienduizenden bevrijde slaven van rebellenleider Spartacus? Hebben de leiders van Europees Links het over de christelijke ethiek die de boerenrevoltes onderdrukte en boerenleiders als Zeger Janssone deed radbraken en onthoofden? Hebben ze het over het aspect van de klassieke filosofie dat de slavenhandel goedkeurde? Of over de koloniale plunderingen in Belgisch Congo, de nationalistische wereldbrand, de opkomst van het fascisme, de Vernichtigungskrieg van het geïndustrialiseerde Duitsland onder Hitler, de moord op Patrice Lumumba, de Franse barbarij in Algerije, paus Ratzinger in Rome, de huidige transnationale reuzen Nestlé, Siemens, Unilever, Ericsson, BASF, TotalFinaElf die van Europa ‘de meest concurrentiële economie ter wereld willen maken’?
Of spreken we over de cultuur van de Commune van Parijs, over de oprichting van de Eerste Internationale, over Karl Marx en Friedrich Engels, over de vakbeweging en de arbeiderspartijen, over Lenin en de succesvolle socialistische revolutie in Rusland, over het heldhaftige en langdurige antifascistische verzet en over de overwinning op het fascisme in Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Tsjecho-Slowakije; over de duizenden Nederlandse deserteurs die weigerden de Indonesische opstand neer te slaan, over het moedige ‘neen’ van de Fransen en de Nederlanders tegen de neoliberale Europese grondwet, over de honderdduizenden die vandaag de straat opkomen tegen de patronale agressie waarover in Lissabon werd beslist?

De Oostenrijkse communist Franz Stephan Parteder noemt Europees Links de gezagsgetrouwe oppositie van de Europese Centrale Bank: ‘Deze partij beroept zich in haar statuten uitdrukkelijk op Paragraaf 191 van de Unieverdragen en legt zichzelf op
een Europees bewustzijn te eisen. Hier ontstaat de loyale oppositie aan hare Majesteit de Europese Centrale Bank en geen Europa van beneden uit.’

Europees Links is meer dan eurochauvinisme. Het is tevens een kwalitatieve sprong van de revolutie naar het (linkse) reformisme, aldus een van de oprichters zelf, PDS-voorzitter Lothar Bisky. In een interview met de krant
Freitag legt hij uit: ‘De partij van Europees Links, het kern-Europa van de linksen, betekent voor de politieke krachten in de Europese Unie die hun oorsprong hebben in de revolutionaire arbeidersbeweging een kwalitatief nieuwe stap in het aanpassingsproces aan het linkse socialisme.’

Noch in het programma ‘Manifeste du parti de la Gauche Européenne’, noch in de ‘Statuten’ is enige verwijzing naar het privé-bezit van de productiemiddelen, de inherente economische crisissen van dit systeem, de moordende concurrentie van de monopoliebedrijven, de herverdeling van de wereld door de grote imperialistische machten te vinden. Wel belooft de partij van Europees Links ‘een progressief alternatief’, ‘vrede’, ‘sociale rechtvaardiging’, ‘duurzame ontwikkeling’ en allerlei andere mooie zaken waar niemand iets tegen kan hebben. Het blijft allemaal vaag en binnen de krijtlijnen van het systeem en zijn eigendomsverhoudingen.(...)

De Europese Unie als ‘reactie’, als het project van de machtigste monopolies op het continent: daarover geen woord bij Europees Links. Ook zul je vruchteloos zoeken naar enige verwijzing naar een strategie van sociale revolutie. Integendeel, de partij van Europees Links concentreert zich volledig op de ‘hervorming in de diepte’ van het systeem vanuit de instellingen: ‘Wij willen ervoor zorgen dat de verkozen instellingen – het Europees Parlement en de nationale parlementen – meer slagkracht en controle hebben.’
De partij van Europees Links wil de stap naar het links reformisme zetten omdat de ‘oude’ sociaal-democratie haar pluimen verliest. In haar stichtingsmanifest schrijft Europees Links: ‘De sociaal-democratische opvatting over “de derde weg” in Europa is mislukt… Dit schept nieuwe mogelijkheden en kent een grotere verantwoordelijkheid toe aan links dat deze wereld wil veranderen.’

Terug naar de ‘oude’ sociaal-democratie van de Tweede Internationale om de ‘nieuwe’ sociaal-democratie van Blair en Schröder te bekampen!? Het is om die reden dat de verzetsstrijder en latere DDR-historicus Kurt Gossweiler na een levenslang engagement voor de SED en later de PDS uiteindelijk het zogenaamde ‘moderne socialisme’ van Lothar Bisky en Fausto Bertinotti de rug toekeert: ‘Tot de geschrapte begrippen en de voor het “moderne socialisme” onaanvaardbare politieke praktijken behoren revolutie en revolutionair. De weg van het “moderne socialisme” naar het beoogde doel loopt uitsluitend over hervormingen. Het “moderne socialisme” heeft dus met de sociaal-democratie gemeen dat het reformistisch is.’53 Vandaar ook dat het project van de superpartij overal op verzet stuit. (...) Franz Stephan Parteder, provinciaal partijvoorzitter van de KPÖ in Steiermark, kritiseert de deelname van zijn partij als volgt: “Dit project draait niet rond het organiseren van de strijd tegen het Europese imperialisme, voor sociale vooruitgang of voor de vrede. Het gaat om de oprichting van een bureaucratische structuur met goed betaalde baantjes, die gespijsd worden met geld van de Europese Unie.”’ (...)
(D)e Communistische Partij van Griekenland (KKE) (....)analyseert Europees Links als volgt: ‘De laatste jaren is het klimaat in Europa veranderd. De beslissende factor was het groeiende verzet van het volk. De recente militante massastrijd was alleen mogelijk omdat sommige krachten weigerden zich aan de druk te onderwerpen, krachten die de corrumperende ‘sociale dialoog’ en de klassencollaboratie verwierpen. (…) Daartegenover staan diegenen die een globaal politiek akkoord eisen dat de duidelijk neoliberale Europese Unie en “Europees Links” aanvaardt als eerste vereiste voor actie… Deze krachten – en dit is helemaal niet toevallig – willen de deur openhouden voor de samenwerking in centrumlinkse regeringscoalities.'

(...) ‘Europees Links ondermijnt de klassenstrijd, cultiveert de schadelijke opvatting dat er geen marges zijn voor nationale eisen en het afdwingen van veranderingen in elk land afzonderlijk. Het verbergt het kapitalistische karakter van de Europese Unie en idealiseert haar door de consensus, het compromis en de integratie aan te prijzen.’ Dat is ook de mening van Kurt Gossweiler. Wie de kerngedachten van de ‘moderne socialisten’ uit hun woordenvloed distilleert, zo zegt Gossweiler, ‘zal tot zijn verrassing kunnen vaststellen hoe nauwkeurig Marx en Engels 150 jaar geleden al de essentie van het “moderne socialisme” hebben beschreven. Zo kunnen we tot volgende definitieve omschrijving komen: het “moderne socialisme” is in essentie het “gemoderniseerde bourgeoissocialisme” uit het Communistische Manifest.’(....): ‘De socialistische bourgeois willen de levensvoorwaarden van de moderne maatschappij zonder de noodzakelijk daaruit voortkomende strijd en gevaren. Zij willen de bestaande maatschappij zonder de elementen die haar revolutioneren en tot ontbinding brengen. (…) Zijn volledige uitdrukking bereikt het bourgeoissocialisme pas wanneer het een zuiver oratorische bedoening wordt. Vrijhandel! In het belang van de arbeidersklasse. Tolbarrières! In het belang van de arbeidersklasse. Gevangenissen met aparte cellen in het belang van de arbeidersklasse! Dat is het laatste, het enige ernstig gemeende woord van het bourgeoissocialisme. Het socialisme van de burgerij bestaat juist in de bewering dat de bourgeois bourgeois zijn, in het belang van de arbeidersklasse.’ De imperialistische Europese Unie, in naam van de arbeidersklasse!
Peter Mertens is een gewiekst “formuleerder”... en lijkt hierbij sterk op Emile Vandervelde. Hij ontwerpt zelf een soort reformisme waartegen hij dan tegen stelling neemt:”de Europese chauvinistische mythevorming die het proces van de Europese staatsvorming begeleidt”.
Nergens geven de PVDA evenals de KKE een alternatief voor Europees Links die dan zou breken met: “(Van) de partijen, of beter de partijvleugels die de kant van ‘hun’ burgerij hadden gekozen tijdens de oorlogsslachting, (...)kon ... de grote meerderheid ...zich vinden in de motie (....) dat de (burgerlijke) parlementaire democratie onverbrekelijk met het socialisme verbonden was, in tegenstelling tot het radenmodel van de Sovjet-Unie”.
In feite verwerpt Peter Mertens in gelijke mate “het radenmodel van de Soviet-Unie”. Alleen formuleert hij het wat wollig: ....Met de Sovjet-Unie heb ik niets meer te maken.”8
Ofwel in een slim geformuleerde retorische vraag:”Maar verdedig ik daarom het hele Sovjet-model?” ..
En door in een vraagvorm-opsomming op te nemen ".Of spreken we over de cultuur van de Commune van Parijs, over de oprichting van de Eerste Internationale, over Karl Marx en Friedrich Engels, over de vakbeweging en de arbeiderspartijen, over Lenin en de succesvolle socialistische revolutie in Rusland,...." spreekt hij zich dus niet uit of hij al dan niet "het radenmodel van de Soviet-Unie" als zijnde een te bestuderen model van socialisme nu wel of niet verdedigt.
Het reformisme van Europees Links dat Peter Mertens bestrijdt zit gevat in de formulering “‘Europees Links ondermijnt de klassenstrijd, cultiveert de schadelijke opvatting dat er geen marges zijn voor nationale eisen en het afdwingen van veranderingen in elk land afzonderlijk.
In feite zou Europees Links (of als er een “Belgische” afdeling zich hier zou vormen) een concurrent kunnen zijn voor de PVDA wat betreft mogelijk te halen stemmen bij verkiezingen.....en bestaat er nog geen “Europese” eenheids”partij” gevormd door die “communistische” partijen die zich afzetten tegen Europees Links. Daarom dat Peter Mertens er alles aan doet om ze als "reformistisch" te bestempelen om het eigen "communistisch" profiel hiertegen over te stellen..... opdat men niet op de "reformisten" maar op "de communisten" zou stemmen.
OK, dan zal ik in nog volgend bijdragen voorbeelden geven van “Interne marxistische vorming” die de leden, ofwel nooit gehad hebben, ofwel totaal vergeten zijn.

1http://www.pvda.be/fileadmin/users/nationaal/download/2012/04/120414_MertensTobback_DeStandaard.pdf
2http://www.pvda.be/fileadmin/users/nationaal/download/2012/04/120414_MertensTobback_DeStandaard.pdf
3http://marx.be/nl/content/archief?action=get_doc&id=25&doc_id=235, Nummer 29, publicatiedatum: 1996-03-01 Copyright © EPO, Marxistische Studies en auteurs — Overname, publicatie en vertaling zijn toegestaan voor strikt niet-winstgevende doeleinden: “Staat en Revolutie, herzien en gecorrigeerd door Vandervelde”, Serge Deruette
4http://marx.be/nl/content/archief?action=get_doc&id=25&doc_id=234, Nummer 29, publicatiedatum: 1996-03-01 Copyright © EPO, Marxistische Studies en auteurs — Overname, publicatie en vertaling zijn toegestaan voor strikt niet-winstgevende doeleinden, “De socialistische partij was al reformistisch van bij haar oprichting - De strijd voor het algemeen stemrecht en de organisatie van de werkers in België”, Serge Deruette.

5http://antwerpen.pvda.be/nieuws/article/gva-25-05-09-help-de-mensen-niet-de-banken.html, GvA , 25-05-'09 :: “Help de mensen, niet de banken”, Lex Moolenaar (Gazet van Antwerpen)

6http://www.indymedia.be/nl/node/33405,”Peter Mertens: het gezicht van de PVDA”, Tom29 mei 2009 – 12:46
7http://antwerpen.pvda.be/nieuws/article/de-morgen-pvda-beschouwt-zich-niet-langer-als-extreem-linkse-partij-1.html, 25 februari 2008 08:54 |, [De Morgen] 'PVDA beschouwt zich niet langer als extreem linkse partij', Walter Pauli.
8http://antwerpen.pvda.be/nieuws/article/de-morgen-pvda-beschouwt-zich-niet-langer-als-extreem-linkse-partij-1.html, 25 februari 2008 08:54 |, [De Morgen] 'PVDA beschouwt zich niet langer als extreem linkse partij', Walter Pauli.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten