24-03-2014

Peter Mertens erkent MIJN analyse: “PVDA niet (verborgen) revolutionair, alleen maar openlijk (“links”) reformistisch”

Politoloog Pascal Delwit (ULB) maakt in zijn boek “PTB, nouvelle gauche, vieilles recettes” een analyse van de PVDA/PTB en hoe die volgens hem geëvolueerd is

"De beste chef-koks onthullen hun geheimen niet." Zo verwoordde de PVDA in 2008 tijdens hun achtste en laatste congres hun te volgen strategie. In de keuken kan het soms chaos zijn, het is de sfeer in het restaurant die telt. Laten we daar vooral op focussen als we naar buiten komen in de media, klonk het.
Het congres, dat ongeveer eens om de vijf jaar wordt gehouden, betekende een waar kantelpunt. Van een marginaal partijtje ideologische ruziemakers vervelde de PVDA tot een reële politieke factor. In Franstalig België kapen ze massaal stemmen bij de PS en pieken ze in de peilingen tot een ongeziene 7 procent.
Ook in Vlaanderen ambiëren ze in Antwerpen voor het eerst een zitje in de Kamer. De mediagenieke boegbeelden als voorzitter Peter Mertens en woordvoerder Raoul Hedebouw werkten aan de geloofwaardigheid van de partij, onder meer met de publicatie van veelgelezen boeken. Enkele welgemikte campagnes - denk aan de rode neuzen - deden de rest.
Maar is de partij ook au fond veranderd?”1

Dit is zoals de PVDA gezien wordt en zoals ze zich presenteert, en wat er vooral over de PVDA te vinden is, let wel voor een buitenstaander, iemand die de PVDA niet van binnen kent. .
En dan wordt volgende analyse gemaakt, die van het dubbel karakter, de dubbele politieke lijn, de dubbele organisatiestructuren....:

“De PVDA danst op twee benen, schrijft politoloog Pascal Delwit (ULB) in zijn boek “PTB, nouvelle gauche, vieille recettes”, dat vandaag verschijnt. "De partij heeft een vriendelijker imago, maar intern wordt de marxistisch-leninistische lijn strak aangehouden."(...)
Volgens Delwit is de PVDA de enige extreem-linkse partij in Europa, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Die Linke in Duitsland of de SP in Nederland, die niet geëvolueerd is sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie. De buitenlandse partijen worden intern een gebrek aan beginselvastheid verweten. "In elk land ter wereld blijft het van prioritair belang om te bouwen aan een leninistische partij, trouw aan de Oktoberrevolutie", klonk het nog op het congres van 2008.
Ook de ontmoetingen met de andere communistische partijen wereldwijd, uit Cuba, Vietnam én Noord-Korea, verraden volgens Delwit het ware gelaat van de PVDA. Bij de internationale bijeenkomsten, onder meer in Brussel, toont de PVDA zich van zijn meest dogmatisch kant. Dat de ontmoetingen steeds achter gesloten deuren plaatsvinden, is volgens Delwit het bewijs van de dubbele houding. Intern kan er met de spierballen gerold worden, buiten wordt er geen schade berokkent.”2

Meer over een vastgesteld “dubbel karakter van de PVDA” en de problemen daarbij:

“De partij kan van houding veranderen en de hachelijke weg inslaan van een radicaal linkse formatie die bereid is om te regeren en dus onvermijdelijk te ontgoochelen. Maar dat alternatief is weinig waarschijnlijk(...)
de PVDA is geen nieuwkomer in de politiek maar een van de weinige marxistisch- leninistische formaties die de jaren zeventig hebben overleefd. Zonder echt veranderd te zijn, volgt ze sinds het midden van de jaren 2000 een dubbele lijn, één voor het publiek en één voor de interne keuken. (....)
De hoop op één of meer Kamerzetels - en dus ook op openbare partijfinanciering - is nog nooit zo groot geweest.(...)
Maar het valt op dat ze weinig uitleg geven over hun socialisme, dat nauwelijks lijkt te verschillen van de algemene ideeën van Ecolo, Groen, de PS en zelfs de sp.a. Ze vertellen evenmin hoe dat socialisme er moet komen. Eigenlijk zijn hun verkiezingsprogramma's en hun boeken erg braaf voor een partij die het socialisme wil invoeren.(...)
De PVDA staat voor een moeilijke keuze. Ofwel blijft ze wat ze is: een marxistisch-leninistische groepering die van een socialistische revolutie droomt. In dat geval kan ze een antisysteempartij blijven en vasthouden aan een vorm van sociaal of socialistisch populisme. Die optie heeft een groot voordeel: ze vermijdt dat de partij verantwoordelijkheden neemt en dus kan ontgoochelen.3

Conclusies van Pascal Delwit zijn begrijpelijk
Nu is het logisch en begrijpelijk dat een niet-communist, voor iemand die de politieke scène in zijn geheel beschouwt, deze conclusies maakt in verband met de PVDA.
We gaan ervan uit dat Pascal Delwit zich alleen kan baseren op openlijk te verkrijgen documenten van de PVDA. Welnu, het boek “de Partij van de Revolutie” is zo'n document. Meer nog, het is door de PVDA van nà 2008, dus nà haar 8ste congres HER-uitgegeven.

“Als economisch en politiek systeem kan het kapitalisme de mensheid geen humane toekomst bieden.(...)
Dit misdadig en onmenselijk systeem zal nochtans niet zomaar verdwijnen. De beestachtigheid van dit imperialistisch systeem kent geen limieten. Alleen de volksopstand en de socialistische revolutie kunnen een einde maken aan dit barbaarse systeem. In die revolutie speelt de communistische partij als subjectieve factor, met haar politieke lijn en haar organisatie-vermogen, de voornaamste rol. (....)
Alle burgerlijke en kleinburgerlijke partijen hebben hun failliet bewezen. Zij hebben alle mogelijjke demagogische trucjes geprobeerd. Geen enkele kan een samenhangend, rationeel plan voorleggen met effectieve oplossingen voor de enorme maatschappelijke problemen.(...)
Alleen het marxisme-leninisme biedt een oplossing met het socialisme en het communisme.(...)
Hoofdstuk 1 De organisatie van een partij van het bolsjevistische type
  1. De overwinning of de nederlaag van de revolutie en de toekomst van het socialisme hangt voornamelijk af van de politieke lijn van de communistische partij.
Zonder juiste politieke lijn is het onmogelijk de revolutie naar de overwinning te leiden.
De klassen en de klassenstrijd zijn voortdurend in evolutie en de politieke lijn van de partij moet constant aan deze veranderingen worden aangepast.
De partij moet haar politieke lijn formuleren op basis van een nauwgezette studie van de nationale en internationale klassenstrijd, op basis van de wetenschap van het marxisme-leninisme en de gedachte Mao Zedong.”4

Nu zal Pascal Delwit gezocht hebben naar die “politieke lijn van de (PVDA als) communistische partij en organisatie” wat betreft haar “voornaamste rol” inzake de “socialistische revolutie”....en niet veel gevonden. Wellicht dus het boek “Partij van de revolutie”.
Wellicht heeft hij in het verleden nog de teksten kunnen lezen van het Internationaal Communistisch Seminarie...maar de website van het ICS, waarop die teksten stonden zijn van het internet gehaald.
Op Solidnet.org,een website opgericht door de Griekse Communistische Partij (KKE) kunnen
communistische organisaties een account aanmaken waarna ze verklaringen en analyses kunnen posten.
Uit een bijdrage: er wordt een gesproken over het oorspronkelijk Marxistisch-Leninistisch karakter van de PVDA, maar ook over een (nieuwe) “tactische benadering van de massas” dat allereerst leidt tot een toename van stemmen in verkiezingen

“There we decided to combine steadfastness as regards our basic Marxist-Leninist principles with flexibility in our tactical approaches towards the masses, the trade unions, alliance work and the mass media.(...)... (T)hat led to the PTB's further advance in the October 2012 local elections, where we increased threefold the number of our local councilors.5

Maar de hoofdoriëntatie blijft de revolutie...
“Our Party aims to arouse, organize and mobilize the workers – defined in the broadest possible way, but with a priority for the workers in the big companies and the main public services – for a militant struggle for social and democratic rights and for concrete improvements in their work and living conditions. Such a struggle is at the same time a school to discover the power of collective action and to give it a political orientation.
Through this process, and by further building and strengthening the Party, we are confident that more and more workers will become empowered and enlightened so as to finally break with the capitalist system and strive for an entirely different and new society, socialism. This will be the result of the convergence of several major struggle movements in various fields (social progress, democratic rights, international solidarity, peace, the protection of the environment) over a longer period of time, in which the working class is diametrically opposed to the capitalist class and finally will be able to take power.6

Logisch dus dat Pacal Delwit spreekt van een dubbele organisatie, één naar binnen gericht, niet bekend naar buiten en één naar buiten gericht, bedoeld om een bepaald imago of beeldvorming te hebben naar het grote (kies)publiek toe.

Peter Mertens reageert furieus.....

“Voorzitter Peter Mertens reageert furieus. "Delwit suggereert dat we een verborgen zolder hebben waar we allerlei duistere geheimen bewaren. Hij mag komen kijken, wij hebben een plat dak. Wij spelen open kaart."
Mertens benadrukt dat hij hard gewerkt heeft om de partij te vernieuwen, ook inhoudelijk. Met de andere Europese partijen is de relatie opperbest en sommige internationale ontmoetingen ziet hij ook liever niet. "Laat ons duidelijk zijn: wij verafschuwen het regime in Noord-Korea."7

Peter Mertens weerlegt Pascal Delwit niet, hij geeft bemerkingen en “er is geen dubbel karakter” alleen een “openlijk reformistisch karakter” bij de PVDA:

"Erg braaf", zo noemde professor Delwit mijn boek 'Hoe durven ze?'(...) ons verkiezingsprogramma "nauwelijks lijkt te verschillen van de algemene ideeën van Ecolo, Groen, de PS en zelfs de sp.a". (...).De professor vergist zich. 'Hoe durven ze' is een antwoord op de derde weg van Schröder en Blair, en van de hele Europese sociaaldemocratie. (...) dus pleit ik voor in 'Hoe durven ze' voor systeemkritiek, voor een grondig debat over de richting van onze samenleving. (...). Zolang de PVDA niet mee regeert, kan de partij geen invloed hebben op de beleidsvorming, beweert de professor. Als politoloog zou hij beter moeten weten. De meeste sociale verworvenheden in ons land zijn in de eerste plaats te danken aan sociale geuzen, aan basisbewegingen, aan vakbonden, aan druk van onderuit. Verbod op kinderarbeid, organisatierecht, betaald verlof zijn het resultaat van een dynamische democratie waar ook de tegenmacht weegt op het beleid.
Onze stelling is dat we vandaag best opnieuw bouwen aan een tegenbeweging die een stem geeft aan de stemlozen. Ja, wij kunnen wegen op het beleid door het democratisch veld te vergroten, door mensen mondig te maken, door een stem te zijn van onderuit. (...) voor een btw-verlaging op energie, of het nu gaat om het Kiwi-model voor goedkope geneesmiddelen of over een herverdelende miljonairstaks,(...) Bovendien bewijzen we elke dag in Borgerhout dat we bereid zijn om deel te nemen aan het beleid, en dus om fouten te maken. Maar dan kan natuurlijk enkel als je een stevige basis hebt opgebouwd, anders wordt je zo weggeblazen.
Wij streven naar een samenleving waar arbeidskracht en natuur gerespecteerd worden als bronnen van welvaart, waar de grondrechten zoals toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, wonen en cultuur gegarandeerd worden, en ook afdwingbaar zijn. Zo zien wij een eigentijds marxisme, dat zijn onze toetsstenen om het beleid te beoordelen. Wij zijn er van overtuigd dat het vermarkten of commercialiseren van grondrechten tot meer ongelijkheid zal leiden. Wij geloven dat een mondige tegenbeweging van onderuit de samenleving in de richting van meer solidariteit zal duwen.(...). Wel, er is geen dubbele lijn: what you see is what you get. Wij nodigen Delwit uit om het debat te voeren over onze voorstellen en ons programma, (...)die angst voor het debat verzwakt de linkerzijde. Dat zie je overal in Europa.8

Impliciet ontkent Peter Mertens met louter deze bemerkingen dus dat de PVDA een communistische partij is die werkt aan de revolutie, die een politieke lijn uitwerkt op basis van het wetenschappelijk socialisme (het marxisme-leninisme en de gedachte Mao Zedong zoals vroeger congrestexten stelden). In feite verwerpt hij de orientaties en de politieke lijn van AL de congressen voor die van de 8e in 2008.( Over dit standpunt “8e congres van de PVDA is EIGENLIJK 1e congress van de Belgische Sociaal-democratische Partij” schreef ik in het Engels volgende artikels) Eigenlijk ontkent hij bij de PVDA, het toepassen van het marxisme om te komen tot een revolutionaire strategie. Het “eigentijds marxisme” dient dus alleen maar om het eigen IMAGO van de PVDA in de verf te zetten, om zich zo te profileren tegenover alles wat zich in verkiezingen als “links” of “sociaal” aanbiedt.

Welnu Ik zeg dat Peter Mertens gelijk heeft.... en Pascal Delwit dus ongelijk....en Peter Mertens geeft mij gelijk!
De PVDA is geen (verborgen of “intern”) communistische revolutionaire partij. De PVDA is gewoon een sociaal-demokratische partij van het type van de Tweede Internationale. Op haar 8ste congres in 2008 vergeleek ze zich zelf met de Belgische Werklieden Partij (1885). En haar “marxisme” is hetzelfde als het “marxisme” van Karl Kautsky en Emile Vandervelde. (...en is Peter Mertens een even grote “Renegaat” als Kautsky....)
Eigenlijk, met het bestrijden van de analyse die Pascal Delwit maakte erkent Peter Mertens impliciet de JUISTHEID van MIJN analyse over de PVDA. (leeshier meer erover)
1http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1825081/2014/03/21/Politicoloog-Delwit-onthult-ware-gelaat-extreemlinks-PVDA-danst-op-twee-benen.dhtml, Politicoloog Delwit onthult ware gelaat extreemlinks: "PVDA danst op twee benen". Roel Wauters − 21/03/14, 10u27
2http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1825081/2014/03/21/Politicoloog-Delwit-onthult-ware-gelaat-extreemlinks-PVDA-danst-op-twee-benen.dhtml, Politicoloog Delwit onthult ware gelaat extreemlinks: "PVDA danst op twee benen". Roel Wauters − 21/03/14, 10u27
3http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1824431/2014/03/21/Opinie-Hoe-groter-de-PVDA-wordt-hoe-meer-vragen-rijzen-over-haar-socialisme.dhtml, Hoe groter de PVDA wordt, hoe meer vragen rijzen over haar socialisme, OPINIE − 21/03/14, 06u30, Pascal Delwit is politicoloog aan de ULB en auteur van het pas verschenen Le PTB. Nouvelle gauche, vieille recette (Editions Luc Pire).
4Uit “De Partij van de Revolutie” (dokumenten van het 5e congres in 1995), samenstelling door Ludo Martens in samenwerking met Nadine Rosa-Rosso (dit laatste staat er in de her-druk niet meer bij),, EPO.
5http://www.solidnet.org/belgium-workers-party-of-belgium/wp-of-belgium-the-current-situation-and-challenges-of-the-workers-party-of-belgium-ptben, WP of Belgium, The current situation and challenges of the Workers' Party of Belgium (PTB)[En.]Interview of Bert De Belder, member of the PTB's National Council and head of its Department of International Relations, for AKEL's daily newspaper HARAVGI. Monday, 09 December 2013.
6http://www.solidnet.org/belgium-workers-party-of-belgium/wp-of-belgium-the-current-situation-and-challenges-of-the-workers-party-of-belgium-ptben, WP of Belgium, The current situation and challenges of the Workers' Party of Belgium (PTB)[En.]Interview of Bert De Belder, member of the PTB's National Council and head of its Department of International Relations, for AKEL's daily newspaper HARAVGI. Monday, 09 December 2013.
7 http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1825081/2014/03/21/Politicoloog-Delwit-onthult-ware-gelaat-extreemlinks-PVDA-danst-op-twee-benen.dhtml, Politicoloog Delwit onthult ware gelaat extreemlinks: "PVDA danst op twee benen". Roel Wauters − 21/03/14, 10u27

8http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1826192/2014/03/22/Professor-Delwit-construeert-een-imaginaire-tegenstander.dhtml, “Professor Delwit construeert een imaginaire tegenstander”. OPINIE − 22/03/14, 09u26, Peter Mertens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten